Huoltajille

Huoltajan tuki on lukiolaiselle tärkeää. Huoltajat saavat tietoa lukiosta ja nuoren opiskelusta seuraamalla Wilmaa, käymällä kotiväenilloissa sekä tutustumalla opinto-oppaaseen. Huoltaja voi tarvittaessa myös ottaa yhteyttä lukion henkilökuntaan.
Melun opiskelijoita penkkariajelulla. Kuva: Minna Eskola
Melun opiskelijoita penkkariajelulla. Kuva: Minna Eskola

Vanhempainillat

Ykkösten huoltajien aamukahvitapaaminen pe 23.8.2024 klo 8.30

Ykkösten kotiväenilta to 24.10.2024 klo 18.00

Kakkosten kotiväenilta to 31.10.2024 klo 18.00

Abien kotiväenilta to 7.11.2024 klo 18.00 (pidetään etänä)

Poissaololuvan anominen

Perustellusta syystä huoltajan on mahdollista anoa opiskelijalle lupaa poissaoloon. Opiskelijan on tällöin otettava selvää siitä, miten opintojaksoilla edetään ja huolehdittava poissaolonsa aikaisten tehtävien tekemisestä. Poissaoloanomukset tehdään Wilmassa (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) valikosta hakemukset. Enintään kolmen päivän loma-anomukset osoitetaan ryhmänohjaajalle ja sitä pidemmät apulaisrehtorille.

Huoltajan työkalut

Tietoa opiskeluun liittyvistä käytänteistä (mm. opetukseen osallistuminen ja poissaoloasiat, arviointi, periodien aikataulut, yo-kirjoitukset) löydät opinto-oppaasta.

Tärkeitä päivämääriä löydät Melun kalenterista (siirryt Googlen palveluun)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Opiskelijan tukemiseen liittyvää tietoa ja henkilöt löydät Tukea opiskelijalle -sivulta.

Yo-koepäivät ja muuta tärkeää tietoa yo-kirjoituksista löydät Ylioppilastutkintolautakunnan(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sivulta.

Wilman kautta ilmoittaudutaan opintojaksoille ja sen kautta on helpointa olla yhteydessä esimerkiksi ryhmänohjaajaan. Sieltä näkyvät myös lukujärjestykset, arvosanat ja poissaolot.

Opiskelijoilla on oma käyttäjätunnus Wilmaan. Alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajalla on omat tunnukset, joilla hän seuraa opiskelijan opintosuorituksia sekä poissaoloja. Huoltaja myös selvittää alle 18-vuotiaan poissaolot Wilman kautta. Jos tunnuksesi Wilmaan katoaa, ota yhteyttä lukiosihteeriin.

Täysi-ikäisen opiskelijan huoltajalla on mahdollisuus seurata opiskelijan opintosuorituksia ja poissaoloja Wilmassa, jos opiskelija antaa siihen luvan.

Siirry Wilmaan(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Johtokunta ja pöytäkirjat

Lukion johtokunta koostuu vanhempien, henkilöstön ja täysi-ikäisistä opiskelijoiden edustajista. Alaikäisillä opiskelijoiden edustajilla voi olla johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain lukion opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös lukion järjestyssäännöt tai antaa muut lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa lukion opiskelijan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen sekä päättää lukion opiskelijan oikeudesta osallistua opetukseen, jos tämä on esitutkinnassa epäiltynä rikoksesta.

Johtokunnan jäsenten yhteystiedot

Alta löydät uusimmat pöytäkirjat. Pöytäkirjojen viralliset, allekirjoitetut versiot ja vanhemmat pöytäkirjat on nähtävänä koulun kansliassa. 

