Suutarinkylän peruskoulu

Suutarinkylässä sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Suutarinkylän peruskoulun logo

Suutarinkylän peruskoulu on koillishelsinkiläinen yhtenäinen peruskoulu 1.-9. luokille. Koulussa painotetaan vuosiluokilla 1-6 sisällöllisenä painotuksena matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja musiikkia sekä vuosiluokilla 7-9 soveltuvuuskoepainotuksena musiikkia ja latinaa.

Meidän koulu

Suutarinkylän peruskoulu tarjoaa oppilaalle laaja-alaiset perustiedot ja -taidot tieteestä, taiteesta ja kulttuurista. Koulumme tavoitteena on vahvistaa oppilaiden minäkäsitystä sekä kasvattaa oppilaita arvostamaan muita ihmisiä sekä ympäristöä. Opetus tukee oppilaiden kasvua aktiiviseen kansalaisuuteen, tasa-arvoiseen ajatteluun ja kestävän kehityksen edistämiseen niin, että oppilaat ymmärtävät oman roolinsa tulevaisuuden rakentajina.

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma   sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma  . Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, suomi toisena kielenä -opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Vuosiluokilla 7-9 opiskellaan kahdessa jaksossa, ja osaa oppiaineista opetetaan joko syys- tai kevätlukukaudella.  Kaikille yhteisiä oppiaineita on vähintään 78 viikkotuntia ja valinnaisaineita vähintään 12 viikkotuntia vuodessa. Vapaaehtoinen 4. luokalta alkanut A2-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi. 

Yhteisten aineiden lisäksi peruskoulussa opiskellaan aihekokonaisuuksia. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden tunneilla tai niitä toteutetaan teemoina, projekteina tai osana koulun muuta toimintaa.

Koulussa painotetaan vuosiluokilla 1-6 sisällöllisenä painotuksena matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja musiikkia sekä vuosiluokilla 7-9 soveltuvuuskoepainotuksena musiikkia ja latinaa. 

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Kieliohjelma

Luokilla 1-6

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): ranska, saksa, espanja, ruotsi
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi

Luokilla 7-9

 • A1-kieli: englanti
 • A2-kieli: ranska, saksa, espanja, ruotsi
 • B1-kieli: ruotsi
 • painotettu B2-kieli: latina (alkaa 7. luokalla)
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli B2: ranska, saksa, espanja

Peruskoulun 1.–6. luokilla oppilaat opiskelevat yhtä tai kahta kieltä oman äidinkielen lisäksi. A1-kieli on oppilaalle pakollinen kieli, ja sen opiskelu aloitetaan yleensä 1. luokalta. Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu aloitetaan 3. luokalta. Vapaaehtoinen A2-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi. Luokilla 7.–9. opiskellaan vähintään kahta kieltä. Oppilas voi aloittaa valinnaisaineena myös B2-kielen.

Suutarinkylän peruskoulun yläluokilla opiskellaan latinaa, saksaa, espanjaa ja ranskaa. Latinaan hakeudutaan soveltuvuuskokeella.

Painotettu opetus

Koulussa painotetaan vuosiluokilla 1-6 sisällöllisenä painotuksena matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja musiikkia sekä vuosiluokilla 7-9 soveltuvuuskoepainotuksina musiikkia ja latinaa.

Yläkoulun puolella musiikki- ja latinapainotusluokille oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella.

Musiikki

Musiikkiluokilla opiskelu perustuu musiikin tekemiseen laulamalla ja soittamalla. Suutarinkylän peruskoulun musiikkiluokilla on vahva perinne bändisoitossa. Musiikkiluokat esittävät ohjelmistoaan koulun juhlien lisäksi omissa konserteissaan.

Musiikkia opiskellaan musiikkiluokilla seitsemännellä luokalla kaksi tuntia viikossa pakollisen yhden musiikkitunnin lisäksi, kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla kolme tuntia viikossa.

Mahdollisuudet oman musiikin tekemiseen ovat valtavat, sillä koulussamme on 14 musiikin tekemiseen suunniteltua työasemaa!

Tutustu musiikkilinjan esitteeseen. (pdf)

Tutustu soveltuvuuskokeeseen (pdf).

Lisätietoja: antti.sunell@edu.hel.fi

Latina

Latina on valinnainen B2-kieli, jonka opiskelu aloitetaan 7. luokalla. Latinan tunneilla opiskellaan latinan kieltä ja antiikin kulttuuria. Latinan opiskelu avaa ikkunan eurooppalaisen kulttuurin juurille. Tunneilla käännetään latinankielisiä tekstejä, kirjoitetaan aineita antiikin historiasta ja tutustutaan kreikkalais-roomalaiseen mytologiaan. Tutuiksi tulevat myös lentävät lauseet ja antiikin taideteokset.

