Ressun peruskoulu

Ressun peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu (luokat 1-9). Koulu toteuttaa kaupungin opetussuunnitelmaa IB-ohjelmien kautta. Koulussa on suomenkieliset luokat, painotetun englannin kielen luokat sekä valmistava luokka (7-9). Suomenkielisen opetuksen oppilaille Ressun peruskoulu on lähikoulu. Meillä on noin 750 oppilasta.

Tavoitteenamme on vaalia oikeudenmukaisuutta, empatiaa, kunnioitusta, sitkeyttä ja uteliaisuutta Ressun yhteisössämme. Meille on tärkeää, että kaikki yhteisömme jäsenet tuntevat olonsa turvallisiksi ja arvostetuiksi. 
Oppilaamme lähtevät pienestä ja turvallisesta yhteisöstämme valmiina kohtaamaan suuren maailman: 

Maakuntasarjasta maailmanliigan huipulle!

 

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma   sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta koulussamme ohjaa koulun opetussuunnitelma  . Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ressun peruskoulussa opiskellaan valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden, Helsingin kaupungin linjausten ja  Ressun peruskoulun koulukohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. IB-ohjelmat, Primary Years Programme (luokilla 1-6) ja Middle Years Programme (luokilla 7-9) antavat viitekehyksen ja lähestymistavan oppimiseen ja opettamiseen. Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jotka koulu itse valitsee.

Oppijan ominaisuudet

IB:n oppijan ominaisuudet asettavat yhteiset puitteet opiskelulle Ressun peruskoulussa. Pyrimme tukemaan oppijan ominaisuuksien tasapainoista kehitystä, ja siten ohjaamaan oppilaiden kasvua aktiivisiksi ja vastuuntuntoisiksi yhteisön jäseniksi.

tutkija
tiedonhaluinen
ajattelija
viestijä
periaatteellinen
avoin
avulias
rohkea
tasapainoinen
arviointikykyinen

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): espanja, ranska
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): espanja, ranska, saksa

Painotettu opetus

Ressun peruskoulun painotettu opetus on 80% englannin kielellä tapahtuvaa opetusta. Opetus on tarkoitettu kansainvälisesti liikkuvien perheiden lapsille, joilla on äidinkielenomainen englannin kielen taito. Opiskelussa eri oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin suomenkielisillä luokilla.  

Painotettuun englanninkieliseen opetukseen haetaan soveltuvuuskokeen kautta. Soveltuvuuskokeella arvioidaan oppilaan valmiuksia opiskella englannin kielellä. 8-9 vuosiluokille hakevien oppilaiden painotetun englannin kielen luokkien soveltuvuuskokeessa arvioidaan lisäksi suomen kielen taitoa.

Opiskelu Ressun peruskoulussa perustuu IB:n ja Ressun peruskoulun arvopohjaan. IB-ohjelmien tavoitteena on rohkaista opiskelijoiden kasvua kansainvälisesti ennakkoluulottomiksi, elinikäisiksi oppijoiksi.

Koulussamme toimii kaksi IB-ohjelmaa suomeksi ja englanniksi: Primary Years Programme (PYP, luokat 1-6) ja Middle Years Programme (MYP, luokat 7-9). IB-ohjelmat antavat opetukselle ja oppimiselle viitekehyksen. Molemmissa ohjelmissa oppimista lähestytään käsitteiden kautta, joiden avulla oppilas oppii jäsentämään pirstaleista tietoa. Ohjelmissa keskeisinä ovat oppijan ominaisuuksien sekä tiedon lisäksi taidot ja tavoitteena on oppilaan toiminta aktiivisena, kansainvälisenä kansalaisena. 

Primary Years Programme, PYP

Ressun peruskoulun alakoulussa PYP on lähestymistapa ja viitekehys oppimiselle ja opettamiselle. PYP-ohjelmassa opiskelu on käsitteellistä ja tutkivan lähestymistavan mukaista. Ohjelma voidaan jakaa kolmeen osioon: oppija, oppiminen ja opettaminen ja oppiva yhteisö. 