Aika: 4. kesäkuuta 2024 klo 17.30 – 
Paikka: Helsingin medialukio, Silta
Läsnäolijat: Toivola Arja, puheenjohtaja
Häyrynen Annakaisa, huoltajajäsen
Jaakonsaari Otto, opettajajäsen
Palmu Eeva, opettajajäsen
Jere Snellman, huoltajajäsen
Katja Tammelin, huoltajajäsen 
Silja Siltanen, esittelijä ja johtokunnan sihteeri

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.31, kokous todettiin päätösvaltaiseksi

2. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Pöytäkirjantarkastajat valitaan vuorotteluperiaatteen mukaisesti. Tämän kokouksen tarkastajiksi valitaan Eeva Palmu ja Katja Tammelin.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Esityslista hyväksytään esitetyssä muodossaan.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

4. Lukuvuoden 2023 – 2024 lukion toimintakertomuksen hyväksyminen 

Lukion toimintakertomus on virallinen asiakirja, jonka laatiminen perustuu opetuslainsäädännön vaatimuksiin opetuksen ja työaikojen lukuvuosittaisesta toteutumisesta. Toimintakertomus kytkee koulun toiminnan myös osaksi koko opetustoimen ja Helsingin kaupungin toimintaa.

Esitys: Johtokunta tutustuu lukuvuoden 2023 – 2024 toimintakertomukseen ja päättää hyväksyä sen. (LIITE)

Päätös: Johtokunta hyväksyi toimintakertomuksen.

5. Muutokset lukion opetussuunnitelmaan

Opettajakunta esittää pieniä muutoksia lukion opetussuunnitelmaan, joilla pyritään lisäämään lukion painotuksen vetovoimaa. 

(1) Lukion painotuksen uusi nimi on ollut jo kuluvan lukuvuoden ajan ”Yhteiskunta ja media”, mutta LOPS:ssa se on ollut yhä ”Media ja yhteiskunta”. Tämä on nyt korjattu. Painotuksen nimen uusi versio kuvaa paremmin lukiomme painotuksen sisältöjä, sillä itse opinnoissa yhteiskunnallinen osaaminen on työskentelyn pedagoginen yläkäsite, kun taas sinänsä tärkeät medianäkökulmat ovat vain osa sitä. 

(2) Painotusopintojen tutustumisopintojakson nimeä ja sisältöä on muutettu ajankohtaisemmaksi (printtimediasta kohti sosiaalista mediaa ja tekoälyä). (LIITE)
Myös tutustumisopintojakson tarjontaa on lisätty, jotta yhä useammat lukiolaiset pääsisivät osallisiksi yhteiskuntaa ja mediaa käsittelevistä opinnoista. Muutoksilla pyritään houkuttelemaan myös erityisesti S2-opiskelijat mukaan. Keinot voivat käytännössä olla esimerkiksi sisältöjen kohdentamista ja kielellisen tuen tarjoamista. Tähän liittyy myös opintojakson uudelleen koodaaminen (ei enää vain ÄI vaan myös S2). 

Esitys: Johtokunta hyväksyy opetussuunnitelman muutokset.

Päätös: Johtokunta hyväksyi opetussuunnitelman muutokset.

6. Ilmoitus- ja keskusteluasiat

Esitys: Ilmoitus- ja keskusteluasiat merkitään muistiin vain, mikäli kokous katsoo sen tarpeelliseksi.

7. Seuraavasta kokouksesta päättäminen

Johtokunnan kokoukset lukuvuoden 2024 – 2025 aikana.

Esitys: Helsingin medialukion johtokunta kokoontuu myös tulevana lukuvuonna vähintään kolme kertaa. Lukuvuoden ensimmäinen kokous pidetään tiistaina 24.9.2024 klo 17.30, ellei toimialan elokuussa antama aikataulu edellytä kokouksen aikaistamista.

Päätös: Ensimmäinen kokous lukuvuonna 2024-2025 esityksen mukaisesti.

8. Tämän kokouksen päätösten toimeenpano

Esitys: Tämän kokouksen päätökset saadaan panna täytäntöön mahdollisista oikaisuvaatimuksista tai valituksista huolimatta, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin niin päätetä.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.27.

