Pitäjänmäen peruskoulu

Pitäjänmäen peruskoulu

Pitäjänmäen peruskoululla on pitkät perinteet alueen lähikouluna. Koulussamme voi opiskella seitsemänneltä luokalta alkaen tanssi, liike ja ilmaisu -painotuksessa. Perusopetuksen luokka-asteiden 1-9 lisäksi koulussamme on kuulovammaisten erityisluokkia sekä lähipalvelun erityisluokkia. Oppilaita koulussamme on noin 500.

Meidän koulu - ajassa eläen ja yhdessä ilolla oppien! 

 

 

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma   sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma  . Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain. Opetus halutaan tuoda mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään monipuolisesti oppimisen tukena.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Koulussamme voi opiskella seitsemänneltä luokalta alkaen Tanssi, liike ja ilmaisu -painotuksessa. Painotettuun opetukseen haetaan soveltuvuuskokeen kautta.

Koulumme opetuksessa ja oppimisessa painottuvat yhdessä tekeminen ja positiivinen ilmapiiri. Tämä näkyy mm. vahvassa juhlakulttuurissamme.  

Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään monipuolisesti. 7. luokkalaiset opiskelevat tietotekniikan ”ajokortin, jonka jälkeen oppilaalla on henkilökohtainen läppäri käytössä koko yläkoulun ajan. 

Meillä on aktiivinen oppilaskunta ja tukioppilastoiminta on hyvin vilkasta. Oppilaat järjestävät vuosittain yhdessä koulun henkilökunnan kanssa juhlia ja erilaisia tapahtumia.  

Helsinkiläisissä kouluissa on käynnistetty yhtenäinen kiusaamisen vastainen ohjelma. Sille on annettu nimeksi KVO13. Meidän koulussa toteutetaan Hyvää Mieltä Pitskussa -ohjelmaa, joka sisältää tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelua sekä toimintamallit kiusaamiseen puuttumiseen. 

Koulu toimii tiiviissä yhteistyössä alueen koulujen, nuorisotyön ja seurakunnan sekä paikallisten järjestöjen kanssa. Koulussa on opetusharjoittelijoita mm. Sibelius-Akatemiasta sekä koulumaailmaan työllistyviä toisen asteen opiskelijoita harjoitusjaksoillaan. 

Koulukiinteistöt palvelevat alueen asukkaita ja toimijoita myös koulun toiminnan ulkopuolella iltaisin. Esimerkiksi musiikkiopisto ja eri seurat tarjoavat harrastusmahdollisuuksia koulun tiloissa. 

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): ruotsi, saksa
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): espanja, saksa

Painotettu opetus

Koulussamme on 7. luokalta alkaen Tanssi, liike ja ilmaisu -painotuksessa, johon haetaan erillisellä valintakokeella. Painotuksen opetuksessa korostamme toiminnallisuutta, ilmiöpohjaisuutta, vuorovaikutusta sekä käytännön taitojen ja tietojen soveltamista.

Painotuksessa voi siis tanssin lisäksi tai sijaan erikoistua muuhunkin ilmaisuun ja viestintään – oman kiinnostuksen mukaan. Painotuksen valikoimaan kuuluvat esimerkiksi seuraavat kurssit: ympäristö ja tanssi, draama, liikkuva kuva, kuvataide ja lavastus, musiikki sekä esitystekniikka.

Pääajatuksena on tutustua monipuolisesti erilaisiin ilmaisullisiin lyhytkursseihin 7. luokalla. Luokilla 8-9 oppilaalla on mahdollisuus valita painotuksen kursseja, joihin hän syventyy ja erikoistuu. Opetuksessa vahvistetaan ja syvennetään oppilaan ilmaisua sekä tuetaan draamallisia taipumuksia. 

Painotettuun opetukseen oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella, joka järjestetään vuosittain tammikuussa. Siinä arvioidaan hakijan liikunnallisia, musiikillisia ja tanssillisia valmiuksia sekä kykyä omaksua sanallisia ja liikkeellisiä ohjeita. Soveltuvuuskokeessa voidaan antaa tehtäviä liittyen myös muihin taideaineisiin. Aikaisempaa kokemusta ilmaisuaineista ei tarvitse välttämättä olla. 

TULEVIEN 7. LUOKAN OPPILAIDEN TUTUSTUMISAAMU KESKIVIIKKONA 24.5.-23 KLO 8.15-9.45

TULEVA 7.-LUOKKALAINEN
Tervetuloa Pitäjänmäen peruskoulun tutustumisaamuun!

TULEVIEN 7. LUOKAN OPPILAIDEN TUTUSTUMISAAMU ON KESKIVIIKKONA 24.5.-23 KLO 8.15-9.45, os. Turkismiehenpolku 2 / urheilukenttä

Mitä tutustumisaamuna tehdään
Kokoonnumme koulun välittömässä läheisyydessä olevalle urheilukentälle, jossa rehtori toivottaa ensin tervetulleeksi ja sen jälkeen luokanvalvojat pyytävät teidät luokkatunnusten mukaisiin ryhmiin.
Tukioppilaat ryhmäyttävät teitä luokittain urheilukentällä (rankkasateen sattuessa koulun liikuntasaleissa). Muista siis säänmukainen varustautuminen, koska tihkusateella olemme ulkona!
Tämän jälkeen tukioppilaat ja luokanvalvojat esittelevät teille kouluamme.
Yleisopetuksen ryhmissä meillä on kussakin kaksi luokanvalvojaa ja pienryhmissä kussakin yksi. Tutustumisaamun lopuksi kokoonnutte vielä luokanvalvojien johdolla luokkaan, jossa on aikaa myös pienelle juttutuokiolle.

