Ressun peruskoulu

Kampissa sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Ressun peruskoulu

Ressun peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu (luokat 1-9). Koulu toteuttaa kaupungin opetussuunnitelmaa IB-ohjelmien kautta. Koulussa on suomenkieliset luokat, painotetun englannin kielen luokat sekä valmistava luokka (7-9). Suomenkielisen opetuksen oppilaille Ressun peruskoulu on lähikoulu. Meillä on noin 750 oppilasta.

Tavoitteenamme on vaalia oikeudenmukaisuutta, empatiaa, kunnioitusta, sitkeyttä ja uteliaisuutta Ressun yhteisössämme. Meille on tärkeää, että kaikki yhteisömme jäsenet tuntevat olonsa turvallisiksi ja arvostetuiksi. 
Oppilaamme lähtevät pienestä ja turvallisesta yhteisöstämme valmiina kohtaamaan suuren maailman: 

Maakuntasarjasta maailmanliigan huipulle!

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta koulussamme ohjaa koulun opetussuunnitelma  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ressun peruskoulussa opiskellaan valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden, Helsingin kaupungin linjausten ja  Ressun peruskoulun koulukohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. IB-ohjelmat, Primary Years Programme (luokilla 1-6) ja Middle Years Programme (luokilla 7-9) antavat viitekehyksen ja lähestymistavan oppimiseen ja opettamiseen. Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jotka koulu itse valitsee.

Oppijan ominaisuudet

IB:n oppijan ominaisuudet asettavat yhteiset puitteet opiskelulle Ressun peruskoulussa. Pyrimme tukemaan oppijan ominaisuuksien tasapainoista kehitystä, ja siten ohjaamaan oppilaiden kasvua aktiivisiksi ja vastuuntuntoisiksi yhteisön jäseniksi.

tutkija
tiedonhaluinen
ajattelija
viestijä
periaatteellinen
avoin
avulias
rohkea
tasapainoinen
arviointikykyinen

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): espanja, ranska
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): espanja, ranska, saksa

Painotettu opetus

Ressun peruskoulun painotettu opetus on 80% englannin kielellä tapahtuvaa opetusta. Opetus on tarkoitettu kansainvälisesti liikkuvien perheiden lapsille, joilla on äidinkielenomainen englannin kielen taito. Opiskelussa eri oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin suomenkielisillä luokilla.  

Painotettuun englanninkieliseen opetukseen haetaan soveltuvuuskokeen kautta. Soveltuvuuskokeella arvioidaan oppilaan valmiuksia opiskella englannin kielellä. 8-9 vuosiluokille hakevien oppilaiden painotetun englannin kielen luokkien soveltuvuuskokeessa arvioidaan lisäksi suomen kielen taitoa.

Opiskelu Ressun peruskoulussa perustuu IB:n ja Ressun peruskoulun arvopohjaan. IB-ohjelmien tavoitteena on rohkaista opiskelijoiden kasvua kansainvälisesti ennakkoluulottomiksi, elinikäisiksi oppijoiksi.

Koulussamme toimii kaksi IB-ohjelmaa suomeksi ja englanniksi: Primary Years Programme (PYP, luokat 1-6) ja Middle Years Programme (MYP, luokat 7-9). IB-ohjelmat antavat opetukselle ja oppimiselle viitekehyksen. Molemmissa ohjelmissa oppimista lähestytään käsitteiden kautta, joiden avulla oppilas oppii jäsentämään pirstaleista tietoa. Ohjelmissa keskeisinä ovat oppijan ominaisuuksien sekä tiedon lisäksi taidot ja tavoitteena on oppilaan toiminta aktiivisena, kansainvälisenä kansalaisena. 

Primary Years Programme, PYP

Ressun peruskoulun alakoulussa PYP on lähestymistapa ja viitekehys oppimiselle ja opettamiselle. PYP-ohjelmassa opiskelu on käsitteellistä ja tutkivan lähestymistavan mukaista. Ohjelma voidaan jakaa kolmeen osioon: oppija, oppiminen ja opettaminen ja oppiva yhteisö. 