Aika: 19. maaliskuuta 2024 klo 17.30 –
Paikka: Helsingin medialukio, Silta
Läsnäolijat: Tarja Parviainen, puheenjohtaja
  Arja Toivola, varapuheenjohtaja (etänä)
  Annakaisa Häyrynen, huoltajajäsen
  Sakari Kannisto, opettajavarajäsen
  Zamzam Mohamed, opiskelijajäsen
  Verna Ojanperä, opiskelijajäsen
  Eeva Palmu, opettajajäsen
  Jere Snellman, huoltajajäsen
  Katja Tammelin, huoltajajäsen 
  Ukkopekka Hyvönen, esittelijä ja johtokunnan sihteeri

  Opiskelijajäsenten varajäsenet ja apulaisrehtori:
  Viivi Helkamäki, Aamos Vikberg ja Päivi Outinen       

Ennen kokouksen alkua johtokunnan uudet opiskelijajäsenet sekä heidän varajäsenensä esittäytyvät. Myös 1.8.2023 aloittanut uusi apulaisrehtori Päivi Outinen esittäytyy.

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30 ja totesi kokouksen olevan päätösvaltainen.

2. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Kokouksen pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä vuorotteluperiaatteen mukaisesti. Tämän kokouksen tarkastajiksi valitaan Jere Snellman ja Verna Ojanperä.

Päätös: Esityksen mukaan

3. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Esityslista hyväksytään esitetyssä muodossaan.

Päätös: Esityksen mukaan

4. Helsingin medialukion vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Helsingin kaupungin talousarvion kokouksessaan 22.11.2023. Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta on 12.12.2023 (§ 275) hyväksynyt vuoden 2024 tulosbudjetin. Toimialan johtaja on 14.2.2024 (§ 12) päättänyt vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelman vastuuhenkilöt sekä heidän määrärahat ja tuloarviot.

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 11.12.2023 talousarvion noudattamista koskevat ohjeet (Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Suomenkielisen lukiokoulutuksen päällikkö on suomenkielisen lukiokoulutuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö.

Suomenkielisen lukiokoulutuksen päällikkö on 21.2.2024 päättänyt tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti lukiokohtaisen kehyksen talousarviovuodeksi 2024.

Esittelijä toteaa, että lukion talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetissa on lukiokoulutusta sitovat toiminnalliset tavoitteet v. 2024.

Helsingin medialukion osalta budjettikehys on yhteensä 7 527 066 euroa.

Esityslistan liitteenä on lukion käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin. Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 1 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

 Esitys: Helsingin medialukion johtokunta päättää hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi käyttösuunnitelmaan mahdollisesti tehdyt muutokset.

Päätös: Esityksen mukaan

(Pöytäkirjan liite: Johtokuntaraportti)

5. Keskustelu- ja tiedotusasiat

a. Opiskelijoiden, huoltajien ja opettajien esille nostamia asioita

i. OPKH:n taukotilaan on suunniteltu uusi kalustus opiskelijoiden toimesta ja se toteutetaan kevään aikana.

ii. Välipala-automaatit (5 kpl) ovat tulossa vielä kevään kuluessa.

b. Rehtorin ja apulaisrehtorin tiedotusasioita

i. Pikku-Finlandian suunnitelmat etenevät hyvin. On tärkeää, että käyttäjät pääsevät mukaan tilojen suunnitteluun ajoissa.

ii. Elokuussa 2024 Medialukiossa pilotoidaan ns. Voimala-hanketta, jolla pyritään tukemaan opiskelutaidoiltaan heikoimpien uusien lukiolaisten opiskeluedellytyksiä.

Esitys: Keskusteluasiat merkitään muistiin erilliselle liitteelle, jos kokous katsoo sen tarpeelliseksi.

6. Seuraavasta kokouksesta päättäminen

Esitys: Helsingin medialukion johtokunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 4. kesäkuuta klo 17.30.

Päätös: Esityksen mukaan

7. Tämän kokouksen päätösten toimeenpano

Esitys: Tämän kokouksen päätökset saadaan panna täytäntöön mahdollisista oikaisuvaatimuksista tai valituksista huolimatta, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin niin päätetä.

Päätös: Esityksen mukaan

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05.