Tutustumispäivä päättyy viimeistään klo 9.45. Sen jälkeen palaat itsenäisesti omaan kouluusi jatkamaan koulupäivää.

Tutustumispäivänä meillä ei ole ohjelmaa huoltajille. Huoltajat tapaamme syksyn vanhempainillassa.

Muuta
Toivomme, että jokainen muistaa kertoa omalle opettajalleen siitä, että on tutustumispäivän vuoksi pois aamun oppitunneilta. Koulumme omien oppilaiden kohdalla tämä jo tiedetäänkin.

Lämpimästi tervetuloa toivottavat

Tukioppilaat, luokanvalvojat Jenna, Ulla W., Minna, Fiinu, Johanna ja Ulla G sekä kouluvalmentaja Hanna-Kaisa ja Outi-rehtori

 

 

 

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän  kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso A-talon lounaslista

Katso B-talon lounaslista

 

PITÄJÄNMÄEN PERUSKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT (vahvistettu johtokunnan kokouksessa 29.9.2022)

1.      Järjestyssääntöjen tarkoitus 

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä koulun sisäistä järjestystä. 

2.      Soveltaminen 

Järjestyssäännöt koskevat kaikkia perusopetuksen oppilaita, opettajia ja kaikkia kouluyhteisön jäseniä. 

Sääntöjä sovelletaan kouluaikana ja koulumatkojen aikana. Sen lisäksi säännöt ovat voimassa oppilaan osallistuessa koulun toimintaan koulun ulkopuolella esimerkiksi retkillä, leirikouluissa ja työelämään tutustumisjaksoilla. 

Koulun aluetta ovat koulurakennukset ja piha-alue.  

3.      Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet 

Oppilaalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun. Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä turvallisessa opiskeluympäristössä. 

Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, suorittaa tehtävänsä parhaansa mukaan ja käyttäytyä asiallisesti. 

Oppilaan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä.

4.      Hyvä käytös 

Kohtelias, toiset huomioon ottava ja rauhallinen käytös edistää kouluyhteisön viihtyisyyttä. Ohjeet hyvään käytökseen: 

 • toimin ystävällisesti toiset huomioon ottaen 
 • annan toisille työ- ja opiskelurauhan 
 • noudatan annettuja ohjeita ja aikatauluja sekä hyviä ruokailutapoja 
 • huolehdin ympäristön siisteydestä ja koulun omaisuudesta 
 • korvaan aiheuttamani vahingot ja siivoan aiheuttamani epäjärjestyksen ja sotkut 
 • En kiusaa enkä syrji ketään ja havaitessani kiusaamista tai syrjimistä ilmoitan siitä koulun aikuiselle.

5.      Turvallisuus 

Jokaisella on velvollisuus toimia koulussa niin, että se edistää turvallisuutta. Opettajien antamien ohjeiden ja koulun sääntöjen tarkoitus on taata koulutyön turvallinen sujuminen ja siksi niitä on noudatettava. Opettajilla ja koulun henkilökunnalla on oikeus poistaa oppilaalta häiriötä aiheuttava tai turvallisuutta vaarantava esine. 

6.      Oleskelu ja liikkuminen 

Välituntisäännöt vahvistetaan lukuvuoden alkaessa ja niistä tiedotetaan oppilaille. Ulkovälitunnit vietetään koulun alueella. Koulun alueelta poistutaan koulupäivän aikana perustelluista syistä siten, että oma luokanvalvoja tai muu koulun edustaja on asiasta tietoinen.  

7.      Tavaroista, siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen 

Kaikki koulussa toimivat pitävät huolta kouluympäristön siisteydestä, käsittelevät hyvin koulun omaisuutta sekä kunnioittavat muiden omaisuutta. Oppilas pitää huolta omista tavaroistaan. Koulu ei vastaa oppilaan kouluun tuomista tavaroista. 

8.      Tietokoneiden, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö 

Oppituntien aikana oppilas ei käytä matkapuhelinta. ne ovat äänettöminä ja esim. oppilaan laukussa. Oppituntien ja koulun muun toiminnan aikana tietokoneita, matkapuhelimia ja muita laitteita on lupa käyttää opettajan antamien ohjeiden mukaan. Niiden käyttö oppituntien aikana voidaan kieltää, mikäli ne aiheuttavat häiriötä. Oppilas sitoutuu käyttämään koulun tietoteknisiä laitteita annettujen ohjeiden mukaan siihen tarkoitukseen kuin tehtäväksi on annettu.

Tietoverkossa tulee noudattaa hyviä käytös- ja toimintatapoja. Toisen henkilön kuvaaminen on sallittua vain tämän suostumuksella. Toisen ihmisen kuvia, videoita tai hänen laatimiaan viestejä (tekstiviestit, sähköpostiviestit, Wilma-viestit tai muut yksityiset viestit) ei saa jakaa ilman tämän suostumusta minkään kanavan kautta. 

9.      Päihteet ja muut vaaralliset esineet 

Kouluun tai sen läheisyyteen tai ei ole lupa tuoda laissa kiellettyjä, vaarallisia tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettuja aineita tai esineitä. Näitä ovat muun muassa alkoholi, tupakka, nuuska ja tupakkatuotteet, huumausaineet, veitset, laserosoittimet ja muut vastaavat esineet. 

