Ressun peruskoulu

Kampissa sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Ressun peruskoulu
Kuva: Karo Pirkkalainen

Lukuvuosi 2024-2025 alkaa torstaina 8.8.2024. Lapinlahdenkadun koulutalon pihalla.
2.-6. luokat klo 8.30
1. luokka klo 9.00
7.-9. luokat klo 10.00

Koulusihteerin tavoittaa osoitteesta kanslia. ressunpk@hel.fi
Koulun kanslia on suljettu 1.-5.7.2024.

Yhteystiedot

Lapinlahdenkatu 10, 00180 Helsinki Näytä esteettömyystiedot Näytä sijainti palvelukartalla
englanti suomi ruotsi
PL 18301, 00099 Helsingin kaupunki

Koulusihteeri
Ami Kaur-Singh
+358 9 310 82102
kanslia.ressunpk@hel.fi

Koulusihteeri
Kai Vainionpää
kanslia.ressunpk@hel.fi

Rehtori
Leena Liusvaara
+358 9 310 82101
leena.liusvaara@hel.fi

Virka-apulaisrehtori
Karoliina Hokka
+358 9 310 82031
karoliina.hokka@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus

englanti
espanja, ranska
ruotsi
espanja, ranska, saksa

Tarjolla sali

Ressun peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu (luokat 1-9). Koulu toteuttaa kaupungin opetussuunnitelmaa IB-ohjelmien kautta. Koulussa on suomenkieliset luokat, painotetun englannin kielen luokat sekä valmistava luokka (7-9). Suomenkielisen opetuksen oppilaille Ressun peruskoulu on lähikoulu. Meillä on noin 750 oppilasta.

Tavoitteenamme on vaalia oikeudenmukaisuutta, empatiaa, kunnioitusta, sitkeyttä ja uteliaisuutta Ressun yhteisössämme. Meille on tärkeää, että kaikki yhteisömme jäsenet tuntevat olonsa turvallisiksi ja arvostetuiksi. 
Oppilaamme lähtevät pienestä ja turvallisesta yhteisöstämme valmiina kohtaamaan suuren maailman: 

Maakuntasarjasta maailmanliigan huipulle!

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta koulussamme ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ressun peruskoulussa opiskellaan valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden, Helsingin kaupungin linjausten ja  Ressun peruskoulun koulukohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. IB-ohjelmat, Primary Years Programme (luokilla 1-6) ja Middle Years Programme (luokilla 7-9) antavat viitekehyksen ja lähestymistavan oppimiseen ja opettamiseen. Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jotka koulu itse valitsee.

Oppijan ominaisuudet

IB:n oppijan ominaisuudet asettavat yhteiset puitteet opiskelulle Ressun peruskoulussa. Pyrimme tukemaan oppijan ominaisuuksien tasapainoista kehitystä, ja siten ohjaamaan oppilaiden kasvua aktiivisiksi ja vastuuntuntoisiksi yhteisön jäseniksi.

 • tutkija
 • tiedonhaluinen
 • ajattelija
 • viestijä
 • periaatteellinen
 • avoin
 • avulias
 • rohkea
 • tasapainoinen
 • arviointikykyinen

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): espanja, ranska
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): espanja, ranska, saksa

Painotettu opetus

Ressun peruskoulun painotettu opetus on 80% englannin kielellä tapahtuvaa opetusta. Opetus on tarkoitettu kansainvälisesti liikkuvien perheiden lapsille, joilla on äidinkielenomainen englannin kielen taito. Opiskelussa eri oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin suomenkielisillä luokilla.  

Painotettuun englanninkieliseen opetukseen haetaan soveltuvuuskokeen kautta. Soveltuvuuskokeella arvioidaan oppilaan valmiuksia opiskella englannin kielellä. 8-9 vuosiluokille hakevien oppilaiden painotetun englannin kielen luokkien soveltuvuuskokeessa arvioidaan lisäksi suomen kielen taitoa.

Opiskelu Ressun peruskoulussa perustuu IB:n ja Ressun peruskoulun arvopohjaan. IB-ohjelmien tavoitteena on rohkaista opiskelijoiden kasvua kansainvälisesti ennakkoluulottomiksi, elinikäisiksi oppijoiksi.