Kielitaito auttaa nykykielten opiskelussa. Esimerkiksi englannin kieli on lainannut paljon sanoja latinasta. Latinaa opiskellaan keskimäärin 3 tuntia viikossa vuosiluokilla 7 - 9.

Oppilaat hakevat latinan opetukseen soveltuvuuskokeen perustella. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan suomen kielen taitoa, ja se on kokonaan suomen kielellä.

Lisätietoja: maria.ylipahkala@edu.hel.fi

Tutustu latinan esitteeseen (pdf) ja harkitse latinan opiskelua! 

Tietoa koulunsa päättäneille

Täältä löydät ysien päättöinfon .

Tietoa syksyllä 1. luokan aloittaville oppilaille ja huoltajille

Hei, tuleva ekaluokkalaiset ja huoltajat!

Koulu alkaa torstaina 10.8. klo 9.00.

Opettajat hakevat oppilaat koulun pihalta kellojen soitua.

1. luokkia opettavat Elina Alapulli ja Pauli Nousiainen.

1. luokkien vanhempainilta on keskiviikkona 16.8.2023 klo 17.00.

Tietoa syksyllä 7. luokan aloittaville oppilaille ja huoltajille

Hei, ensi syksyn uusi yläkoululainen! 

Koulu alkaa torstaina 10.8.2023 kello 9.00. Aloittavat 7.-luokkalaiset kokoontuvat koulun pihalla B-oven edessä.

Ensimmäisenä koulupäivänä oppilaat opiskelevat yläkoulun toimintatapoja ja sääntöjä ryhmänohjaajan johdolla. Oppilas tarvitsee mukaansa ensimmäisenä päivänä repun tai laukun koulusta saatavia tarvikkeita varten. Koulu loppuu noin kello 12.

Keskiviikkona 23.8.2023 kello 17.30 on 7.-luokkalaisten vanhempainilta.

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Suutarinkylän peruskoulun arjesta myös Facebookissa ja Instagramissa. Otathan meidät seurantaan.

Suutarinkylän peruskoulu Facebookissa    Suutarinkylän peruskoulu Instagramissa

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän  kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso Nummen lounaslista

Katso Suutarin lounaslista

 

Suutarinkylän peruskoulun järjestyssäännöt

Perusopetuslain 29 §:n mukaan oppilailla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Perusopetuslain 35 §:n mukaan peruskoulun oppilaan on osallistuttava opetukseen, suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ovat voimassa koulualueella kouluaikana sekä kaikessa koulun toiminnassa koulualueen ulkopuolella. Järjestyssääntöjen laiminlyöminen johtaa kurinpitotoimiin, joita ovat kasvatuskeskustelu, luokasta poistaminen, jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen.

Lisäksi on voimassa, mitä erikseen laeissa säädetään

 

Suutarinkylän peruskoulun järjestyssäännöt

 1. Osallistun opetukseen, suoritan tehtävät tunnollisesti ja käyttäydyn asiallisesti.

 2. Kunnioitan toisten yhdenvertaisuutta ja koskemattomuutta.

 3. Noudatan koulun aikuisten ohjeita.

 4. Tulen oppitunneille ajoissa opiskeluvälineiden kanssa.

 5. Annan rauhan oppimiseen ja työntekoon.

 6. Käytän oppitunneilla vain niitä esineitä ja laitteita, joiden käyttöön opettaja on antanut luvan.

 7. Pukeudun asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

 8. Pidän oppimisympäristöt siistinä.

 9. Korvaan aiheuttamani vahingon.

 10. Vietän välitunnit välituntialueella.

 11. En aiheuta toiminnallani vaaraa muille.

 12. En tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat opiskelun kannalta tarpeettomia tai joilla voidaan vahingoittaa henkilöitä tai omaisuutta.

1 Perusopetuslaki (628/1998); Järjestyslaki (612/2003); Tupakkalaki (549/2016); Vahingonkorvauslaki (412/1974); Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014); Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986); Rikoslaki (39/1889); Henkilötietolaki (523/1999)

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulu toimii kahdessa rakennuksessa

Nummi
Töyrynummentie 8
00740 Helsinki
PL 74304 
00099 Helsingin kaupunki

Suutari
Vaskiniitynkuja 2
00740 Helsinki
PL 74303 
00099 Helsingin kaupunki
Avoinna koulutyöpäivinä 8-16