10.  Järjestyssääntöjen laadinta ja toimivuuden seuranta 

Järjestyssäännöt on laadittu yhteistyössä oppilaiden, opettajien ja huoltajien kanssa.  

Lukuvuosittain täsmennetään järjestyssääntöjen pohjalta arjen käytäntöjä. 

Järjestyssääntöjen noudattamista seurataan ja ne käydään oppilaiden kanssa säännöllisesti läpi. Järjestyssäännöt ovat esillä Wilman pysyvissä tiedotteissa.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri

Anne Tapiovaara
puh. 09 310 80938, 040 334 1247
anne.tapiovaara(at)hel.fi

Kanslia on avoinna oppilaille klo 8-14.30.
Kansliassa käsitellään oppilaiden koulunkäyntiin liittyviä asioita (esim. oppilastietoja, osoitteita, matkalippuasioita). Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Rehtori

Outi Hokkanen
puh. 09 310 82007, 050 328 5105
outi.hokkanen(at)hel.fi

Apulaisrehtorit

Sari Tapojärvi (sijaisasiat, siivous- ja ruokapalveluiden yhteyshenkilö)
puh. 09 310 80947, 040 334 9248
sari.tapojarvi(at)edu.hel.fi

Risto Hänninen (koulunkäynninohjaajat, iltapäivätoiminta ja tulkkiasiat)
puh. 09 310 86543, 040 334 8586
risto.hanninen(at)edu.hel.fi

Henna Nurmi (taksit)    
puh. 09 310 72179, 050 401 3046 
henna.nurmi(at)edu.hel.fi

Harjoittelijoiden yhteyshenkilö

Anna-Maria Maliniemi
anna-maria.maliniemi(at)edu.hel.fi

Johtokunnan puheenjohtaja 

Wäinämö Väärämänty    
wruotti(at)welho.com

Vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja 

Tia Leeve
tia(at)saunalahti.fi

Iltapäiväkerho

Iltapäiväkerho puh. 09 310 82091, 040 334 9249
Taksi, puhelin puh. 09 310 72178, 050 401 3045

Iltapäivätoiminnan aluekoordinaattori 

Tiina Ytembe Ngatcha
puh. 09 310 82249, 040 531 9718
tiina.ytembengatcha(at)hel.fi

Kouluisäntä 

Kenneth Eklund
puh. 050 401 3911

Kouluravintola

A-talo, puh. 0403533933
B-talo, puh. 0403534037
kouluravintola.pitajanmaki(at)palmia.fi

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.hel.fi.

Nimi, opetettavat aineet, oma luokka            

 • Aaltonen Jaana, erityisluokanopettaja, 4-6F, p. 040 742 2756
 • Aho Ilona, luokanopettaja, 2B
 • Alasghar Amira, S2
 • Antikainen Jaana, luokanopettaja, 4A
 • Dautaj Teuta, valmistava opetus
 • Gustafsson Ulla, kotitalous, kemia, 9G
 • Haakana Kasperi, erityisopettaja 1-6L
 • Haakana Päivi, äidinkieli ja kirjallisuus, 8B
 • Heinrichs Caroline, erityisluokanopettaja, 1-3E, p. 040 145 2931
 • Hiltunen Juha, erityisluokanopettaja, 1-6L, p. 040 679 0947
 • Holmström Helena, luokanopettaja, 2A   
 • Hänninen Risto, apulaisrehtori, erityisluokanopettaja, 7D, p. 040 334 8586
 • Iivanainen Tuula, erityisopettaja, luokat 6-9, p. 040 145 1855

 • Kavonius Leea, luokanopettaja, 6A
 • Ketomäki Sanna, erityisluokanopettaja, 8-9C, p. 050 352 6183
 • Kinnunen Juhana, liikunta, terveystieto, 8A
 • Korkia-Aho Johanna, luokanopettaja, 3A
 • Kronqvist Hanna, oppilaanohjaus,  p. 040 334 9247
 • Laukkanen Eeva Riitta, erityisopettaja, luokat 1-5, p.  040 145 0417
 • Lehti Sanna, erityisluokanopettaja, 3-6K, p. 040 145 2810
 • Lehtonen Elisa, luokanopettaja, 4B
 • Lohenoja Tinja-Tuulia, käsityö, 8G
 • Maasara Juuso, matematiikka, fysiikka, kemia, 7A
 • Maliniemi Anna-Maria, luokanopettaja, 5A
 • Mosorin Fiinu, matematiikka, fysiikka, kemia, 9A
 • Mäkelä Sanna, erityisluokanopettaja, 7-9L, p. 040 742 2593
 • Mäkinen Jenna, biologia, maantieto, 9B
 • Mölsä Ruut, luokanopettaja, 1A
 • Nurmi Henna, apulaisrehtori, uskonto, elämänkatsomustieto, p. 050 401 3046
 • Pylkkänen Antti, yhteiskuntaoppi, ruotsi, katsomusopetus, 7B
 • Pynnöniemi Kristiina, luokanopettaja, 5B  
 • Rahkamo Hanna-Mari, luokanopettaja, 6B
 • Raiskila Olli-Pekka, S2, äidinkieli ja kirjallisuus, 8A
 • Rantzos Dimitrios, ortodoksinen uskonto
 • Roive Virpi, erityisluokanopettaja, 3-6D, p. 040 676 5172
 • Ruuttunen Kea, S2, 8G
 • Salih Ämäl, islamin uskonto
 • Salmelin Timo, historia, yhteiskuntaoppi, 7B
 • Salonen Eeva, kuvataide, 7G
 • Salonen Erkko, tietotekniikka, matematiikka, fysiikka, käsityö
 • Sandström Pia, musiikki, 8B
 • Saranpää Minna, saksa, englanti, 9A
 • Suhonen Vilma, liikunta, tanssi, terveystieto, 7G
 • Suomi-Arafat Saara, erityisluokanopettaja, 1-3G, p. 040 742 2102
 • Suominen Salla, luokanopettaja, 3B
 • Suvanto Karoliina, luokanopettaja, 1B
 • Tapojärvi Sari, apulaisrehtori, kotitalous, biologia
 • Tuomi Essi, OTE-opettaja, p. 040 336 1041
 • Valkonen Tanja, erityisluokanopettaja, 7-9E, p. 040 334 8583
 • Väisänen Johanna, ruotsi, saksa, englanti, espanja, 9G
 • Wartiainen Tarja, katolinen uskonto
 • Winter Ulla, ruotsi, englanti, 9B