Koulussamme toimii kaksi IB-ohjelmaa suomeksi ja englanniksi: Primary Years Programme (PYP, luokat 1-6) ja Middle Years Programme (MYP, luokat 7-9). IB-ohjelmat antavat opetukselle ja oppimiselle viitekehyksen. Molemmissa ohjelmissa oppimista lähestytään käsitteiden kautta, joiden avulla oppilas oppii jäsentämään pirstaleista tietoa. Ohjelmissa keskeisinä ovat oppijan ominaisuuksien sekä tiedon lisäksi taidot ja tavoitteena on oppilaan toiminta aktiivisena, kansainvälisenä kansalaisena. 

Primary Years Programme, PYP

Ressun peruskoulun alakoulussa PYP on lähestymistapa ja viitekehys oppimiselle ja opettamiselle. PYP-ohjelmassa opiskelu on käsitteellistä ja tutkivan lähestymistavan mukaista. Ohjelma voidaan jakaa kolmeen osioon: oppija, oppiminen ja opettaminen ja oppiva yhteisö. 

Oppija

Arvostamme oppijan osallisuutta oppimisessa. Oppilaita rohkaistaan toimimaan, ilmaisemaan itseään ja ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Kaikkien luokkien oppilaat valitsevat keskuudestaan luokkansa oppilaskunnan edustajat. 

PYP-näyttely

Kuudennen luokan keväällä Näyttely-jaksossa oppilaat pääsevät itsenäisesti soveltamaan PYPin aikana oppimaansa omassa tutkimuksessaan. Luokanopettajat ja mentoriopettajat ohjaavat tutkimusta eteenpäin oppilaiden soveltaessa oppimiaan taitoja ja oppijan ominaisuuksia tiedon etsinnässä. Näyttelyn aikana oppilaat saavat osoittaa taitonsa koko Ressun yhteisölle. 

Oppiminen ja opettaminen

PYP kouluvuosi on jaettu kuuteen, monialaiseen tutkimusjaksoon, jotka kestävät 6-8 viikkoa ja yhdistävät kansallisen opetussuunnitelman tavoitteet PYP:in monialaisiin teemoihin. Opiskelussa hyödynnetään Ressun yhteisön laajaa osaamista sekä eri oppiaineiden tarjoamia laajoja näkökulmia. Ressun peruskoulun jaksosuunnitelma

Jokaisella luokalla on luokanopettaja ja useampi aineenopettaja. Opettajat toimivat yhteistyössä suunnitellakseen ja toteuttaakseen mielekkäitä monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Myös erillisiä, ainekohtaisia oppikokonaisuuksia opiskellaan.

Aineenopettajien määrä nousee, kun oppilaat valitsevat valinnaisaineensa. Valinnaisaineiden opiskelu tapahtuu sekaryhmissä, ja opetuskielinä ovat sekä suomi että englanti.

Kielet

Kaikki suomenkielisten luokkien oppilaat opiskelevat suomea ja englantia 1. luokalta alkaen.

Lisäksi Helsingin kaupunki tarjoaa viikoittaisia oman äidinkielen tunteja oppilaille, joiden äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi, joiden äidinkieli on romani tai saame, tai jotka ovat paluumuuttajia maasta, jossa ovat opiskelleet maan kieltä. Näitä tunteja järjestetään iltapäivisin omien oppituntien jälkeen eri kouluissa ympäri Helsinkiä.

Middle Years Programme, MYP

MYP-ohjelmassa keskiössä ovat viestintä, kokonaisvaltainen oppiminen ja kansainvälisyyteen kasvaminen.

Tutkivan oppimisen kehä

Oppiminen ja opettaminen rakentuvat kolmen keskeisen teeman ympärille: tutkimus, toiminta ja reflektio (ajattelu).

Käsitteellisyys

Opetuksen ja oppimisen apuna käytetään IB-ohjelmasta nousevia, oppiainerajat ylittäviä käsitteitä, joihin kuuluvat kaikille oppiaineille yhteiset avainkäsitteet sekä oppiainekohtaiset käsitteet.

Globaalit asiayhteydet

Opittuja asioita pyritään kokoamaan ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi kuuden globaalin asiayhteyden kautta.
Nämä asiayhteydet ovat

 • Identiteetit ja suhteet
 • Tieteellinen ja tekninen innovaatio
 • Sijoittuminen ajassa ja paikassa
 • Kestävä kehitys ja globalisaatio
 • Oikeudenmukaisuus ja kehitys
 • Henkilökohtainen ja kulttuurinen ilmaisu.