Oppija

Arvostamme oppijan osallisuutta oppimisessa. Oppilaita rohkaistaan toimimaan, ilmaisemaan itseään ja ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Kaikkien luokkien oppilaat valitsevat keskuudestaan luokkansa oppilaskunnan edustajat. 

PYP-näyttely

Kuudennen luokan keväällä Näyttely-jaksossa oppilaat pääsevät itsenäisesti soveltamaan PYPin aikana oppimaansa omassa tutkimuksessaan. Luokanopettajat ja mentoriopettajat ohjaavat tutkimusta eteenpäin oppilaiden soveltaessa oppimiaan taitoja ja oppijan ominaisuuksia tiedon etsinnässä. Näyttelyn aikana oppilaat saavat osoittaa taitonsa koko Ressun yhteisölle. 

Oppiminen ja opettaminen

PYP kouluvuosi on jaettu kuuteen, monialaiseen tutkimusjaksoon, jotka kestävät 6-8 viikkoa ja yhdistävät kansallisen opetussuunnitelman tavoitteet PYP:in monialaisiin teemoihin. Opiskelussa hyödynnetäan Ressun yhteisön laajaa osaamista sekä eri oppiaineiden tarjoamia laajoja näkökulmia. Ressun peruskoulun jaksosuunnitelma

Jokaisella luokalla on luokanopettaja ja useampi aineenopettaja. Opettajat toimivat yhteistyössä suunnitellakseen ja toteuttaakseen mielekkäitä monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Myös erillisiä, ainekohtaisia oppikokonaisuuksia opiskellaan.

Aineenopettajien määrä nousee, kun oppilaat valitsevat valinnaisaineensa. Valinnaisaineiden opiskelu tapahtuu sekaryhmissä, ja opetuskielinä ovat sekä suomi että englanti.

Kielet

Kaikki suomenkielisten luokkien oppilaat opiskelevat suomea ja englantia 1. luokalta alkaen.

Lisäksi Helsingin kaupunki tarjoaa viikoittaisia oman äidinkielen tunteja oppilaille, joiden äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi, joiden äidinkieli on romani tai saame, tai jotka ovat paluumuuttajia maasta, jossa ovat opiskelleet maan kieltä. Näitä tunteja järjestetään iltapäivisin omien oppituntien jälkeen eri kouluissa ympäri Helsinkiä.

Middle Years Programme, MYP

MYP-ohjelmassa keskiössä ovat viestintä, kokonaisvaltainen oppiminen ja kansainvälisyyteen kasvaminen.

Tutkivan lähestymistavan sykli

Oppiminen ja opettaminen rakentuvat kolmen keskeisen teeman ympärille: tutkimus, toiminta ja reflektio (ajattelu).

Käsitteellisyys

Opetuksen ja oppimisen apuna käytetään IB-ohjelmasta nousevia, oppiainerajat ylittäviä käsitteitä, joihin kuuluvat kaikille oppiaineille yhteiset avainkäsitteet sekä oppiainekohtaiset käsitteet.

Globaalit asiayhteydet

Opittuja asioita pyritään kokoamaan ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi kuuden globaalin asiayhteyden kautta.
Nämä asiayhteydet ovat

 • Identiteetit ja suhteet
 • Tieteellinen ja tekninen innovaatio
 • Sijoittuminen ajassa ja paikassa
 • Kestävä kehitys ja globalisaatio
 • Oikeudenmukaisuus ja kehitys
 • Henkilökohtainen ja kulttuurinen ilmaisu.
Ilmiöt ja monialaiset opintokokonaisuudet

Koulumme seuraa kansallista opetussuunnitelmaa ja ilmiöt ovat osa koulumme arkea. Lisäksi oppilaat osallistuvat eri oppiaineita yhdistäviin monialaisiin opintokokonaisuuksiin.

Ilmiöt ja opintokokonaisuudet vaihtelevat vuosittain.