Oppija

Arvostamme oppijan osallisuutta oppimisessa. Oppilaita rohkaistaan toimimaan, ilmaisemaan itseään ja ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Kaikkien luokkien oppilaat valitsevat keskuudestaan luokkansa oppilaskunnan edustajat. 

PYP-näyttely

Kuudennen luokan keväällä Näyttely-jaksossa oppilaat pääsevät itsenäisesti soveltamaan PYPin aikana oppimaansa omassa tutkimuksessaan. Luokanopettajat ja mentoriopettajat ohjaavat tutkimusta eteenpäin oppilaiden soveltaessa oppimiaan taitoja ja oppijan ominaisuuksia tiedon etsinnässä. Näyttelyn aikana oppilaat saavat osoittaa taitonsa koko Ressun yhteisölle. 

Oppiminen ja opettaminen

PYP kouluvuosi on jaettu kuuteen, monialaiseen tutkimusjaksoon, jotka kestävät 6-8 viikkoa ja yhdistävät kansallisen opetussuunnitelman tavoitteet PYP:in monialaisiin teemoihin. Opiskelussa hyödynnetäan Ressun yhteisön laajaa osaamista sekä eri oppiaineiden tarjoamia laajoja näkökulmia. Ressun peruskoulun jaksosuunnitelma

Jokaisella luokalla on luokanopettaja ja useampi aineenopettaja. Opettajat toimivat yhteistyössä suunnitellakseen ja toteuttaakseen mielekkäitä monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Myös erillisiä, ainekohtaisia oppikokonaisuuksia opiskellaan.

Aineenopettajien määrä nousee, kun oppilaat valitsevat valinnaisaineensa. Valinnaisaineiden opiskelu tapahtuu sekaryhmissä, ja opetuskielinä ovat sekä suomi että englanti.

Kielet

Kaikki suomenkielisten luokkien oppilaat opiskelevat suomea ja englantia 1. luokalta alkaen.

Lisäksi Helsingin kaupunki tarjoaa viikoittaisia oman äidinkielen tunteja oppilaille, joiden äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi, joiden äidinkieli on romani tai saame, tai jotka ovat paluumuuttajia maasta, jossa ovat opiskelleet maan kieltä. Näitä tunteja järjestetään iltapäivisin omien oppituntien jälkeen eri kouluissa ympäri Helsinkiä.

Middle Years Programme, MYP

MYP-ohjelmassa keskiössä ovat viestintä, kokonaisvaltainen oppiminen ja kansainvälisyyteen kasvaminen.

Tutkivan lähestymistavan sykli

Oppiminen ja opettaminen rakentuvat kolmen keskeisen teeman ympärille: tutkimus, toiminta ja reflektio (ajattelu).

Käsitteellisyys

Opetuksen ja oppimisen apuna käytetään IB-ohjelmasta nousevia, oppiainerajat ylittäviä käsitteitä, joihin kuuluvat kaikille oppiaineille yhteiset avainkäsitteet sekä oppiainekohtaiset käsitteet.

Globaalit asiayhteydet

Opittuja asioita pyritään kokoamaan ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi kuuden globaalin asiayhteyden kautta.
Nämä asiayhteydet ovat

 • Identiteetit ja suhteet
 • Tieteellinen ja tekninen innovaatio
 • Sijoittuminen ajassa ja paikassa
 • Kestävä kehitys ja globalisaatio
 • Oikeudenmukaisuus ja kehitys
 • Henkilökohtainen ja kulttuurinen ilmaisu.
Ilmiöt ja monialaiset opintokokonaisuudet

Koulumme seuraa kansallista opetussuunnitelmaa ja ilmiöt ovat osa koulumme arkea. Lisäksi oppilaat osallistuvat eri oppiaineita yhdistäviin monialaisiin opintokokonaisuuksiin.

Ilmiöt ja opintokokonaisuudet vaihtelevat vuosittain.

