Tule vastaamaan kyselyyn kaupungin verkkosivuista! Vastaamalla autat meitä kehittämään sivustoa paremmaksi. Vastaaminen vie aikaa noin pari minuuttia.

Laajasalon peruskoulu

Laajasalon peruskoulu sijaitsee Laajasalon saaren ytimessä. Koulussamme on 1.-9. luokat. Lukuvuonna 2022-2023 oppilaita on noin 1000.

Koulussamme annetaan oppilaslähtöistä laadukasta perusopetusta. Lukuvuonna 2022-2023 koulussa on luokkien 1-2, 3-5, 6- 8 ja 9  pienryhmät.
Koulun painotetun musiikin opetukseen oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella 2. ja 6. luokalla vuosittain. Syksystä 2016 alkaen Laajasalon peruskoulussa on ollut mahdollista opiskella liikuntapainotteisesti 7.–9.-luokilla. Vuodesta 2019 alkaen Laajasalon peruskoulussa on ollut myös laajamittaista kaksikielistä (suomi-englanti) opetusta.

Laajasalon alakoulun kanssa samoissa tiloissa toimii myös kaksi esikouluryhmää ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton iltapäiväkerho.

Lentoon Laajikasta — ilo, luovuus, arvostus, ystävyys.

koulumme toiminta-ajatus

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma   sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma  . Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea.

Alakoulussa jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja tai koulunkäyntiavustaja.

7.-9. luokilla osa opiskeltavista oppiaineista voi vaihtua jakson vaihtuessa. Oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa.

Yhteisten aineiden lisäksi peruskoulussa opiskellaan ilmiökokonaisuuksia. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden tunneilla tai niitä toteutetaan teemoina, projekteina tai osana koulun muuta toimintaa.

Oppilaat saavat koulusta käyttöönsä maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee. Lisäksi oppilas voi käyttää huoltajan vastuulla omia digilaitteita opiskeluun.

Koulun painotetun musiikin opetukseen oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella 2. ja 6. luokalla vuosittain. Syksystä 2016 alkaen Laajasalon peruskoulussa on ollut mahdollista opiskella liikuntapainotteisesti 7.–9.-luokilla. Vuodesta 2019 alkaen Laajasalon peruskoulussa on ollut myös laajamittaista kaksikielistä (suomi-englanti) opetusta.

Laajasalon alakoulun kanssa samoissa tiloissa toimii myös kaksi esikouluryhmää ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton iltapäiväkerho.

Laajasalon peruskoulun oppilashuollon esittely.

Laajasalon peruskoulun suunnittelussa on pyritty huomioimaan esteetön liikkuminen, minkä vuoksi koulu soveltuu hyvin liikuntarajoitteisille oppilaille.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ranska, ruotsi
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, espanja, ranska, saksa
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): espanja, venäjä

Kaksikielinen opetus Laajasalon peruskoulussa

Lukuvuonna 2022-2023 Laajasalon peruskoulussa on kaksikielistä opetusta luokilla 1., 2., 3. ja 4. Opetus kasvaa uudella luokka-asteella vuosittain. Syksyllä 2023 kaksikielinen opetus laajenee 7. luokalle.

Luokilla 1-6 kaksikielisessä opetuksessa noin puolet opetuksesta on suomeksi ja puolet englanniksi. Kaksikielisessä opetuksessa oppilas oppii kohdekieltä samalla, kun hän oppii muitakin oppiaineita. Lisäksi kohdekieltä käytetään opetuksen ulkopuolella esimerkiksi ohjeiden antoon ja osana koulun yhteisiä tapahtumia. Luokilla 7-9 noin 25-50% opetuksesta on englannin kielellä.

Hakeutuminen luokalle 1

Laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen pyritään soveltuvuuskokeella, jossa testataan oppilaan kielellisiä valmiuksia joko suomeksi tai englanniksi.