Oppijan ominaisuudet

IB-ohjelmien tavoitteena on tukea oppilaan kasvua kansainvälisesti ennakkoluulottomaksi, aktiiviseksi ja vastuuntuntoiseksi kansalaiseksi. Koulussamme tähän pyritään ohjaamalla oppilasta kehittymään oppijan ominaisuuksien mukaisesti. IB-ohjelman mukaisia oppijan ominaisuuksia ovat tutkija, periaatteellinen, avulias, tasapainoinen, reflektoiva, viestijä, ajattelija, tiedonhaluinen, avoin sekä rohkea. Oppijaa ohjataan kehittämään näitä taitoja läpi koulupolun.

Arviointi

Oppilaat saavat todistukseen kansalliset arvosanat asteikolla 4 (hylätty) – 10 (erinomainen). Lisäksi arvioinnissa apuna käytetään MYP-ohjelman arviointikriteereitä, jotka lisäävät arvioinnin läpinäkyvyyttä koko oppimisprosessin aikana.

Arviointikriteereiden taitotasot ovat asteikolla
0 (ei saavuttanut tavoitteita) – 8 (saavutti tavoitteet erinomaisesti). MYP-ohjelman arviointikriteerit tukevat tutkivaa opettamista ja oppimista. Aineryhmäkohtaisia kriteerejä avataan oppilaille lukuvuoden alussa ja arvioitavien tehtävien yhteydessä.

Oppimisen taidot ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet

Ressun peruskoulussa on 1-9 luokat kattava oppimisen taitopolku: oppilaita ohjataan kehittymään oppimisen taidoissa (viestintätaidot, sosiaaliset taidot, itseohjautuvuus, tutkimustaidot sekä ajattelun taidot). Taitopolussa IB:n oppimisen taidot yhdistyvät kansallisen opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin.

Projektityö

Jokainen 9.luokkalainen tekee viimeisen vuoden aikana henkilökohtaisen projektityön, johon hänen odotetaan käyttävän omaa aikaa noin 25 tuntia. Projektityössä oppilas suunnittelee ja toteuttaa oman kiinnostuksensa pohjalta luovan tai tutkimukseen perustuvan kokonaisuuden. Tärkeä osa projektia on myös jatkuva itsearviointi ja oppimisen pohdinta.

Kunkin oppilaan projektityötä ohjaa yksi koulun opettajista. Projektityön vaiheet kootaan arvioitavaan raporttiin. Kevään aikana projektityö sekä raportti esitellään koko kouluyhteisölle projektityönäyttelyssä. Hyväksytysti suoritetusta projektityöstä oppilas saa erillisen liitteen päättötodistukseen.

Toiminta yhteisön hyväksi

MYP-ohjelman tavoitteena on kehittää oppilaan käsitystä vastuustaan yhteisöä kohtaan ja halua toimia yhteisön hyväksi. Oppilaita kannustetaan osallistumaan oppilaskunnan hallituksen toimintaan, olemaan järjestämässä koulun yhteisöllisiä tapahtumia sekä kehittämään koulun yhteishenkeä. Lisäksi oppilaat osallistuvat koulun arkisiin askareisiin, kuten ruokalasiivouksiin sekä välituntikioskitoimintaan.

Sekä 8. että 9. luokalla oppilas osallistuu viikon kestävään Työelämään tutustuminen-jaksoon. Oppilas itse etsii itselleen työpaikan, jossa suorittaa jakson. Lisätietoja TET-viikosta opinto-ohjaaja Jenni Soljasalolta.

Lisätietoja MYP-ohjelmasta

IB MYP-ohjelman koordinaattori Anna Antman ja koulun rehtori Leena Liusvaara vastaavat mielellään lisäkysymyksiin koskien MYP-ohjelmaa.
Aineryhmäkohtaiset kysymykset voi myös ohjata aineryhmäkoordinaattoreille, joiden yhteystiedot saat aineenopettajalta tai koordinaattorilta.
Halutessasi voit myös tutustua IBO:n nettisivuihin osoitteessa www.ibo.org.

Koulu alkaa kesäloman jälkeen 10.8.2023 Lapinlahdenkadun rakennuksen pihalla.

