Malmin peruskoulu

Malmilla sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Malmin peruskoulu
Kuva: Karo Pirkkalainen

Yhteystiedot

Talvelantie 1, 00700 Helsinki Näytä esteettömyystiedot
englanti suomi
PL 70302, 00099 Helsingin kaupunki
Koulumme koostuu kolmesta eri opetuksen toimipisteestä, jotka ovat Talvela, Pohjola ja Kesälä.
 • Talvelassa (Talvelantie 1) toimivat vuosiluokat 5.–9. Perusopetusryhmiä on yhteensä 23 kpl, joista kaksi on autismin kirjon opetusryhmiä.
 • Pohjolassa  (Kirkonkyläntie 17) toimivat vuosiluokat 1.–4. Perusopetusryhmiä on yhteensä 9 kpl.
 • Kesälässä (Silkokuja 7) toimivat vuosiluokat 1.–4. Perusopetusryhmiä on yhteensä 11 kpl, joista kaksi on autismin kirjon opetusryhmiä.

Malmin peruskoulu tarjoaa kasvun edellytykset hyvään elämään. Koulussa toimitaan yhteistyössä lasten ja nuorten parhaaksi. Oppilaita ohjataan yksilölliseen ja aktiiviseen oppimiseen turvallisessa oppimisympäristössä. 

Syyslukukausi on mennyt vauhdikkaasti.

Joululoma alkaa olla jo lähellä. Vielä on muutama viikko tiivistä opiskelua, ja sitten on vuorossa ansaittu tauko. 

6.-luokkalaisten yläastehaku on auki Wilmassa 20.11.2023-3.12.2023.

Oppilaaksi Malmin peruskoulun yläkouluun? -infoilta tuleville 7-luokkalaisille sekä huoltajille pidettiin tiistaina 14.11.2023 Talvelan toimipisteessä.

 

1.-luokkalaisten ilmoittautuminen kouluun tammikuussa 2024. 

Tervetuloa Malmin peruskoulun tulevien ekaluokkalaisten huoltajien infoiltaan tiistaina 12.12.2023 klo 18.00 Talvelan auditorioon (Talvelantie 1).  

Tilaisuudessa lisätietoa hakeutumisesta Malmin peruskoulun 1. luokalta alkavaan suomi – englanti -opetukseen.

 

 

Meidän koulu

 

Opetussuunnitelma

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

 

 

Valinnaisaineet

Luokat 8 ja 9

Oppilaalla on vuosiluokilla 8 ja 9 kaksi valinnaisainetta. Kumpaakin valinnaisainetta opiskellaan 2vvt kahdeksannella ja 2 vvt yhdeksännellä luokalla. Perusopetuksen päättötodistukseen valinnaisaineista annetaan numeroarvostelu. 7. luokalla kaikille pakollisina aineina olleet kotitalous, kuvataide, musiikki ja käsityö eivät jatku enää 8. ja 9. luokalla, ellei niitä valita valinnaisaineiksi.

Aloitettua valinnaisainetta ei voi vaihtaa kuin erittäin painavin perustein. Vaihdosta päättävät opettajat, opinto-ohjaaja ja apulaisrehtori yhdessä sekä tarvittaessa rehtori. Vaihto ei ole mahdollinen, jos ryhmässä ei ole tilaa.

9. luokalla tulee olemaan vielä kaksi lyhyttä valinnaisainetta.

 

VALINTAKORIT, joista kummastakin valitaan yksi aine luokille 8 ja 9

 

KORI A (Korin A valinnat eivät voi olla samoja kuin korin B valinnat.)

ESPANJA, KIINA, RANSKA, SAKSA, KOTITALOUS, KUVATAIDE, LIIKUNTA, MUSIIKKI, TEKNINEN TYÖ, TEKSTIILITYÖ, NUORTEN ELÄMYS- JA TOIMINTAKURSSI

 

KORI B (Korin B valinnat eivät voi olla samoja kuin korin A valinnat.)

KOTITALOUS, KUVATAIDE, LIIKUNTA, MUSIIKKI

Koulun opetussuunnitelmasta (ops.edu.hel.fi) löytyvät kaikki valinnaisaineet. B2-kielet löytyvät oppiaine-osiosta kohdasta Vieraat kielet ja muut valinnaisaineet kohdasta Valinnaiset opinnot.

ESPANJA / KIINA / RANSKA / SAKSA (B2-KIELI)
Uuden kielen opettelu avartaa maailmaa monella tasolla. Kahden vuoden aikana tutustut uuteen kieleen ja erilaisiin kulttuureihin. Aiheita lähestytään nuorison näkökulmasta. Opit selviytymään monenlaisissa arkipäivän tilanteissa matkustaessasi maailmalla. Et joudu pulaan ostoksilla tai ravintolassa, myös lääkärissäkäynti hoituu. Voit hyödyntää vieraan kielen taitoasi vaikkapa kesätyöpaikassasi. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tunneilla ja annettujen tehtävien tekemistä.

KOTITALOUS
Valinnaisessa kotitaloudessa erityisesti ruoanvalmistukseen, leivontaan ja kodinhoitoon liittyvät käytännön työskentelytaitosi kehittyvät. Näihin taitoihin liittyvät myös tekemisen oma-aloitteisuus, taloudellinen ja vastuullinen työskentely sekä oman toiminnan ja valintojen vaikutusten ymmärtäminen. Oppituntien laajoja aihealueita ovat esim. juhlat ja niiden järjestäminen, perinneruoat ja suomalainen ruokakulttuuri, erityisruokavaliot ja eri maiden ruokakulttuurit.

Oppitunneilla tärkeää on pitkäjänteinen työskentely ja yhdessä tekeminen. Tunnilla tehdään tehtäviä yksin, pareittain ja ryhmissä. Tehtävät ovat käytännöntehtäviä, mutta myös muutamia kirjallisia projektitöitä erilaisista kotitalouden aiheista. Välillä pääset myös vaikuttamaan omien toiveiden ja ateriasuunnitelmien kautta. Kotitalousluokka työvälineineen, laitteineen ja raaka-aineineen tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön. Mahdollisuuksien mukaan tehdään myös opintokäyntejä ja opintoretkiä.

KUVATAIDE
Tule kokemaan ja oppimaan erilaisten materiaalien ja välineiden käyttöä sekä syventämään taitojasi visuaalisessa ilmaisussa; suunnittelu, ideointikyky, kuvan tekemisen keinot ja oman kuvailmaisun kehittäminen.

Opinnoissa pyritään kehittämään oppilaan kykyä suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti tehtäväkokonaisuuksia.
Opintojen sisältöä tarkennetaan opiskelijoiden mielenkiinnon mukaan. Lisäksi oppilaille tarjotaan riittäviä edellytyksiä perusopetuksen jälkeisille opinnoille sekä huomioidaan työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavia yleisiä valmiuksia.

LIIKUNTA
Oppiaineessa tärkeitä ovat yksittäisiin liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset ja liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Oppitunneilla korostuvat kehollisuus, fyysinen aktiivisuus ja yhdessä tekeminen. Liikunnan avulla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä sekä tuetaan kulttuurista moninaisuutta.

Opetus on turvallista, ja se perustuu eri vuodenaikojen ja paikallisten olosuhteiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Liikunnassa hyödynnetään koulun tiloja, lähiliikuntapaikkoja ja luontoa monipuolisesti.