Soveltuvuuskokeet 1. luokalle järjestetään vuosittain helmikuussa. Ilmoittautuminen tapahtuu kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet ilmoittautumista varten julkaistaan koulun nettisivuilla tammikuun alussa. Soveltuvuuskoe tehdään huoltajan valinnan mukaan joko suomeksi tai englanniksi.
Lisätietoja kaksikielisestä opetuksesta ja hakeutumisesta annetaan koulutulokkaiden vanhempainillan yhteydessä 10.1.2023. Linkki vanhempainiltaan julkaistaan täällä.
Helsinkiin tammikuun jälkeen muuttaneilla ensimmäisen luokan aloittavilla koulutulokkailla on mahdollisuus hakea englanninkieliseen sekä kaksikieliseen perusopetukseen. Kaksikielisen opetuksen täydennyshaku järjestetään myös 2.-9. vuosiluokan oppilaille ja näille luokka-asteille voivat hakea kaikki helsinkiläiset oppilaat. Tieto mahdollisista vapaista paikoista julkaistaan opetusta tarjoavien koulujen kotisivuilla.

Hakeutuminen 7. luokalle

Laajasalon peruskoulussa kaksikielinen opetus 7. luokalla alkaa syksyllä 2023 ja siihen voivat pyrkiä kaikki helsinkiläiset oppilaat. Valintakoe järjestetään tammikuussa 2023. Lisätietoja kaksikielisestä opetuksesta ja valintakokeesta annetaan vanhempainillassa 8.11.2022. Linkki vanhempainiltaan julkaistaan täällä.

Lisätietoja ilmoittautumisesta löytyy Helsingin kaupungin sivuilta.
Lisätietoja kaksikielisestä opetuksesta Laajasalon peruskoulussa antaa Tiia Thurén (tiia.thuren@edu.hel.fi ).

The Bilingual Program at our school

Laajasalo Comprehensive school offers a bilingual program (Finnish-English). During the school year 2022-2023 bilingual program is offered in grades 1, 2, 3 and 4, growing further each year. Bilingual education in 7th grade will start in August 2023.

In grades 1-6 in the bilingual program about half of the instruction is given through Finnish and half in English, and languages are taught mainly through the content of other subjects. In grades 7-9, about 25%-50% of instruction is given in English.

Applying to Grade 1

Children wishing to enroll in the bilingual program must take an aptitude test either in Finnish or English.
The aptitude test is held annually in February. Signing up takes place at the same time with the general school sign up process. Instructions for signing up will be published on the school website in January. When signing up, the guardians choose whether the child takes the aptitude test in English or in Finnish.
Further information about bilingual education and applying is given in the parent's evening on January 10th. The link to the info evening will be published here closer to the date.
In case the family has moved to Helsinki after January, bilingual education first grade vacancies can be applied for in the supplementary application round. A supplementary application round for vacancies in grades 2-9 will be organised at the same time and is open for everyone residing in Helsinki.

Applyig to Grade 7

Bilingual education in 7th grade will start in August 2023. The aptitude test is held in January 2023.
Application is open to all students residing in Helsinki. Further information about the bilingual education and applying is given in the parents' evening on November 8th. The link to the info evening will be published here closer to the date.

Further information about applying can be found on Helsinki web page.
Further information about the bilingual program: Tiia Thurén (tiia.thuren@edu.hel.fi )

Painotettu opetus

Laajasalon peruskoulussa on mahdollisuus opiskella painotetusti kolmannelta luokalta alkaen musiikkia ja 7. luokalta alkaen sekä musiikkia että liikuntaa. Painotetussa opetuksessa olevien oppilaiden kokonaistuntimäärä on sama kuin muilla. Musiikin painotuksessa kaupungin yhteinen soveltuvuuskoe järjestetään toisen ja kuudennen luokan keväällä; liikunnan painotuksen soveltuvuuskoe järjestetään 6. luokan keväällä.
 