Aika: 21. syyskuuta 2023 klo 17.30 – 19.15
Paikka: Helsingin medialukio, ”Silta”-monitoimitila
Kutsutut/läsnäolijat: Tarja Parviainen, huoltajajäsen/puheenjohtaja
 Arja Toivola, huoltajajäsen/varapuheenjohtaja
 Annakaisa Häyrynen, huoltajajäsen
 Otto Jaakonsaari, opettajajäsen
 Eeva Palmu, opettajajäsen 
Jere Snellman, huoltajajäsen
Katja Tammelin, huoltajajäsen
 Ukkopekka Hyvönen, esittelijä ja johtokunnan sihteeri

 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.36 ja totesi kokouksen olevan päätösvaltainen.

 2. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

  Esitys: Pöytäkirjantarkastajat valitaan vuorotteluperiaatteen mukaisesti aakkosjärjestyksessä. Tämän kokouksen tarkastajiksi valitaan Arja Toivola ja Annakaisa Häyrynen.

  Päätös: Esityksen mukaan

 3. Esityslistan hyväksyminen

  Esitys: Esityslista hyväksytään esitetyssä muodossaan.

  Päätös: Esityksen mukaan.

 4. Lukuvuoden 2023 – 2024 lukion toimintasuunnitelman hyväksyminen 

  Lukion toimintasuunnitelma on virallinen asiakirja, jonka laatiminen perustuu opetuslainsäädännön vaatimuksiin opetuksen ja työaikojen lukuvuosittaisesta suunnittelusta. Toimintasuunnitelma kytkee oppilaitoksen toiminnan osaksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan pidemmän aikavälin toimintastrategiaa. Rehtori Hyvönen sekä opettajat Jaakonsaari ja Palmu esittelevät Medialukion toimintasuunnitelmaa.

  Esitys: Johtokunta hyväksyy lukuvuoden toimintasuunnitelman. (LIITE 1)

  Päätös: Esityksen mukaan

 5. Lausuntopyyntö Helsingin kaupungin suomenkielisten lukioiden työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2024 – 2025

  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnalta lausuntoa liittyen suomenkielisten lukioiden työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 2024 – 2025. 

  (LIITE 2). Ennen johtokunnan kokousta asia tulee käsitellä opettajien ja muun henkilökunnan keskuudessa näiden mielipiteen selvittämiseksi. Opiskelijakunnalta tulee pyytää oma lausunto, joka liitetään johtokunnan lausuntoon. 

  Helsingin medialukion opettajakunta sekä muu henkilöstö kannattivat kokouksessaan 6.9.2023 vaihtoehtoa 1, jonka mukaan joululoma on kahden viikon mittainen. Myös opiskelijat ovat vaihtoehdon 1 kannalla. Liitteenä on opiskelijakunnan lausunto asiasta (LIITE 3).

  Esitys: Helsingin medialukion johtokunta antaa lausunnon, joka pohjautuu lukion opiskelijakunnan ja henkilöstön samansuuntaiseen näkemykseen, jonka mukaan esitetyistä vaihtoehdoista ensimmäinen (vaihtoehto 1) on parempi. 

  Päätös: Esityksen mukaan

 6. Johtokunnan opiskelijajäsenten eroaminen ja uusien jäsenten valinta

  Johtokunnalle tiedoksi, että johtokunnan varsinaiset opiskelijajäsenet Eero Paloheimo ja Tyyne Heiskanen sekä varajäsenet Sam Zamanimehr ja Teo Oinonen ovat anoneet eroa tehtävistään. Opiskelijakunnan hallitus esittää kokouksessaan 16.8.2023 heidän tilalleen johtokunnan varsinaisiksi opiskelijajäseniksi Verna Ojanperää ja Zamzam Mohamedia sekä heidän varajäsenikseen Viivi Helkamäkeä ja Aamos Vikbergiä. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto vahvistaa erot ja valinnat kokouksessaan 19.9.2023.

  Päätös: Merkitään tiedoksi    

 7. Muut asiat

  a.  Tiedoksi: Medialukion uusi apulaisrehtori on nimeltään Päivi Outinen

  b.  Tiedoksi: Medialukion strategiaprosessin eteneminen: prosessin perusteet, hallinnointi ja tavoitteet (LIITE 4)

  c.  Tiedoksi: Syksyn 2022 KUNTA10 -kyselyn kehittämiskohteiden tilanne (LIITE 5) 

  d.  Tiedoksi: Monikieliset ohjaajat, nuoriso-ohjaaja ja Liikunta-coach järjestävät monenlaista opiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa

 8. Seuraavasta kokouksesta päättäminen

  Esitys: Helsingin medialukion johtokunta kokoontuu seuraavan kerran torstaina maaliskuun 14. päivä klo 17.30, jolloin kalenterivuoden 2024 käyttösuunnitelma (budjetti) on oletettavasti jo vahvistettavissa. Mikäli näin ei ole, siirretään kokousta eteenpäin tilanteen mukaan. 