Oppijan ominaisuudet

IB-ohjelmien tavoitteena on tukea oppilaan kasvua kansainvälisesti ennakkoluulottomaksi, aktiiviseksi ja vastuuntuntoiseksi kansalaiseksi. Koulussamme tähän pyritään ohjaamalla oppilasta kehittymään oppijan ominaisuuksien mukaisesti. IB-ohjelman mukaisia oppijan ominaisuuksia ovat tutkija, periaatteellinen, avulias, tasapainoinen, reflektoiva, viestijä, ajattelija, tiedonhaluinen, avoin sekä rohkea. Oppijaa ohjataan kehittämään näitä taitoja läpi koulupolun.

Arviointi

Oppilaat saavat todistukseen kansalliset arvosanat asteikolla 4 (hylätty) – 10 (erinomainen). Lisäksi arvioinnissa apuna käytetään MYP-ohjelman arviointikriteereitä, jotka lisäävät arvioinnin läpinäkyvyyttä koko oppimisprosessin aikana.

Arviointikriteereiden taitotasot ovat asteikolla
0 (ei saavuttanut tavoitteita) – 8 (saavutti tavoitteet erinomaisesti). MYP-ohjelman arviointikriteerit tukevat tutkivaa opettamista ja oppimista. Aineryhmäkohtaisia kriteerejä avataan oppilaille lukuvuoden alussa ja arvioitavien tehtävien yhteydessä.

Oppimisen taidot ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet

Ressun peruskoulussa on 1-9 luokat kattava oppimisen taitopolku: oppilaita ohjataan kehittymään oppimisen taidoissa (viestintätaidot, sosiaaliset taidot, itseohjautuvuus, tutkimustaidot sekä ajattelun taidot). Taitopolussa IB:n oppimisen taidot yhdistyvät kansallisen opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin.

Projektityö

Jokainen 9.luokkalainen tekee viimeisen vuoden aikana henkilökohtaisen projektityön, johon hänen odotetaan käyttävän omaa aikaa noin 25 tuntia. Projektityössä oppilas suunnittelee ja toteuttaa oman kiinnostuksensa pohjalta luovan tai tutkimukseen perustuvan kokonaisuuden. Tärkeä osa projektia on myös jatkuva itsearviointi ja oppimisen pohdinta.

Kunkin oppilaan projektityötä ohjaa yksi koulun opettajista. Projektityön vaiheet kootaan arvioitavaan raporttiin. Kevään aikana projektityö sekä raportti esitellään koko kouluyhteisölle projektityönäyttelyssä. Hyväksytysti suoritetusta projektityöstä oppilas saa erillisen liitteen päättötodistukseen.

Toiminta yhteisön hyväksi

MYP-ohjelman tavoitteena on kehittää oppilaan käsitystä vastuustaan yhteisöä kohtaan ja halua toimia yhteisön hyväksi. Oppilaita kannustetaan osallistumaan oppilaskunnan hallituksen toimintaan, olemaan järjestämässä koulun yhteisöllisiä tapahtumia sekä kehittämään koulun yhteishenkeä. Lisäksi oppilaat osallistuvat koulun arkisiin askareisiin, kuten ruokalasiivouksiin sekä välituntikioskitoimintaan.

Sekä 8. että 9. luokalla oppilas osallistuu viikon kestävään Työelämään tutustuminen-jaksoon. Oppilas itse etsii itselleen työpaikan, jossa suorittaa jakson. Lisätietoja TET-viikosta opinto-ohjaaja Jenni Soljasalolta.

Lisätietoja MYP-ohjelmasta

IB MYP-ohjelman koordinaattori Anna Antman ja koulun rehtori Leena Liusvaara vastaavat mielellään lisäkysymyksiin koskien MYP-ohjelmaa.
Aineryhmäkohtaiset kysymykset voi myös ohjata aineryhmäkoordinaattoreille, joiden yhteystiedot saat aineenopettajalta tai koordinaattorilta.
Halutessasi voit myös tutustua IBO:n nettisivuihin osoitteessa www.ibo.org.