Painotettu musiikki 7.-9. luokilla

Yläkoulun painotetussa musiikissa keskitytään yhteismusisointiin ja oppilaan oman muusikkouden kehittämiseen eriyttämällä. Erityinen painotus on musiikin luovassa tuottamisessa, jossa tutustutaan säveltämisen, sanoittamisen ja sovittamisen sekä äänitteen tekemisen perusteisiin. Esiintymiset koulun omissa ja musiikkiluokkien yhteisissä tapahtumissa ovat osa painotetun musiikin opiskelua. Lisäksi yhteistyötä koulun lähialueen toimijoiden ja muiden ulkopuolisten tahojen kanssa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan

Painotettu liikunta 7.-9.luokilla

Laajasalon peruskoulun liikuntaluokka kerää yhteen iloisia Fair Play –henkisiä nuoria. Laajasalon peruskoulu mahdollistaa urheilevalle nuorelle urheiluharrastusta tukevaa, monipuolista liikuntaa mm. Kasva Urheilijaksi- yleisvalmennuksen avulla. Liikuntaluokan oppilailla on liikuntaa luokka-asteesta ja valinnaisliikuntatuntien määrästä riippuen 3-9 tuntia viikossa.

Liikunnan pääpaino on monipuolisessa liikunnassa. Erityisesti maila- ja palloilupelit ovat suosittuja, mutta tarjoamme monipuolisesti myös eri perusliikuntamuotoja. Osallistamme ja kannustamme oppilaitamme liikuntatuntien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Koulumme liikuntatilojen lisäksi käytämme lähialueen liikuntapaikkoja: tekonurmikenttää, Laajasalon urheilupuiston jalkapallo-, koripallo- ja tenniskenttiä, Laajasalon palloiluhallia sekä talvisin tekojääkaukaloa. Lisäksi koulun lähimaasto tarjoaa merellistä luontomaisemaa iloon ja virkistykseen. Liikuntatuntien slogan: Ilon kautta!

Lisätietoa yhteistyöstä Pääkaupunkiseudun urhea-akatemian kanssa tästä: https://urhea.fi/urheilu-ja-opiskelu/ylakoulut/kaupungit/helsinki/laajasalon-peruskoulu/

[27.4.2023] Tietoa kaksikielisen opetuksen täydennyshausta

Tietoa kaksikielisen opetuksen täydennyshausta on sivuilla https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskellaan/perusopetusta-eri-kielilla/hakeutuminen-erikieliseen-opetukseen/

Linkki hakulomakkeeseen julkaistaan samalla sivulla perjantaina 5.5.
Hakuaika on 8.5.-30.7.2023
Valintakoe järjestetään pe 4.8. keskitetysti ja kutsu siihen lähetetään määräaikaan mennessä ilmoittautuneille.

Luokille 2.-6. voivat hakeutua kaikki oppilaat, etusija annetaan helsinkiläisille hakijoille. Luokille 1. ja 7. voivat hakeutua vain talven haun jälkeen muulta Helsinkiin muuttaneet.

Laajasalon peruskoulussa on lukuvuonna 2023-2024 vapaita paikkoja seuraavasti:
1.lk -
2.lk 2
3.lk 1
4.lk 1
5.lk 1
7.lk -

Opetusta järjestetään Laajasalon peruskoulussa lukuvuonna 2023-2024 luokilla 1.-5. sekä 7.

Lisätietoja:
Laajasalon peruskoulun kaksikielisen opetuksen koordinaattori Tiia Thurén, tiia.thuren@edu.hel.fi
Kesän aikana keskistetysti: eduguidance@hel.fi , 09 310 76965 tai: koulutusneuvonta@hel.fi , 09 310 44986

[30.3.2023] Tiedote oppilaaksiottoalueen muutoksista

Kruunuvuorenrannan peruskoulun, Laajasalon peruskoulun ja Tahvonlahden ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueissa tapahtuu muutoksia 1.8.2023 alkaen. Lisätietoa ja oppilasottoalueiden uudet rajat löydät TÄÄLTÄ.