Ilmiöt ja monialaiset opintokokonaisuudet

Koulumme seuraa kansallista opetussuunnitelmaa ja ilmiöt ovat osa koulumme arkea. Lisäksi oppilaat osallistuvat eri oppiaineita yhdistäviin monialaisiin opintokokonaisuuksiin.

Ilmiöt ja opintokokonaisuudet vaihtelevat vuosittain.

Oppijan ominaisuudet

IB-ohjelmien tavoitteena on tukea oppilaan kasvua kansainvälisesti ennakkoluulottomaksi, aktiiviseksi ja vastuuntuntoiseksi kansalaiseksi. Koulussamme tähän pyritään ohjaamalla oppilasta kehittymään oppijan ominaisuuksien mukaisesti. IB-ohjelman mukaisia oppijan ominaisuuksia ovat tutkija, periaatteellinen, avulias, tasapainoinen, reflektoiva, viestijä, ajattelija, tiedonhaluinen, avoin sekä rohkea. Oppijaa ohjataan kehittämään näitä taitoja läpi koulupolun.

Arviointi

Oppilaat saavat todistukseen kansalliset arvosanat asteikolla 4 (hylätty) – 10 (erinomainen). Lisäksi arvioinnissa apuna käytetään MYP-ohjelman arviointikriteereitä, jotka lisäävät arvioinnin läpinäkyvyyttä koko oppimisprosessin aikana.

Arviointikriteereiden taitotasot ovat asteikolla
0 (ei saavuttanut tavoitteita) – 8 (saavutti tavoitteet erinomaisesti). MYP-ohjelman arviointikriteerit tukevat tutkivaa opettamista ja oppimista. Aineryhmäkohtaisia kriteerejä avataan oppilaille lukuvuoden alussa ja arvioitavien tehtävien yhteydessä.

Oppimisen taidot ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet

Ressun peruskoulussa on 1-9 luokat kattava oppimisen taitopolku: oppilaita ohjataan kehittymään oppimisen taidoissa (viestintätaidot, sosiaaliset taidot, itseohjautuvuus, tutkimustaidot sekä ajattelun taidot). Taitopolussa IB:n oppimisen taidot yhdistyvät kansallisen opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin.

Projektityö

Jokainen 9.luokkalainen tekee viimeisen vuoden aikana henkilökohtaisen projektityön, johon hänen odotetaan käyttävän omaa aikaa noin 25 tuntia. Projektityössä oppilas suunnittelee ja toteuttaa oman kiinnostuksensa pohjalta luovan tai tutkimukseen perustuvan kokonaisuuden. Tärkeä osa projektia on myös jatkuva itsearviointi ja oppimisen pohdinta.

Kunkin oppilaan projektityötä ohjaa yksi koulun opettajista. Projektityön vaiheet kootaan arvioitavaan raporttiin. Kevään aikana projektityö sekä raportti esitellään koko kouluyhteisölle projektityönäyttelyssä. Hyväksytysti suoritetusta projektityöstä oppilas saa erillisen liitteen päättötodistukseen.

Toiminta yhteisön hyväksi

MYP-ohjelman tavoitteena on kehittää oppilaan käsitystä vastuustaan yhteisöä kohtaan ja halua toimia yhteisön hyväksi. Oppilaita kannustetaan osallistumaan oppilaskunnan hallituksen toimintaan, olemaan järjestämässä koulun yhteisöllisiä tapahtumia sekä kehittämään koulun yhteishenkeä. Lisäksi oppilaat osallistuvat koulun arkisiin askareisiin, kuten ruokalasiivouksiin sekä välituntikioskitoimintaan.

Sekä 8. että 9. luokalla oppilas osallistuu viikon kestävään Työelämään tutustuminen-jaksoon. Oppilas itse etsii itselleen työpaikan, jossa suorittaa jakson. Lisätietoja TET-viikosta opinto-ohjaaja Jenni Soljasalolta.