Liikunta tarjoaa mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, rentoutumiseen, leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auttamiseen. Liikunnan opetuksen yhteydessä oppilas saa tietoa ja valmiuksia terveyden hyvinvoinnin ja hygienian edistämiseen. Pääpaino on monipuolisessa perustaitojen soveltamisessa ja fyysisten ominaisuuksien harjoittamisen opiskelussa eri liikuntamuotojen ja -lajien avulla. Erityisen tärkeää on vahvistaa oppilaan myönteistä minäkäsitystä ja oman muuttuvan kehon hyväksymistä. Opetus tukee oppilaiden hyvinvointia, kasvua itsenäisyyteen, osallisuuteen sekä kannustaa terveyttä edistävään omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen. Oppilaat osallistuvat kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun sekä ottavat vastuuta omasta ja ryhmän toiminnasta.

MUSIIKKI
Musiikin valinnaiskurssilla kehitetään yhteissoittotaitoja ja siirrytään soittamaan vaativampaa ohjelmistoa. Kappaleet valitaan sekä uusista että hieman vanhemmista ryhmän toiveita kuunnellen.

Musan tekemisen lomassa tutustutaan rokin historiaan, elokuva- ja näyttämömusiikkiin sekä jazziin. Tehdään retkiä katsomaan esityksiä, elokuvia ja näyttelyitä tarjonnan ja mahdollisuuksien mukaan. Kurssilla pääpaino on tekemisessä eli yhteismusisoinnissa.
Musiikin kurssi tarjoaa mahdollisuuden kehittyä muusikkona ja oppia tietoja ja taitoja, joita saatat tarvita opinnoissasi ja työssäsi tulevaisuudessa.

TEKNINEN TYÖ TAI TEKSTIILITYÖ (KÄSITYÖ)
Käsityön tekniseen työhön tai tekstiilityöhön painottuvan valinnaisen tavoitteena on syventää ja laajentaa kokonaisen käsityöprosessin osaamista ja käsityötaitoja eri työtapoja ja materiaaleja käyttäen. Voit valita joko teknisen työn tai tekstiilityön. Molemmissa valinnaisissa on mahdollisuus sisällyttää työskentelyyn myös toisen sisällön materiaaleja ja työtapoja.

Opetuksessa painotetaan oppilaiden osallisuutta ja oppilaan mahdollisuuksia painottaa omia mielenkiinnon kohteitaan. Oppilaalle tarjotaan erilaisia tekniikka- ja materiaalikokonaisuuksia käsityöoppiaineen sisältä. Opetus on oppilaan luovuutta tukevaa, tutkivaa, kokeilevaa ja ongelmalähtöistä. Tekniseen työhön tai tekstiilityöhön painottuvan käsityön valinnaiseen sisältyy myös erilaisia projektitöitä, joita voidaan toteuttaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset kiinnostuksen kohteet. Teemat valitaan oppilaan omaan elämysmaailmaan liittyväksi. Aihepiireinä voi olla esimerkiksi sisustus, koti, huonekalut, erilaiset välineet, kulkuneuvot, vaatetus tai korut. Teknisessä työssä oppilasta ohjataan kokonaisen käsityöprosessin hallintaan painottaen teknisen työn erityispiirteitä ja työtapoja. Tekstiilityössä kokonaisessa käsityöprosessissa painottuu pehmeiden materiaalien suunnitteluun ja työstämiseen käytetyt työtavat ja tekniikat. Teknistä työtä ja tekstiilityötä yhdistää uusimmat innovaatiot ja teknologiat ja niihin liittyvät toimintaperiaatteet. Käsityön kasvatustehtävänä on myös tukea oppilaiden työelämään ja ammattiin liittyviä valintoja.

NUORTEN ELÄMYS- JA TOIMINTAKURSSI
Tällä valinnaiskurssilla yhdistetään useiden oppiaineiden toiminnallisia osa-alueita. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Lähiökoutsien kanssa. Oppitunneilla merkittävässä roolissa ovat yhdessä tekeminen, yhdenvertaisuus, tasa-arvoisuus sekä kulttuurien moninaisuus. Opetus tapahtuu koululla ja lähialueilla. Mahdolliset retket ja leirit ovat osa opintoja. Kahden vuoden opintojen päättyessä oppilas saa kerhonohjaajan ABC – peruskurssin suoritettua.

Kurssin aikana syvennetään omia ryhmätyöskentelyn taitoja eri toimintojen yhteydessä, suunnitellaan tapahtumia ja kerhoja toteuttaen ne mahdollisuuksien mukaan koulupäivien aikana. Opinnoissa huomioidaan oppilaiden erilaiset vahvuudet ja erilaisten taitojen merkitys ryhmän toimintaan ajatuksella ”yhdessä olemme enemmän”. Samalla oppilas saa runsaasti ohjausta ja tukea omien taitojensa vahvistamisessa. Oppilaiden toimimista ja ajattelua vahvistetaan yhdistämällä opetuksessa eri aineissa jo opittuja taitoja uudella tavalla. Lisäksi oppilaat saavat mahdollisuudet oman toimintansa ja opiskelun suunnitteluun ja arviointiin.

 

Luokka 9

Oppilaalla on vuosiluokalla 9. kaksi uutta lyhyttä valinnaisainetta. Valinnaisaineita valitaan yhteensä 2 vvt. Kumpaakin valinnaisainetta opiskellaan yhdeksännellä luokalla 1vvt. Opetus toteutetaan kaksoistunteina yhden jakson ajan. Lyhyt valinnaisaine arvioidaan sanallisesti. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa.

Aloitettua valinnaisainetta ei voi vaihtaa kuin erittäin painavin perustein. Vaihdosta päättävät opettajat, opinto-ohjaaja ja apulaisrehtori yhdessä sekä tarvittaessa rehtori. Vaihto ei ole mahdollinen, jos ryhmässä ei ole tilaa.

VALINTAKORIT, joista kummastakin valitaan yksi aine 9. luokalle.

KORI A

ENGLANTI, VIESTINTÄ, HYGIENIAPASSI, BÄNDIPAJA, OHJELMOINTI JA ROBOTIIKKA, KORIPALLO, TANSSI-ILMAISU (PERUSKURSSI)

KORI B

FILOSOFIA , ILMAISUTAITO , YRITTÄJÄYYS , VALOKUVA JA VIDEO , RETKEILY, TANSSI-ILMAISU (JATKOKURSSI)

 

ENGLANTI, KORI A (A1-kieli)
Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat vahvistaa ja laajentaa englannin osaamistaan. Tuntien sisällöistä ja työtavoista sovitaan yhdessä oppilaiden kanssa ja tehdään esimerkiksi ryhmätöitä, kirjoitetaan omia juttuja, pelataan, luetaan ja puhutaan paljon.

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tunneilla ja annettujen tehtävien tekemistä. Tehdyt tehtävät kootaan lopuksi portfolioon.

VIESTINTÄ, KORI A
Valinnaisen viestinnän tavoitteena on syventää ja soveltaa kuvataiteen ja äidinkielen opinnoissa opittuja tietoja ja taitoja. Viestinnässä yhdistyvät kuva, puhuttu ja kirjoitettu kieli sekä äänet. Viestintä pohjautuu pitkälti juuri visuaalisuuteen.

Oppilaita ohjataan syventämään omakohtaista suhdettaan erityisesti visuaaliseen kulttuuriin sekä asettamaan määrätietoisia tavoitteita toiminnalleen. Opetuksessa vahvistetaan oppilaiden visuaalisentuottamisen taitoja sekä kannustetaan häntä toimimaan erilaisissa visuaalisissa ympäristöissä. Opetuksessa kehitetään yhdessä toimimisen taitoja sekä rakennetaan yhteyksiä ajankohtaisiin visuaalisen kulttuurin toimintatapoihin ja ilmiöihin. Opetus harjaannuttaa hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologian osaamista ja verkkoympäristöjä luovasti, kriittisesti ja vastuullisesti. Oppilaille tarjotaan riittäviä edellytyksiä perusopetuksen jälkeisille opinnoille sekä huomioidaan työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavia yleisiä valmiuksia.

