Näin haet

Kallion lukioon haetaan ensisijaisesti kevään yhteishaussa, jossa valitsemme 170 uutta opiskelijaa. Täytä sähköinen hakulomake Opintopolku-palvelussa ja toimita lisäksi Kallion lukion omat hakupaperit kouluun yhteishaun aikana. Kallion lukioon ei ole pääsykokeita, vaan opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys, harrastuneisuus, opettajien lausunnot sekä oma hakemus.

Sähköisen yhteishakulomakkeen täyttämisen lisäksi toimita yhteishaun aikana koululle Kallion lukion omat hakupaperit:

  • hakulomake (sisältää myös kahden opettajan lausunnot)
  • harrastusten yhteenvetolomake
  • harrastuskohtaiset lomakkeet mahdollisine liitteineen ja
  • vapaamuotoinen oma hakemus.

 

Alla olevasta osiosta Hakupaperit ja muita ohjeita hakijoille löydät linkit hakulomakkeisiimme, ohjeet niiden täyttämiseen sekä tietoa hakemuksessa tarvittavista muista liitteistä.

 

Kallion lukion postitusosoite on PL 53302, 00099 Helsingin kaupunki. Voit toimittaa hakemukset meille postitse tai tuomalla ne henkilökohtaisesti koulun kansliaan. Koululle sisään pääseminen edellyttää puhelinsoittoa, sillä ovet ovat lukossa. Tarvittavat puhelinnumerot ovat pääovella näkyvissä. Jos toimitat hakemuksesi postitse, riittää, että postileima on lyöty viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä.

Meillä on opiskelijavalinnan tarpeisiin myös sähköpostiosoite: kalliohakemukset@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman). Se on tarkoitettu ensisijaisesti opettajille lausuntojen toimittamista varten. Voit itse toimittaa sinne lähtökohtaisesti ainoastaan vapaamuotoisen hakemuksesi, jos olet toteuttanut sen videon muodossa. Lähetä videosi meille linkkinä, jonka avaaminen ei vaadi erillistä käyttölupaa.

Huomaathan, että emme palauta hakemuksia. Todistuksista kannattaa siis lähettää jäljennös, samoin tekemästäsi taiteesta on parempi lähettää valokuva kuin alkuperäinen teos. Huomaa myös, että kaikissa huoltajan tai muun täysi-ikäisen todistajan allekirjoitettavaksi tarkoitetuissa hakemusasiakirjoissa on todella oltava pyydetty allekirjoitus – emme pisteytä allekirjoittamattomia hakemuksen osia.

Jatkuva haku

Lukion opiskelupaikat täytetään ensisijaisesti yhteishaussa, mutta jos lukioista vapautuu paikkoja lukuvuoden aikana, ne laitetaan hakuun jatkuvassa haussa. Lue lisää lukioiden jatkuvasta hausta lukiokoulutuksen yhteisiltä sivuilta.

Hakupaperit ja muita ohjeita hakijoille

Hakulomakkeessa kysytään perustietojasi, yläkoulun valinnaisia opintojasi sekä viimeisintä lukuaineiden keskiarvoasi. Keskiarvon ilmoittaminen hakulomakkeessa ei vaikuta hakemuksen pisteytykseen; hyödynnämme tietoa vertailulukujen saamiseksi niiden hakijoiden valintaa varten, jotka hakevat harkinnanvaraisessa haussa. Lisäksi hakulomakkeessa pyydetään lausunto luokanvalvojaltasi sekä valinnaisesti äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaltasi taikka joltakulta taide- tai taitoaineen opettajaltasi. Huomaa, että lausunnot saa toimittaa vain kahdelta opettajalta! Mikäli luokanvalvojasi sattuu olemaan samalla esimerkiksi äidinkielen ja kirjallisuuden opettajasi, hän voi antaa molemmat lausunnot, koska ne ovat sisällöltään täysin erilaiset.

Opettajien lausuntojen toimittamisesta sähköisesti: Opettajien lausunnot on tarkoitettu pikemmin Kallion lukiolle kuin hakijalle itselleen, joten opettajat voivat toimittaa hakulomakkeessa pyydetyn piirrearvioinnin hakuajan loppuun mennessä suoraan meille sähköpostitse osoitteeseen kalliohakemukset@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman). Myös silloin opettajan tulee allekirjoittaa hakulomakkeen lausuntokohta, jotta tiedämme, keneltä lausunto on tulossa. Lausunnon todentamiseksi opettajan tulee lähettää sähköpostiviestinsä työsähköpostiosoitteesta, joka on merkitty hakulomakkeeseen. Sähköpostiviestistä pitää käydä yksiselitteisesti ilmi hakijan nimi ja nykyinen koulu sekä kaikki hakulomakkeessa opettajalta kysytyt tiedot – lomakkeen piirrearviointia ei pidä korvata millään muunlaisella arvioinnilla. Hakulomaketta ei kuitenkaan tarvita sähköpostin liitteeksi, vaan tiedot voi kirjoittaa sähköpostin viestikenttään.