Lukuvuosi päättyy todistustenjakoon lauantaina 3.6.2023. Päättöpäivän aikataulusta lisää Wilman tiedotteissa.

Koulu alkaa kesäloman jälkeen 10.8.2023 Lapinlahdenkadun rakennuksen pihalla.

 • 8.30 luokat 2-6
 • 9.00 1. luokat
 • 10.00 luokat 7-9

More information about the admission for basic education in English:

https://www.hel.fi/helsinki/en/childhood-and-education/comprehensive/what-how/basic-education-in-different-languages/admissions

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, oppimiskeskustelut sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän  kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso peruskoulun lounaslista

Katso koulun lounaslista, lukion lisätilat

Järjestyssäännöt päivitetään sivulle lukuvuoden 2023-24 alussa.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Ressun peruskoulu

Lapinlahdenkatu 10, 00180 Helsinki
PL 18301, 00099 Helsingin kaupunki

ja

Ruoholahdenkatu 23, 00180 Helsinki
PL 18303, 00099 Helsingin Kaupunki

Kanslian aukioloajat ma-pe 9-12

Koulusihteeri

Sanna Riikonen
09 31082102
sanna.m.riikonen(at)hel.fi

Koulusihteeri huolehtii ja neuvoo oppilasrekisteriin ja oppilaan yleiseen koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Kaikki oppilaaksiottoa ja kouluun hakemista koskevat kyselyt tulee lähettää rehtorille. Valitettavasti emme voi järjestää yksittäisiä tutustumiskierroksia koululla. Voitte kysyä mitä vain kouluun liittyvää sähköpostitse tai puhelimitse. Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Rehtori

Leena Liusvaara
puh. 09 310 82101
leena.liusvaara(at)hel.fi

Virka-apulaisrehtori

Aliisa Ranta 
puh. 09 310 82031 / 040 6672208
aliisa.ranta(at)hel.fi
Oppilaaksiottoon liittyvät asiat

Vararehtori

Veijo Karhinen
puh. 040 865 3288 (yhteydenotot ainoastaan sijaisasioissa, mieluiten sähköpostilla)
veijo.karhinen(at)edu.hel.fi

PYP-koordinaattori 

Anna Hart
anna.hart(at)edu.hel.fi 

MYP-koordinaattori 

Anna Antman
anna.antman(at)edu.hel.fi

Johtokunnan puheenjohtaja

Marjo Rintamäki

Opettajainhuone Lapinlahdenkatu

puh. 09 310 82108 

Iltapäivätoiminnan vastaava

Riikka Vilpponen
puh. 040 660 8795

Kouluisäntä (Lapinlahdenkatu)

Jaamac Ahmed
puh. 0504013885, jaamac.ahmed@palmia.fi

Kohdevastaava (Ruoholahdenkatu)

Jorma Korhonen
puh. 050 401 3827, jorma.korhonen@palmia.fi
Vahtimestaripalvelut, kiinteistöhuolto, löytötavarat

Iltavahtimestari päivystää Lapinlahdenkadun rakennuksessa kello 16.30 alkaen.

Kouluravintola (Lapinlahdenkatu)

puh. 09 310 82111

Kouluravintola (Ruoholahdenkatu) 

puh. 09 310 31059

Aho-Penttilä Petra, laaja-alainen erityisopettaja, englanninkieliset 1-7 luokat

Antman Anna, ruotsi, MYP-koordinaattori

Carter Ilona, luokanopettaja 2BD

Cavernelis Noel, luokanopettaja 5B, yhteysopettaja

Cederström Matias, ortodoksinen uskonto

Chua Poh Yi, luokanopettaja 6BD

Gundersen Tuula, luokanopettaja 1BD, oppilaskunta, kielitietoinen samanaikaisopetus

Haapasalo Hanna, äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, luokanohjaaja 8A 