 

Koulunkäyntiavustajat

Hautaniemi Julia 
Jantunen Anna 
Kujanpää Ida 
Malmi Päivi 
Sandell Tuija 
Seikkula Marika 
Sillanpää Laura 
Stjernberg Nina 

Lisäksi meillä on tarvittaessa koulunkäynninohjaajia Seuren henkilöstöpalveluiden kautta. 

Opinto-ohjaaja

Hanna Kronqvist
puh. 09 310 80941, 040 334 9247
hanna.kronqvist(at)edu.hel.fi

Terveydenhoitaja Emmi Avela
puh. 040 542 8368
emmi.avela(at)hel.fi tai Wilma-viesti
Pitäjänmäen peruskoululla maanantaista perjantaihin.

Terveydenhoitaja Venla Ronkainen
Yhteydenotot Venlalle Wilman tai Maisan kautta.
Pitäjänmäen peruskoululla kerran viikossa kevään 2023 ajan.

Psykologi Paula Jaatinen
puh. 09 310 83283, 040 673 8417 
paula.jaatinen(at)hel.fi tai Wilma-viesti
Paula Jaatinen on koululla keskiviikosta perjantaihin.

Kuraattori Elina Raekallio
puh. 09 310 71804, 050 368 6647
elina.raekallio(at)hel.fi tai Wilma-viesti
Tavoitettavissa pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 9-15.
Kuraattoriin voi olla yhteydessä esimerkiksi silloin, kun koulunkäynnissä tai kaverisuhteissa on pulmia tai elämässä tapahtuu koulunkäyntiin vaikuttavia muutoksia.

Kouluvalmentaja Hanna-Kaisa Virtanen
puh. 040 685 0360
hanna-kaisa.virtanen(at)edu.hel.fi
Kouluvalmentaja tukee oppilaiden koulunkäyntiä ja hyvinvointia.

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.
Huonokuuloisille ja viittomakielisille erityisluokanoppilaille aamupäivätoimintaan osallistuminen on mahdollista vuosiluokilla 1-6.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.10–8.55. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Toimintaan ilmoittaudutaan elokuussa Wilmassa.

Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta apulaisrehtori Risto Hänniseltä sähköpostitse risto.hanninen(at)edu.hel.fi.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.
Huonokuuloisille ja viittomakielisille erityisluokanoppilaille iltapäivätoimintaan osallistuminen on mahdollista vuosiluokilla 1-6. 

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta . Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. 

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2022-2023

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 5.9.2022 alkaen:

Taide & askartelu (3.-6.lk) 
Aika: tiistaisin klo 14.15-15.45 
Paikka:  

Tervetuloa tekemään käsillä! Tässä harrastuksessa askarrellaan, piirretään, leikataan, suunnitellaan, liimataan, koristellaan, näperrellään. Joka kerta tehdään harjoituksia, jotka kehittävät silmän ja käden yhteistyötä, vapaata ilmaisua ja taiteellista ideointia.  Harrastus sopii kaiken tasoisille.  
Ilmoittautumiset Lasifaasin verkkosivulla   
Yhteyshenkilö: Laura Aalto-Setälä, info@lasifaasi.fi , puh. 0456779171 
Järjestäjä: Studio Lasifaasi / harrastamisen Suomen malli 

 

Pitäjänmäen keppihevosharrastus (3.-6.lk)
Aika: tiistaisin klo 14-15:30, 25.10. alkaen
Paikka: Alakoulun kuvis/ käsityöluokka

Keppariharrastuksessa tehdään uudet hienot kepparit, joten harrastuksessa pääsee käyttämään omaa luovuutta ja kädentaitoja. Lisäksi harrastuksessa ratsastetaan keppareilla sekä tehdään välineitä ja tarvikkeita keppariharrastukseen. Omat kepparit ovat tervetulleita mukaan, mutta eivät pakollisia. 