Vapaamuotoisella lisälausunnolla ei voi vaikuttaa hakijan pisteisiin, joten sellaista ei kannata tehdä. Hakijan erityisen ansioituneisuuden esimerkiksi koulun produktioissa voi osoittaa harrastustodistuksissa.

Hakulomake, tulosta ja täytä

Merkitse harrastusten yhteenvetolomakkeeseen kaikki harrastuneisuus, johon haluat vedota. Huomioimme hakijoiden harrastukset kymmenen vuoden ajalta mutta painotamme pisteytyksessä viittä viime vuotta. Pisteytämme taiteeseen, liikuntaan ja sosiaaliseen harrastuneisuuteen liittyvät harrastukset, ilmaisutaitoharrastuksia painottaen. Pisteytettäviä harrastuksia ovat siten mm. teatteri, kirjoittaminen, tanssi, musiikki, kuvataiteet, liikunta, valo- ja äänitekniikka, media, puheilmaisu, tapahtumatuotanto, kerhojen ohjaaminen, isoskoulutus tai protu-ohjaajakoulutus, oppilaskuntatoiminta ja luottamustoimet tai muut vastaavat.

Kerro yhteenvetolomakkeessa kustakin harrastuksesta harrastuksen nimi, harrastamisen kesto ja tiiviys sekä lisäksi mahdollinen harrastuksen ohjaajan nimi. Merkitse lisäksi, millä numeroilla merkityt liitteet liittyvät mihinkin harrastukseen. Lomakkeessa annetut tiedot on todistettava oikeaksi kahdella allekirjoituksella, joista vähintään toisen täytyy olla huoltajan allekirjoitus. Tarvittaessa voit tehdä useamman kuin yhden yhteenvetolomakkeen.

Harrastusten yhteenvetolomake, tulosta ja täytä

Yhteenvetolomakkeen tietojen lisäksi sinun tulee antaa kustakin harrastuksestasi yksityiskohtaisempaa tietoa ohjatun tai omatoimisen harrastuksen harrastuskohtaisilla lomakkeillamme taikka harrastuspaikan myöntämällä virallisella todistuksella, kuten todistuksella suoritetuista taiteen perusopetuksen opinnoista tai musiikkiopiston todistuksella (todistusjäljennös riittää). Pelkkä harrastuksen mainitseminen yhteenvetolomakkeella ei siis riitä siihen, että harrastus huomioitaisiin pisteytyksessä. Jos liität hakemukseesi harrastuspaikan virallisen todistuksen, josta käyvät ilmi harrastamisen ajankohta sekä edistymisesi harrastuksessa joko kertyneinä harrastustunteina tai suoritettuina tutkintoina, sinun ei tarvitse käyttää tuon harrastuksen kohdalla lisäksi Kallion lukion omaa harrastuslomaketta. Voit kuitenkin aina käyttää sellaista lisänä, jos haluat antaa harrastuksestasi jotain sellaista tietoa, joka ei käy todistuksesta ilmi.

Älä kokoa yhdelle harrastuslomakkeelle useita erilaisia harrastuksia. Harrastuslomakkeella annetut tiedot voivat vaikuttaa harrastuksen pisteytykseen, joten varsinkin omatoimisten harrastusten kohdalla harrastuksen kuvaus kannattaa tehdä huolellisesti. Ohjatuille ja omatoimisille harrastuksille on omat lomakkeensa, joita voit täyttää ihan niin paljon kuin tarvitset. Mikäli ohjattu harrastus on päättynyt tai harrastuksen ohjaajaa ei jostain syystä saa kiinni, voit täyttää ohjatun harrastuksen lomakkeen yhdessä huoltajasi kanssa. Tässä tapauksessa huoltajasi vahvistaa allekirjoituksellaan annettujen tietojen paikkansapitävyyden.

Numeroi kaikki käyttämäsi harrastuslomakkeet ja -todistukset. Niiden lisäksi voit toimittaa meille muita harrastuksiisi liittyviä liitteitä, jotka nekin tulee numeroida. Harrastuslomakkeeseen on syytä liittää työnäyte aina omatoimisen kirjoitusharrastuksen kohdalla, ja myös kuvataiteesta ja kädentaidoista olisi hyvä olla kuva näytteenä (mieluiten printtinä). Videomuotoisia työnäytteitä emme suosittele, koska niiden käsittely vie paljon aikaa. Huomioimme työnäytteet osoituksena edistyneisyydestä harrastuksessa, emme pisteytä niitä erikseen. Pisteytykseen eivät vaikuta esitysten mainokset, harrastusta käsittelevät lehtijutut tai suositukset sellaisilta ihmisiltä, jotka eivät suoraan liity harrastukseen – sellaisia ei siis kannata liittää hakemuspapereihin.