[12.1.2023] 7. luokan kaksikielisen opetuksen soveltuvuuskoe

7.luokan kaksikielisen opetuksen soveltuvuuskoe ke 25.1. klo 9.00 ja 12.00. Koe järjestetään Alatalolla, os. Holmanmoisionpolku 1. Kokoontuminen klo 8.45 Alatalon sisäpihalla. Englannin kielen osio klo 9.00 kestää n. 90 min. Halutessaan hakija voi poistua väliajaksi koululta. Koululla järjestetään ruokailu ja tauko koululle jääville.
Suomen kielen osuus alkaa klo 12.00. Paikalla tulee olla klo 11.45.
Molempien osioiden suorittaminen vaaditaan kaksikieliseen opetukseen.
Sairaustapauksissa järjestetään uusintakoe myöhemmin niille, jotka ovat ilmoittaneet koululle sairastumisesta ennen kokeen alkua ja toimittavat päivätyn sairauslomatodistuksen.

7th grade bilingual education aptitude test on Wednesday, 25th January at 9.00 and 12.00. The test will be held at the lower school building, Holmanmoisionpolku 1, gathering in the inner courtyard. English test starts at 9.00, the applicant should be present at 8.45. The first part takes about 90min. A supervised break and lunch will be provided to those who stay at school between the tests.
The Finnish test starts at 12.00. The applicant should be present at 11.45.
Note, both English and Finnish tests are required for bilingual education.
A resit test will be organized later to those applicants who have informed the school about an illness before the beginning of the test and can present a medical certificate.
 

[10.1.2023] Koulutulokkaiden suomi-englanti hakeutumislomake 

Koulutulokkaiden ilmoittautuminen on alkanut ja erikielisen ja painotetun opetuksen sähköinen ilmoittautumislomake ohjeineen löytyy kaupungin sivuilta:
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/ilmoittautumi...
 

Soveltuvuuskoe kaksikieliseen opetukseen 1. luokalle järjestetään to 2.2. klo 9.00. Ennakkoilmoittautuminen on pakollista, erillistä kutsua ei lähetetä. Paikalla os. Holmanmoisionpolku 1 tulee olla klo 8.40. Uusintakoe järjestetään sairauslomatodistuksen perusteella tarpeen mukaan. Linkki ilmoittautumislomakkeeseen https://lomake.hel.fi/1-lk-valintakoe

The aptitude test for the bilingual program 1st grade will be held on 2.2. at 9.00. Note, the aptitude test begins at 9.00 and those attending should be present by 8.40 at Holmanmoisionpolku 1. In case of an illness, a resit test will be organinized to those with a medical certificate. Enrollment by 29.1. is mandatory, there will be no invitation. You can find the application form through this link: https://lomake.hel.fi/1-grade-aptitude-test

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän  kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso Alatalon lounaslista

Katso Ylätalon lounaslista

 

Noudatamme koulussamme seuraavia järjestyssääntöjä:

 • Käyttäydymme ystävällisesti ja huomaavaisesti.
 • Emme kiusaa emmekä osallistu kiusaamiseen.
 • Noudatamme aikuisten antamia ohjeita ja aikatauluja.
 • Huolehdimme yhteisistä työvälineistä ja -ympäristöstä.
 • Annamme työrauhan kaikille.
 • Toimimme turvallisesti välitunneilla.
 • Koulun alueelta poistutaan vain aikuisen luvalla.
 • Käytämme mobiililaitteita asiallisesti ja häiritsemättä.
 • Ruokailemme rauhallisesti, siististi ja terveellisesti.
 • Vaalimme oppimisen iloa ja hyvää ilmapiiriä.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Laajasalon peruskoulu

Pääkoulu (Ylätalo, luokat 6. – 9.)
Koulutanhua 1, 00840 Helsinki
PL 84301, 00099 Helsingin kaupunki

Sivukoulu (Alatalo, luokat 1. – 6.)
Holmanmoisionpolku 1, 00840 Helsinki
PL 84302, 00099 Helsingin kaupunki