Ilmoittautuminen: Siirry ilmoittautumislomakkeeseen  
Yhteystiedot: Netta Mäkisalo / 050 337 2965 / netta.makisalo-gomez@4h.fi
Järjestäjä: Pääkaupunkiseudun 4H / Harrastamisen Suomen malli

 

Tulevaisuuden kaupunki Oksa - kuvataide (3.-6.lk) 
Aika: keskiviikkoisin klo 14.15-15.45 
Paikka: Yläkoulun kuvaamataidon luokka 

Tervetuloa suunnittelemaan tulevaisuuden kaupunki Oksa! Millainen on sinun suunnittelemasi kaupunki, sen asukkaat, palvelut ja ympäröivä luonto? Inspiroidumme ja yhdistelemme kulttuuria, luontoa ja teknologiaa. Kurssi on sekoitus teknisiä harjoituksia ja luovaa ideointia. Kurssin aikana pääset osallistumaan muun muassa leikkimielisiin kilpailuihin, jotka harjoittavat kuvallista itseilmaisua. Jokainen kurssilainen saa oman luonnoskirjan.  

Ilmoittaudu mukaan sähköpostilla: milla.manualproductions@gmail.com  

Ilmoita seuraavat tiedot: koulun nimi, oppilaan nimi, huoltajan nimi, sähköposti & puhelinnumero. Jos oppilas jatkaa kurssia, liitä tämä tieto osaksi ilmoittautumistasi.  

Tutustu sivuihimme: https://www.manualproductions.com/oksa  

Järjestäjä: Manual Productions / harrastamisen Suomen malli 

 

Parkour (3.-6.lk) TÄYNNÄ
Aika: keskiviikkoisin klo 14:00-15:00 
Paikka: Yläkoulun liikuntasali 

Laadukkaita treenejä volttien, parkourin, street workoutin, akrobatian ja trikkauksen parissa. Aloitamme perusteista, joten aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Etenemme vaikeampiin liikkeisiin ryhmän tason ja toiveiden mukaan. Tunneilla harjoitellaan hyvässä seurassa, toisia kannustaen ja yksilöllinen kehitys huomioiden. 
 Ilmoittautuminen: info@asadfriigym.fi, Ilmoita seuraavat tiedot: Harrastajan nimi, koulu, luokka-aste, harrastajan yhteystiedot (numero), sukupuoli: tyttö/poika/muu. Huoltajan nimi, sähköpostiosoite ja puh.nro, muuta huomioitavaa 

Järjestäjä: Asad Friigym / Harrastamisen Suomen malli 

 

Koodaus (3.-6.lk) UUSI 

Aika: maanantaisin klo 14:15-15:30 
Paikka: Malminkartanon nuorisotalo, Piianpolku 3-5 C 

 Kurssilla käydään läpi ohjelmoinnin sekä pelisuunnittelun peruskäsitteitä visuaalisissa ohjelmointiympäristöissä sekä Python-ohjelmointikielellä.  

Ratkomme ohjelmointipulmia Code.org -oppimisympäristössä, ohjelmoimme 2D pelejä Scratchilla sekä tutustumme laitteiden ohjelmointiin Micro:bit mikrokontrolledeiden avulla.  

Yhteydenotot: suvi.syrjalainen@kodarit.fi   

Ilmoittautuminen: Siirry ilmoittautumislomakkeeseen   
Järjestäjä: Kodarit / Harrastamisen Suomen malli 

 

Viittomakielinen ilmaisuharrastus (3-6.lk) 
Aika ja paikka: torstaisin klo 14.15-15 (käsityöluokka) + klo 15.00-15:45 (liikuntasali) 
Tervetuloa mukaan syksyllä 2022 viittomakieliseen ilmaisukerhoon, jossa kaikkien mielikuvitukset pääsevät valloilleen! Kerhossa pääsette luomaan tarinoita, kokeilemaan vaatteita, suunnittelemaan lavasteita ja leikkimään hahmoja. Leikitään ja ideoidaan yhdessä! Valokalat harrastus on Pitäjänmäen koulun oppilaiden viittomakielisten oppilaiden harrastus. 

Ilmoittautuminen: https://www.ursaminor.fi/tule-mukaan 
Järjestäjä: Ursa Minor / Harrastamisen Suomen malli 

 

Kiipeily 1 (3.-6.lk) TÄYNNÄ
Aika: torstaisin klo 14:30-15:30 
Paikka: KiipeilyAreena Ristikko, Ajomiehentie 1 

Kiipeily on erittäin monipuolista liikuntaa, jota voi harrastaa kaiken ikäiset ihmiset. Kiipeily on lähtökohtaisesti yksilölaji, jossa kamppaillaan omia käsivoimia vastaan, mutta parhaimmillaan kiipeily tapahtuu hyvässä porukassa ja toisten kannustamana. Tule mukaan KiipeilyAreenalla järjestettäviin kiipeilyryhmiin! 

Ilmoittautuminen: Siirry ilmoittautumislomakkeeseen    
Järjestäjä: Kiipeilyareena / Harrastamisen Suomen malli 

 

Kiipeily 2 (3.-6.lk) TÄYNNÄ
Aika: torstaisin klo 15:40-16:40 
Paikka: KiipeilyAreena Ristikko, Ajomiehentie 1 

Kiipeily on erittäin monipuolista liikuntaa, jota voi harrastaa kaiken ikäiset ihmiset. Kiipeily on lähtökohtaisesti yksilölaji, jossa kamppaillaan omia käsivoimia vastaan, mutta parhaimmillaan kiipeily tapahtuu hyvässä porukassa ja toisten kannustamana. Tule mukaan KiipeilyAreenalla järjestettäviin kiipeilyryhmiin! 