  Päätös: Esityksen mukaan

 9. Tämän kokouksen päätösten toimeenpano  

  Esitys: Kokouksen päätökset saadaan panna täytäntöön mahdollisista oikaisuvaatimuksista tai valituksista huolimatta, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin niin päätetä.

  Päätös: Esityksen mukaan

 10. Kokouksen päättäminen

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

Aika:  7. kesäkuuta 2023 klo 17.31 – 18.14
Paikka: Helsingin medialukio, Silta
Läsnäolijat: 
 Parviainen Tarja, puheenjohtaja
 Häyrynen Annakaisa, huoltajajäsen
 Jaakonsaari Otto, opettajajäsen
 Palmu Eeva, opettajajäsen
 Jere Snellman, huoltajajäsen
 Silja Siltanen, esittelijä ja johtokunnan sihteeri

 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.31, kokous todettiin päätösvaltaiseksi

 2. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

  Esitys: Pöytäkirjantarkastajat valitaan vuorotteluperiaatteen mukaisesti.
  Tämän kokouksen tarkastajiksi valitaan Annakaisa Häyrynen ja Eeva Palmu.

  Päätös: Esityksen mukaisesti

 3. Esityslistan hyväksyminen

  Esitys: Esityslista hyväksytään esitetyssä muodossaan.

  Päätös: Hyväksyttiin esityslista

 4. Lukuvuoden 2022 – 2023 lukion toimintakertomuksen hyväksyminen

  Lukion toimintakertomus on virallinen asiakirja, jonka laatiminen perustuu opetuslainsäädännön vaatimuksiin opetuksen ja työaikojen lukuvuosittaisesta toteutumisesta. Toimintakertomus kytkee koulun toiminnan myös osaksi koko opetustoimen ja Helsingin kaupungin toimintaa.

  Esitys: Johtokunta tutustuu lukuvuoden 2022 – 2023 toimintakertomukseen ja päättää hyväksyä sen. (LIITE)

  Päätös: Hyväksyttiin

 5. Ilmoitus- ja keskusteluasiat

  Apulaisrehtori Sari Autio siirtyy toiseen lukioon ja uuden henkilön haastatteluprosessi on meneillään.

 6. Seuraavasta kokouksesta päättäminen

  Johtokunnan kokoukset lukuvuoden 2023 – 2024 aikana

  Esitys: Helsingin medialukion johtokunta kokoontuu tulevana lukuvuonna vähintään kolme kertaa. Lukuvuoden ensimmäinen kokous pidetään keskiviikkona 4.10.2023 klo 17.30, ellei toimialan elokuussa antama aikataulu edellytä kokouksen aikaistamista.

  Päätös: Esityksen mukaisesti

 7. Tämän kokouksen päätösten toimeenpano

  Esitys: Tämän kokouksen päätökset saadaan panna täytäntöön mahdollisista oikaisuvaatimuksista tai valituksista huolimatta, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin niin päätetä.

  Päätös: Esityksen mukaan

 8. Kokouksen päättäminen

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.14

Aika:  22. maaliskuuta 2023 klo 17.30 –
Paikka: Helsingin medialukio, Silta
Läsnäolijat: 
 Tarja Parviainen, puheenjohtaja
 Arja Toivola, varapuheenjohtaja
Tyyne Heiskanen, opiskelijajäsen
 Annakaisa Häyrynen, huoltajajäsen
 Otto Jaakonsaari, opettajajäsen
 Eeva Palmu, opettajajäsen
 Jere Snellman, huoltajajäsen
Katja Tammelin, huoltajajäsen
 Ukkopekka Hyvönen, esittelijä ja johtokunnan sihteeri

 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.35 ja totesi kokouksen olevan päätösvaltainen.