Ohjatut harrastukset, tulosta ja täytä

Omatoimiset harrastukset, tulosta ja täytä

Edellytämme hakijalta hakulomakkeen ja harrastuneisuuteen liittyvien hakupapereiden lisäksi omaa, vapaamuotoista hakemusta. Hakemuksen enimmäispituus on 400 sanaa, ja sen on oltava suomenkielinen. Samat rajoitukset pätevät mahdollisiin videomuotoisiin hakemuksiin. Pohdi hakemuksessasi, millainen olet opiskelijana ja miksi haluat opiskella juuri Kallion lukiossa. Älä käytä tilaa omassa hakemuksessasi harrastustesi läpikäyntiin, harrastuneisuus osoitetaan harrastustodistuksilla.

Ne hakijat, jotka eivät saa päättötodistusta suomalaisesta peruskoulusta, hakevat opiskelupaikkaa harkinnanvaraisessa haussa. Opiskelupaikan myöntäminen ratkaistaan harkinnanvaraisessa haussa hakevien kohdalla heti hakemuksen käsittelyn yhteydessä, joten hakemuspapereita ei voi täydentää esimerkiksi kesäkuun alussa saatavalla ulkomaisen koulun päättötodistuksella. Harkinnanvaraiselta hakijalta huomioimme syyslukukauden todistuksen tai viimeisimmän sellaisen todistuksen, jossa on arvioitu kaikki hakijan opiskelemat oppiaineet.

Muuten harkinnanvaraisten hakijoiden hakemuspaperit eivät juurikaan eroa muista hakijoista: haussa käytetään kaikkia samoja hakulomakkeita, mutta hakemukseen ei liitetä hakulomakkeeseen sisältyviä opettajan lausuntoja.

Jos opiskelet jo lukiossa ja haet meille jatkamaan opintojasi, sinua koskevat käytännössä samat ohjeet kuin muitakin hakijoita. Yhteishaussa huomioidaan myös sinulta peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo, ja sinunkin tulee merkitä hakulomakkeeseen peruskoulun viimeisten luokkien valinnaisaineet. Tee kuitenkin lukion valinnaisista taideopinnoistasi ohjatun harrastuksen lomakkeet, jotta myös ne voidaan huomioida osana harrastuneisuuttasi. Opettajien lausunnot pyydät lukion ryhmänohjaajaltasi sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajalta tai valitsemaltasi taito-/taideaineen opettajalta, joka tuntee sinut mahdollisimman hyvin.

Käytännössä Kallion lukioon voi aivan hyvin hakea toiselle vuosikurssille mutta ei enää sitä myöhemmin, koska silloin vaatimus 24 opintopisteestä erityistehtäväaineiden opintoja alkaa olla liian vaikea täyttää.

Yhteishaun päätyttyä hakijat pisteytetään hakemusasiakirjojen perusteella. Valinta kouluun tapahtuu hakijan saaman yhteispistemäärän perusteella. Valintaan vaikuttavat peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo, opettajien lausunnot, harrastuneisuus sekä hakijan vapaamuotoinen oma hakemus. Yhteispisteiden maksimi on 20.

Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvosta saa koulumenestyspisteitä. Lukuaineiden keskiarvosta voi saada 10/10 pistettä.

Harrastuneisuuspisteitä voi saada lähtökohtaisesti enintään 7/7 pistettä. Harrastuneisuustiedot esitetään niille tarkoitetuilla lomakkeilla.

Taide- tai taitoaineen tai äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan sekä luokanvalvojan lausunnoista voi saada yhteensä enintään 1/1 pistettä.

Omasta hakemuksesta voi saada lähtökohtaisesti 1/1 pistettä. Omassa hakemuksessa arvioidaan hakijan motivoituneisuutta sekä kykyä pohtia, millainen hän on opiskelijana ja miksi hän haluaa opiskella Kallion lukiossa.

Hakemukset pisteyttävä raati päättää jäljelle jäävän yhden pisteen käyttämisestä tapauskohtaisesti. Sen voi saada kahdella tavalla: mikäli hakijan harrastuneisuus ylittää selvästi seitsemään harrastuspisteeseen vaadittavat kriteerit tai mikäli hakijan oma hakemus on niin ansiokas, että se ylittää selvästi yhden pisteen saavan hakemuksen vaatimustason.

Alimmat yhteispistemäärät vaihtelevat vuosittain. Vuonna 2023 alin hyväksytty pistemäärä oli 14,9, vuonna 2022 15,08 ja vuonna 2021 14,65. Korkea keskiarvo ei ole ainoa tie päästä Kallion lukioon, mutta hyvin tiedoin suoritettu peruskoulu luo tärkeän pohjan lukio-opinnoille.