Ilmoittautuminen: Siirry ilmoittautumislomakkeeseen    
Järjestäjä: Kiipeilyareena / Harrastamisen Suomen malli 

 

Yrittäjyyskurssi (7.-9.lk) UUSI 
Aika: keskiviikkoisin klo 15:30-17:00 
Paikka: luokka 1.033 
Yrittäjyyskurssilla käydään yritystoiminnan perusteet läpi. Kurssi antaa myös mahdollisuuden tehdä itsellesi ensi kesäksi työpaikan yrittäjänä. Oletko sinä tuleva yrittäjä?  

Ilmoittautuminen: lauri.k.myllari@gmail.com  Ilmoita nimi ja luokka-aste.  
Yhteystiedot: lauri.k.myllari@gmail.com
Järjestäjä: Candle Oy / Harrastamisen Suomen malli 

 

Futsal (7.-9.lk) 
Aika: perjantaisin klo 14:15-15:15 
Paikka: Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantien toimipisteen liikuntasali 
Jalkapallon ja futsalin pelaamista ohjaajan opastuksella.  

Ohjaaja: Javier Cuevas   
Ilmoittautuminen: Siirry ilmoittautumislomakkeseen    
Yhteystiedot: fcviikki@gmail.com, 0449880216  
Järjestäjä: Viikin urheiluseura ry / Harrastamisen Suomen malli 

 

Kiipeily (7.-9.lk) TÄYNNÄ
Aika: keskiviikkoisin klo 15:00-16:00 
Paikka: KiipeilyAreena Ristikko, Ajomiehentie 1 

Kiipeily on erittäin monipuolista liikuntaa, jota voi harrastaa kaiken ikäiset ihmiset. Kiipeily on lähtökohtaisesti yksilölaji, jossa kamppaillaan omia käsivoimia vastaan, mutta parhaimmillaan kiipeily tapahtuu hyvässä porukassa ja toisten kannustamana. Tule mukaan KiipeilyAreenalla järjestettäviin kiipeilyryhmiin! 

Ilmoittautuminen tapahtuu täältä 
Järjestäjä: Kiipeilyareena / Harrastamisen Suomen malli 

 

Kiipeily (7.-9.lk) UUSI 
Aika: keskiviikkoisin klo 16:00-17:00 
Paikka: KiipeilyAreena Ristikko, Ajomiehentie 1 
Kiipeily on erittäin monipuolista liikuntaa, jota voi harrastaa kaiken ikäiset ihmiset. Kiipeily on lähtökohtaisesti yksilölaji, jossa kamppaillaan omia käsivoimia vastaan, mutta parhaimmillaan kiipeily tapahtuu hyvässä porukassa ja toisten kannustamana. Tule mukaan KiipeilyAreenalla järjestettäviin kiipeilyryhmiin! 

Ilmoittautuminen: Siirry ilmoittautumislomakkeeseen    
Järjestäjä: Kiipeilyareena / Harrastamisen Suomen malli 

 

Itsepuolustus ja akrobatia (7.-9.lk) UUSI 
Aika: perjantaisin klo 16:00-17:00 
Paikka: Malminkartanon Harrastushalli, Ruosilantie 18  

Capoeira – taistelutaide - on suosittu brasilialainen harrastus, jossa voit olla urheliija, kamppailija, taiteilija, akrobaatti, laulaja tai rumpali. Tärkeintä on, että olet oma itsesi! Tule mukaan ja ilmoittaudu tästä

Lisätiedot: Magno Lopes Nogueira, suomencapoeiraliito@hotmail.com, +358452278788 

Järjestäjä: Suomen capoeiraliitto/ Harrastamisen Suomen malli 

 

Vapaaottelu ja nyrkkeily, alkeet (7.-9.lk) UUSI 
Aika: torstaisin klo 15:00-17:00 
Paikka: Malminkartanon Harrastushalli, Ruosilantie 18  

Harrastusryhmässä opitaan vapaaottelun ja nyrkkeilyn alkeita, joustavasti ja oppilaiden toiveet huomioiden.  

Ohjaaja: Argenis Porkka 

Ilmoittautuminen Harrastushaussa   

Lisätiedot: Mari Pietilä, mari.pietila@hel.fi 

Järjestäjä: Argenis Porkka/ Harrastamisen Suomen malli 

 

Kuntonyrkkeily (7.-9.lk) UUSI 
Aika: torstaisin klo 16-17:00 
Paikka: Pohjois-Haagan yhteiskoulu, Pietari Hannikaisen tie 6 

Kuntonyrkkeily harrastusryhmässä opit lyömään, väistämään ja liikkumaan nyrkkeilynomaisesti. Harjoitukset koostuvat kuntonyrkkeilyn tekniikkaharjoitteista, varjonyrkkeilystä sekä lihaskuntoharjoittelusta. Valmennuksessa edetään teknisesti haastavampiin harjoitteisiin osallistujien osaamisen ja edistymisen mukaan. Harjoittelu kehittää fyysistä kuntoa sekä ketteryyttä.  

