Suoraan sisältöön

Ylioppilaskirjoitukset

Ylioppilastutkinto on lukion päättötutkinto. Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä, yhtä aikaa kaikissa lukioissa. Tutkinnon voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla tai hajauttaa kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan.

Tutkinto aloitettu ennen kevättä 2022

  • Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta. Äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe on kaikille pakollinen. Kolme muuta pakollista koetta kokelas valitsee seuraavista neljästä vaihtoehdosta: 1) toisen kotimaisen kielen koe, 2) vieraan kielen koe, 3) matematiikan koe ja 4) jokin reaalikoe. Yhden kokeen pitää olla pitkän oppimäärän koe.

Tutkinto aloitetaan keväällä 2022 tai sen jälkeen.

  • Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään viisi koetta. Äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävän kokeen tekevät kaikki kokelaat ja neljä muuta koetta valitaan vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: 1) toisen kotimainen 2) vieras kieli 3) matematiikka 4) reaali. Yhden kokeen pitää olla pitkän oppimäärän koe.

 

Tutkinnon pakolliset kokeet on suoritettava enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana. Pakollisten kokeiden lisäksi kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen.

 

Tutkinnossa järjestetään kunakin tutkintokertana kaksi reaalin koepäivää. Samana päivänä kirjoitetaan: psykologia, filosofia, historia, fysiikka ja biologia. Toinen ryhmä on uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja terveystieto. Yhtenä päivänä voi osallistua vain yhden reaaliaineen kokeeseen ja päivien järjestys vaihtelee.

 

Ylioppilastutkinnon äidinkielen kokeeseen kuuluu kaksi erillistä koetta: kirjoitustaidon ja lukutaidon koe. Kummankin kokeen koeaika on 6 tuntia. Kokelas osallistuu kumpaankin kokeeseen ja kokeen arvosana määräytyy kokeiden yhteispistemäärän perusteella. Kokelas, jonka äidinkieli on jokin muu kieli kuin suomi, ruotsi tai saame, voi korvata tutkinnossa pakollisen äidinkielen kokeen lautakunnan erityisesti vieraskielisiä kokelaita varten laatimalla muulla suomen tai ruotsin kielen kokeella.

 

Kokeiden taso

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Kokelas saa lukio-opinnoistaan riippumatta valita, kumman tason mukaiseen kokeeseen hän edellä mainituissa aineissa osallistuu. Kokelaan on kuitenkin suoritettava vaativampi koe vähintään yhdessä seuraavista pakollisista aineista: matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä tai vieraassa kielessä.

 

Osallistumisoikeus ja tutkintoon ilmoittautuminen

Lukion opiskelija ilmoittautuu ylioppilastutkintoon suorittaakseen koko tutkinnon. Opiskelija saa osallistua jonkin tutkintoaineen kokeeseen suoritettuaan vähintään oppiaineen pakolliset opinnot. Mäkelänrinteen lukiossa edellytetään opiskelijalta vähintään 50 lukiokurssin tai 100 pisteen suorituksia ennen ensimmäistä ylioppilaskirjoitus kertaa. Rehtori voi myöntää opiskelija osallistumisoikeuden pienemmällä opintomäärällä, jos siihen on hyvät perustelut.

 

Tutkintoon ja siihen kuuluviin kokeisiin tulee ilmoittautua lukion rehtorille kevään tutkinnon osalta yleensä marraskuun 20. päivään mennessä ja syksyn tutkinnon osalta toukokuun 25. päivään mennessä. Kokelaan on tällöin ilmoitettava, mitkä kokeet ja minkä tasoisina hän aikoo ne kyseisenä tutkintokertana suorittaa. Samoin hän ilmoittaa, mitkä kokeet hän suorittaa pakollisena. Kokelas on itse vastuussa siitä, että ilmoittautuu oikein kokeisiin, on selvillä ohjeista ja noudattaa niitä.  

 

Jokaiseen kirjoituskertaan liittyen annetaan ylioppilastutkintoinfoissa erikseen tarkat ohjeet ilmoittautumisista ja tarkennetaan ilmoittautumisen päättymisajat. Infot ovat kaikille kirjoituksiin aikoville pakollisia.

 

Kokeen uusiminen

Hyväksytyn kokeen voi uusia rajoituksetta. Pakollisen hylätyn kokeen saa uusia kolmesti tutkinnon suorittamisen aikana.

 

Jos kokelas on hylätty pakollisessa vaativamman tason kokeessa, hän saa hylättyä koetta uusiessaan osallistua saman oppiaineen lyhyemmän oppimäärän kokeeseen, mikäli kokelaan pakollisiin kokeisiin sisältyy tämänkin jälkeen yksi vaativamman tason koe. Hylätyksi katsotaan myös koe, johon kokelas on ilmoittautunut, mutta jäänyt saapumatta siihen ilman erityistä syytä tai jos kokelas ei ole jättänyt koetta arvosteltavaksi.

 

Tutkinnon täydentäjä

Ylioppilastutkinnon suorittaneella henkilöllä on oikeus täydentää tutkintoaan kokeilla, joihin hän ei ole aikaisemmin osallistunut. Tutkintoa voi myös täydentää saman oppiaineen eritasoisella kokeella. Tutkinnon täydentäminen on mahdollista sen jälkeen, kun tutkinto on suoritettu.