Koulusihteerit 

Neri Karjalainen
Alatalo, luokka-asteet 1-4 ja 6
neri.karjalainen@hel.fi
Puh. 310 80786 ja 040 334 8186

Meeri Tanner
Ylätalo, luokka-asteet 5, 7-9
meeri.tanner@hel.fi
puh. 09 310 64629 ja 040 334 1412

Kansliassa käsitellään mm. wilma-tunnuksia, oppilastietoja, osoitteita, tilastoja, tulosteita, matkalippuasioita, taksikuljetuksia ja muita tiedon välitykseen liittyviä asioita. Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Rehtori

Marja Riitta Rautaparta (opintovapaalla 1.2.-30.6.2023)

Vs. rehtori
Janne Pellikka
puh. 040 621 2880
janne.pellikka(at)hel.fi

Virka-apulaisrehtorit

Lilli Härkönen 
puh. 09 310 32440
lilli.harkonen(at)hel.fi

Tiia Thurén
puh. 09 310 71766
tiia.thuren(at)hel.fi

Työelämäohjaaja

Annika Voutilainen
puh. 0931033055
annika.voutilainen(at)edu.hel.fi

Kouluvalmentaja

Päivi Kiuru
puh. 040 336 1053

Johtokunnan puheenjohtaja 

Paula Tyrväinen
ptyrvainen(at)gmail.com

Opettajienhuone

puh. 09 310 80787 (Alatalo)
puh. 09 310 80499 (Ylätalo)
(älä jätä numeroihin viestiä)

Kohdevastaava

puh. 040 121 7532
kv.laajasalo@sol.fi

Kouluravintola    

Alatalo
puh. 09 310 80428

Ylätalo
Puh. 09 310 82681

Opettajienhuone
puh. 09 310 80787 (Alatalo)
puh. 09 310 80499 (Ylätalo)

Luokanopettajat

Alatalo

1A Noora Hietaoja
1B Janika Eriksson-Sürel
1C Justiina Gåsman
1D Samuel Koski
1E Minja Mäkinen
1-2 Heidi Kähäri
2A Paula Kebe
2B Charlotte Metsälä
2C Krisse Munck
2D Johanna Tiilikainen
2E Marja Suua
3-5 Maarit Heinonen
3A Hanna Tyyskä
3B Liisa Lahtela
3C Veera Ruuska
3D Iris Lauritsalo
4A Wille Riihelä
4B Tiia Thurén
4C Kaisa Kankkunen
4D Niko Aaltonen
5A Tomi Asuintupa
5B Valtteri Veijanen
5C Kira Kettunen / Jonna Lehtinen
5D Mikael Lindroos
6A Paula Saloheimo
6B Jasmin Lindqvist
6C Antti Mikkonen

Ylätalo

7A Pentti Huttu, ks
7B Sampo Mustonen, ma, fy
7C Sanna Takala, ai, S2
7D Marjo Tuomi, ks
7E (mu) Mia Bonilla, es, ru
7F (li) Hanna Tölli, ma, ke
7G (li) Kirsi Kämäräinen, ma, fy, ke
7H (li) Annika Naski, en, ru

7-9 Markus Rossi, ero
8A Nina Toivonen-Kiili, bg
8B Lotta Jokipaltio-Hari, bg
8C Maritta Paakkinen, ko
8D Marja Kaarmila, ku
8E (mu) Viveca Saarikoski, ru, es
8F (li) Tiina Taristo, hy, ue
8G (li) Timo Auvinen, hy
9A Arttu Heikkinen, ero
9B Liisa Manninen, ra, ru
9C Jasmiina Telkki /Jonna Tiljander ko, tt
9D Kukko Kari li
9E Heli-Maija Jussila, sa, en
9F Kasperi Halme, li, tt
9G Heidi Nokelainen / Lilli Härkönen, li
9H Ilkka Saarikoski mu

Muut opettajat
Alatalo

Pirjo Puhakka, englanti
Olga Apilo, englanti, saksa, S2

Emmi Peltola, erityisopetus

Meritta Mattila, laaja-alainen erityisopettaja
Henri Raunio, islam
Heidi Seiko-Ahlström, resurssiopettaja
Anna-Riikka Kiesi, musiikki