 • 8.30 luokat 2-6
 • 9.00 1. luokat
 • 10.00 luokat 7-9

Lue lisää englanninkieliseen perusopetukseen hakeutumisesta: 
Helsingin kaupunki | Englanninkielinen opetus

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, oppimiskeskustelut sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla:

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso peruskoulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katso koulun lounaslista, lukion lisätilat(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Järjestyssäännöt päivitetään sivulle lukuvuoden 2023-24 alussa.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Ressun peruskoulu

Lapinlahdenkatu 10, 00180 Helsinki
PL 18301, 00099 Helsingin kaupunki

ja

Ruoholahdenkatu 23, 00180 Helsinki
PL 18303, 00099 Helsingin Kaupunki

Kanslian aukioloajat ma-pe 9-12

Koulusihteeri

Ami kaur-Singh
09 31082102
 ami.kaur-singh(at)hel.fi

Koulusihteeri huolehtii ja neuvoo oppilasrekisteriin ja oppilaan yleiseen koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Kaikki oppilaaksiottoa ja kouluun hakemista koskevat kyselyt tulee lähettää rehtorille. Valitettavasti emme voi järjestää yksittäisiä tutustumiskierroksia koululla. Voitte kysyä mitä vain kouluun liittyvää sähköpostitse tai puhelimitse. Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Rehtori

Leena Liusvaara
puh. 09 310 82101
leena.liusvaara(at)hel.fi

Virka-apulaisrehtori

Karoliina Hokka (sijaisuus 31.12.23 asti)
puh. 09 310 82031 / 040 6672208
karoliina.hokka(at)hel.fi
Oppilaaksiottoon liittyvät asiat

Vararehtori

Veijo Karhinen
puh. 040 865 3288 (yhteydenotot ainoastaan sijaisasioissa, mieluiten sähköpostilla)
veijo.karhinen(at)edu.hel.fi

PYP koordinaattori

Lalla Pohjanpalo

lalla.pohjanpalo(at)edu.hel.fi

MYP koordinaattori

Emmi Kuosmanen

emmi.kuosmanen(at)edu.hel.fi

Johtokunnan puheenjohtaja

Marjo Rintamäki

Opettajainhuone Lapinlahdenkatu

puh. 09 310 82108 

Iltapäivätoiminnan vastaava

Hannamari Kilpiäinen
puh. 040 660 8795

Valmistava luokka

Annika Hovinen
annika.hovinen@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
09 310 396 51 /0405861568

Kouluisäntä (Lapinlahdenkatu)

Jaamac Ahmed
puh. 0504013885, jaamac.ahmed@palmia.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kohdevastaava (Ruoholahdenkatu)

Jorma Korhonen
puh. 050 401 3827, jorma.korhonen@palmia.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Vahtimestaripalvelut, kiinteistöhuolto, löytötavarat

Iltavahtimestari päivystää Lapinlahdenkadun rakennuksessa kello 16.30 alkaen.

Kouluravintola (Lapinlahdenkatu)

puh. 09 310 82111

Kouluravintola (Ruoholahdenkatu) 

puh. 09 310 31059

Aho-Penttilä Petra, laaja-alainen erityisopettaja, englanninkieliset 1-7 luokat

Andersson Svetlana, oman äidinkielen opettaja, venäjä

Antman Anna, ruotsi, luokanvalvoja 7D

Autinen Helka, erityisopettaja

Cavernelis Noel, luokanopettaja 6B, vanhempainyhdistyksen yhteysopettaja

Cederström Matias, ortodoksinen uskonto, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Chauhan Pankaj, luokanopettaja

Chua Poh Yi, luokanopettaja 5BD

DAmato Mario, oman äidinkielen opettaja, italia

Forsman Pia, luokanopettaja

Gundersen Tuula, luokanopettaja 2BD, kielitietoinen samanaikaisopetus

Haapasalo Hanna, äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, luokanohjaaja 9A

Haataja Iita, katolinen uskonto

Hautaniemi Olavi, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Heiskanen Kati, ranska, luokanohjaaja 9D