Hart Anna, luokanopettaja 3BD, PYP- koordinaattori

Hautaniemi Olavi, suomi toisena kielenä

Heiskanen Kati, ranska, luokanohjaaja 8D

Holttinen Olli-Pekka, liikunta, terveystieto, luokanohjaaja 9C

Hovinen Annika, valmistava luokka

Kaljunen Katri, luokanopettaja 6BD

Kanto Marjaana, katolinen uskonto

Karhinen Veijo, luokanopettaja 4AC, kirjastonhoitaja

Kekkonen Tiia, luokanopettaja 4B

Keski-Rauska Tiina, äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (virkavapaalla)

Keskitalo Sanna, kotitalous 

Keskiväli Aija, luokanopettaja 6AC

Koponen Veera, käsityö

Kukkonen Anu, äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, luokanohjaaja 8C

Kuosmanen, Emmi, maantieto (virkavapaalla)

Käkelä Riina, englanti, ruotsi, luokanohjaaja 7D

Laitala Katja, englanti, ranska

Lankinen Marika, biologia, maantieto

Leppiniemi Netta, valmistava luokka

Malinen Marjo, käsityö (virkavapaalla)

Manner-Lipasti Eeva, historia ja yhteiskuntaoppi, elämänkatsomustieto, ekonomia

Marin-Nuutinen Anne, laaja-alainen erityisopettaja suomenkielisillä luokilla 1-6

Marjanen Aapo, luokanopettaja, 4AC

Miikki Päivi, äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Mäkelä Terhi, musiikki (virkavapaalla)

Neva-aho-Honkanen Raisa Maria, kuvataide 

Nikkari Meri, luokanopettaja 1AC, biologia, maantieto, terveystieto

Nordgren Ulla, ruotsi

Nuorteva Johanna, erityisopettaja luokilla 7AC, 8-9

Parkkinen Helene, luokanopettaja 5AC

Pesu Mari, luokanopettaja 3AC, oppilaskunnan hallituksen ohjaava opettaja

Pohjanpalo Lalla, luokanopettaja 6AC

Porrassalmi Arttu, luokanopettaja 2A

Purovaara Selja, katsomusaineet, 2.-3. luokan musiikki, luokanohjaaja 9B, 9. luokan projektityö, toiminta yhteisön hyväksi -projekti

Rautajoki Heidi, liikunta, luokanohjaaja 7B

Ruhanen Maiju, luokanopettaja 1AC, historia, ekonomia

Ryan-Kraujale Johanna, luokanopettaja (virkavapaalla)

Saarikoski Ilona, musiikki

Sandberg Miro, matematiikka, fysiikka, kemia

Sippola Reetta, luokanopettaja 3AC, suomi toisena kielenä

Smith Meghan, espanja, englanti (väittely), luokanohjaaja 8B

Soljasalo Jenni, opinto-ohjaaja

Suominen Markku, matematiikka, fysiikka, kemia, luokanohjaaja 9A

Sytelä Jyrki, matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka

Tolvanen Tuuli,  matematiikka

Tuovinen Anna-Stiina, luokanopettaja (virkavapaalla)

Väliahde Anni, luokanopettaja 5AC, kotitalous

Väliahde Maija, luokanopettaja 1BD

Webb Jenny, painotettu englanti, luokanohjaaja 9D

Zayat Habash Nili, luokanopettaja 2BD

Koulunkäynninohjaajat

Kilpiäinen Hannamari, valmistava luokka

Linnanvuo Ulla, 1AC

Luotonen Pihla, 2AC

Vilpponen Riikka, iltapäivätoiminnan vastuuohjaaja

Opinto-ohjaaja

Jenni Soljasalo
puh. 09 310 82105
jenni.soljasalo(at)edu.hel.fi 

Koulukuraattori

Hannele Houston
puh. 050 401 3296
hannele.houston(at)hel.fi
Koululla päivittäin ma-pe

Terveydenhoitaja

Heini Liukkonen
puh. 050 310 5575 tai Wilman kautta
Vastaanottoajat koulussa: ma—to klo 8.45-15.45
pe 8.45—14.00
Vastaanotto ilman ajanvarausta päivittäin 10.00-10.30 ja 12.00-12.30

Koulupsykologi

Marjo Myllykoski
puh. 050 401 3316 / 09 310 71869
marjo.myllykoski at hel.fi
Koululla ma-ti, to-pe

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta . Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. 