Ilmoittautuminen: jalkipoltto.com/kuntosalikoulu   

Yhteystiedot: Olli Väätäinen (olli@jalkipoltto.com / 0440755664) & Anna Mäkelä (0505477224)  

Järjestäjä: Jälkipoltto Oy / Harrastamisen Suomen malli  

 

Koodaus (3.-6.lk) UUSI 

Aika: maanantaisin klo 14:15-15:30 
Paikka: Malminkartanon nuorisotalo, Piianpolku 3-5 C 

Kurssilla käydään läpi ohjelmoinnin sekä pelisuunnittelun peruskäsitteitä visuaalisissa ohjelmointiympäristöissä sekä Python-ohjelmointikielellä.  

Ratkomme ohjelmointipulmia Code.org -oppimisympäristössä, ohjelmoimme 2D pelejä Scratchilla sekä tutustumme laitteiden ohjelmointiin Micro:bit mikrokontrolledeiden avulla.  

Yhteydenotot: suvi.syrjalainen@kodarit.fi   

Ilmoittautuminen: Siirry ilmoittautumisomakkeeseen   
Järjestäjä: Kodarit / Harrastamisen Suomen malli 

 

Koodaus (7.-9.lk) UUSI 

Aika: maanantaisin klo 15:45-17:00 
Paikka: Malminkartanon nuorisotalo, Piianpolku 3-5 C 

Kurssilla käydään läpi ohjelmoinnin sekä pelisuunnittelun peruskäsitteitä visuaalisissa ohjelmointiympäristöissä sekä Python-ohjelmointikielellä.  

Ratkomme ohjelmointipulmia Code.org -oppimisympäristössä, ohjelmoimme 2D pelejä Scratchilla sekä tutustumme laitteiden ohjelmointiin Micro:bit mikrokontrolledeiden avulla.  

Yhteydenotot: suvi.syrjalainen@kodarit.fi   

Ilmoittautuminen: Siirry iImoittautumislomakkeeseen    
Järjestäjä: Kodarit / Harrastamisen Suomen malli 

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Opettajajäsenet

Olli-Pekka Raiskila, varajäsenenä Minna Saranpää
Tanja Valkonen, varajäsenenä Timo Salmelin

Henkilökunnan jäsenet

Anne Tapiovaara, varajäsenenä Anna Jantunen

Huoltajajäsenet

Wäinämö Väärämänty, puheenjohtaja /varajäsenenä Jenni Ruottinen
Anna Laine, varapuheenjohtaja /varajäsenenä Kimmo Tykkälä
Anne Whellams, varajäsenenä Elina Koskela
Cristina Mäkinen, varajäsenenä Minna Mattila
Tia Leeve, varajäsenenä Markku Lepojärvi

Sihteerinä ja esittelijänä toimii vs. rehtori Outi Hokkanen.     

Helsingin kaupunki 
Pöytäkirja 2/2023
Pitäjänmäen peruskoulu
Johtokunnan kokous
30.3.2023

Kokousaika Torstaina 30.3.2023 klo 17.00
Kokouspaikka Pitäjänmäen peruskoulu, henkilöstön taukotila

Läsnä 
Wäinämö Väärämänty puheenjohtaja
Anna Laine varapuheenjohtaja
Cristina Mäkinen jäsen
Anne Whellams jäsen
Markku Lepojärvi varajäsen
Olli-Pekka Raiskila opettajajäsen
Tanja Valkonen opettajajäsen
Anne Tapiovaara henkilökunnan edustaja
Outi Hokkanen sihteeri, esittelijä
Oppilasedustajat ei paikalla


Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.


Päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätösehdotus:
Johtokunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Johtokunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Esityslistan hyväksyminen
Päätösehdotus:
Johtokunta päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Johtokunta päätti hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

10§
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Päätösehdotus:
Johtokunta päättää valita jäsenet Anna Laineen ja Cristina Mäkisen
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.
Päätös:
Johtokunta päätti valita jäsenet Anna Laine ja Cristina Mäkinen tarkastamaan
tämän kokouksen pöytäkirjan.

11§
Pitäjänmäen peruskoulun vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman
vahvistaminen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 13.12.2022 §303 kasvatuksen ja koulutuksen
toimialan vuoden 2023 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden
ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän
määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 8.2.2023 §12
toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt
ajalle 1.1.2023 - 31.12.2023.

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 13.12.2022 talousarvion noudattamisohjeet
(Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden
saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän
toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä
ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen
määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määrärahojen
vastuuhenkilö.

Toimialajohtaja päätti palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä
investointien määrärahat 8.2.2023, jonka pohjalta perusopetusjohtaja päätti kehyksen
talousarviovuodeksi 2023 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän
perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn
kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.

Pitäjänmäen peruskoulun koulun osalta budjettikehys on yhteensä 5 773 482 euroa.
Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, kevään 2023 osalta on 471
oppilasta ja syksyn ennusteen 2023 osalta 486 oppilasta.

Pöytäkirjan liitteenä (Johtokuntaraportti 2023 Liite 1) on koulun käyttösuunnitelma, tulo- ja
menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain.

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on
suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

Päätösehdotus:
Pitäjänmäen peruskoulun johtokunta päättää hyväksyä talousarvion
käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan
tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja
toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan
johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

Päätös:
Pitäjänmäen peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä talousarvion
käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta päätti, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan
tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja
toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan
johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

12§
Esitys johtokunnalle lisäyksestä toimintasuunnitelmaan 6A - ja 6B -luokkien
luokkaretkestä

Päätösehdotus:
Johtokunta päättänee lisätä toimintasuunnitelmaan 6A - ja 6B -luokkien
suunnitelman luokkaretkestä.
6A ja 6B -luokat tekevät luokkaretken 23.5.2023 Tytyrin Elämyskaivokseen
Lohjalle. Lähtö koululta on klo 9.00 Taksilady Oy:n tilausbussilla. Tytyrin
kaivokseen luokat tutustuvat opastetulla kierroksella klo 10.30-12.00.
Bussikuljetus takaisin koululle lähtee klo 12.15. Saapuminen takaisin koululle
tapahtuu n. klo 13.30. Retki rahoitetaan luokan yhteisestä kassasta, jota on
kerrytetty myyjäistoiminnalla.