Lisätietoja MYP-ohjelmasta

IB MYP-ohjelman koordinaattori Emmi Kuosmanen ja koulun rehtori Leena Liusvaara vastaavat mielellään lisäkysymyksiin koskien MYP-ohjelmaa.
Aineryhmäkohtaiset kysymykset voi myös ohjata aineryhmäkoordinaattoreille, joiden yhteystiedot saat aineenopettajalta tai koordinaattorilta.
Halutessasi voit myös tutustua IBO:n nettisivuihin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Täydennyshaku englanninkielisen opetuksen 1. luokan vapaille paikoille

Englanninkielisen opetuksen 1. luokan vapaiden paikkojen täydennyshaku 8.8.2024 alkaviin opintoihin alkaa maanantaina 13.5.2024 ja päättyy sunnuntaina 28.7.2024. Hakuajan ulkopuolella saapuneita hakemuksia ei huomioida.

Hae täyttämällä sähköinen hakulomake. Linkki lomakkeeseen lisätään tälle sivulle viimeistään hakuajan alkaessa. Voit hakea enintään viiteen eri hakuvaihtoehtoon.

Lomakkeen täyttämiseen ei tarvita Wilma-tunnuksia, mutta täyttämiseen vaaditaan toimiva sähköpostiosoite. Syötä ensin sähköpostiosoitteesi osoitekenttään ja klikkaa ”Lähetä varmistusviesti”. Mene sitten omaan sähköpostiisi ja klikkaa sinne tulleen viestin linkkiä, niin pääset täyttämään ilmoittautumislomakkeen. Saat lomakkeen tallentamisen jälkeen sähköpostiisi varmistusviestin lomakkeen vastaanottamisesta (viestissä ei kuitenkaan eritellä hakuvaihtoehtoja).

Jos lomakkeen käyttämisessä on ongelmia, tarkista seuraavat asiat:

 • Kirjaudu ulos Wilmasta, jos olet aikaisemmin kirjautunut sinne tunnuksilla.
 • Tyhjennä selaushistoria.
 • Kokeile vaihtaa Wilman kieli samaksi kuin lomakkeen kieli.
 • Jos ongelmat eivät ratkea näillä toimenpiteillä, yritä myöhemmin uudelleen.
 • Ota tarvittaessa yhteyttä: eduguidance@hel.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

https://helsinki.inschool.fi/browsecourses?school-id=485&long-term=26074&checkout=true&langid=1(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on 2 vapaata paikkaa englanninkielisen opetuksen 1. luokalle.

Jos haluat hakea englanninkielisen perusopetuksen 2.–9. luokkien vapaille paikoille, voit hakea paikkaa englanninkielisen opetuksen jatkuvassa haussa, jos täytät jatkuvan haun hakukriteerit.

Englanninkieliseen opetukseen hakevan oppilaan pitää osallistua valintakokeeseen ja suorittaa koe hyväksytysti. Vapaat paikat täytetään kokeen hyväksytysti suorittaneilla oppilailla valintakokeen pistemäärän mukaisessa järjestyksessä.

Englanninkielisen opetuksen 1. luokan koe järjestetään keskitetysti Maunulan ala-asteen koululla, ja kokeen tulokset huomioidaan niillä kouluilla, joihin haette. Kun täytät sähköisen hakulomakkeen, lähetämme kutsun valintakokeeseen, jossa kerrotaan tarkemmat tiedot valintakokeesta (esim. kellonaika). Valintakokeeseen ei tarvitse valmistautua. Koe mittaa lapsen englannin kielen taitoa

Tieto valinnasta ilmoitetaan huoltajalle tiistaina 6.8.

Huom! Jos olet helsinkiläinen, voit osallistua elokuun 1. luokan kokeeseen vain, jos olet muuttanut Helsinkiin tammikuun 2024 jälkeen. Myös muualla kuin Helsingissä asuvat hakijat voivat hakea, mutta helsinkiläiset ovat etusijalla oppilaaksiotossa. Ulkopaikkakuntalainen hakija ei voi hakea 1. luokalle täydennyshaussa, jos on osallistunut hakuun jo aiemmin keväällä 2024.

