Suoraan sisältöön

Nykytaide

Nykytaiteen ulottuvuuksia -installaatioista interventioihin opintojakson näyttely Mall of Triplassa

Nykytaide-oppiaineen opintojaksoilla opiskelija syventää omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin nykytaiteen kautta ja sille ominaisin keinoin. Opiskelun keskiössä ovat nykytaiteen tila- ja aikasidonnaiset toimintatavat, kuten installaatio, performanssi, osallistava taide, mediataide, ympäristötaide ja yhteisötaide. Tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään paikka-, aika-, tila- ja tilannesidonnaisuuden taiteen ominaisuutena ja pystyy hyödyntämään ymmärrystään eri lähestymistapojen ja välineiden kanssa työskenneltäessä. Lähtökohtana on, että opiskelija saa työkaluja omaan työskentelyynsä riippumatta siitä, millä välineillä se tapahtuu.

Opiskelijan oma taiteellinen työskentelyprosessi eri vaiheineen on kaikilla nykytaiteen opintojaksoilla keskiössä. Menetelmät, materiaalit ja välineet pyritään valitsemaan niin, että ne palvelevat teoksen sisältöä. Avoimuus, kokeilevuus ja oman toiminnan monipuolinen reflektointi ovat olennaisia työskentelyn piirteitä, samoin kuin yllättävät lopputulokset ja keskeneräisyys. Taiteidenvälinen työskentely ja totuttujen taidelajien yhdistelmät ovat mahdollisia. Prosessien lopputulokset voivat olla teosobjekteja, esityksiä, tapahtumia, julkaisuja tai jotain muuta, ja niitä voidaan esittää monissa erilaisissa ympäristöissä koulussa ja sen ulkopuolella.


Nykytaiteen opintokokonaisuudet:


NYT01 Nykytaiteen ulottuvuuksia — installaatioista interventioihin (2op)

Opintojakso toimii johdantona nykytaiteeseen etenkin tilan näkökulmasta. Miten nykytaideteos syntyy, millaiset ovat prosessin vaiheet? Miten kunkin oma tekeminen suhteutuu nykytaiteeseen? Mikä on tilan ja taiteen suhde? Mikä on nykytaiteen historia? Mitä taiteen kentällä tapahtuu juuri nyt? Opintojaksolla tehdään erilaisia teoksia, joissa hyödynnetään nykytaiteen mahdollisuuksia.


NYT02 Nykytaiteen toimintatapoja — performatiivisuudesta osallistavuuteen (2op)

Opintojakso toimii johdantona nykytaiteeseen etenkin performatiivisuuden ja osallistavuuden näkökulmasta. Miten eri taidemuotoja voi yhdistellä? Miten yleisöä voi osallistaa taideteokseen muutenkin kuin katsojina? Millaisia mahdollisuuksia esityksellisyys tarjoaa taiteessa? Mitä taiteen kentällä tapahtuu juuri nyt? Opintojaksolla tehdään erilaisia teoksia ja kokeillaan performatiivisia ja osallistavia työtapoja matalan kynnysten harjoitusten kautta, turvallisessa ilmapiirissä.


NYT03 Nykytaide liikkuvissa kuvissa — mediataiteesta kokeelliseen elokuvaan (2op)

Opintojaksolla tutustutaan mediataiteen (johon kuuluu esimerkiksi kokeellinen elokuva, videotaide, videoinstallaatio, nettitaide, valotaide, äänitaide ja esitystaide) ja tehdään aiempaa osaamista syventävä projekti. Opintojakso liittyy läheisesti ELO-opintojaksoihin.


NYT04 Nykytaide valokuvan kautta  — ympäristötaiteesta yhteisötaiteeseen (2op)

Tähän opintojaksoon kuuluu yhden yön kestävä retki koulun ulkopuolelle! Retkeltä haetaan materiaalia ja inspiraatiota omaan työskentelyyn, jossa voi yhdistyä valokuva-, ympäristö- ja yhteisötaide. Opintojakso liittyy läheisesti VAL-opintojaksoihin.


NYT05 Oma teosprosessi — ideasta teokseksi, teoksista näyttelyksi (2op)

Opintojaksolla jokainen toteuttaa teoksen ja portfolion, jotka kootaan näyttelyksi koululle. Teoksen voi tehdä millä vain tekniikalla! Opintojakso tukee kuvataiteen lukiodiplomin suorittamista, koska molemmissa työskentelyprosessi on varsin samanlainen.
21.03.2022 14:37