 

Vilppi

Jos kokelas syyllistyy vilpilliseen menettelyyn, vilpin yritykseen tai siinä avustamiseen tai järjestyksen muuhun törkeään rikkomiseen, hänen kaikki kyseisen tutkintokerran kokeensa katsotaan hylätyksi ja hän menettää oikeutensa jatkaa tutkinnon suorittamista kyseisenä tutkintokertana. Jos teko on ollut suunniteltu tai erityisen raskauttava, rehtori voi määrätä kokelaan menettämään osallistumisoikeutensa myös seuraavana tutkintokertana.

 

Maksut

Opetusministeriö päättää ylioppilastutkintomaksujen ja muiden kiinteiden maksujen suuruudesta. Lukio huolehtii maksujen perimisestä ja tilittämisestä. Tutkintoa tai erillisiä kokeita suorittamaan ilmoittautunut kokelas on velvollinen maksamaan ylioppilastutkintoon liittyvät maksut. Perusmaksu on maksettava myös silloin, jos tutkintoon ilmoittautunut kokelas ei täytäkään osallistumiselle asetettuja vaatimuksia.

Syksyllä 2021 lukionsa aloittavat saavat osallistua viiteen tutkintoon kuuluvaan kokeeseen maksutta.

 

Arvostelu

Kokeet tarkastavat ja arvostelevat alustavasti lukion asianomaisen aineen opettajat ja lopullisesti ylioppilastutkintolautakunnan sensorit. Koulun opettajien suorittama arvostelu on suuntaa antava. Arvosanojen pisterajat lautakunta päättää, kun kunkin tutkintokerran arvostelutyö on saatu päätökseen. Kokeista annettavat arvosanat ja niitä vastaavat pistemäärät ovat:

–  laudatur (7)

–  eximia cum laude approbatur (6)

–  magna cum laude approbatur (5)

–  cum laude approbatur (4)

–  lubenter approbatur (3)

–  approbatur (2)

–  improbatur (0)

 

Lääkärintodistus, oppimisen erityisvaikeus, puoltolause, selvitys vieraskielisyydestä, erityisjärjestelyt

Jos kokelaan suorituskykyä on tilapäisesti alentanut sairaus tai muu vastaava seikka, tulee lukion lähettää lautakunnalle kokelaan tai hänen huoltajansa jättämä lääkärintodistus sairaudesta tai muusta seikasta asiaa selvittävä puoltolause. Lautakunta ottaa arvostelua lieventävänä seikkana huomioon vain sellaiset sairaudet, joiden vaikutus tuloksiin on ollut selvästi todettava, mutta yleensä vain tilapäinen. Lievennystä punnittaessa otetaan huomioon myös kokelaan kouluarvosana. Pitkällisen sairauden perusteella kokelaalle voidaan anoa erityisjärjestelyjä esimerkiksi pidennettyä koeaikaa.

 

Jos kokelaan äidinkieli on muu kieli kuin suomi tai ruotsi, hänelle voidaan anoa kirjoituksiin pidennetty vastausaikaa vieraskielisyyden perusteella. Lautakunta arvioi hakemuksen perusteella lisäajan tarpeen.

 

Opiskelija, jolla on oppimisen erityisvaikeus, voi hakea koetilanteeseen erityisjärjestelyjä. Lausuntojen hankkimiseen tulee ryhtyä riittävän ajoissa, jotta hakemus voidaan lähettää ylioppilastutkintolautakunnalle silloin, kun kokelas ilmoittautuu tutkintoon. Lausunnot tulee toimittaa rehtorille kevään kirjoituksien osalta lokakuun ja syksyn kirjoituksien osalta maaliskuun loppuun mennessä.

 

Kaikissa näissä tilanteissa voit kysyä neuvoa rehtorilta, erityisopettajalta ja opinto-ohjaajalta.

 

Ylioppilastutkintotodistus

Kokelaalle, joka on hyväksytysti suorittanut pakolliset kokeet ja jolle annetaan lukion päättötodistus, annetaan ylioppilastutkintotodistus. Todistukseen merkitään arvosanat hyväksytysti suoritetuista kokeista. Jos kokelas on uusinut kokeen ennen tutkintotodistuksen antamista, merkitään todistukseen arvosanoista parempi. Kokelaalle, joka suorittaa tutkintoaan ajallisesti hajautettuna, annetaan pyynnöstä ote ylioppilastutkintorekisteristä, josta ilmenevät hänen siihenastiset suorituksensa. Tämä rekisteriote on maksuton.

 

Nimi- ja arvosanatietojen luovuttaminen

Sekä lautakunnalla että koululla on oikeus antaa ylioppilaiden nimet julkaistavaksi. Jos kokelas ei halua nimeään julkaistavan, hänen tulee pyytää kirjallisesti sekä koulua että lautakuntaa poistamaan nimensä julkaistavaksi tarkoitetusta nimilistasta vähintään kahta viikkoa ennen tulosten julkistamista.

 

Valitusoikeus

Lautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Kokeiden arvostelua koskevaan lautakunnan päätökseen saa lautakunnalta hakea oikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun kokelaalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulos henkilökohtaisesti tietoonsa. Hakemus osoitetaan ylioppilastutkintolautakunnalle ja tehdään lautakunnan tutkintopalvelun kautta.


Ylioppilastutkinnosta löydät lisätietoja lautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/10.08.2022 23:12