Päätös:
Johtokunta päätti lisäyksestä toimintasuunnitelmaan 6A- ja 6B-luokkien
luokkaretkestä 23.5.2023 Lohjalle Tytyrin Elämyskaivokseen.

13§
Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen
Seuraava johtokunnan kokous pidetään keskiviikkona 31.5.2023 klo 17.00.

14§
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.24.
Helsingissä 30.3.2023

Pöytäkirjan vakuudeksi
Wäinämö Väärämänty puheenjohtaja
Outi Hokkanen sihteeri
Anna Laine pöytäkirjantarkastaja
Cristina Mäkinen pöytäkirjantarkastaja

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2023
Pitäjänmäen peruskoulu
Johtokunnan kokous
29.5.2023

Kokousaika Maanantai 29.5.2023 klo 17.00
Kokouspaikka Pitäjänmäen peruskoulu, A-talo, henkilöstön taukotila

Läsnä
Wäinämö Väärämänty puheenjohtaja
Anna Laine varapuheenjohtaja
Tia Leeve jäsen
Cristina Mäkinen jäsen
Anne Whellams jäsen
Olli-Pekka Raiskila opettajajäsen
Tanja Valkonen opettajajäsen
Anne Tapiovaara henkilökunnan edustaja
Outi Hokkanen sihteeri, esittelijä
Oppilasedustajat ei paikalla

15§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.01.

16§
Päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätösehdotus:
Johtokunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Johtokunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

17§
Esityslistan hyväksyminen
Päätösehdotus:
Johtokunta päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Muutos: Kohta 20§ muutetaan seuraavasta kokouksesta päättäminen. Tämän
jälkeiset pykälöinnit muuttuvat vastaavasti.
Päätös:
Johtokunta päätti hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi sisältäen
ehdotuksen muutoksesta.

18§
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Päätösehdotus
Johtokunta päättää valita jäsenet Olli-Pekka Raiskila ja Tia Leeve
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.
Päätös:
Johtokunta päätti valita jäsenet Olli-Pekka Raiskila ja Tia Leeve tarkastamaan
tämän kokouksen pöytäkirjan.

19§
Lukuvuoden 2022–2023 toimintakertomuksen hyväksyminen
Päätösehdotus
Johtokunta päättää hyväksyä lukuvuoden 2022–2023 toimintakertomuksen.
Toimintakertomus on käsitelty johtoryhmässä 22.5.2023. Henkilöstö on
käsitellyt toimintakertomusta tiimeissä 22.5.2023 mennessä.
Päätös:
Johtokunta päätti hyväksyä lukuvuoden 2022–2023 toimintakertomuksen.
Toimintakertomus on käsitelty johtoryhmässä 22.5.2023. Henkilöstö käsitteli
toimintakertomusta tiimeissä 22.5.2023 mennessä.

20§
Seuraavasta kokouksesta päättäminen
Johtokunnan seuraava kokous pidetään maanantaina 25.9.2023 klo 17.00.

21§
Ilmoitusasiat
• Kouluvalmentajatoiminta on vakinaistettu 1.8.2023 alkaen.
• Henkilökunnan äänestyksen mukaan emme pidä lauantaityöpäivää lukuvuonna 2023–2024.
• Luokat ja opettajat lukuvuonna 2023–2024. Aineisto käydään läpi kokouksessa.
• Lukuvuoden 2023–2024 työ- ja loma-ajat kaupungin suomenkielisissä
peruskouluissa ja lukioissa ovat:
 Syyslukukausi 10.8.2023 (to) - 22.12.2023 (pe)
 Syysloma 16.10.2023 (ma) - 20.10.2023 (pe)
 Joululoma 23.12.2023 (la) - 7.1.2024 (su)
 Kevätlukukausi 8.1.2024 (ma) - 1.6.2024 (la)
 Talviloma 19.2.2024 (ma) - 23.2.2024 (pe)

22§
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.48.
Wäinämö Väärämänty puheenjohtaja 
Outi Hokkanen sihteeri
Tia Leeve pöytäkirjantarkastaja 
Olli-Pekka Raiskila pöytäkirjantarkastaja
 

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Pitäjänmäen peruskoulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Pitäjänmäen peruskoulu Facebookissa

Sijainti

Viinenkuja 6 A, 00370 Helsinki
Avaa kartta uuteen ikkunaan

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Ainoa esteetön autopaikka sijaitsee ulkona alle 10 m sisäänkäynnistä. Pysäköintiruudun leveys on vähintään 3,6 m.
 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 3 kerrosta.
 • Tilassa on hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi aukeaa automaattisesti. Hissin kerrosnumerot eivät ole sormin tunnusteltavissa. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Tilassa on pyörätuolinostin.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.
 • Toimipisteessä on esteetön wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.
 • Toinen esteetön wc on kerroksessa 2.