Lisätietoja: https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/kouluun-ilmoittautuminen-ja-hakeminen/painotettu-opetus-ja-perusopetusta-eri-kielilla/englanninkielinen-opetus(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Ota yhteyttä: eduguidance@hel.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Lue lisää englanninkieliseen perusopetukseen hakeutumisesta: 
Helsingin kaupunki | Englanninkielinen opetus

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, oppimiskeskustelut sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla:

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso peruskoulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katso koulun lounaslista, lukion lisätilat(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Järjestyssäännöt päivitetään sivulle lukuvuoden 2023-24 alussa.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Ressun peruskoulu

Lapinlahdenkatu 10, 00180 Helsinki
PL 18301, 00099 Helsingin kaupunki

ja

Ruoholahdenkatu 23, 00180 Helsinki
PL 18303, 00099 Helsingin Kaupunki

Kanslian aukioloajat ma-pe 9-12

Koulusihteeri

Ami Kaur-Singh
09 31082102
kanslia.ressunpk@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Järvinen Tiia
0931021130
kanslia.ressunpk@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 
Tiia Järvisen tavoittaa maanantaista keskiviikkoon Ruoholahdenkadulta.

Koulusihteeri huolehtii ja neuvoo oppilasrekisteriin ja oppilaan yleiseen koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Kaikki oppilaaksiottoa ja kouluun hakemista koskevat kyselyt tulee lähettää rehtorille. Valitettavasti emme voi järjestää yksittäisiä tutustumiskierroksia koululla. Voitte kysyä mitä vain kouluun liittyvää sähköpostitse tai puhelimitse. Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Rehtori

Leena Liusvaara
puh. 09 310 82101
leena.liusvaara@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Virka-apulaisrehtori

Karoliina Hokka (kevätlukukausi)
puh. 09 310 82031 / 040 6672208
karoliina.hokka@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 
Oppilaaksiottoon liittyvät asiat

Vararehtori

Veijo Karhinen
puh. 040 865 3288 (yhteydenotot ainoastaan sijaisasioissa, mieluiten sähköpostilla)
veijo.karhinen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

PYP koordinaattori

Lalla Pohjanpalo
lalla.pohjanpalo@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

MYP koordinaattori

Emmi Kuosmanen
emmi.kuosmanen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Johtokunnan puheenjohtaja

Marjo Rintamäki

Opettajainhuone Lapinlahdenkatu

puh. 09 310 82108 

Iltapäivätoiminnan vastaava

Silva Kutinlahti
puh. 040 660 8795

Valmistava luokka

Annika Hovinen
annika.hovinen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 
09 310 396 51 /0405861568

Kouluisäntä (Lapinlahdenkatu)

Nesto Mattila
+358 50 401 3922, nesto.mattila@palmia.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Kohdevastaava (Ruoholahdenkatu)

Kenneth Eklund
+358 50 401 3827, kenneth.eklund@palmia.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  
Vahtimestaripalvelut, kiinteistöhuolto, löytötavarat

Iltavahtimestari päivystää Lapinlahdenkadun rakennuksessa kello 16.30 alkaen.

