Hyppää pääsisältöön

Mitä varhaiskasvatus maksaa?

Varhaiskasvatus päiväkodissa ja perhepäivähoidossa on maksullista. Maksu määräytyy bruttotulojen, perhekoon ja palvelun tarpeen mukaan. 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatus ja 6-vuotiaiden lasten esiopetus ovat maksuttomia 4 tuntia päivässä. Varhaiskasvatusmaksut laskutetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen. Tulojen ja perhekoon muutoksesta on aina ilmoitettava viipymättä. Muutoksista voi ilmoittaa turvasähköpostilla.

Tällä sivulla

Varhaiskasvatusmaksun suuruus

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheenne koon, palvelun tarpeen sekä bruttotulojen mukaan.

Perhekoon määrittämisessä huomioidaan huoltajat (yhteistaloudessa elävät avio- tai avopuolisot) sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Perheen bruttotuloja ovat huoltajien (yhteistaloudessa elävät avio- tai avopuolisot) ja niiden lasten tulot, jotka ovat mukana perheen kokoa määriteltäessä. Tuloksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä veroista vapaat tulot. Tuloksi luetaan myös esimerkiksi korkotulot ja etuudet. Palkkatuloihin lisätään lomaraha noin 5 %. Tulona ei oteta huomioon muun muassa lasten kotihoidon tukea, lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain mukaista etuutta, asumistukea, opintotukea eikä aikuiskoulutustukea. Mikäli et ilmoita perheesi tuloja, peritään sinulta korkein varhaiskasvatusmaksu.

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy etukäteen tehdyn palvelusopimuksen päivätuntimäärien mukaisesti. Sopimus tehdään vähintään viideksi kuukaudeksi. Sopimusta ei muuteta loma-ajoiksi.

Jos lapsesi on jatkuvasti ja säännöllisesti, viikoittain tai kuukausittain poissa varhaiskasvatuksesta osan kalenterikuukaudesta, voit tehdä kirjallisen sopimuksen kokoaikaista hoitoa vähemmistä tunneista. Helsingissä voidaan sopia säännöllisiä vapaapäiviä 4-12pv/kk. Säännöliset vapaapäivät alentavat varhaiskasvatusmaksua 4%/pv.

Katso alla olevasta taulukosta, miten maksu määräytyy päivätuntien mukaan

Maksun määräytyminen päivätuntien mukaan
Varhaiskasvatus Maksu Esiopetus ja varhaiskasvatus *) Maksu 2017 syntyneet Maksu

yli 7 h

100 % yli 7 h 65 % yli 7 h 65 %
6-vuotiaan esioppilaan lomamaksu,

yht. 7 – h/pv

90 %**)

esiopetus + varhaiskasvatus,
yht. 7–8 h/pv

60 %***)

esiopetus + varhaiskasvatus,
yht. 7–8 h/pv
60 %***)

yli 5 - max 7 h

80 %

yli 5 – max 7 h

40 % yli 5 – max 7 h 40 %

max 5 h

60 % max 5 h 20 % max 5 h 20 %

 *) Esiopetusta loma-aikana korvaavasta varhaiskasvatuksesta peritään maksu.

**) koskee vain 6-vuotiaiden esiopetusikäisten varhaiskasvatusmaksua koulujen lomien aikana.

***) koskee vain 6-vuotiaita esiopetusikäisiä ja 5-vuotiaita esiopetuskokeilussa olevia lapsia

Vuorohoidon maksun määräytyminen päivätuntien mukaan
Vuorohoito h/kk Maksu
161- 100 %
101-160 80 %
61-100 60 %

 

Jos lapsesi varhaiskasvatuksen tarve muuttuu, sovi asiasta etukäteen lapsen varhaiskasvatusyksikön johtajan kanssa.

Maksu muutetaan sopimuksen mukaisesta päivästä lukien ja siitä tehdään aina uusi päätös. Uusi sopimus tehdään vähintään kolmen kuukauden ajaksi. Palvelun tarve voi muuttua esimerkiksi työn tai opiskelun muutosten vuoksi.

 

Varhaiskasvatusmaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu. Mikäli varhaikasvatus on alkanut 1.10. tai sen jälkeen, peritään asiakasmaksu kuitenkin myös seuraavan vuoden heinäkuulta.