Rehtori 
Paula Järnefelt  
puh. 09 310 80767
paula.jarnefelt@hel.fi

Koulusihteeri

Niina Malmberg
puh. 09
310 27574, faksi 09 310 86468
niina.malmberg@hel.fi

Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Apulaisrehtorit   
Nummi
Kristiina Toivola
puh. 09 310 25791
kristiina.toivola@edu.hel.fi

Suutari
Tiina Lepistö 
puh. 09 310 88746, 040 336 0520
tiina.lepisto@edu.hel.fi

Kohdevastaavat
Elina Barnes, puh. 040 922 5453, kv.suutarilankyla-pk@sol.fi
ja puh. 040 922 5452

Kouluravintola
Nummi, puh. 09 310 82519
Suutari, puh. 09 310 80776, suutarinkylan_pk_ylakoulu@hel.fi

Opettajanhuoneet   

Nummi puh. 09 310 82506   
Suutari puh. 09 310 80770

Opettajat lukuvuonna 2022-2023

Ahonen Päivi (PAH) paivi.ahonen@edu.hel.fi RO 7B, SUK, STK
Alapulli Elina (EAp) elina.alapulli@edu.hel.fi RO 3B, RU
Annala Reetta (RAN) reetta.annala@edu.hel.fi MT, BI
Beciroski Nadira (NBE) nadira.beciroski@edu.hel.fi UI 1-6
Cheref Idir (ICH) idir.cheref@edu.hel.fi UI 7-9
Eerola Tarja (TEE) tarja.eerola@edu.hel.fi MA
Haikonen Jyri (JyriHai) jyri.haikonen@edu.hel.fi resurssiopettaja
Hiltunen Hanna (HHI) hanna.hiltunen@edu.hel.fi KO
Hallamaa Henriikka (HHA) henriikka.hallamaa@edu.hel.fi KE, MA
Havukainen Rosa (RHA) rosa-maria.havukainen@edu.hel.fi RO 7E, SUK, STK, TVT
Hytönen Pyry (PHY) pyry.hytonen@edu.hel.fi RO 8F, HI, YH
Härkönen Sanna (HSÄ) sanna.harkonen@edu.hel.fi RO 1A, MT
Jutila Jonna (JJU) jonna.jutila@edu.hel.fi erityisopettaja, Nummi
Kaarlela Salla (SKA) salla.kaarlela@edu.hel.fi resurssiopettaja 
Kaikkonen Vilhelmiina (JKA) vilhelmiina.kaikkonen@edu.hel.fi RO 5B, SA
Kaislaranta Sofia (SOK) sofia.kaislaranta@edu.hel.fi RO 2A
Kallonen Svetlana (SK) svetlana.kallonen@edu.hel.fi RO 9B, FY, MA
Kasatkin Oleg (OLK) oleg1.kasatkin@edu.hel.fi VE (kotikieli)
Kauppinen Annu (AKA) ann-marie.kauppinen@edu.hel.fi  
Keinänen Mervi (KMe) mervi.keinanen@edu.hel.fi erityisluokanopettaja, Nummi
Kivinen Katriina (KKI) katriina.kivinen@edu.hel.fi RO 7A, SUK, STK
Klemetti Niina (NKL) niina.klemetti@edu.hel.fi RO 4B, TE
Koivisto Veera (VKO) veera.koivisto@edu.hel.fi POY
Kurki Mirtta (MKU) mirtta.kurki@edu.hel.fi RO 9C, MA, FY
Kärkkäinen Leni (LKÄ) leni.karkkainen@edu.hel.fi OPO, 8-9ABC
Laukka Julia (JLA) julia.laukka@edu.hel.fi RO 9A, KS
Lepistö Tiina (TLE) tiina.lepisto@edu.hel.fi SUK, STK, TVT
Leppänen Antti (ANL) antti.leppanen@edu.hel.fi KS
Leppänen Taneli (TAL) taneli.leppanen@edu.hel.fi RO 5A
Leppäranta Anna-Riikka (ALE) anna-riikka.lepparanta@edu.hel.fi RO 9F, MA, FY
Lilja Hertta (HLI) hertta.lilja@edu.hel.fi RO 6B
Lipsanen Virve (VLI) virve.lipsanen@edu.hel.fi OPO
Marttila Milja (MMA) milja.marttila@edu.hel.fi RO 8G
Massimino Anna (AMA) anna.massimino@edu.hel.fi POY
Mattio Laura (LMA) laura.mattio@edu.hel.fi RO 1B
Mitikka Heikki (HML) heikki.mitikka@edu.hel.fi RO 4B
Muukkonen Sari (SMU) sari.muukkonen@edu.hel.fi RO 9D, KO
Nousiainen Pauli (PNO) pauli.nousiainen@edu.hel.fi RO 3A
Nurminen Roosa (RNU) roosa.m.nurminen@edu.hel.fi RO 9G, EN, RU, SA
Palmu Jenni (JPA) jenni.palmu@edu.hel.fi EN, ES
Peltokorpi Sini (SPE) sini.peltokorpi@edu.hel.fi erityisopettaja
Riite Kimmo (KRI) kimmo.riite@edu.hel.fi RO 8E, RU, EN
Rouhiainen Mari (ROM) mari.rouhiainen@edu.hel.fi ERO 7AB
Räsänen Jonna (JRÄ) jonna.rasanen@edu.hel.fi RO 8AA
Räsänen Nea (NRÄ) nea.rasanen@edu.hel.fi RO 2B
Salo Maria (SalM) maria.salo@edu.hel.fi UO
Salovuori Hanna (HSA) hanna.salovuori@edu.hel.fi RO 7D,  KU
Seppänen Atte (ASE) atte.a.seppanen@edu.hel.fi valmistavan luokan opettaja
Sivukari Anni (ASI) anni.sivukari@edu.hel.fi EN
Soini Marko (MSO) marko.soini@edu.hel.fi RO 8B, LI, TT
Sunell Antti (ASU) antti.sunell@edu.hel.fi MU
Tamminen Eila (ETA) eila2.tamminen@edu.hel.fi RO 7C, HI, YH
Taponen Päivi (PTA) paivi.taponen@edu.hel.fi RO 8D, LI
Terävä Lena (LTE) lena.terava@edu.hel.fi RO 8A, RU
Tikkanen Heli (HTI) heli.t.tikkanen@edu.hel.fi BI, KE
Toivola Kristiina (KTO) kristiina.toivola@edu.hel.fi erityisluokanopettaja, Nummi
Vaahtoranta Kustaa (KVA) kustaa.vaahtoranta@edu.hel.fi RO 8C, SA, EN
Vainiola Minna (MiVA) minna.vainiola@edu.hel.fi RO 6A
Vasankari Maria (MVA) maria.vasankari@edu.hel.fi valmistavan luokan opettaja, RA
Vranki-Kaidesoja Sisko (SVR) sisko.vranki-kaidesoja@edu.hel.fi erityisopettaja, Suutari
Voutilainen Roosa (VODE) roosa.voutilainen@edu.hel.fi UE, TE
Välimäki Lauri (LVÄ) lauri.valimaki@edu.hel.fi RO 7F, KO, TE, LI
Ylipahkala Maria (MYL) maria.ylipahkala@edu.hel.fi LA