Kouluravintolat

Lapinlahdenkatu, puh. 09 310 82111
Ruoholahdenkatu, puh. 09 310 31059

 • Aho-Penttilä Petra, laaja-alainen erityisopettaja, englanninkieliset 1-7 luokat (virkavapaalla)
 • Andersson Svetlana, oman äidinkielen opettaja, venäjä
 • Antman Anna, ruotsi, luokanvalvoja 7D
 • Atieno Clarice, luokanopettaja 2BD
 • Autinen Helka, erityisopettaja
 • Cavernelis Noel, luokanopettaja 6B, vanhempainyhdistyksen yhteysopettaja
 • Cederström Matias, ortodoksinen uskonto, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
 • Chauhan Pankaj, luokanopettaja 4BD
 • Chua Poh Yi, äidinkieli englanti, resurssiopettaja
 • DAmato Mario, oman äidinkielen opettaja, italia
 • Forsman Pia, luokanopettaja 3A
 • Gundersen Tuula, äidinkieli englanti
 • Haapasalo Hanna, äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, luokanohjaaja 9A
 • Haataja Iita, katolinen uskonto
 • Hautaniemi Olavi, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
 • Heiskanen Kati, ranska, luokanohjaaja 9D
 • Holttinen Olli-Pekka, liikunta, terveystieto
 • Hovinen Annika, luokanopettaja, valmistava luokka
 • Hämäläinen Anni, luokanopettaja, valmistava luokka
 • Jibril Sofia, resurssiopettaja 3BD
 • Joronen Iiris, suomen kieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
 • Kalaoja Maija, tekstiilityö
 • Kaljunen Katri, luokanopettaja 1BD
 • Karhinen Veijo, luokanopettaja 5AC, kirjastonhoitaja, vararehtori
 • Kekkonen Tiia, luokanopettaja 5B
 • Keski-Rauska Tiina, äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
 • Keskitalo Sanna, kotitalous, luokanvalvoja 8A
 • Keskiväli Aija, luokanopettaja, 1AC
 • Kilpiäinen Hannamari resurssiopettaja
 • Koponen Veera, käsityö, luokanvalvoja 8C
 • Kukkonen Anu, äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (virkavapaalla syyslukukauden 2023)
 • Kuosmanen Emmi, historia, yhteiskuntaoppi, ekonomia, luokanohjaaja 7B
 • Käkelä Riina, englanti, ruotsi, luokanohjaaja 8D
 • Kätkä Niina, opinto-ohjaaja
 • Laitala Katja, englanti
 • Lankinen Marika, biologia, maantieto
 • Lehtola Akseli, matematiikka, kemia, fysiikka, yhteiskuntaoppi, histotia, ekonomia
 • Malinen Marjo, käsityö (virkavapaalla)
 • Marin-Nuutinen Anne, laaja-alainen erityisopettaja suomenkielisillä luokilla 1-6
 • Marjanen Aapo, luokanopettaja 4AC
 • Martinez Madrid Diego, espanja
 • Miikki Päivi, äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, elämänkatsomustieto
 • Neva-aho-Honkanen Raisa, kuvataide 
 • Nikkari Meri, luokanopettaja 2AC, biologia, maantieto, terveystieto
 • Nordgren Ulla, ruotsi, luokanvalvoja 8B
 • Nuorteva Johanna, erityisopettaja luokilla 7AC, 8-9 ja valmistava luokka
 • Parkkinen Helene, luokanopettaja 6AC
 • Pitkänen Anne, luokanopettaja 2BD
 • Pesu Mari, luokanopettaja, 4AC
 • Pohjanpalo Lalla, luokanopettaja 5AC, PYP-koordinaattori
 • Porrassalmi Arttu, luokanopettaja 3A
 • Purovaara Selja, katsomusaineet, 9. luokan projektityö
 • Rautajoki Heidi, liikunta
 • Ruhanen Maiju, luokanopettaja 2AC, historia, ekonomia
 • Ryan-Kraujale Johanna, luokanopettaja (virkavapaalla)
 • Saarikoski Ilona, musiikki, luokanvalvoja 7A
 • Sheehan Marcus, luokanopettaja, 4BD
 • Sivananthan Nirojan, oman äidinkielen opettaja, tamili
 • Smith Meghan, espanja, englanti (väittely), luokanohjaaja 9B
 • Soljasalo Jenni, opinto-ohjaaja
 • Strandén Miia, luokanopettaja 1BD
 • Sullivan Katri, luokanopettaja 5BD
 • Suominen Markku, matematiikka, fysiikka, kemia
 • Sytelä Jyrki, matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka
 • Tas Éva, kemia, matematiikka
 • Tolvanen Tuuli,  matematiikka, fysiikka, kemia,  luokanvalvoja 7C
 • Torchia Felice, resurssiopettaja, 6BD
 • Tripathi Sam Jyoti, Krishna-opettaja
 • Tuovinen Anna-Stiina, luokanopettaja 1AC
 • Väliahde Anni, luokanopettaja 6AC, kotitalous
 • Väliahde Maija, luokanopettaja 2BD
 • Webb Jenny, painotettu englanti (virkavapaalla)
 • Zayat Habash Nili, luokanopettaja 3BD

Silva Kutinlahti,  2AC ja 2BD, iltapäivätoiminnan vastuuohjaaja 
Hämälainen Siiri, valmistava luokka
Linnanvuo Ulla 1AC 
Setty Lakshmi, 1BD ja 2 BD

Opinto-ohjaajat

Jenni Soljasalo, 7. luokat, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C
09 310 82105
jenni.soljasalo@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Niina Kätkä, 8A, 8B, 9D
09 310 39653 / 040 648 2147
niina.katka@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Erityisopettajat

Autinen Helka, 1-5AC 
+358 406836897
helka.autinen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Marin-Nuutinen Anne, 1-5AC
+358 406782369
anne.marin.nuutinen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Nuorteva Johanna, 8A-D, 9A-D, 7-9V
+358 408493336
johanna.nuorteva@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Viitakangas Vivian, 1-5BD
+358 406487322
vivian.viitakangas@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulukuraattorit

Leila Laitinen, pääpaino 1-6. luokat
+358 50 401 3296
leila.laitinen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Lapinlahdenkadun toimipiste, maanantaista perjantaihin

Katjamari Hartman - 7.-9. luokat
+358 403583056
katjamari.hartman@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Ruoholahdenkadun toimipiste, maanantaisin

Terveydenhoitajat

Heini Liukkonen
+358 50 310 5575 tai Wilman kautta
Vastaanottoajat koulussa: ma—to klo 8.45-15.45, pe 8.45—14.00
Vastaanotto ilman ajanvarausta päivittäin 10.15-10.30 ja 12.10-12.40

Tiina Petrov - 8 luokat
Wilman kautta
Ruoholahdenkadun toimipiste, maanantaisin

Koulupsykologi

Emmi Klosternig
+358 50413316
emmi.klosternig@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Lapinlahdenkadun toimipiste, maanantaista keskiviikkoon
Ruoholahdenkadun toimipiste, torstaista perjantaihin

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lue lisää koulujen aamupäivätoiminnasta perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat myös palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Kirjoita palvelukartalla osoite sille varattuun kenttään.  

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2022-2023

Maahockey luokille 1-5, keskiviikko 16-17 Alasali, lisätietoja ja ilmoittautuminen ks wilmaviesti (Noel Cavernelis)

Maahockey luokille 6-9, keskiviikko 17-18, Alasali, lisätietoja ja ilmoittautuminen ks wilmaviesti (Noel Cavernelis)

Esiintymisklubi, soololaulua, duot ja triot. Pidämme minikonsertin jokaisen lukukauden lopussa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen ks wilmaviesti (Noel Cavernelis)

Lastenliiton showtanssi 1-2 luokkalaisille ma 16.00-16.45 Alasali, 5.9. alkaen, lisätietoa ja ilmoittautuminen RessuPTA:n kautta

PPJ jalkapalloseura 1-2 luokkalaisille. Keskiviikkona 14.30-15.30, Alasali 7.9. alkaen, lisätietoa ja ilmoittautuminen RessuPTA:n kautta

Lastenliiton taidekerhot 1-4 luokkalaisille:
tiistaina 14.30-15.45
tiistaina 15.45-17.00
keskiviikkona 14.45-16.00

Lisätietoa ja ilmoittautuminen RessuPTA:n kautta.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin harrastukset lukuvuonna 2024–2025

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomia harrastuksia on tarjolla 3.–9.luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa.  

Uusi harrastuskausi alkaa 2.9.2024. Lukuvuoden 2024–2025 harrastukset julkaistaan Harrastukset-sivustolla osoitteessa harrastukset.hel.fi sekä tällä sivulla elokuun loppupuolella. Siirry Harrastukset-sivustolle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Harrastukset on tarkoitettu ensisijaisesti oman koulun oppilaille. Voit valita myös jollakin toisella koululla järjestettävän harrastuksen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana. 

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Harrastusryhmät täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Olet tervetullut tutustumaan harrastukseen ilman ilmoittautumista, jos ryhmässä on tilaa. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä.

Helsingin kaupungin tarjoamia maksuttomia harrastuksia löydät myös seuraavilta verkkosivuilta:

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Ressun peruskoulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Lapinlahdenkatu 10, 00180 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Kulkureitti sisäänkäynnille on opastettu, epätasainen sekä valaistu.
 • Kulkureitillä on 3 peräkkäistä porrasaskelmaa.

Sisäänkäynti "vaihtoehtoinen sisäänkäynti"

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on 3 peräkkäistä porrasaskelmaa.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi on raskas tai muuten vaikeasti avattavissa.
 • Tuulikaappi on ahdas.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 4 kerrosta.
 • Tilassa on pyörätuolin kannalta ahdas vaikeasti havaittava hissi, jonka ovi aukeaa kulunvalvonta-avaimella. Hissin kerrosnumerot eivät ole sormin tunnusteltavissa. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Tilassa on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Tilan keskeisillä kulkureiteillä on vähintään 4 porrasaskelmaa, jossa on käsijohteet molemmilla puolilla.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.