Perheen kokoaikainen varhaiskasvatusmaksu lasketaan seuraavan mallin mukaan:

 • Taulukosta perhekoon mukainen varhaiskasvatuksen vähimmäisbruttotuloraja/kk, joka vähennetään (keskimääräisistä) kuukausibruttotuloista.
Vähimmäisbruttotuloraja 1.3.2023 alkaen
Perhekoko Vähimmäis-/bruttotuloraja e/kk
2 3 874
3 4 998
4 5 675
5 6 353
5 7 028
 • Jäljelle jäävästä luvusta otetaan 10,7 % mukainen osuus = nuorimman lapsen kokoaikainen varhaiskasvatusmaksu.

Perheen koko, tulorajat sekä bruttotulot alimmalle ja korkeimmalle maksulle 1.3.2023 alkaen

Perheen koko,

henkilöä

Bruttotulo alimmalle maksulle

28 €/kk

Bruttotulo
korkeimmalle maksulle
295 €/kk
2 4 136 € 6 627 €
3 5 260 € 7 751 €
4 5 937 € 8 428 €
5 6 615 € 9 106 €
6 7 290 € 9 781 €

Varhaiskasvatusmaksut on sidottu indeksiin asiakasmaksulain 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. Seuraavan kerran indeksitarkistus tehdään 1.8.2024 alkaen.

Kokoaikainen varhaiskasvatusmaksu on enintään 295 euroa nuorimmasta ja 118 euroa (40 %) toiseksi nuorimmasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta. Muiden lasten kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta peritään 20 % nuorimman lapsen maksusta, joka on enintään 59 euroa. Kaikissa maksuluokissa ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta.

Lasta koskevaa 28 euroa pienempää maksua ei peritä.

Kuukausimaksu peritään myös poissaolopäiviltä, seuraavin poikkeuksin:

 • Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan.
 • Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksu on puolet kuukausimaksun määrästä.
 • Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksu on puolet kuukausimaksun määrästä. 

Maksupäätös ja tuloselvitys

Toimita tulotiedot viimeistään 2 viikon kuluessa lapsen varhaiskasvatuksen aloituksesta.

Mikäli et ilmoita tulotietoja, peritään sinulta korkein varhaiskasvatusmaksu. Tulojen ja perhekoon muutoksesta tulee ilmoittaa viipymättä.

Tulotiedot voivat olla esimerkiksi: palkkalaskelma, jossa näkyy kertymä, lomaraha ja luontaisedut, tosite vanhempainrahasta, työttömyyspäivärahasta, apurahasta, pääomatuloista, päätös aikuiskoulutustuesta ym.

Tulotiedot toimitetaan asiakasmaksuyksikköön joko postitse tai turvasähköpostilla, johon voit liittää tulotositteita.

Turvasähköpostiin tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Lähetä tuloselvityslomake turvasähköpostilla  (avautuu uuteen ikkunaan). Kirjoita sähköpostin aihekenttään lapsen päiväkodin nimi.

Lomakkeen liitteineen voit myös toimittaa postilaatikkoon osoitteessa Töysänkatu 2 D. Jos haluat lähettää tuloselvityksen liitteineen postitse, tulee sinun maksaa postimaksut itse.

Tuloselvityksen liitteineen voit jättää myös päiväkotiin eteenpäin toimitettavaksi.

Huom! Asiakas on vastuussa toimittamistaan hakemuksista/tuloselvityksistä liitteineen asiakasmaksuyksikköön (Hallintolaki 4 luku § 17 Asiakirjan lähettäjän vastuu).

Tuloselvityslomake, pdf (avautuu uuteen välilehteen)
(ei koske yksityistä varhaiskasvatusta)

Maksun alentaminen tai perimättäjättäminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon, palveluntarpeen sekä bruttotulojen mukaan. Kun asiakasmaksu on määritelty, huoltajan on mahdollista anoa tästä maksun alentamista tai perimättä jättämistä. 

Tuloina huomioidaan perheen kaikki nettotulot sekä menoina mm. vuokra/vastike, sähkö- ja vesimaksut, opinto- tai asuntolainan korot, toimeentulotuen perusosa. Menoina ei huomioida esim. lainanlyhennyksiä, vakuutusmaksuja, puhelinlaskuja, harrastuskuluja tai ulosottoa.

Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen (pdf) (avautuu uuteen ikkunaan)
(ei koske yksityistä varhaiskasvatusta)

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätökset toimitetaan henkilökohtaiseen asiointikansioon samassa taloudessa asuville huoltajille, avo- tai aviopuolisolle, jotka ovat ottaneet asiointikansion käyttöönsä.