HYGIENIAPASSI, KORI A
Kiinnostaako sinua kesätyö esimerkiksi kahvilassa, ravintolassa, leipomossa, elintarvikemyymälässä tai vaikka makeistehtaassa? Entä ruokaan liittyvä ala, ihan tulevaisuuden ammattina? Tarvitset hygieniapassin. Hygieniapassi on virallinen todistus siitä, että osaat elintarvikehygienian perusasiat.

Hygieniapassi-kurssilla opiskellaan hygieniapassiin vaadittavia tietoja yhdessä muiden kurssilaisten kanssa. Opittavia aihealueita ovat: elintarvikkeiden hankinta, kuljetus ja vastaanotto; varastointi ja kylmäsäilytys; ruoan valmistus, säilytys ja tarjoilu; siivous ja puhtaanapito; jätehuolto; elintarviketyöntekijä; omavalvonta; elintarvikkeiden säilyvyyttä parantavat käsittelyt ja ruokamyrkytykset.
Sinulla on mahdollisuus suorittaa virallinen hygieniapassi-testi kurssin lopussa tai myöhemmin. Testi koostuu sanallisista oikein-väärin-väittämistä. Testin hinta on 35 €.

BÄNDIPAJA, KORI A
Kaipaatko musatunteja? Tule verestämään soitto- ja laulutaitojasi musakurssille, jossa ennen kaikkea siis soitetaan ja lauletaan. Tavoitellaan hyviä jameja joka tunnille!

Ryhmän toiveet soitettavan ohjelmiston ja muun tekemisen suhteen otetaan huomioon. Soittamisen lisäksi voidaan esim. tehdä musaa Garage Bandillä ja muilla sovelluksilla.

OHJELMOINTI JA ROBOTIIKKA, KORI A
Kurssilla syvennetään matematiikan tunneilla aloitettua ohjelmointia. Tutustutaan graafiseen ohjelmointiympäristöön Scratch. Tutustutaan robotiikkaan ja mikrokontrollereihin monipuolisesti eri välinein kuten Lego Mindstorms, Makey Makey, Micro:bit.
Tutustutaan tekstipohjaiseen ohjelmointiin tekemällä HTML-nettisivut sekä tekemällä pieniä ohjelmia Python -kielellä.
Kurssilla tutustutaan aluksi yhteisesti yllämainittuihin työkaluihin ja sen jälkeen oppilas toteuttaa yksin tai parin kanssa oman projektinsa valitsemallaan tekniikalla oman osaamistason ja mielenkiinnon mukaan.

KORIPALLO, KORI A
Koripallokurssin tavoitteena on lajitaitojen vakiinnuttaminen ja sujuva taktinen peli sekä koko kentän pelissä että katukoriksen eri variaatioissa. Kurssilla syvennetään koripallon tietoja ja taitoja. Valinnaiskurssi sisältää peruskuntoharjoitteita, lajiharjoitteita, sääntöjä ja pelaamista.

Koripallokurssilla harjoitellaan ja saadaan vinkkejä oman pelin: omien motoristen taitojen ja fyysisten ominaisuuksien vahvuuksien ja heikkouksien kehittämiseen. Kurssilla käydään läpi oman harjoittelun kokonaiskuormitusta ja harjoitellaan huoltavan harjoittelun toteuttamista. Myös pelin strategiseen puoleen kiinnitetään huomiota. Kurssilla harjoitellaan puolustuspelaamisen eri variaatioita sekä hyökkäämistä erilaisia puolustusmuotoja vastaan. Kurssilla pelataan paljon.

TANSSI-ILMAISU (PERUS- JA JATKOKURSSI), KORIT A JA B
Harrastatko tanssia? Tai esiintymistä? Ajattelitko hakea jonnekin, jossa tanssi ja ilmaisu olisivat sinulle hyödyksi?
Oletko joskus tanssinut? Halunnut kokeilla tanssia? Harrastanut joskus, mutta sitten se on vain jäänyt?
Onko joskus ollut kiva tehdä esityksiä omaksi iloksi kavereiden kanssa tai yksin?
Pidätkö musiikista? Pidätkö musavideoiden katselusta?
Oletko kokeillut TikTok – videoita?
Oletko joskus käynyt katsomassa jonkun tanssiesityksen?
Haluaisitko tanssia muualla kuin videolla tai näyttämöllä?
Haluaisit vain kokeilla liikettä keholla ilman tarkkoja valmiita malleja ja ohjeita?

Jos vastasit yhteenkin kysymykseen kyllä, tämä kurssi antaa sinulle varmasti uusia ideoita ja kokemuksia hyvässä seurassa ja positiivisella asenteella.

Valitse toinen tai molemmat, eikä sillä ole väliä oletko valinnut muita ilmaisuaineita ennen elämässäsi. Parhaan paketin saat itsellesi, jos valitset molemmat. Molemmilla kursseilla pääset itse vaikuttamaan kurssisisältöön.

Saat tanssia, tehdä tansseja, kokeilla erilaisia ilmaisukeinoja tanssin kanssa. Lisäksi ohjelmassa on tanssikoulussa vierailuja mahdollisuuksien mukaan, muita opintokäyntejä sekä mahdollisuus tanssileirin suunnitteluun ja järjestämiseen. Jos haluat ohjata tanssia kerhona muille, sekin onnistuu. Käymme katsomassa joitakin esityksiä ja jos itse haluat esiintyä tai osallistua kilpailuihin, saat varmasti halukkaat ryhmästä mukaasi kannustamaan.

FILOSOFIA, KORI B
Filosofian tuhansia vuosia vanhat juuret ovat syvällä ihmisen sisimmässä. Jokainen meistä pohtii jossain vaiheessa elämäänsä esimerkiksi tällaisia kysymyksiä: Kuka minä syvimmiltäni olen? Mikä on elämäni tarkoitus? Miten osaan tehdä oikean valinnan? Mikä on oikein, väärin, totta tai valhetta? Miten saan luotettavaa tietoa? Mitä on olemassaolo? Ovatko ihmiset tärkeämpiä kuin eläimet?

Filosofian opiskelu on ensisijaisesti ajattelemaan opettelemista. Keskusteleminen, väittely ja yhdessä pohdiskelu ovat parhaita apuvälineitä. Opit ajattelemaan syvällisemmin kuin arjen kiireissä on yleensä tapana. Opit myös perustelemaan mielipiteitäsi ja välttämään sellaisia ajattelun virheitä, jotka saavat sinut häviämään tiukan keskustelun tai väittelyn.

Filosofia antaa sinulle eväitä järjestää ja analysoida tiedon tulvaa, jota media lakkaamatta syöttää meille. Opit erottamaan oikean tiedon propagandasta ja valhetiedosta. Ennen kaikkea, opit itsenäistä ajattelua, joka ei ole riippuvainen toisten ihmisten mielipiteistä. Opit vähitellen näkemään olennaisen, kestävän ja tärkeän tyhjänpäiväisyyden keskeltä.

Filosofiassa, enemmän kuin missään oppiaineessa, oppilas ja opettaja ovat samanarvoisia. Sillä, kun esitetään oikea filosofinen kysymys, kumpikaan ei tiedä oikeaa vastausta.

ILMAISUTAITO, KORI B
Ilmaisutaidossa eli draamakasvatuksessa tavoitteena on parantaa itseluottamusta, opetella empatiaa, yhteistyötaitoja ja keskittymiskykyä sekä roolien avulla tutkia myös isompia kysymyksiä.