Ylätalo

Matias Aaltonen opo
Eija Autio, englanti, ruotsi
Emma Koistinen, suomen kieli ja kirjallisuus
Liisi Järveläinen, suomen kieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielen'
Marianne Koppatz ,ranska, suomen kieli ja kirjallisuus
Annelise Kainulainen, laaja-alainen erityisopettaja
Pia Kievari, opo
Päivi Kiuru, kouluvalmentaja
Sanna Kolkka, matematiikka ja kemia
Maria Kontioinen, suomen kieli ja kirjallisuus
Milli Kontkanen, laaja-alainen erityisopettaja
Riitta Mustonen, ko, tt
Mikko Taristo, katsomusaineet, historia
Anna Nuutinen, matematiikka
Pertti Pasanen, englanti
Jutta Salmi-Katajainen, laaja-alainen erityisopettaja
Annika Voutilainen, TEPPO-ohjaaja

Erityisopetus ja tukiopetus

Emmi Peltola  (p. 09 310 32320 ja 040 809 6791)
Milli Kontkanen, luokat (p. 040 83 55 216)
Annelise Kainulainen (p. 09 310 22055 ja 040 8393611)
Jutta Salmi-Katajainen
Meritta Mattila (p. 09 310 21771 tai 040 708 2833)
 

Koulunkäyntiavustajat

Aino Leskinen
Merja Korhonen
Divya Padmaja Kumari
Petra Tarri
Tarja Ylitalo
Rafida Ibrahim

Opinto-ohjaajat

Matias Aaltonen
puh. 09 310 82 680 tai 050 345 8195
matias.aaltonen(at)edu.hel.fi

Pia Kievari
puh. 09 310 26 715 tai 040 718 7480
pia.kievari(at)edu.hel.fi

Koulukuraattori

Ylätalo Patrick Ahlstrand
puh. 09 310 71890 tai 050 401 3348
patrick.ahlstrand(at)hel.fi

Alatalo Ona Needelman
puh. 09 310 25901 tai  0401416360
ona.needelman(at)hel.fi

Terveydenhoitaja

Seija Salo (Ylätalo) luokat 6.-9.
puh.09 310 76123 tai 050 310 5635 

Mira Kettunen (Alatalo) luokat 1.-5.
puh. 09 310 68514 tai 040 1620 750

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta . Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. 

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2024-2024

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät:

 

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Voit myös katsoa lähialueen muiden koulujen kerho- ja harrastustarjonnan.
Lue lisää kerho- ja harrastustoiminnasta

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Puheenjohtaja
Paula Tyrväinen, p.tyrvainen@gmail.com
varajäsen Mia Tarvainen

Varapuheenjohtaja
Arja Muhonen, varajäsen Tatiana Chernysova

Johanna Laaja, varajäsen Sari Viljanen
Rope Sidebras, varajäsen Laura Kettunen
Lauri Thurén, varajäsen  Tero Tolonen

Opettajat
Wille Riihelä, varajäsen Tomi Asuintupa
Pia Kievari, varajäsen Lotta Jokipaltio-Hari

Henkilökunta
Kiia Kairamaa, varajäsen Meeri Tanner

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Laajasalon peruskoulu Facebookissa

Sijainti

Koulutanhua 1, 00840 Helsinki
Avaa kartta uuteen ikkunaan

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 3 kerrosta.
 • Tilassa on pyörätuolin kannalta ahdas hissi, jonka ovi avautuu käsin helposti. Hissin kerrosnumerot ovat sormin tunnusteltavissa. Uloskäyntikerroksen painike erottuu muista. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.
 • Toimipisteessä on esteetön wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.
 • Toinen esteetön wc on kerroksessa 2.

Sisäänkäynti "vaihtoehtoinen sisäänkäynti"

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi on raskas tai muuten vaikeasti avattavissa.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.