Isännöitsijän Hitas-ohjeet

Hitas-yhtiön isännöintiin liittyy kolme erityistä tehtävää: 

  1. Isännöitsijäntodistuksen tai Hitas-enimmäishinnan vahvistamislomakkeen toimittaminen pyynnöstä asunnon omistajalle asunnon enimmäishinnan vahvistamista varten 
  2. Omistajamuutosten ilmoittaminen asumisen palveluille 
  3. Yhtiöjärjestyksen muutosten ilmoittaminen asuntotonttitiimille 

Tehtävät on avattu tarkemmin alla.

Toimita asunnon omistajalle tai hänen valtuuttamalleen henkilölle: 

  1. Isännöitsijäntodistus (silloin kun huoneistossa ei ole uusia huomioon otettavia parannuksia)  TAI 

  2. Hitas-enimmäishinnan vahvistamislomake (silloin kun huoneistossa tai yhtiössä on uusia laskelmassa huomioitavia parannuksia). Isännöitsijä vahvistaa lomakkeen tiedot allekirjoituksellaan.

Toimita asuntokaupan kauppakirjat asumisen palveluille kahden viikon kuluessa siitä, kun osakkeiden omistajamuutoksesta on ilmoitettu yhtiölle. Kauppakirjan voi toimittaa isännöitsijän sijaan myös yhtiön hallituksen edustaja. Lisää viestiin tai asumisen palveluille toimitettavaan kauppakirjaan päivämäärä, jolloin yhtiölle on ilmoitettu omistajamuutoksesta. 

Helsingin kaupungilla on yhtiöjärjestyksen mukaan oikeus lunastaa Hitas-asunnon osakkeet. Kaupungin lunastusaika (1 kk) lasketaan ajankohdasta, jolloin yhtiö on saanut tiedon omistajamuutoksesta. Jos yhtiö laiminlyö velvoitetta, ja kaupunki menettää näin mahdollisuutensa lunastusoikeuteen, voi kaupunki vaatia yhtiöltä sopimussakkoa. 

Siirtyminen maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään ei muuta yhtiön maanvuokrasopimuksen ja yhtiöjärjestyksen mukaista velvoitetta toimittaa kauppakirjat asumisen palveluille.

Asumisen palveluille pitää toimittaa myös muut luovutusasiakirjat, kuten ositus-, peru- ja lahjakirjat sekä testamentit. Näin Hitas-asuntojen omistajarekisteri pysyy ajan tasalla.  

Kauppa- ja muiden luovutusasiakirjojen omistajatiedot rekisteröidään Hitas-tietojärjestelmään. 

Lähetä tiedot suojatulla sähköpostilla https://securemail.hel.fi/kumppanit(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) osoitteeseen hitas@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman). Katso tarvittaessa ohje suojatun sähköpostin lähettämiseen (pdf) 

Toimita yhtiöjärjestyksen muutosta koskeva luonnos aina etukäteen tarkastettavaksi Helsingin kaupungin Tontit-yksikön asuntotonttitiimiin tontti@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Luonnoksesta tarkistetaan seuraavat asiat: 

  • ettei Hitas-pykäliä ole poistettu tai muutettu 
  • etteivät muutokset vaikuta muutoin Hitas-sääntelyyn 
  • ettei osakkeiden lukumääriä tai käyttötarkoitusta ole muutettu (ettei esimerkiksi yhtiön välittömässä hallinnassa olevia tiloja ole muutettu osaketiloiksi)   
  • lisärakentamistilanteet, jolloin tontin vuokraa voidaan korottaa (esimerkiksi yhtiöön toteutettavat uudet asunnot) 

Muihin Hitas I-yhtiön yhtiöjärjestyksen muutoksiin voi kaupungin nimeämä edustaja ottaa kantaa yhtiökokouksissa. Sen sijaan Hitas II-yhtiöiden yhtiöjärjestystä voidaan muuttaa vasta asuntotonttitiimin tarkastuksen jälkeen. 

Toimita muutetut ja hyväksytyt yhtiöjärjestykset sekä asuntojen muutetut tiedot asumisen palveluille hitas@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Voit kysyä tonttivuokraukseen ja -ehtoihin liittyviä kysymyksiä tontit-yksiköstä osoitteesta tontti@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Hitas-sääntelyn päättyminen

Kun Hitas-yhtiön valmistumisesta tulee täyteen 30 vuotta, se voi vapautua hintasääntelystä. Tällöin yhtiön ja saman postinumeroalueen keskineliöhintaa verrataan keskenään, ja mikäli yhtiön laskettu keskineliöhinta tai mahdollisesti sovellettava rajahinta ylittää saman postinumeroalueen kaikkien asuntojen neliöhinnan, Hitas-yhtiö vapautuu hintasääntelyn vaikutuksesta. Mikäli Hitas-yhtiö on valmistunut ennen vuotta 2011, ei tontinvuokraan tule muutoksia.

Ne yhtiöt, joiden keskineliöhinta tai rajahinta puolestaan alittaa saman postinumeroalueen kaikkien asuntojen neliöhinnan, voivat halutessaan hakea sääntelystä vapautumista. Hakemuksen yhteydessä tontit-yksikkö tarkistaa yhtiön tontinvuokran ja korotus voi olla korkeintaan 30 %. Tieto mahdollisesta vapautumisesta tulee yhtiöille kirjeitse.

2011 jälkeen valmistuneissa yhtiöissä Hitas-rajoitukset päättyvät 30 vuoden kuluttua valmistumisesta. Tällöin tontinvuokra korotetaan samalle tasolle sääntelemättömän tontinvuokran kanssa.

Kaikki sääntelystä vapautuneet yhtiöt löydät Sääntelystä vapautuneet yhtiöt -tiedostosta (pdf).