Työtapana on erilaiset harjoitukset ja teatterin keinot. Käytämme näyttelijäntyön tekniikoita ja teatterin genrejä, ja mahdollisuuksien mukaan teemme myös opintoretkiä. Monet harjoitukset ovat leikinomaisia. Keskeistä on turvallinen luottamuksen ilmapiiri ja toisten kunnioittaminen. Jos ryhmällä on kiinnostusta, on mahdollista tehdä myös teatteriesitys.

YRITTÄJYYS, KORI B
Yrittäjyyskurssin tavoitteena on tutustuttaa oppilas yrittäjyyteen niin teorian kuin myös käytännön osalta. Kurssilla käydään läpi yrittäjyyden kokonaisuus liikeidean hahmottelemisesta oman yrityksen käytännön pyörittämiseen.

Kurssi jakautuu kolmeen osa-alueeseen:
1) Teoria
Kurssin aikana tutustutaan yrittäjyyden perusteisiin. Käydään läpi eri yritysmuodot sekä niihin liittyviä asioita. Tehdään erilaisia pari- ja ryhmätöitä sekä laaditaan muistiinpanoja ja pidetään pieni koe.
2) Tutustuminen yrityksiin
Tutustutaan yrityksiin ja yrittäjyyteen käytännössä. Tehdään tutustumiskäyntejä erilaisiin yrityksiin ja tehdään yhteistyöprojekti paikallisen yrityksen kanssa.
3) Oma yrittäjyys
Perustetaan pienimuotoinen yritys koululle. Korona ajan rajoituksista riippuen pyöritetään sitä välituntisin kevätlukukauden ajan.

VALOKUVAUS JA VIDEOT, KORI B
Kurssilla opiskellaan perusasioita valokuvaamisesta ja videokuvaamisesta. Opitaan käyttämään kuvankäsittely- ja videoeditointiohjelmistoja. Kurssilla kuvataan ja editoidaan ja tietenkin katsotaan kurssilaisten tekemiä elokuvia.
Kurssilaisten mielenkiinnon mukaan voidaan kurssikohtaisesti painottaa enemmän joko videoiden tekemistä tai valokuvaamista ja kuvankäsittelyä.

RETKEILY, KORI B
Retkeilykurssi soveltuu hyvin liikunnasta ja ulkoilusta pitäville. Kurssi syventää yhteisen biologian ja maantiedon tavoitteita ja sisältöjä.
Retkeilykurssi muodostuu kahdesta osasta: teoriaosuudesta koulussa sekä yhden yön retkestä tai useammasta päiväretkestä, jossa päästään kokeilemaan yhdessä opittuja tietoja ja taitoja. Kurssilla opitaan ympäristöystävällisen retkeilyn perustaitoja, kuten ulkoiluun sopivien varusteiden valitseminen, pakkaaminen, retkiruoan suunnittelu ja valmistaminen, luonnossa liikkuminen, teltan pystytys ja hoito, suunnistaminen kartan / kompassin kanssa, luonnontuntemus, puun pilkkominen ja retkeilijän ensiapu. Retki/retket toteutetaan Etelä-Suomessa. Ruoka valmistetaan nuotiolla/retkikeittimillä. Yöretkellä nukutaan teltoissa/kämpässä. Jokainen kantaa omat varusteensa retkellä. Retki suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Oppilaalla ei tarvitse olla omia retkeilyvarusteita vaan niitä voidaan myös lainata.

 

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, espanja
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, espanja, saksa, venäjä
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): espanja, kiina, ranska, saksa
 • kaksikielinen suomi-englanti opetus

Laajamittainen painotettu opetus

Malmin peruskoulussa on kaksikielistä (suomi-englanti) opetusta. Lukuvuonna 2023-24 kaksikielistä opetusta on vuosiluokilla 1-7. Oppilaaksiottoalueena on koko Helsinki. Oppilaat on valittu ryhmään suomenkielisellä tai englanninkielisellä soveltuvuuskokeella. Opetuksesta vähintään 25% on englannin kielellä.

Lukuvuosi 2023-2024

Luokat 1-4 opiskelevat joko Pohjolassa (Kirkonkyläntie 17) tai Kesälässä (Silkokuja 7).
Luokat 5-9 opiskelevat Talvelassa (Talvelantie 1).

6.-luokkalaisten yläastehaku on auki Wilmassa 20.11.2023-3.12.2023.

Oppilaaksi Malmin peruskoulun yläkouluun? Infoilta tuleville 7-luokkalaisille sekä huoltajille pidetään tiistaina 14.11.2023 klo 18.00 Talvelan auditoriossa (Talvelantie 1)

Tervetuloa kuulemaan lisää Malmin peruskoulun yläkoulusta, yläkouluun hakemisesta sekä oppilaaksiotosta 7. luokan suomi – englanti -opetukseen.  

 1.-luokkalaisten ilmoittautuminen kouluun tammikuussa 2024. 

Tervetuloa Malmin peruskoulun tulevien ekaluokkalaisten huoltajien infoiltaan tiistaina 12.12.2023 klo 18.00 Talvelan auditorioon (Talvelantie 1).  

Tilaisuudessa lisätietoa hakeutumisesta Malmin peruskoulun 1. luokalta alkavaan suomi – englanti -opetukseen.

Kaksikielinen opetus Malmin peruskoulussa

Kolmeen yläkouluun uudet kaksikieliset suomi–englanti -ryhmät

Laajasalon, Vesalan ja Malmin peruskoulujen 7. luokille perustettiin uudet kaksikieliset suomi–englanti -luokat. Näissä kouluissa on jo tarjottu kaksikielistä suomi–englanti -opetusta alakoulun 6. luokalle asti.

Palvelu laajeni näin myös alueellisesti, sillä yläkouluikäisten kaksikielistä suomi–englanti -opetusta on aiemmin annettu vain Töölön yhteiskoulussa, Kulosaaren yhteiskoulussa sekä Pihlajamäessä sijaitsevassa Helsingin Uudessa yhteiskoulussa. Opettajat Laajasalon, Vesalan ja Malmin uusille luokille on saatu täydennyskouluttamalla ja pätevöittämällä koulujen nykyisiä opettajia opettamaan suomen rinnalla myös englanniksi.

Helsingin kaupunki on jo pitkään tarjonnut täysin suomen- tai ruotsinkielisen perusopetuksen lisäksi kaksikielistä opetusta, jossa suomenkielisen opetuksen lisäksi luokka opiskelee 25–50 prosenttia oppimäärästään vieraalla kielellä. Kaksikielistä opetusta on tarjolla englanniksi, espanjaksi, kiinaksi, venäjäksi, viroksi ja pohjoissaameksi.

Sopii kielistä kiinnostuneille

Kaksikielinen opetus sopii oppilaille, jotka ovat kiinnostuneita kielistä. Opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii molempia opetuskieliä sujuvasti. Kahdella kielellä opiskelu kehittää lapsen ongelmanratkaisutaitoja, luovaa ajattelua ja sopeutumista uusiin tilanteisiin. Kaksikielisen perusopetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt ovat samat kuin suomenkielisessä perusopetuksessa.

Oppilaspaikkaa hakeneille oli kielikoe tammikuussa 2023

Hakuaika elokuussa 2023 alkaneelle seitsemännen vuosiluokan suomi–englanti -luokalle Malmin, Laajasalon tai Vesalan peruskoulussa oli 14.11.–7.12.2022. Kaksikieliseen opetukseen hakeneille järjestettiin kielikoe 25.1.2023. 

Maunulan yhteiskoulu, Kulosaaren yhteiskoulu, Töölön yhteiskoulu ja Helsingin Uusi yhteiskoulu ovat yksityisiä sopimuskouluja, mutta ne olivat hakuaikana mukana Helsingin kaupungin koulujen haussa.

Bilingual education at Malmi Comprehensive School

New Finnish-English classes to three Helsinki schools

New bilingual classes for seventh graders were started in Laajasalo, Vesala and Malmi Comprehensive Schools in August 2023. In these schools pupils had already been able to study in bilingual Finnish-English education up to the end of grade 6.

The city expanded the service regionally, as up until now, bilingual Finnish-English classes have been available only in Töölö Secondary School in Töölö district, Kulosaari Secondary School in Kulosaari district, and Helsingin Uusi yhteiskoulu Secondary School in Pihlajamäki district. Teachers of the new bilingual classes are currently teaching in these schools and have received further education and training to gain the required competence and qualifications to teach in both Finnish and English.

City of Helsinki has a long history of providing bilingual basic education in a language other than the national languages Finnish and Swedish. In bilingual education, pupils study 25–50 percent of the syllabus in a foreign language and the rest in Finnish. Currently, a few Finnish-language comprehensive schools in Helsinki provide bilingual education in Chinese, English, Estonian, North Sami, Russian and Spanish.

Great option for pupils interested in languages

Bilingual education is a great option for anyone who is interested in languages. The aim of bilingual education is that by the end of basic education, the pupil will be fluent in both languages. Studying in two languages develops the child’s problem-solving skills, creative thinking, and ability to adapt to new situations. The key contents and objectives of the bilingual instruction are the same as in fully Finnish-language basic education.

Application period was in November 2022

Pupils starting the seventh grade in August 2023 were able to apply to the newly formed bilingual classes in Malmi, Laajasalo and Vesala Comprehensive Schools in the seventh graders’ joint application period from the 14th November 2022 to the 7th December 2022. There was a language test for the applicants on the 25th January 2023. 

Maunula Secondary School, Kulosaari Secondary School, Töölö Secondary School and Helsingin Uusi yhteiskoulu Secondary School are private schools that have a contract with the city to provide free-of-charge basic education and, therefore, are part of the city’s municipal services network.

English-language and Bilingual Services

If you have questions about applying, get in touch with Eduguidance

Email eduguidance@hel.if(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), telephone +358 9 310 76965

Education coordinator Janne Loisa, eduguidance(at)hel.fi, 09 310 76965

Kasko information, koulutusneuvonta(at)hel.fi, 09 310 44986

Nina Orpana vice headmaster Malmi Comprehensive School, nina.orpana(at)hel.fi, puh. 09-31089357

 

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

 

Koulun tiedottamiskäytänteistä

Lukuvuosiopas, jossa on paljon tietoa koulusta ja lukuvuoden tärkeistä asioista, löytyy Wilmasta Tiedotteet -osiossa.

Koulun kotisivuilta löytyy ajankohtaista tietoa ja linkkejä.

Wilma-käyttöliittymä on päivittäinen yhteydenpito- ja tiedotuskanava. Oppilaat 5.–9. luokilla ja kaikki huoltajat saavat omat Wilma-tunnukset. Huoltajan ei tule antaa omaa Wilma-tunnustaan oppilaan käyttöön. Wilma-ohjeet, -tunnukset ja -salasanat antaa koulusihteeri. Wilmassa näkyy oppilaan työjärjestys, opettajien tekemät tuntimerkinnät, väli- ja lukuvuosiarvioinnit ja pedagogiset asiakirjat. Wilmassa on myös viestitoiminnot huoltajille, oppilaille (ei alimmilla luokilla) opettajille ja koulunkäyntiavustajille. Wilmassa julkaistaan erilaisia tiedotteita.

Rehtori toimittaa lukuvuoden aikana Koulutiedotteita, jotka lähetään huoltajille Wilmassa.

Opettajat toimittavat tarvittaessa omia tiedotteitaan.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso Talvelan toimipisteen lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katso Pohjolan toimipisteen lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

MALMIN PERUSKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT     (Malmin peruskoulun johtokunta 31.5.2017)

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

-Minulla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen.
-Minulla on oikeus tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun.
-Minulla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.
-Käyttäydyn koulun sisä- ja ulkotiloissa toisia kunnioittavasti, jotta edellä mainitut seikat toteutuisivat.
-Olen velvollinen osallistumaan opetukseen.
-Tulen oppitunneille täsmällisesti kaikki tarvittavat työvälineet mukanani.
-Kotitehtävät ovat tärkeä osa oppimista, siksi suoritan ne huolellisesti.
-Jätän päällysvaatteet niille varatuille paikoille.
-Noudatan opettajien sekä muiden koulun aikuisten antamia ohjeita ja takaan
kaikille rauhallisen koulupäivän.
-Vien roskat oikeisiin paikkoihin ulko- ja sisätiloissa.

Käyttäytyminen

-Käyttäydyn ystävällisesti ja asiallisesti toisia kohtaan. En kiusaa ketään
psyykkisesti tai fyysisesti.
-Kunnioitan kaikkien oppilaiden ja koulun aikuisten omaisuutta.
-Kunnioitan kouluruokailua käyttäytymällä hyvien ruokailutapojen mukaisesti.
-Pidän hyvää huolta koulun omaisuudesta.
-Vietän koulupäiväni koulun alueella ja poistun sieltä vain opettajan luvalla.
-Vietän välitunnit sovitulla välituntialueella.
-Muistan, että tupakka- ja alkoholilain mukaisesti koulumme on savuton ja päihteetön.

Elektroniset laitteet

-Oppitunneilla pidän elektroniset laitteet pois näkyviltä ja äänettöminä.
-Käytän vastuullisesti koulun elektronisia laitteita ja tietoverkkoa, enkä käytä niitä kiusaamistarkoitukseen.

Kurinpito         

-Muistan, että perusopetuslain mukaan opettajat ja rehtorit voivat käyttää
seuraavissa kohdissa mainittuja koulun järjestyksen turvaamistoimenpiteitä.
-Rehtori ja opettaja voivat ottaa häiritsevät ja vaaralliset esineet tai aineet
tarvittaessa haltuunsa. Tämän mukaan esimerkiksi elektroniset laitteet voidaan poistaa oppilaalta.
-Rehtorilla ja opettajalla on oikeus määrätä häiritsevästi käyttäytyvä oppilas
poistumaan opetustiloista tai koulun järjestämästä tilaisuudesta.
-Rehtorilla ja opettajalla on perusopetuslain mukaan oikeus käyttää vastarintaa tekevän oppilaan poistamiseen välttämättömiä, jopa fyysisiä, voimakeinoja.
 -Rehtori voi keskeyttää oppilaan koulupäivän ja evätä oppilaalta keskeytetyn koulupäivän jälkeisen koulupäivän, mikäli tilanne niin vaatii.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Malmin peruskoulu

PL 70302
00099 Helsingin kaupunki
käyntiosoite pääkoulu: Talvelantie 1, 00700 Helsinki
käyntiosoite sivukoulu: Silkokuja 7, 00700 Helsinki 
käyntiosoite sivukoulu: Kirkonkyläntie 17, 00700 Helsinki 

Kiinteistöistä käytettävät lyhenteet

Talvela (T) Talvelantie 1 koulutalo
Sivula (S) Talvelantie 1 piharakennus
Kesälä (K) Silkokuja 7 koulutalo
Pohjola (P) Kirkonkyläntie 17 koulutalo
Jumppis(J) Kirkonkyläntie 17 liikuntasalirakennus
Esim. oppilaan työjärjestyksessä merkintä Tkl22 tarkoittaa Talvelan koulutalon kotiluokkaa nro 22.

Malmin peruskoulun kanslia (sihteeripalvelut) on avoinna Talvelassa maanantaista perjantaihin klo 8.00 – 9.00 ja klo 12.15 – 13.30.

Asiointi rehtorin ja apulaisrehtorin kanssa on sovittava etukäteen.

Rehtori

Lasse Latomäki
puh. 09 310 82553,  lasse.latomaki@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Apulaisrehtori 

Leena Salokanto
puh. 09 310 89357,  leena.salokanto@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulusihteeri

Vain Talvelan toimipisteessä

Kanslia avoinna pääsääntöisesti klo 8.00 – 14.00

Koulusihteerin tavoittaa parhaiten sähköpostilla:   koulusihteeri.malmipk@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Rina Niinikoski puh. 09 310 21514, ma-pe,  also in English

Tuula Nikula puh. 09 310 21334 ma-ke

Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

School Secretary

Please, contact via email: koulusihteeri.malmipk@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Aamu- ja iltapäivätoiminta

EAUT- luokkien aamu- ja iltapäivätoiminta  järjestetään Talvelassa ja Kesälässä. EAUT-luokkien lomahoito- lisätietoja Ira Eerikäinen 09 310 232 66

Yleisopetuksen 1-2 lk + erityisen tuen oppilaille järjestetään  aamutoimintaa Pohjolassa ja Kesälässä (Aamut kun koulu alkaa klo 8:15 jälkeen)
Yhteyshenkilö Ira Eerikäinen 09 310 232 66
 

Yleisopetuksen iltapäivätoiminta Kesälä: NMKY ja Kotinummen LP.
 

Kohdevastaava

Kesälä ja Pohjola /SOL Janne Laitinen, 040 922 4643
Talvela/ SOL Karoliina Keto, 040 922 5458
kv.malmi-pk@sol.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Ravintolapalvelut Compass Group

Keittiön yhteystiedot/ Kesälä
Reija Luhtasaari, 050 321 3106 
malminkoulu@amica.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Luokanopettajat

Koulun opettajien nimilista löytyy Wilma -järjestelmästä.

Kesälä, luokat 1-4

Kesälässä toimivat yleisopetuksen vuosiluokat 1.–4. Autistisille lapsille on opetusta 1. – 4. luokilla. Perusopetusryhmiä on yhteensä 9 kpl. Kesälässä on yksittäisiä oppitunteja (mm. käsityötä) myös Pohjolan oppilaille.

Aamutoiminta Kotinummen leikkipuisto käyttää Kesälän tiloja. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on VARE:n iltapäivätoimintaryhmiä autistisille lapsille.

Opettajainhuone

puh. 09 310 82580

Laaja-alainen erityisopettaja 

puh. 09 310 82549

Erityisluokanopettajat

Susanna Pentti  09 310 87186

Emma Helosvuori  09 310 80705

Pohjola, luokat 1-4

Pohjolassa toimivat vuosiluokat 1.–4. Perusopetusryhmiä on yhteensä 9 kpl. Pohjolaan on keskitetty oppilaiden oman äidinkielen opetus. Opetusta annetaan bosnian, bulgarian, kurdin ja somalin kielissä. Ryhmissä käy lapsia usealta eri koululta.
Jumppista käyttää koko koulu liikunnassa ja juhlissa.

Opettajainhuone

puh. 09 310 82929

Erityisluokanopettajat

Satu Knuutinen  09 310 80105

Mikko Kolea  09 310 82583

Laaja-alainen erityisopettaja

puh. 09 310 72039

Talvela, luokat 5-9

Talvelassa toimivat yleisopetuksen vuosiluokat 5.- 9. Perusopetusryhmiä on yhteensä 21 kpl. 

Opettajainhuone

puh. 09 310 82550

Erityisopettajat

Olli Leppikangas  09 310 22078

Riitta Sillankorva  09 310 82545

Erityisluokanopettajat

Mervi Jäderholm  09 310 72312

Jussi Sutinen  09 310 72314

Martti Rintamäki  09 310 82616

Opinto-ohjaaja 

puh. 09 310 82546

Koulukuraattori  T

Pia Pykälämäki   

puh. 050 401 3262

Koulukuraattori  K, P

puh. 040 6627195

Koulupsykologi K, P, T

puh. 09 3107 1947

Kouluvalmentaja

Antti Iso-Metsälä
puh. 040 675 9033 / 09 310 33008,  antti.iso-metsala(at)edu.hel.fi

KouluPT

Janne Malmivuori
puh. 040 658 3229,  janne.malmivuori@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Ajanvaraus: Varaa aika Jannen kanssa täältä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Monikieliset ohjaajat

Khelifa Ait-Ramdane   (paikalla ma), arabia, tarvittaessa myös venäjä ja ranska
puh. 09 310 26155 / 040 821 6413,  khelifa.ait-ramdane(at)edu.hel.fi

Nesma Abdirahim    (paikalla ma ja ke), kielet somali ja englanti
puh.09 310 21776 / 040 729 6245,  nesma.abdirahim(at)edu.hel.fi 

Terveydenhoitaja K, P, T

Elina Kenttä
puh. 050 3105 592

Terveydenhoitaja K

Klaara Jarvanne (torstaisin)
puh. 09 310 48038

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 4.9.2023 alkaen

MAANANTAI

Uinti (6.–9.lk, TYTÖT)
Aika: Maanantaisin klo 15–15.45 (11.9. alkaen)
Paikka: Malmin uimahallin iso allas
HTU Stadi ry järjestää yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa uintiryhmän lapsille. Uintiryhmä kokoontuu maanantaisin Malmin uimahallissa (Pekanraitti 14, 00700 Helsinki). Ryhmässä opetellaan uinnin tekniikkaa ja vesitaitoja sekä leikitään yhdessä. Aikaa jätetään aina myös vapaalle uiskentelulle.  Uintiryhmässä on enintään 10 lasta ja 1 ohjaaja. Vaatimuksena uintiryhmään pääsyyn on 50 metrin uimataito isossa altaassa. Varusteina uintiryhmäläisillä oltava uimalasit ja uima-asu.
Ilmoittautuminen (vaatii rekisteröitymisen Myclubiin): https://htu.myclub.fi/flow/courses/6007646(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Uintiryhmä on ilmainen lapsille. Ilmoittautuminen tapahtuu alla olevan linkin kautta. Ilmoittautuneet otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä, ja tämän jälkeen he saavat tarkemmat ohjeet sähköpostitse.
Yhteydenotot hkiuintiryhmat@htu.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Järjestäjä: Helsingin taitouimarit / Harrastamisen Suomen malli

Uinti (6.–9.lk, POJAT)
Aika: Maanantaisin klo 15.45–16.30 (11.9. alkaen)
Paikka: Malmin uimahallin iso allas

HTU Stadi ry järjestää yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa uintiryhmän lapsille. Uintiryhmä kokoontuu maanantaisin Malmin uimahallissa (Pekanraitti 14, 00700 Helsinki). Ryhmässä opetellaan uinnin tekniikkaa ja vesitaitoja sekä leikitään yhdessä. Aikaa jätetään aina myös vapaalle uiskentelulle. Uintiryhmässä on enintään 10 lasta ja 1 ohjaaja. Vaatimuksena uintiryhmään pääsyyn on 50 metrin uimataito isossa altaassa. Varusteina uintiryhmäläisillä oltava uimalasit ja uima-asu.
Ilmoittautuminen (vaatii rekisteröitymisen Myclubiin): https://htu.myclub.fi/flow/courses/6007710(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Uintiryhmä on ilmainen lapsille. Ilmoittautuminen tapahtuu alla olevan linkin kautta. Ilmoittautuneet otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä, ja tämän jälkeen he saavat tarkemmat ohjeet sähköpostitse.
Yhteydenotot: hkiuintiryhmat@htu.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Järjestäjä: Helsingin taitouimarit / Harrastamisen Suomen malli
 