 2. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

  Esitys: Kokouksen pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä vuorotteluperiaatteen mukaisesti. Tämän kokouksen tarkastajiksi valitaan Tyyne Heiskanen ja Otto Jaakonsaari. Heiskanen ei ollut paikalla, joten hänen sijastaan esitetään Arja Toivolaa.

  Päätös: Esityksen mukaan Jaakonsaari ja Toivola

 3. Esityslistan hyväksyminen

  Esitys: Esityslista hyväksytään esitetyssä muodossaan.

  Päätös: Esityksen mukaan

 4. Vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen

  Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Helsingin kaupungin talousarvion kokouksessaan 23.11.2022. Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta on 13.12.2022 (§ 303) hyväksynyt vuoden 2023 tulosbudjetin. Toimialan johtaja on 8.2.2023 (§ 12) päättänyt vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman vastuuhenkilöt sekä heidän määrärahat ja tuloarviot.

  Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 12.12.2022 talousarvion noudattamista koskevat ohjeet (Helmi, Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Suomenkielisen lukiokoulutuksen päällikkö on suomenkielisen lukiokoulutuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö.

  Suomenkielisen lukiokoulutuksen päällikkö on 28.2.2023 päättänyt tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti lukiokohtaisen kehyksen talousarviovuodeksi 2023.

  Esittelijä toteaa, että lukion talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetissa on lukiokoulutusta sitovat toiminnalliset tavoitteet v. 2023.

  Helsingin medialukion osalta budjettikehys on yhteensä 7 577 920 euroa. Esityslistan liitteenä on lukion käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain. Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

  Esitys: Helsingin medialukion johtokunta päättää hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi käyttösuunnitelmaan mahdollisesti tehdyt muutokset.

  Päätös: Esityksen mukaan

  ( Pöytäkirjan liitteet: Johtokuntaraportti, Johtokuntaraportin liite )

 5. Johtokunnan opiskelijajäsenen eroaminen

  Helsingin medialukion johtokunnan opiskelijajäsen Eero Paloheimo anoo eroa tehtävästään 27.1.2023 alkaen.

  Esitys: Johtokunta esittää eron myöntämistä Eero Paloheimolle. Opiskelijakunnan hallitus valitsee Paloheimon tilalle uuden jäsenen myöhemmin keväällä.

  Päätös: Esityksen mukaan

 6. Keskustelu- ja tiedotusasiat

  1. Opiskelijoiden, huoltajien ja opettajien puheenvuorot
  2. Rehtorin tiedotusasioita

  Esitys: Keskusteluasiat merkitään muistiin erilliselle liitteelle, mikäli kokous katsoo sen tarpeelliseksi.

  Päätös: Keskusteluasioita ei katsottu tarpeelliseksi merkitä erikseen muistiin.

 7. Seuraavasta kokouksesta päättäminen

  Esitys: Helsingin medialukion johtokunnan seuraava kokous pidetään keskiviikkona 7. kesäkuuta klo 17.30.

  Päätös: Esityksen mukaan

 8. Tämän kokouksen päätösten toimeenpano

  Esitys: Tämän kokouksen päätökset saadaan panna täytäntöön mahdollisista oikaisuvaatimuksista tai valituksista huolimatta, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin niin päätetä.

  Päätös: Esityksen mukaan

 9. Kokouksen päättäminen

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.47

Aika:  28. syyskuuta 2022 klo 17.30 – 
Paikka: Helsingin medialukio, Silta
Läsnäolijat: 
 Tarja Parviainen, huoltajajäsen/puheenjohtaja
 Annakaisa Häyrynen, huoltajajäsen
 Otto Jaakonsaari, opettajajäsen
Lauri Laaksonen, opiskelijajäsen, ei paikalla
 Eeva Palmu, opettajajäsen
Eero Paloheimo, opiskelijajäsen, ei paikalla
Arja Ryynänen, varapuheenjohtaja, ei paikalla
 Jere Snellman, huoltajajäsen
 Katja Tammelin, huoltajajäsen
 Ukkopekka Hyvönen, esittelijä ja johtokunnan sihteeri

 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.33 ja totesi kokouksen olevan päätösvaltainen.

