Tukea opiskelijalle

Lukiossa opiskelijoille on tarjolla monenlaista tukea. Opinto-ohjausta saavat kaikki lukion opiskelijat, ja opiskeluhuollon tuki on kaikkien käytettävissä.
Tutorit toivottavat tervetulleiksi. Kuva: Tomi Uusitalo
Tutorit toivottavat tervetulleiksi Torkkeliin. Kuva: Tomi Uusitalo

Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden opiskelukykyä sekä yksilötyön että yhteisöllisen työn kautta. Lisäksi opiskeluhuolto huolehtii oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Oppilaitos huolehtii lakisääteisten opiskeluhuoltoryhmien olemassaolosta ja niiden säännöllisistä kokoontumisista.

Tukea kaikille Tossuille

Helsingin kuvataidelukiossa on tarjolla tukea erilaisiin opiskeluhaasteisiin. Tietoa tukimuodoista löydät Ohjelmaa ja tukea Tossuille -viikkolukkarista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Lisäksi Torkkelissa on tarjolla monipuolisesti tukiopetusta eri oppiaineisiin. Hyödynnä rohkeasti Torkkelin tukea!

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat rehtori, opinto-ohjaajat, psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja, erityisopettaja, aineenopettaja, opiskelijaedustaja ja huoltajien edustaja. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoryhmää ja sen työskentelyä johtaa rehtori. Ryhmä kokoontuu 3–6 kertaa lukuvuoden aikana. Opiskelijakunnan hallitus valitsee opiskelijoiden edustajan ja huoltajien edustaja valitaan ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden huoltajista vanhempainillassa.

Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän lisäksi oppilaitoksessa toimii tarvittaessa pedagogisia asiantuntijaryhmiä ja yksilön tueksi koottavia opiskeluhuollon asiantuntijaryhmiä.

Pedagogiset asiantuntijaryhmät

Pedagogisen asiantuntijaryhmän tavoitteena on tukea opiskelijaa yksilöllisesti. Ryhmän koollekutsujana on se, jolla herää huoli opiskelijasta. Huoli voi tulla esiin esimerkiksi ryhmänohjaajien ja opinto-ohjaajien kokoontumisessa tai jossakin muussa yhteydessä. Ryhmään kootaan henkilöt opiskelijan tarpeen mukaan.

Helsingin kuvataidelukiossa on myös opintojen seurantaan keskittyvä, säännöllisesti kokoontuva pedagoginen asiantuntijaryhmä, jossa ryhmänohjaajilla ja opinto-ohjaajilla on tärkeä rooli. Ryhmä konsultoi tarvittaessa kuraattoria, psykologia ja terveydenhoitajaa.

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmät

Yksilökohtaisen opiskelijahuollon toiminnassa tapauskohtaisesti koottavalla asiantuntijaryhmällä on keskeinen rooli. Asiantuntijaryhmän kokoaa se henkilö, joka ensimmäisenä havaitsee yksilöllisten opiskeluhuoltopalveluiden tarpeen. Ryhmä kootaan opiskelijan toiveen mukaisesti. Opiskelijahuollon palvelut ovat opiskelijalle vapaaehtoisia. Opiskelijalta (tai tietyissä tapauksissa huoltajalta) pitää saada lupa hänen asioidensa käsittelyyn.

Helsingin lukioissa opiskelijat voivat saada opinnoissaan erityistä tukea. Esimerkiksi ylioppilaskirjoituksissa on mahdollisuus erityisjärjestelyihin, mikäli siihen on tarvetta. Lisätietoa saa erityisopettajalta.

Opiskeluhuollon työntekijöiden yhteystiedot löydät yhteystiedot -sivulta.

Lukion ykkösluokkalaiset tanssivat letkajenkkaa Torkkelin asujaisissa
Kuva: Marleena Nevalainen

Me autamme sinua

Opinto-ohjaus auttaa opiskelijaa saamaan riittävästi tietoa koulutuksestaan ennen opintojen alkua, sen aikana ja päättyessä. Tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella opintonsa, laatia henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa yhteistyössä opettajan kanssa ja ottaa vastuun opinnoistaan.  

Opinto-ohjaaja auttaa opiskelijaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisessa. Hän auttaa myös jatkokoulutuksen suunnittelemisessa ja valintojen tekemisessä.  

Opinto-ohjauksessa ovat mukana opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja ja eri aineiden opettajat sekä koulun muu henkilökunta. Jokainen opiskelija kuuluu ohjausryhmään, josta vastaa ryhmänohjaajaksi nimetty opettaja. Ryhmät tapaavat ryhmänohjaajan viikoittain. 

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Kuraattorin tehtävä on tukea opiskelijoiden opiskelukykyä yksilötyön ja yhteisöllisen työn kautta. Kuraattori tekee tarvittaessa yhteistyötä huoltajien, koulun muun henkilökunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Kuraattori toimii opiskeluhuoltoryhmän jäsenenä.  

Kuraattori voi tukea esimerkiksi seuraavanlaisissa elämäntilanteissa: 

  • Opiskelijalla on vaikeuksia jaksamisen kanssa. 
  • Toimeentulo mietityttää. 
  • Itsenäistymiseen liittyvät asiat pohdituttavat. 
  • Opiskelijalla on ristiriitoja ihmissuhteissa. 
  • Opiskelijalla on kriisi tai uusi tai vaikea elämäntilanne. 
  • Opiskelijalla tai hänen läheisellään on päihdeongelmia. 

Opiskelijat voivat ottaa yhteyttä kuraattoriin puhelimitse, tekstiviestitse tai Wilman kautta. He voivat hakeutua kuraattorille myös kouluterveydenhoitajan, psykologin, opinto-ohjaajan, ryhmänohjaajan, aineenopettajan, erityisopettajan tai rehtorin kautta. Huoltajat voivat ottaa yhteyttä, mikäli heille nousee huolta nuoren tilanteesta.  

Käynneillä kartoitetaan opiskelijan elämäntilannetta ja tuen tarvetta, ja tarpeen mukaan opiskelija ohjataan jatkotutkimuksiin ja -hoitoon. Keskustelut kuraattorin kanssa perustuvat luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. 

Katso kuraattorin yhteystiedot

Lukion psykologin tehtävänä on opiskelijoiden ja kouluyhteisön psyykkisen hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn edistäminen. Tätä tehtävää psykologi toteuttaa niin yksilökohtaisen kuin yhteisötasoisen työn, kuten ryhmätoiminnan muodossa, sekä opiskeluhuoltoryhmän jäsenenä.  

Opiskelija voi hakeutua keskustelukäynneille psykologin luo oma-aloitteisesti tai huoltajien, opettajien, kuraattorin, terveydenhoitajan tai jonkun muun ohjaamana. Psykologin luo voi tulla juttelemaan esimerkiksi opiskeluun, tunne-elämään, ihmissuhteisiin tai elämän muutoksiin liittyvistä asioista. Yhteyttä kannattaa ottaa jo silloin, kun huolet ovat pieniä.  

Käynnit psykologilla ovat luottamuksellisia ja perustuvat vapaaehtoisuuteen. Käynneillä kartoitetaan opiskelijan elämäntilannetta ja tuen tarvetta. Työskentely painottuu ohjaukseen ja neuvontaan sekä tarpeen mukaan toteutettaviin lyhyisiin tukijaksoihin. Koulussa pyritään myös tarjoamaan ryhmämuotoista tukea. Tarkoituksena on jäsentää yhdessä opiskelijan kanssa hänen tilannettaan, tukea häntä keinojen löytämisessä sekä pyrkiä lisäämään hänen toimijuuttaan omassa elämässään.  

Psykologi tekee tarvittaessa yhteistyötä huoltajien kanssa sekä opiskelijan luvalla myös koko kouluyhteisön ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Psykologi ohjaa opiskelijan tarpeen mukaan koulun ulkopuolisen tuen tai hoidon piiriin. 

Psykologien yhteystiedot

Erityisopettaja tukee ja auttaa lukion opiskelijoita opiskeluun ja oppimiseen liittyvissä pulmissa kuten lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksissa, työskentelyn aikatauluttamisessa (esim. lukusuunnitelmat), erilaisten opiskelutekniikoiden harjoittelemisessa ja erityisjärjestelyjen hakemisessa.  

Erityisopettajalta voi varata ajan yksilötapaamiseen. Lisäksi erityisopettaja toimii opettajana pienryhmissä (esim. tukipajat) ja tukikursseilla.  

Lukuvuoden alussa erityisopettaja pitää kaikille aloittaville ryhmille infon erityisopettajan tuesta sekä lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksia seulovan alkukartoituksen. 

Lukion opiskelijat voivat tarvittaessa hakea ylioppilaskokeisiin erityisjärjestelyä, mikäli siihen on olemassa perusteet. Erityisopettaja ohjaa opiskelijoita näiden järjestelyiden suunnittelemisessa, kokeilemisessa ja hakemisessa. Yleisimmät hakuperusteet ovat lukivaikeus, pitkäaikaissairaus, vamma tai vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellinen hallinta. On opiskelijan itsensä vastuulla hakeutua erityisopettajalle ja käynnistää erityisjärjestelyiden hakuprosessi. Lisätietoja erityisjärjestelyistä saa erityisopettajalta, rehtorilta sekä Ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivuilta. 

Erityisopettajan yhteystiedot

Nuoriso-ohjaaja Katja Ollilainen on tavattavissa koululla pääsääntöisesti maanantaisin.

puh. 040 1904714.

Nuoriso-ohjaaja on kasvatus- ja ohjausalan ammattihenkilö, oppilaitoksessa matalalla kynnyksellä tavoitettavissa oleva aikuinen, joka luo erilaisia yhteenliittymisen, kohtaamisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia oppilaitoksen arjessa.

Nuoriso-ohjaajaan saa parhaiten yhteyden tulemalla paikanpäälle toimintoihin, joista tiedotetaan tarkemmin koulun ilmoitustaululla ja Wilmassa, eikä aikaa tarvitse varata etukäteen. Yhteyttä voi ottaa myös Wilma-viestillä, puhelimella tai sähköpostilla (katja.ollilainen(at)hel.fi).

Toiminnat ovat kaikille avoimia, mutta nuoriso-ohjaajan kanssa voi käydä myös henkilökohtaisempiakin keskusteluja, jotka ovat aina luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Voit siis tulla jakamaan, purkamaan, pohtimaan, pelaamaan, kysymään tai vain yhdessä aikaa viettämään. Voidaan tutustua myös työ- ja harrastusmahdollisuuksiin tai mihin tahansa muuhunkin, mitä sinulla on mielessäsi.

Voit osallistua halutessasi myös sellaisiin ryhmätoimintoihin, mitkä sinua kiinnostavat.

Nuoriso-ohjaaja tekee yhteistyötä myös koulun muun henkilökunnan sekä tarvittaessa myös vapaa-ajan toimintoja tarjoavien yhteistyötahojen kanssa.

Nuoriso-ohjaajan yhteystiedot

Terveydenhoitaja on koululla neljänä päivänä viikossa. Terveydenhoitajan vastaanottotilat ovat koulun pohjakerroksessa (käynti ruokalasta).  

Ensimmäisen vuositason opiskelijat kutsutaan terveystapaamiseen kouluvuoden aikana ro-ryhmittäin. Myös kutsuntojen ennakkotarkastukset tehdään koululla.  

Kaikissa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa ja kysymyksissä voi olla yhteydessä terveydenhoitajaan tulemalla ovelle tai puhelimitse, tekstiviestitse tai Wilman kautta. 

Terveydenhoitajan yhteystiedot

Liikuntacoach tukee opiskelijoita hyvinvoinnin ylläpitämisessä liikkumisen keinoin. Liikuntacoach organisoi lukuvuoden aikana monenlaisia mahdollisuuksia liikkua opiskelupäivien yhteydessä. Lisäksi liikuntacoach tarjoaa yksilöllisempää tukea liikunnan aloittamista suunnitteleville opiskelijoille.

Liikuntacoachin yhteystiedot

 

Lue lisää opiskeluhuollon palveluista