TIISTAI

Kuvataide (6.–9.lk)
Aika: Tiistaisin klo 16.45–18.15
Paikka: Malmitalon Taide1-luokka
Kiinnostaako kuvataide? Haluatko tehdä monipuolisesti eri välineillä? Ryhmissä piirretään, maalataan, muovaillaan ja askarrellaan korkeatasoisilla taidemateriaaleilla ja -välineillä.
Ilmoittautuminen: https://kuviskoulu.eepos.fi/#/splash(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Harrastusryhmään voi osallistua täyttämällä ilmoittautumislomakkeen
alla olevasta linkistä. Valitse vihreä ”hakeudu oppilaaksi” ja täytä lomake.
Osallistujien määrä enintään 15 oppilasta/ryhmä. Varasijalle otetaan 20.
Lisätietoa ja ohjeita ilmoittautumiseen: toimisto@kuviskoulu.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Järjestäjä: Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu / Harrastamisen Suomen malli

Shakki (3.–6.lk)
Aika: Tiistaisin klo 14.30–15.30 
Paikka: Pohjolan toimipiste, luokka xx
Tervetuloa shakkikerhoon! Opit shakin salat, kehität älyäsi ja strategista ajattelua yhdessä muiden koululaisten kanssa rennossa ilmapiirissä. Tule mukaan hauskoihin peleihin, sekä turnauksiin ja solmi uusia ystävyyssuhteita shakkikerhossa. Kerhoon osallistuminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta shakista, vaan ohjaus järjestetään osallistujien tason mukaan.
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu mukaan tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Järjestäjä: Helsinki Street Chess / Harrastamisen Suomen malli

KESKIVIIKKO

Taide & askartelu (3.–6.lk)
Aika: Keskiviikkoisin klo 14.30–16
Paikka: Talvelan kuvataideluokka
Tervetuloa tekemään käsillä! Tässä harrastuksessa askarrellaan, piirretään, leikataan, suunnitellaan, liimataan, koristellaan, näperrellään. Joka kerta tehdään harjoituksia, jotka kehittävät silmän ja käden yhteistyötä, vapaata ilmaisua ja taiteellista ideointia. Harrastus sopii kaiken tasoisille.  
Ilmoittautuminen: https://lasifaasi.fi/kuviskerhot(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Yhteyshenkilö: Laura Aalto-Setälä, info@lasifaasi.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 0456779171 
Järjestäjä: Studio Lasifaasi / harrastamisen Suomen malli

Teatteri (3–6.lk)
Aika: Keskiviikkoisin klo 14.15–15.45
Paikka: Kesälän sali
Musiikkia, teatteria ja yhteistä iloa – lasten omaa luovuutta! Teatteriharrastuksessa toimintaa saa kokeilla innostavassa ohjauksessa. Ohjelmassa on musiikin, teatterin ja kädentaitojen työpajoja sekä lasten omien luovien ideoiden toteuttamista. Toiminta huipentuu lasten oman esityksen valmistamiseen. Teatteriryhmä on matalan kynnyksen taidetoimintaa – osallistujilla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta taiteen harrastamisesta. 
Ohjaaja: Anne-Katariina Pääkkönen. 
Ilmoittautuminen: siltamaki@nuorisoseurat.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 
Ilmoita seuraavat tiedot: koulun nimi, oppilaan nimi, huoltajan nimi, sähköposti & puhelinnumero 
Järjestäjä: Siltamäen Nuorisoseura ry / Harrastamisen Suomen malli

Monilaji (6.–9.lk)
Aika: Keskiviikkoisin klo 15.30–17
Paikka: Tapanilan Urheilukeskus
Kyseessä on monilajiharrastus, jossa kokeillaan rennolla otteella eri lajeja eri viikoilla osallistujien toiveet huomioiden: kiipeilyä, jousiammuntaa, keilailua, biljardia, salibandyä liigavalmentajan johdolla, kuplafutista, koripalloa, nyrkkeilyä, sirkusta, tanssitunteja yms. Harrastustoiminnan ohjaajina toimivat kunkin lajin nuorten valmentajat Tapanilan Urheilukeskuksen henkilökunnasta sekä urheilukeskuksen tiloissa toimivien seurojen henkilökunnasta.  
Ilmoittautuminen: https://tapanilanurheilu.fi/monilajiharrastus/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Järjestäjä: Tapanilan Erä / Harrastamisen Suomen malli

Shakki (6.–9.lk)
Aika: Keskiviikkoisin klo 14.15–15.15
Paikka: Talvelan toimipiste, luokka XX
Tervetuloa shakkiin! Opit shakin salat, kehität älyäsi ja strategista ajattelua yhdessä muiden koululaisten kanssa rennossa ilmapiirissä. Tule mukaan hauskoihin peleihin, sekä turnauksiin ja solmi uusia ystävyyssuhteita shakkikerhossa. Harrastukseen osallistuminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta shakista, vaan ohjaus järjestetään osallistujien tason mukaan.
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu mukaan tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Järjestäjä: Helsinki Street Chess / Harrastamisen Suomen malli

EasySport Palloilu (3.–6.lk) 
Aika: Keskiviikkoisin klo 14.15–16.15 (6.9. alkaen) 
Paikka: Liikuntasali, Malmin peruskoulu, Talvela
Ilmoittautuminen: Harrastukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
Lisätietoa: liikunta.hel.fi/easysport / EasySport koordinaattori Tiia Anttila, tiia.anttila@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 040 4845985
Järjestäjä: Liikuntapalvelut / EasySport

TORSTAI

Ruokaharrastus (3.–6.lk)
Aika: Torstaisin klo 14.30–16 (ryhmä 1) ja klo 16–17.30 (ryhmä 2)
Paikka: Talvelan kotitalousluokka (luokka 10)
Oletko kiinnostunut ruoanlaitosta ja leipomisesta? Haluatko oppia käyttämään turvallisesti keittiön erilaisia välineitä? Tervetuloa mukaan tutustumaan ja oppimaan yhdessä ruoanlaittoa. Ruoanlaiton lisäksi opimme tekemään yhdessä sekä perehdytään, mitä ruoanlaitto vaatii.
Ilmoittautuminen: 
Ryhmä 1: https://gest.fi/customers/aefgbk/5502(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Ryhmä 2:  https://gest.fi/customers/aefgbk/5526(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Järjestäjä: QJ Diasporassa / Harrastamisen Suomen malli

Uinti (3.–6.lk, ALKEET)
Kristillinen koulu, Hietakummun aa, Hiidenkiven pk, Malmin pk, Pihlajamäen ala-aste 
Aika: Torstaisin klo 15–15.45 (14.9. alkaen)
Paikka: Malmin uimahallin iso allas

HTU Stadi ry järjestää yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa uintiryhmän lapsille. Uintiryhmä kokoontuu torstaisin Malmin uimahallissa (Pekanraitti 14, 00700 Helsinki). Ryhmässä opetellaan uinnin tekniikkaa ja vesitaitoja sekä leikitään yhdessä. Aikaa jätetään aina myös vapaalle uiskentelulle. Uintiryhmässä on enintään 10 lasta ja 1 ohjaaja. Vaatimuksena uintiryhmään pääsyyn on 25 metrin uimataito isossa altaassa. Varusteina uintiryhmäläisillä oltava uimalasit ja uima-asu. Uintiryhmä on ilmainen lapsille. Ilmoittautuminen tapahtuu alla olevan linkin kautta. Ilmoittautuneet otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä, ja tämän jälkeen he saavat tarkemmat ohjeet sähköpostitse.