 2. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

  Esitys: Pöytäkirjantarkastajat valitaan vuorotteluperiaatteen mukaisesti aakkosjärjestyksessä. Tämän kokouksen tarkastajiksi valitaan Katja Tammelin ja Annakaisa Häyrynen.

  Päätös: Esityksen mukaan

 3. Esityslistan hyväksyminen

  Esitys: Esityslista hyväksytään esitetyssä muodossaan.

  Päätös: Esityksen mukaan

 4. Lukuvuoden 2022 – 2023 lukion toimintasuunnitelman hyväksyminen

  Lukion toimintasuunnitelma on virallinen asiakirja, jonka laatiminen perustuu opetuslainsäädännön vaatimuksiin opetuksen ja työaikojen lukuvuosittaisesta suunnittelusta. Toimintasuunnitelma kytkee oppilaitoksen toiminnan osaksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan pidemmän aikavälin toimintastrategiaa. Rehtori Hyvönen sekä opettajat Jaakonsaari ja Palmu esittelevät Medialukion toimintasuunnitelmaa.

  Esitys: Johtokunta hyväksyy lukuvuoden toimintasuunnitelman. (LIITE 1)

  Päätös: Esityksen mukaan

 5. Lausuntopyyntö Helsingin kaupungin suomenkielisten lukioiden työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2023 – 2024

  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnalta lausuntoa liittyen suomenkielisten lukioiden työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 2023 – 2024. (LIITE 2) Ennen johtokunnan kokousta asia tulee käsitellä opettajien ja muun henkilökunnan keskuudessa näiden mielipiteen selvittämiseksi. Opiskelijakunnalta tulee pyytää oma lausunto, joka liitetään johtokunnan lausuntoon.

  Helsingin medialukion opettajakunta sekä muu henkilöstö kannattivat kokouksessaan 7.9.2022 vaihtoehtoa 1, jonka mukaan joululoma on kahden viikon mittainen. Myös opiskelijat ovat vaihtoehdon 1 kannalla. Liitteenä on opiskelijakunnan lausunto asiasta. (LIITE 3)

  Esitys: Helsingin medialukion johtokunta antaa lausunnon, joka pohjautuu lukion opiskelijakunnan ja henkilöstön samansuuntaiseen näkemykseen, jonka mukaan esitetyistä vaihtoehdoista ensimmäinen (vaihtoehto 1) on parempi.

  Päätös: Esityksen mukaan

 6. Johtokunnan opiskelijajäsenen eroaminen ja uuden jäsenen esittäminen

  Johtokunnan opiskelijajäsenen eroaminen ja uuden valitseminen. Helsingin medialukion opiskelijajäsen Lauri Laaksonen anoo eroa tehtävästään 1.7.2022 alkaen (LIITE 4). Johtokunta esittää Lauri Laaksosen tilalle tehtävään Tyyne Heiskasta. Varajäsenenä jatkaa Sam Zamanimehr. Toisena opiskelijajäsenenä jatkaa Eero Paloheimo ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Hamza El Moussaouin tilalle johtokunta esittää oheiseen OPKH: päätöspöytäkirjaan (LIITE 5) perustuen Teo Oinosta. 

 7. Muut asiat

  Ei muita asioita

 8. Seuraavasta kokouksesta päättäminen

  Esitys: Helsingin medialukion johtokunta kokoontuu seuraavan kerran torstaina helmikuun 16. päivä klo 17.30, jolloin kalenterivuoden 2023 käyttösuunnitelmat (budjetit) on oletettavasti jo toimitettu kouluille. Mikäli näin ei ole, siirretään kokousta eteenpäin tilanteen mukaan.

  Päätös: Esityksen mukaan

 9. Tämän kokouksen päätösten toimeenpano

  Esitys: Kokouksen päätökset saadaan panna täytäntöön mahdollisista oikaisuvaatimuksista tai valituksista huolimatta, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin niin päätetä.

  Päätös: Esityksen mukaan

 10. Kokouksen päättäminen

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.23.