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2022-2023

Maahockey luokille 1-5, keskiviikko 16-17 Alasali, lisätietoja ja ilmoittautuminen ks wilmaviesti (Noel Cavernelis)

Maahockey luokille 6-9, keskiviikko 17-18, Alasali, lisätietoja ja ilmoittautuminen ks wilmaviesti (Noel Cavernelis)

Esiintymisklubi, soololaulua, duot ja triot. Pidämme minikonsertin jokaisen lukukauden lopussa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen ks wilmaviesti (Noel Cavernelis)

Lastenliiton showtanssi 1-2 luokkalaisille ma 16.00-16.45 Alasali, 5.9. alkaen, lisätietoa ja ilmoittautuminen RessuPTA:n kautta

PPJ jalkapalloseura 1-2 luokkalaisille. Keskiviikkona 14.30-15.30, Alasali 7.9. alkaen, lisätietoa ja ilmoittautuminen RessuPTA:n kautta

Lastenliiton taidekerhot 1-4 luokkalaisille:
tiistaina 14.30-15.45
tiistaina 15.45-17.00
keskiviikkona 14.45-16.00

lisätietoa ja ilmoittautuminen RessuPTA:n kautta

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 24.1.2022 alkaen:

Parkour (7.-9.lk) UUSI
 
Aika: keskiviikkoisin klo 15:00-16:00 
Paikka: Lauttasaaren Parkour Akatemia, Itälahdenkatu 22  
 
Parkourtunnilla mm. tasapainoillaan, ylitetään esteitä, sujahdellaan ahtaista väleistä, kiivetään seinille ja hypitään erilaisille pinnoille ja ennen kaikkea – pidetään hauskaa. Parkourin pariin ovat tervetulleita kaiken tasoiset liikkujat. 
 
Järjestäjä: Parkour Akatemia / Harrastamisen Suomen malli
Kiipeily (3.-6.lk) TÄYNNÄ
 
Aika: tiistaisin klo 14:50-15:50 
Paikka: KiipeilyAreena Salmisaari, Energiakatu 3
 
Kiipeily on erittäin monipuolista liikuntaa, jota voi harrastaa kaiken ikäiset ihmiset. Kiipeily on lähtökohtaisesti yksilölaji, jossa kamppaillaan omia käsivoimia vastaan, mutta parhaimmillaan kiipeily tapahtuu hyvässä porukassa ja toisten kannustamana. Tule mukaan KiipeilyAreenalla järjestettäviin kiipeilyryhmiin! 
Järjestäjä: Kiipeilyareena / Harrastamisen Suomen malli 
Kiipeily (3.-6.lk) TÄYNNÄ
 
Aika: tiistaisin klo 16:00-17:00
Paikka: KiipeilyAreena Salmisaari, Energiakatu 3
 
Kiipeily on erittäin monipuolista liikuntaa, jota voi harrastaa kaiken ikäiset ihmiset. Kiipeily on lähtökohtaisesti yksilölaji, jossa kamppaillaan omia käsivoimia vastaan, mutta parhaimmillaan kiipeily tapahtuu hyvässä porukassa ja toisten kannustamana. Tule mukaan KiipeilyAreenalla järjestettäviin kiipeilyryhmiin! 
Järjestäjä: Kiipeilyareena / Harrastamisen Suomen malli
Parkour (3.-6.lk) TÄYNNÄ
 