Holttinen Olli-Pekka, liikunta, terveystieto

Hovinen Annika, luokanopettaja, valmistava luokka

Hämäläinen Anni, luokanopettaja, valmistava luokka

Jibril Sofia, resurssiopettaja 3BD

Joronen Iiris, suomen kieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Kalaoja Maija, tekstiilityö

Kaljunen Katri, luokanopettaja

Karhinen Veijo, luokanopettaja 5AC, kirjastonhoitaja, vararehtori

Kekkonen Tiia, luokanopettaja 5B

Keski-Rauska Tiina, äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Keskitalo Sanna, kotitalous

Keskiväli Aija, luokanopettaja

Koponen Veera, käsityö, luokanvalvoja

Kukkonen Anu, äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, virkavapaalla syyslukukauden 2023

Kuosmanen, Emmi, maantieto, luokanohjaaja 7B

Käkelä Riina, englanti, ruotsi, luokanohjaaja 8D

Kätkä Niina, opinto-ohjaaja

Laitala Katja, englanti, ranska

Lankinen Marika, biologia, maantieto

Lehtola Akseli, matematiikka, kemia

Leppiniemi Netta, luokanopettaja

Malinen Marjo, käsityö (virkavapaalla)

Marin-Nuutinen Anne, laaja-alainen erityisopettaja suomenkielisillä luokilla 1-6

Marjanen Aapo, luokanopettaja

Miikki Päivi, äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, elämänkatsomustieto

Neva-aho-Honkanen Raisa Maria, kuvataide 

Nikkari Meri, luokanopettaja 2AC, biologia, maantieto, terveystieto

Nordgren Ulla, ruotsi, luokanvalvoja

Nuorteva Johanna, erityisopettaja luokilla 7AC, 8-9 ja valmistava luokka

Parkkinen Helene, luokanopettaja 6AC

Pesu Mari, luokanopettaja, virkavapaalla 31.12.2023 saakka

Pohjanpalo Lalla, luokanopettaja 5AC, PYP-koordinaattori

Porrassalmi Arttu, luokanopettaja 3A

Purovaara Selja, katsomusaineet, 9. luokan projektityö

Rautajoki Heidi, liikunta

Ruhanen Maiju, luokanopettaja 2AC, historia, ekonomia

Ryan-Kraujale Johanna, luokanopettaja (virkavapaalla)

Saarikoski Ilona, musiikki, luokanvalvoja 7A

Sheehan Marcus, luokanopettaja, 4BD

Sivananthan Nirojan, oman äidinkielen opettaja, tamili

Smith Meghan, espanja, englanti (väittely), luokanohjaaja 9B

Soljasalo Jenni, opinto-ohjaaja

Strandén Miia, luokanopettaja

Suominen Markku, matematiikka, fysiikka, kemia

Sytelä Jyrki, matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka

Tas Éva, kemia, matematiikka

Tolvanen Tuuli,  matematiikka, luokanvalvoja 7C

Torchia Felice, resurssiopettaja, 6BD

Tripathi Sam Jyoti, Krishna-opettaja

Tuovinen Anna-Stiina, luokanopettaja 1AC

Väliahde Anni, luokanopettaja, kotitalous

Väliahde Maija, luokanopettaja 2BD

Webb Jenny, painotettu englanti

Zayat Habash Nili, luokanopettaja 3BD

Koulunkäynninohjaajat

Kilpiäinen Hannamari, iltapäivätoiminnan vastuuohjaaja, valmistava luokka

Liimatta Lauri, 8.lk

Linnanvuo Ulla, 1AC

Luotonen Pihla, 2AC

Opinto-ohjaajat

Jenni Soljasalo
puh. 09 310 82105
jenni.soljasalo(at)edu.hel.fi 

Niina Kätkä

puh. 09 310 39653 / 040 648 2147

Erityisopettajat

Petra Aho-Penttilä, englanninkieliset 1.-5. luokat
Anne Marin-Nuutinen, suomenkieliset 1.-5. luokat