Ilmoittautuminen (vaatii rekisteröitymisen Myclubiin): https://htu.myclub.fi/flow/courses/6008206(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Uintiryhmä on ilmainen lapsille. Ilmoittautuminen tapahtuu alla olevan linkin kautta. Ilmoittautuneet otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä, ja tämän jälkeen he saavat tarkemmat ohjeet sähköpostitse.
Yhteydenotot hkiuintiryhmat@htu.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Järjestäjä: Helsingin taitouimarit / Harrastamisen Suomen malli

Uinti (3.–6.lk, JATKO)
Aika: Torstaisin klo 15.45–16.30 (14.9. alkaen)
Paikka: Malmin uimahallin iso allas
HTU Stadi ry järjestää yhteistyössä 
Helsingin kaupungin kanssa uintiryhmän lapsille. Uintiryhmä kokoontuu torstaisin Malmin uimahallissa (Pekanraitti 14, 00700 Helsinki). Ryhmässä opetellaan uinnin tekniikkaa ja vesitaitoja sekä leikitään yhdessä. Aikaa jätetään aina myös vapaalle uiskentelulle. Uintiryhmässä on enintään 10 lasta ja 1 ohjaaja. Vaatimuksena uintiryhmään pääsyyn on 50 metrin uimataito isossa altaassa. Varusteina uintiryhmäläisillä oltava uimalasit ja uima-asu.

Ilmoittautuminen (vaatii rekisteröitymisen Myclubiin): https://htu.myclub.fi/flow/courses/6008217(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Uintiryhmä on ilmainen lapsille. Ilmoittautuminen tapahtuu alla olevan linkin kautta. Ilmoittautuneet otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä, ja tämän jälkeen he saavat tarkemmat ohjeet sähköpostitse.
Yhteydenotot hkiuintiryhmat@htu.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Järjestäjä: Helsingin taitouimarit / Harrastamisen Suomen malli

PERJANTAI 

Futsal (3–6.lk)
Aika: Perjantaisin klo 14.15–15.15
Paikka: Pohjolan liikuntasali
Viikottaisilla Harrastamaan-tunneilla on tarkoitus oppia laji- ja tiimitaitoja, yksilötaitoja unohtamatta. Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastukset sisältävät toiminnallisia harjoituksia ryhmän motivaation ja harjoittelun ylläpitämiseksi. Futsal on hauskaa, kun pelaat ystävien kanssa! 
Ohjaaja: Javier Cuevas  
Ilmoittautuminen: https://forms.gle/ie74Y3azXrJvN9fk6(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Yhteystiedot: fcviikki@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), p. 0449880216 
Järjestäjä: Viikin urheiluseura ry / Harrastamisen Suomen malli
 
Futsal (6–9.lk)
Aika: Perjantaisin klo 15.30–16.30
Paikka: Talvelan liikuntasali
Viikoittaisilla tunneilla on tarkoitus oppia laji- ja tiimitaitoja, yksilötaitoja unohtamatta. Harrastukset sisältävät toiminnallisia harjoituksia ryhmän motivaation ja harjoittelun ylläpitämiseksi. Futsal on hauskaa, kun pelaat ystävien kanssa! 
Ohjaaja: Javier Cuevas  
Ilmoittautuminen: https://forms.gle/ie74Y3azXrJvN9fk6 (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Yhteystiedot: fcviikki@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), p. 0449880216 
Järjestäjä: Viikin urheiluseura ry / Harrastamisen Suomen malli

*
Jos et pääse osallistumaan, muistathan perua ilmoittautumisen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.
Helsingin kaupungin tarjoamia maksuttomia harrastuksia löydät myös seuraavilta verkkosivuilta:   
•    EasySport: Maksutonta harrasteliikuntaa 3.–6.luokkalaisille liikunta.hel.fi/easysport
•    FunAction: Maksutonta harrasteliikuntaa 13–17-vuotiaille vuotiaille liikunta.hel.fi/funaction
•    Operaatio Pulssi! Maksuttomia harrastuksia, tapahtumia ja retkiä 12–18-vuotiaille https://nuorten.hel.fi/tekemista-ja-paikkoja/operaatio-pulssi/operaatio-pulssi-lansi/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) https://nuorten.hel.fi/tekemista-ja-paikkoja/operaatio-pulssi/operaatio-pulssi-ita/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  https://nuorten.hel.fi/tekemista-ja-paikkoja/operaatio-pulssi/operaatio-pulssi-pohjoinen/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 
•    Nuorten.hel.fi
•    Harrastukset.hel.fi
Tervetuloa harrastamaan ja ota kaverikin mukaan!
Terveisin,
Harrastamisen Suomen mallin koordinaattori 
Pinja Rosenberg puh. 040 682 6870, pinja.rosenberg@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Harrastamisen Suomen malli Helsingissä nuorten.hel.fi/suomenmalli
 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. Alta löydät uusimmat pöytäkirjat. Pöytäkirjojen viralliset, allekirjoitetut versiot ja vanhemmat pöytäkirjat on nähtävänä koulun kansliassa.

Malmin peruskoulun johtokunta ajalle 1.10.2021–30.9.2025

 

JÄSENET                                                                          HENKILÖKOHTAISET VARAJÄSENET

 

HUOLTAJAT

Mikko Rekimies (puheenjohtaja)                              Heidi   Siren-Karetie                                                                 

Pirita Laiho (varapuheenjohtaja)                              Kalle Vähäkuopus                                                                     

Maria Pajunen                                                               Harri Laiho  

Timo Tyynelä                                                                  Pinja Niemi                                                           

Hanna Kanerva                                                             Karita Hämäläinen

                                                                                                                                                

OPETTAJAT

Jonna Pellonpää                                                         Pauliina Koivukunnas                                                                                                                                                 

Juho Vehviläinen                                                        Jukka Pajunen

 

MUU HENKILÖKUNTA

Hanne-Maarit Salmela                                             Linda Hohenthal

 

 

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Malmin peruskoulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulusihteeri
Rina Niinikoski
+358 9 310 21514
koulusihteeri.malminpk@hel.fi

Koulusihteeri
Tuula Nikula
+358 9 310 21334
koulusihteeri.malminpk@hel.fi

Rehtori
Lasse Latomäki
+358 9 310 82553
lasse.latomaki@hel.fi

Virka-apulaisrehtori
Leena Salokanto
+358 9 310 89357
leena.salokanto@hel.fi

Lukuvuosi 2023-2024

Kielten opetus
englanti, espanja
englanti, espanja, saksa, venäjä
ruotsi
espanja, kiina, ranska, saksa
Kaksikielinen opetus
suomi-englanti

Tarjolla auditorio ja sali

Sijainti

Talvelantie 1, 00700 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä).
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.
 • Kulkureitillä on jyrkkä mäki.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu.
 • Sisäänkäynnin ovet ovat vaikeasti havaittavat ja lasiovissa on kontrastimerkinnät. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 2 kerrosta.
 • Tilassa on hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi aukeaa kulunvalvonta-avaimella. Hissin kerrosnumerot eivät ole sormin tunnusteltavissa. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Sisätilojen ovet eivät erotu selkeästi seinästä.
 • Toimipisteessä on esteetön wc kerroksessa 2.