Aika: tiistaisin klo 16:00-17:00
Paikka: juhlasali 
 
Laadukkaita treenejä volttien, parkourin, street workoutin, akrobatian ja trikkauksen parissa. Aloitamme perusteista, joten aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Etenemme vaikeampiin liikkeisiin ryhmän tason ja toiveiden mukaan. Tunneilla harjoitellaan hyvässä seurassa, toisia kannustaen ja yksilöllinen kehitys huomioiden. 
Ilmoittautuminen: info@asadfriigym.fi Ilmoita seuraavat tiedot: Harrastajan nimi, koulu, luokka-aste, harrastajan yhteystiedot (numero), sukupuoli: tyttö/poika/muu. Huoltajan nimi, sähköpostiosoite ja puh.nro, muuta huomioitavaa 
Järjestäjä: Asad Friigym / Harrastamisen Suomen malli
Ohjelmointi ja pelisuunnittelu (3.-6.lk) 
 
Aika: maanantaisin klo 14.30-16.00 
Paikka: luokka 109 
 
Ohjelmointi ja pelisuunnittelu -ryhmässä lapset pääsevät harjoittelemaan koodauksen peruslogiikkoja ja ongelmanratkaisua visuaalisissa koodausympäristöissä. Ammattitaitoisen ohjaajan johdolla tehdään vaihtuvaan teemaan liittyviä tehtäviä ja projekteja yksin ja yhdessä. Koodausharjoitustehtävien lisäksi ryhmässä saa käyttää luovuuttaan ja soveltaa oppimaansa suunnittelemalla esimerkiksi interaktiivisia maailmoja tai minipelejä.  
 
Ilmoittautuminen https://sog.gg/koulut/  
Järjestäjä: School of Gaming / Harrastamisen Suomen malli 
Oksa City of the Future – visual arts (3.-6.lk) TÄYNNÄ
 
Aika: perjantaisin klo 14:15-15:45  
Paikka: kuvataideluokka 902, Koulun ala-aulasta portaat alaspäin.
 
Tervetuloa design Oksaan, tulevaisuuden kaupunkiin! Kurssin aikana tulet suunnittelemaan kaavakuvan ja palvelut kaupunkiisi. Harjoittelet piirtämään hahmon ja liikettä, suunnittelemaan symboleja kaupunkiisi ja paljon muuta. Miltä tulevaisuuden kaupunkisi, sen asukkaat, palvelut ja ympäristö näyttävätkään? Käytämme inspiraationlähteenä kulttuuria, luontoa ja teknologiaa. Kurssi on sekoitus tekniikkaharjoituksia ja luovaa piirtämistä. Kurssin aikana on myös mahdollisuus osallistua leikkisiin kilpailuihin, joiden avulla voi toteuttaa visuaalista itseilmaisuaan. Jokainen osallistuja saa luonnosvihon. Kerhon opetuskieli on englanti.    
 
Ilmoittaudu täällä: milla.manualproductions@gmail.com  
Ilmoittautumisohjeet: Oppilaan nimi, koulu, huoltajan nimi, sähköposti ja puhelinnumero.   
Järjestäjä: Manual Productions / Harrastamisen Suomen malli
Oksa City of the Future – visual arts (3.-6.lk) UUSI
 
Aika: perjantaisin klo 15:45-17:15  
Paikka: kuvataideluokka 902, Koulun ala-aulasta portaat alaspäin.
 
Tervetuloa design Oksaan, tulevaisuuden kaupunkiin! Kurssin aikana tulet suunnittelemaan kaavakuvan ja palvelut kaupunkiisi. Harjoittelet piirtämään hahmon ja liikettä, suunnittelemaan symboleja kaupunkiisi ja paljon muuta. Miltä tulevaisuuden kaupunkisi, sen asukkaat, palvelut ja ympäristö näyttävätkään? Käytämme inspiraationlähteenä kulttuuria, luontoa ja teknologiaa. Kurssi on sekoitus tekniikkaharjoituksia ja luovaa piirtämistä. Kurssin aikana on myös mahdollisuus osallistua leikkisiin kilpailuihin, joiden avulla voi toteuttaa visuaalista itseilmaisuaan. Jokainen osallistuja saa luonnosvihon. Kerhon opetuskieli on englanti.    
 