Helka Autinen, 6.-9. luokat
Johanna Nuorteva, 6.-9. luokat

Koulukuraattori

Hannele Houston
puh. 050 401 3296
hannele.houston(at)hel.fi
Koululla päivittäin ma-pe

Terveydenhoitaja

Heini Liukkonen
puh. 050 310 5575 tai Wilman kautta
Vastaanottoajat koulussa: ma—to klo 8.45-15.45
pe 8.45—14.00
Vastaanotto ilman ajanvarausta päivittäin 10.00-10.30 ja 12.00-12.30

Koulupsykologi

täydennetään

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lue lisää koulujen aamupäivätoiminnasta perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme: 

Katsele alueemme iltapäivätoimintapaikkoja palvelukartalta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2022-2023

Maahockey luokille 1-5, keskiviikko 16-17 Alasali, lisätietoja ja ilmoittautuminen ks wilmaviesti (Noel Cavernelis)

Maahockey luokille 6-9, keskiviikko 17-18, Alasali, lisätietoja ja ilmoittautuminen ks wilmaviesti (Noel Cavernelis)

Esiintymisklubi, soololaulua, duot ja triot. Pidämme minikonsertin jokaisen lukukauden lopussa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen ks wilmaviesti (Noel Cavernelis)

Lastenliiton showtanssi 1-2 luokkalaisille ma 16.00-16.45 Alasali, 5.9. alkaen, lisätietoa ja ilmoittautuminen RessuPTA:n kautta

PPJ jalkapalloseura 1-2 luokkalaisille. Keskiviikkona 14.30-15.30, Alasali 7.9. alkaen, lisätietoa ja ilmoittautuminen RessuPTA:n kautta

Lastenliiton taidekerhot 1-4 luokkalaisille:
tiistaina 14.30-15.45
tiistaina 15.45-17.00
keskiviikkona 14.45-16.00

Lisätietoa ja ilmoittautuminen RessuPTA:n kautta.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 4.9.2023 alkaen

MAANANTAI
 
Kiipeily (6.–9.lk)  

Aika: Maanantaisin klo 16–17
Paikka: KiipeilyAreena, Salmisaari
KiipeilyAreenalla järjestetään jälleen Harrastamisen Suomen Malli -hankkeen kiipeilyryhmiä.  Kiipeily on lähtökohtaisesti yksilölaji, jossa kamppaillaan omia käsivoimia vastaan, mutta parhaimmillaan kiipeily tapahtuu hyvässä porukassa ja toisten kannustamana. Ohjauksesta ryhmissä vastaa KiipeilyAreenan ammattitaitoiset kiipeilyohjaajat ja ryhmiin osallistumiseen ei vaadita aiempaa kiipeilykokemusta tai liikunnallisuutta. Kiipeily sopii harrastuksena aivan kaikille! 
Ilmoittautuminen:ilmoittaudu kiipeilyyn tästä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 
Järjestäjä: KiipeilyAreena / Harrastamisen Suomen malli

KESKIVIIKKO
Arts: “Oksa” (grades 3–6)

Place: Design-tila (RK-rakennus, Ruoholahdenkatu 23)
The super popular Oksa course continues! Welcome new students and our old friends! Oksa is a set city in the future. During the Oksa course you will design your own city set in the future, its services and people. During the course you will learn technical skills and learn to think like a designer. The course is a mixture of technical exercises, creative drawing and designing. During the course you will have the opportunity to take part in playful competitions. You will also have the opportunity to take part in flow exercises to access your creative superpowers.
 