Samassa taloudessa asuva huoltaja, avo- tai aviopuoliso, joka ei ole ottanut asiointikansiota käyttöönsä, voi pyytää asiakasmaksuyksikköä toimittamaan asiakasmaksupäätöksen.

Sähköinen asiointi, asiointikansio

Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus

5-vuotiailla on oikeus neljän tunnin maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Maksuton varhaiskasvatus toteutetaan joko varhaiskasvatuksessa tai 2 vuoden esiopetuskokeiluun valituille esiopetuspäivän aikana.

Maksuton varhaiskasvatus 5-vuotiaille (4 h/pv) alkaa 1.8.2023 ja koskee helsinkiläisiä vuonna 2018 syntyneitä lapsia, ja jatkuu esiopetuksen alkamiseen saakka.

Huoltaja voi valita 6-vuotiailla esiopetuksessa ja 5-vuotiailla esiopetuskokeilussa olevilla esiopetusta sekä varhaiskasvatusta yhteensä 7-8 tuntia päivässä. Varhaiskasvatusmaksu on tällöin 60 %. Esiopetukseen osallistuvilla 6-vuotiailla on koulujen lomien aikana asiakasmaksu 90 %.

 • kun varhaiskasvatusta 4 tuntia päivässä varhaiskasvatus on maksutonta

 • kun varhaiskasvatusta 4-5 tuntia päivässä, 4 tuntia ylittävältä osalta peritään 20 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta

 • kun varhaiskasvatusta 5-7 tuntia päivässä, 4 tuntia ylittävältä osalta peritään 40 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta

 • varhaiskasvatusta yli 7 tuntia päivässä 4 tuntia ylittävältä osalta peritään 65 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta

Varhaiskasvatuslasku verkkolaskuna

Samassa taloudessa lasten kanssa asuvat avio- tai avoliitossa olevat henkilöt voivat keskenään sopia, kumman verkkopankkiin verkkolasku tulee. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan lasku toimitetaan ainoastaan siihen perheen osoitteeseen, jossa lapsi asuu huoltajan/huoltajien kanssa. Paperilaskussa ensin mainittu huoltaja on oletusarvoisesti laskun maksaja. Mikäli huoltajat vaihtavat laskun maksajaa, tulee muutoksesta ilmoittaa ennen verkkolaskusopimuksen tekoa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin sähköpostiosoitteella varhaiskasvatus.maksut@hel.fi .

On hyvä huomioida, että verkkolaskusopimuksen myötä kaikki Helsingin kaupungin taloushallintopalvelun laskut tulevat verkkolaskuina sopimuksen tehneen henkilön verkkopankkiin.

Verkkolaskusopimus tehdään verkkotunnuksilla omassa verkkopankissa:

 1. Kirjaudu verkkopankkiin.

 2. Hae laskuttajaksi Helsingin kaupunki ja laskutusaiheeksi Taloushallintopalvelu.

 3. Syötä yksilöintitiedoksi laskun saajan henkilötunnus muodossa ppkkvv-xxxX

Tieto verkkopankissa tekemästäsi verkkolaskutilauksesta siirtyy muutaman päivän kuluessa Taloushallintopalveluliikelaitoksen asiakasrekisteriin. Tämän jälkeen laskut toimitetaan jatkossa aina verkkopankkiisi.

Kun sinulla on kysyttävää laskutuksesta, maksusuorituksista, eräpäivän siirrosta tai perinnästä lähetä sähköpostia tai soita taloushallintopalveluun. Taloushallintopalvelu palvelee sähköpostitse talpa.asiakaspalvelu@hel.fi  tai puhelimitse 09 310 25300 klo 9-15.

Kaksivuotinen esiopetus

Toteutamme kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa mukana olevien lasten maksuttoman varhaiskasvatuksen (neljä tuntia päivässä) esiopetuspäivän aikana. Varhaiskasvatusmaksu määräytyy samalla tavalla kuin 5-vuotiaiden neljän tunnin maksuttomuus.

Helsinki on yksi kokeiluun valittu kunta. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun aloitti elokuussa 2021 osa vuonna 2016 syntyneistä lapsista ja elokuussa 2022 osa vuonna 2017 syntyneistä lapsista. Kokeiluun osallistuvat esiopetusta järjestävät päiväkodit ja lapset valitaan otantana opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta.