Yhtenäiskoulu

Käpylässä sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9. Koulussamme on 7. luokalta alkaen kotitalous- ja liikuntapainotus.
Yhtenäiskoulu
Kuva: Karo Pirkkalainen

Yhteystiedot

Louhentie 3, 00610 Helsinki Näytä esteettömyystiedot
suomi
PL 61302, 00099 Helsingin kaupunki

Yhtenäiskoulussa oppimista ohjaavat ajattelu, arvostus ja vuorovaikutus. Näistä syntyy kouluyhteisömme fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi.

Sari Sola, yhtenäiskoulun rehtori

Yhtenäiskoulu sijaitsee viehättävässä ja vehreässä Puu-Käpylässä, jossa vahva yhteisöllisyys ja yhdessä toimiminen luovat turvalliset puitteet oppilaiden oppimiselle. 

Koulumme opettajat ja oppilaat arvostavat oppimisen iloa, yhdessä toimimista, kokeilevaa otetta opetuksen kehittämisessä sekä oppilaiden ja huoltajien aitoa osallisuutta. Opiskelijoiden, kotien ja koulun henkilökunnan yhteistyöllä luomme opiskeluun kannustavan ja turvallisen ilmapiirin. Koulussamme jokainen voi olla oma itsensä ja kehittää itseään parhaalla mahdollisella tavalla. 

Yhtenäiskoulu on saanut uuden kiinnostavan tehtävän lähteä kehittämään pohjoismaista koulua eli Nordiska skolania. Opetuksessa painotetaan pohjoismaista yhteistyötä, yhdessä oppimista ja kestävää kehitystä. Ensimmäinen kaksikielinen suomi-ruotsi -opetusryhmä aloittaa elokuussa 2024.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opiskellaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti. Koulussamme osa valinnaisaineista on toteutettu ilmiöpohjaisina oppimiskokonaisuuksina, joita toteuttamassa voi olla useampi opettaja. Opetusryhmissä voi tällöin olla oppilaita eri luokkatasoilta. Yhtenäiskoulussa opetus tuodaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea: Käpylä tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet lähteä ulos luokasta oppimaan monenlaisiin oppimisympäristöihin.

Luokilla 1.–6. on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Aineenopettajat opettavat luokkia 7-9, ja he vastaavat osin myös opetuksesta luokilla 1-6. Oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, suomi toisena kielenä -opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäynninohjaaja. Yhtenäiskoulussa toimivat myös alueellinen pienryhmä sekä tuettu pienryhmä. Kaikilla luokka-asteilla opiskellaan lukuvuoden aikana neljässä jaksossa.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee. Sähköisiä oppimateriaaleja käytetään osana oppimista. Yläkoululaiset saavat koululta käyttöönsä kannettavat tietokoneet.

Nordiska skolanin myötä kielten opiskelulla ja kielitietoisella opetuksella on jatkossa entsitä keskeisempi asema koko koulussamme. Nordiska skolanissa opetus on kaksikielistä. Oppimisessa ja opetuksessa käytetään suomea ja ruotsia sekä tutustutaan muihin pohjoismaisiin kieliin. Opetusta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä suomenkielisten luokkien kanssa.

Nordiska skolan yhdistää eri pohjoismaisia toimijoita ja hyödyntää näitä verkostoja oppimisen tukena. Koulun toiminnassa painotetaan erityisesti pohjoismaista yhteistyötä, kestävää kehitystä ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia. 

Kieliohjelma

Kieliohjelma suomenkielisillä luokilla

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ranska
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, ranska
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): espanja, ranska, saksa

Kieliohjelma kaksikielisillä suomi- ruotsi luokilla (Nordiska skolan)

 • A1-kieli: ruotsi tai äidinkielenomainen ruotsi
 • A2-kieli: ranska
 • B1: englanti
 • B2: ranska, saksa tai espanja

Painotettu opetus

Yhtenäiskouluun voi hakea Kotitalous ja liikunta -painotukseen 7.luokalle. Painotusta voi opiskella Helsingissä vain Yhtenäiskoulussa.

Opetussuunnitelman yhtenä osana on itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. Näitä tietoja ja taitoja painotetussa opetuksessa opiskelevat oppilaat pääsevät erityisesti syventämään.  Opetuksessa korostuu toiminnallisuus, ilmiöpohjaisuus, vuorovaikutteisuus sekä käytännön taitojen ja tietojen soveltaminen oppilaan oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Oppilaat otetaan painotettuun opetukseen soveltuvuuskokeella. Koe on kolmiosainen. Yhtenäiskoulussa on oma liikunnan koe. Liikunnan kokeessa arvioidaan kokelaiden ryhmän ohjaamisen taitoja ja ohjeen soveltamisen kykyä. Opetuksessa painopiste liikunnan osalta on arki-, terveys- ja elämysliikunnassa. Kotitalouden soveltuvuuskoe mittaa ohjeiden ymmärtämistä, ja loogista päättelykykyä sekä harrastuneistuutta ruokaan ja ruoan valmistukseen liittyen. Terveystiedon kirjallisessa osuudessa kokelaat osoittavat, miten hyvin he tuntevat tervetyteen vaikuttavia tekijöitä. 

Pohjoismainen yhtenäiskoulu (Nordiska skolan) aloittaa toimintansa Yhtenäiskouluissa lukuvuonna 2024–2025. Oppilaat opiskelevat koulussa sekä suomen että ruotsin kielellä. Syksyn 2024 ekaluokkalaiset ovat ensimmäiset, jotka voivat ilmoittautua opetukseen. Kaikki helsinkiläislapset ovat tervetulleita hakemaan paikkaa äidinkielestä tai kotiosoitteesta riippumatta.

Ilmoittautuminen Pohjoismaiseen kouluun tapahtuu tammikuussa kouluun ilmoittautumisen yhteydessä Asti-asiointipalvelussa. Voit ilmoittaa lapsesi Pohjoismaiseen kouluun eli laajamittaiseen suomi-ruotsi-opetukseen valitsemalla Astissa ensin ”suomenkielinen perusopetus”. Tämän jälkeen valitse ”laajamittainen kaksikielinen suomi-ruotsi" -opetus. Luokalle ei ole valintakoetta, eikä lapsen tarvitse osata sekä suomen että ruotsin kieltä.  Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin opetusryhmässä on oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan arpomalla.

Pohjoismainen koulu yhdistää eri pohjoismaisia toimijoita ja hyödyntää näitä verkostoja oppimisen tukena. Uusi tehtävä tarjoaa Yhtenäiskoululle oivan mahdollisuuden kehittää toimintakulttuuria, joka perustuu osallisuuteen, kestävään kehitykseen ja pohjoismaiseen yhteistyöhön. Yhtenäiskoulu on jo aloittanut yhteistyön Tanskan Lejressä sijaitsevan koulun kanssa ja suunnittelee vaihto-ohjelmia niin opettajille kuin oppilaillekin. Opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään yhteistyötä myös mm. Kottby grundskolanin, Hanasaaren kulttuurikeskuksen, Svenska nu:n sekä Pohjola-Nordenin kanssa.

Tietoa uusille oppilaille

2.10.2023
6.-luokkalaisten haku yläkouluun tehdään Wilmassa 20.11.2023 - 3.12.2023.

Tärkeät päivämäärät 6.-luokkalaisille

1.11.–19.11.2023 Koulut voivat pitää tiedotustilaisuuksia. Tilaisuuksien ajankohdat löytyvät koulujen kotisivuilta.
14.11.2023 klo 17 Yhtenäiskoulun kotitalous ja liikunta -painotuksen tiedotustilaisuus (Teams)
20.11.–3.12.2023 Hakuaika yleisopetukseen, painotettuun, kaksikieliseen ja englanninkieliseen opetukseen. 
10.1.–14.2.2024 Painotetun, kaksikielisen ja englanninkielisen opetuksen soveltuvuuskokeet.
29.1.2024 Yhtenäiskoulun kotitalous ja liikunta -painotuksen valintakoe 
22.3.2024 Oppilaaksiottopäätökset postitetaan oppilaiden huoltajille.

1.luokkalaisten kouluun ilmoittautuminen

1.-luokkalaisten ilmoittautuminen kouluun tehdään tammikuussa 2024. 
Jokainen oppivelvollinen saa postitse kotiin oppivelvollisuusilmoituksen tammikuun aikana. Kouluun ilmoittaudutaan joko sähköisesti tai käymällä koululla ilmoittautumassa keskiviikkona 24.1. kello 8-10. Myös koululla ilmoittautuminen tapahtuu tietokoneella.

Yhtenäiskoulussa alkaa 1.8.2024 kaksikielinen suomi-ruotsi -opetus. Kaksikieliseen suomi-ruotsi -opetukseen (Nordiska skolan) otettaessa ei käytetä valintakoetta. Oppilaaksiottoalueena on koko Helsinki.

Tervetuloa! 

Lukuvuoden 2023–2024 työajat Yhtenäiskoulussa

7.6.2023

Kasvatus ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on päättänyt peruskouluille seuraavat työajat lukukaudeksi 2023–2024.

Työaika alkaa syksyllä 10.8.2023 (to) ja päättyy 22.12.2023 (pe).
Syysloma on viikolla 42 eli 16.10.2023 (ma) - 20.10.2023 (pe).
Joululoma on 23.12.2023 (la) - 7.1.2024 (su).

Työaika alkaa keväällä 8.1.2024 (ma) ja päättyy 1.6.2024 (la).
Talviloma on viikolla 8 eli 19.2.2024 (ma) - 23.2.2024 (pe).

Lukuvuonna 2023–2024 Yhtenäiskoulussa on yksi lauantaityöpäivä ja se on syysmarkkinapäivä, lauantai 18.11.2023. Sitä vastaava vapaapäivä on perjantai 10.5.2024.

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Yhtenäiskoulun arjesta myös Viikkotiedote-blogissa.

Ynkin viikkotiedote(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys. Vanhemmilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja vanhempainyhdistyksen tapahtumissa. Vanhempainyhdistys tukee koko koulun toimintaa. Yhdistyksen löydät facebookista. 

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso Yhtenäiskoulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Yhtenäiskoulun järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyvyyttä yhtenäisessä peruskoulussa.

Yhtenäiskoulussa halutaan erikseen painottaa seuraavia periaatteita: 

 • Kouluyhteisön jäsen käyttäytyy kunnioittavasti ja ystävällisesti. 
 • Jokainen yhteisön jäsen kantaa vastuuta koulun siisteydestä ja viihtyisästä työympäristöstä. 
 • Jokainen koulun jäsen huolehtii työrauhasta. 
 • Oppilaat ja opettajat noudattavat yhdessä sovittuja mobiililaitteiden käyttöön liittyviä periaatteita. 
 • Ristiriitatilanteita sovitellaan ensisijaisesti kasvatuskeskusteluissa. 
 • Välitunnit vietetään koulun välituntialueella. Välitunneilla vältetään vahinkoa tai vaaraa aiheuttavaa toimintaa. 
 • Tupakointi ja päihteet ovat kiellettyjä koulussa ja sen välittömässä läheisyydessä. 
 • Opettaja pitää kirjaa oppilaiden poissaoloista. Oppilas antaa selvityksen poissaoloistaan mahdollisimman pian. Lupa poissaoloon erityisestä syystä tulee pyytää etukäteen. Opettaja voi myöntää vapautusta koulunkäynnistä viideksi päiväksi, rehtori myöntää pidemmät lomat. 

 

Järjestyssäännöt ovat voimassa silloin, kun oppilas osallistuu koulun toimintaan, kouluaikana ja koulussa. 

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri

Pia Nyberg
puh. 09 310 82302, 040 334 8384(Linkki aloittaa puhelun)
mailto:pia.nyberg@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kanslia on avoinna oppilaille tiistaisin ja torstaisin klo 9-14.30. Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista. Kanslia käsittelee matkalippuhakemukset.

Rehtori

Sari Sola  
puh. 09 310 82301, 050 326 4343(Linkki aloittaa puhelun)
sari.sola@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Apulaisrehtorit

Janiina Hertto
tel:+35850 554 9452(Linkki aloittaa puhelun)
janiina.hertto@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Maria Kuosmanen
maria.kuosmanen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Johtokunnan puheenjohtaja, Sanna Valtonen
yhteystiedot rehtorilta

Iltapäivätoiminta
Paila Oy
puh. 040 660 4340

Kohdevastaava, Ameer Al-Jazaeire
puh. 044 467 2546
yhtenaiskoulu@rtkpalvelu.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulukeittiö, Päivi Kuosmanen
puh. 09 310 82308

Opettajainhuone
puh. 09 310 82304

Luokanopettajat

1A ja 1B Satu Sankari ja Marianne Huhtala
2A ja 2B Irina Ylikoski ja Nipa Nieminen
3A ja 3B Maria Kuosmanen ja Annina Komsi
4A ja 4B Carolina Puukko ja Tuukka Långsjö
5A ja 5B Tiia Niskanen ja Eetu Tomperi
6A ja 6B Marina Yannopoulos ja Timo Harju

Erityisopetus

Yleisopetuksen luokkien erityisopetus:

Maria Hanttu (lk. 1-6) puh. 040 6674041
Suvi Haapala (lk. 7-9) puh. 040 657 7685

Erityisluokat

2-8F Miili Mero puh. 050 3483 596
1-6D Niina Drockila, Katja Salo ja Hilma Ukkola puh. 050 403 2550

Yläkoulun luokanohjaajat

7A Minna Kunttu
7B Petra Ainali
7C Päivi Nwakile
8A Henna Havu
8B Usko Szeto
9A Ville Turunen
9B Marja Annala-Ntiniozou
9C Sami Sirviö

Aineenopettajat luokilla 7 - 9:
Aavatuuli Tuukka, käsityö
Ainali Petra, musiikki
Annala-Ntiniozou Marja, fysiikka, kemia, matematiikka
Fuertes Rober, espanja
Haapala Suvi, kuvataide
Harju Timo, historia, ev.lut uskonto, ort. uskonto
Havu Henna, englanti
Hertto Janiina, liikunta
Hirvonen Timo, käsityö
Kangas Tuovi, suomenkieli ja kirjallisuus, S2
Kunttu Minna, ruotsi
Långsjö Tuukka, elämänkatsomustieto
Niskanen Tiia, ev. lut uskonto
Nwakile Päivi, kemia, matematiikka
Penttonen Soili, ort.uskonto
Saarelainen Esa, yhteiskuntaoppi
Sirviö Sami, liikunta, terveystieto
Szeto Usko, biologia, maantieto
Toivonen Jade, englanti, ranska
Turunen Ville, englanti, ranska
Viro Marja, kotitalous
Yannopoulos Marina, kuvataide
Ylikoski Irina, käsityö

Koulunkäynninohjaajat

Ida Paavoseppä
Anne Korte
Linda Kuosmanen 1.9. alkaen

Opinto-ohjaajat

Opinto-ohjaaja Anne-Mari Kortelainen
puh. 040 673 0364
anne-mari.kortelainen(at)edu.hel.fi

Terveydenhoitaja, Hinni Ala-Harja (ke - pe)
puh. 040 560 7190

Psykologi XX

Kuraattori, Miia Mehto (ti, to ja pe aamupäivät)
puh. 040 835 1130 tai 09 310 21230
miia.mehto(at)hel.fi

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Yhtenäiskoulussa järjestetään aamutoimintaa koulupäivinä klo 8.15 - 9.00 välisenä aikana. Toimintaan voivat ilmoittautua mukaan 1. ja 2. luokkien oppilaat sekä luokkien 3 ja 4 erityisen tuen oppilaat. Aamutoiminta on maksutonta ja siitä vastaavat koulun omat koulunkäynninohjaajat.

Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta puhelimitse numerosta  09 310 82301.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 4.9.2023 alkaen

 

Keskiviikko

 

Kuvisharrastus (3.–6.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.45–16.15 

Paikka: Käsityöluokka 

Tervetuloa oppimaan kuvan tekoa! Harrastuksessa piirretään, maalataan ja tutustutaan erilaisiin kuvataiteen tekniikoihin. Joka kerta tehdään harjoituksia, jotka kehittävät silmän ja käden yhteistyötä ja teknisiä esitystaitoja, vapaata ilmaisua ja taiteellista intoa unohtamatta.  Harrastus sopii kaikentasoisille.   

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: Laura Aalto-Setälä, info@lasifaasi.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 045 6779171   

Järjestäjä: Studio Lasifaasi / Harrastamisen Suomen malli 

 

Safkasankarit (3.–6.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.45–16.15 

Paikka: Kotitalousluokka 

Safkasankareissa tehdään ruokaa, leivotaan ja pohditaan kokkauksen monenlaisia vaikutuksia itselle ja ympäristölle sekä muille ihmisille ja eläimille. Harrastuksessa tutustutaan kokkauksen avulla erilaisiin kulttuureihin, tapoihin ja tarinoihin. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Järjestäjä: 4H / Harrastamisen Suomen malli  

 

Perjantai

 

Avoin eSports (6.–9.lk) 

Aika: Perjantaisin klo 15.30–17 

Paikka: Oodi, 2.krs peliluokka 
Tervetuloa mukaan avoimeen eSports harrastusryhmään hiomaan pelinsisäistä ja -ulkoista tietotaitoa sekä tutustumaan uusiin mukaviin joukkue- ja pelitovereihin. Harrastekertoihin sisältyy harjoittelua niin yksilö- kuin joukkuepelaamisessa mm. Fortnitessa. Aiempaa pelikokemusta ei vaadita. Ryhmästä voi varata itselleen paikan ilmoittautumalla tai otamme pelureita vastaan ovella ilman ennakkoilmoittautumista, mikäli ryhmässä on vapaita paikkoja. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätiedot: https://www.xroc.gg/koulut/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: xRoc / Harrastamisen Suomen malli 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Huoltajat
Jenni Arnkil
Jyri Komulainen
Heikki Valkama
Sanna Valtonen
Julia Virkkunen

Varajäsenet
Natalia Korhonen
Katariina Lallukka
Lauri Schreck
Kaisu Terkki
Miikka Vuorikoski

Opettajat
Satu Sankari
Eetu Tomperi

Varajäsenet
Petra Ainali
Tuukka Långsjö

Muu henkilökunta
Pia Nyberg

Varajäsen
Ida Paavoseppä

Puheenjohtaja: Sanna Valtonen
Varapuheenjohtaja: Jenni Arnkil

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Yhtenäiskoulun arjesta myös Facebookissa sekä Viikkotiedote-blogissamme. Otathan meidät seurantaan.

 Viikkotiedote-blogi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Apulaisrehtori
Janiina Hertto
janiina.hertto@edu.hel.fi

Apulaisrehtori
Maria Kuosmanen
maria.kuosmanen@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Pia Nyberg
+358 9 310 82302
pia.nyberg@hel.fi

Rehtori
Sari Sola
+358 9 310 82301
sari.sola@hel.fi

Tarjolla auditorio ja sali

Sijainti

Louhentie 3, 00610 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.
 • Kulkureitillä on 1 porrasaskelma.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on 1 porrasaskelma.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi on raskas tai muuten vaikeasti avattavissa.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 3 kerrosta.
 • Tilassa on pyörätuolinostin.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.
 • Toimipisteessä on esteetön wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.