Ilmoittaudu täällä: milla.manualproductions@gmail.com  
Ilmoittautumisohjeet: Oppilaan nimi, koulu, huoltajan nimi, sähköposti ja puhelinnumero.   
Järjestäjä: Manual Productions / Harrastamisen Suomen malli 
Elokuvan lumoissa (3.-6.lk) TÄYNNÄ
 
Aika: keskiviikkoisin klo 14:30-16:00  
Paikka: luokka 404 
 
Elokuvatunneilla toimimme pienryhmissä, joissa teemme kaiken elokuvan toteuttamiseen liittyvän alusta loppuun saakka itse: elokuvan suunnittelun, käsikirjoittamisen, kuvaamisen, näyttelemisen, ohjaamisen, leikkaamisen ja editoinnin. Tunneilla opettelemme myös tarinankerrontaa sekä sitä, millaisia kerrontatapoja videokuvassa on ja miten videolla voidaan tuottaa tarinaa. Pienelokuvien lisäksi tunneilla tehdään animaatioita. Tunnit sopivat niin aloittelijoille kuin jo elokuvaa harrastaneille.  Ilmoittautuminen: https://forms.gle/iV14tMw7HVvU7iHR6  
Yhteyshenkilö: Tuulia Tuovinen, tuulia.tuovinen@popupry.com  
Järjestäjä: PopUp ry / harrastamisen Suomen malli 
EasySport Mailapelit (3-6lk)
 
Aika: perjantaisin klo 16:00-17:00 
Paikka: Ressun peruskoulu liikuntasali
 
Mailapelikerho sisältää monipuolista liikuntaa erilaisten pelien ja leikkien muodossa. Kerhossa pääsee kokeilemaan erilaisia mailapelejä, kuten indoor- ja maahockeyta.  
Lisätietoa: nelli.tuomola@hel.fi    
Järjestäjä: ABC Team
Kiipeily (7.-9.lk) TÄYNNÄ
 
Aika: keskiviikkoisin klo 16:00-17:00 
Paikka: KiipeilyAreena Salmisaari, Energiakatu 3
 
Kiipeily on erittäin monipuolista liikuntaa, jota voi harrastaa kaiken ikäiset ihmiset. Kiipeily on lähtökohtaisesti yksilölaji, jossa kamppaillaan omia käsivoimia vastaan, mutta parhaimmillaan kiipeily tapahtuu hyvässä porukassa ja toisten kannustamana. Tule mukaan KiipeilyAreenalla järjestettäviin kiipeilyryhmiin! 
Järjestäjä: Kiipeilyareena / Harrastamisen Suomen malli 
 
Jos et pääse osallistumaan, muistathan perua ilmoittautumisen.  
Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.  
 
Sanna Lesonen, sanna.lesonen@hel.fi , 040-8358200 
Projektikoordinaattori 
Harrastamisen Suomen malli Helsingissä 
nuorten.hel.fi/suomenmalli

 

 

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Voit myös katsoa lähialueen muiden koulujen kerho- ja harrastustarjonnan.
Lue lisää kerho- ja harrastustoiminnasta

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Ressun peruskoulu Facebookissa

Sijainti

Lapinlahdenkatu 10, 00180 Helsinki
Avaa kartta uuteen ikkunaan

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Kulkureitti sisäänkäynnille on opastettu, epätasainen sekä valaistu.
 • Kulkureitillä on 3 peräkkäistä porrasaskelmaa.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 4 kerrosta.
 • Tilassa on pyörätuolin kannalta ahdas vaikeasti havaittava hissi, jonka ovi aukeaa kulunvalvonta-avaimella. Hissin kerrosnumerot eivät ole sormin tunnusteltavissa. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Tilassa on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Tilan keskeisillä kulkureiteillä on vähintään 4 porrasaskelmaa, jossa on käsijohteet molemmilla puolilla.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.

Sisäänkäynti "vaihtoehtoinen sisäänkäynti"

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on 3 peräkkäistä porrasaskelmaa.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi on raskas tai muuten vaikeasti avattavissa.
 • Tuulikaappi on ahdas.