At Ressu School we offer two groups. Please read carefully to select the right group for your child.
Group1 Wednesdays 14.30-16.00 for new students
Group2 Wednesdays 16.00-17.30 for students who continue Oksa
 
More details can be found here: https://www.manualproductions.com/oksa (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
or enroll directly: milla.manualproductions@gmail.com (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Organizers: Manual Productions & The Finnish Model For Leisure Activities

TORSTAI

Nyt pelittää! (3.–6.lk)
Aika: Torstaisin klo 14.30-16 (suomeksi) + 4 pm – 5.30 pm (in English)
Paikka: Luokka XX
Tutustutaan erilaisten pelien maailmaan, keskustellaan peliharrastuksesta, suunnitellaan omia pelejä, toteutetaan kortti- ja lautapelejä - ja pelataan yhdessä.  
Ohjaaja: Tuisku Hiltunen 
Ilmoittautuminen:  https://kuvataide.eepos.fi/#/forms/57 (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (suomeksi)
Enroll here: https://kuvataide.eepos.fi/#/forms/58 (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (in English)
Järjestäjä: Helsingin kuvataidekoulu / Harrastamisen Suomen malli

PERJANTAI

Avoin eSports (6.–9.lk)
Aika: Perjantaisin klo 15.30–17
Paikka: Oodi, 2.krs koneluokka
 Tervetuloa mukaan avoimeen eSports harrastusryhmään hiomaan pelinsisäistä ja -ulkoista tietotaitoa sekä tutustumaan uusiin mukaviin joukkue- ja pelitovereihin. Harrastekertoihin sisältyy harjoittelua niin yksilö- kuin joukkuepelaamisessa mm. Fortnitessa. Aiempaa pelikokemusta ei vaadita. Ryhmästä voi varata itselleen paikan ilmoittautumalla tai otamme pelureita vastaan ovella ilman ennakkoilmoittautumista, mikäli ryhmässä on vapaita paikkoja.
Lisätiedot: https://www.xroc.gg/koulut/ (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Järjestäjä: xRoc / Harrastamisen Suomen malli

Jos et pääse osallistumaan, muistathan perua ilmoittautumisen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.
Helsingin kaupungin tarjoamia maksuttomia harrastuksia löydät myös seuraavilta verkkosivuilta:   
•    EasySport: Maksutonta harrasteliikuntaa 3.–6.luokkalaisille liikunta.hel.fi/easysport
•    FunAction: Maksutonta harrasteliikuntaa 13–17-vuotiaille vuotiaille liikunta.hel.fi/funaction
•    Operaatio Pulssi! Maksuttomia harrastuksia, tapahtumia ja retkiä 12–18-vuotiaille https://nuorten.hel.fi/tekemista-ja-paikkoja/operaatio-pulssi/operaatio-pulssi-lansi/ (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) https://nuorten.hel.fi/tekemista-ja-paikkoja/operaatio-pulssi/operaatio-pulssi-ita/ (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  https://nuorten.hel.fi/tekemista-ja-paikkoja/operaatio-pulssi/operaatio-pulssi-pohjoinen/ (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 
•    Nuorten.hel.fi
•    Harrastukset.hel.fi

Tervetuloa harrastamaan ja ota kaverikin mukaan!

Terveisin,
Harrastamisen Suomen mallin koordinaattori Pinja Rosenberg puh. 040 682 6870, pinja.rosenberg@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Harrastamisen Suomen malli Helsingissä nuorten.hel.fi/suomenmalli
 

Voit myös katsoa lähialueen muiden koulujen kerho- ja harrastustarjonnan.
Lue lisää kerho- ja harrastustoiminnasta

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Ressun peruskoulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Lapinlahdenkatu 10, 00180 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Kulkureitti sisäänkäynnille on opastettu, epätasainen sekä valaistu.
 • Kulkureitillä on 3 peräkkäistä porrasaskelmaa.

Sisäänkäynti "vaihtoehtoinen sisäänkäynti"

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on 3 peräkkäistä porrasaskelmaa.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi on raskas tai muuten vaikeasti avattavissa.
 • Tuulikaappi on ahdas.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 4 kerrosta.
 • Tilassa on pyörätuolin kannalta ahdas vaikeasti havaittava hissi, jonka ovi aukeaa kulunvalvonta-avaimella. Hissin kerrosnumerot eivät ole sormin tunnusteltavissa. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Tilassa on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Tilan keskeisillä kulkureiteillä on vähintään 4 porrasaskelmaa, jossa on käsijohteet molemmilla puolilla.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.