Erityisluokkien opettajat 

Kristiina Toivola,  09 310 25791 (Nummi)
Mari Rouhiainen, (Suutari)
Annu Kauppinen, (Suutari)

POY-ryhmien iltapäivätoiminnan yhteystiedot

POY 1 erityisluokanopettaja  09 310 33351/040 626 5285
POY 1 ryhmän numero 09 310 26406/040 688 5765 (iltapäivätoiminta)
POY 2 erityisluokanopettaja  09 310 25778/040 629 9410
POY 2 ryhmän numero 09 310 73243/050 522 6742 (iltapäivätoiminta)

Laaja-alaiset erityisopettajat  

Jonna Jutila, Nummi, 09 310 82507
Sisko Vranki-Kaidesoja, Suutari, 09 310 83195
Sini Peltokorpi, 09 310 33961 / 040 861 9711

Valmistava opetus 

09 310 39488 / 040 647 5044

Koulunkäyntiavustajat

Tiimivastaava
Lehtinen Mari, puh. 09 31033287, 040 6705199

Nummi
Ahmad Bahiya
Mäkilä Ansa
Penninkilampi Anu
Rosti Hanna 
Suomi Sami
Silamu Hamila
Vichy Alessandro
Vivolin Gether

Suutari
Kurki Sami
Malinen Saara
Vivolin Tuomas

Opinto-ohjaajat

Virve Lipsanen, puh. 040 334 1769   
Leni Kärkkäinen, puh. 040 768 4056 (paikalla ti-pe)

Kouluvalmentaja

Pauliina Turunen, puh. 09 310 33371

Kuraattorit   

Anu Sin, puh. 09 310 71994, 050 466 9645

Elina Vento, puh 09 310 34289, 040 6838109 (paikalla keskiviikkoisin, perjantaisin sekä parittomien viikkojen maanantaisin)

Terveydenhoitaja 

Ida Liias, puh. 050 436 2018
Nummessa keskiviikkoisin ja torstaisin. Vastaanotto ilman ajanvarausta klo 9.45-10.15.
Suutarissa maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin. Vastaanotto ilman ajanvarausta klo 12-12.30. 

Terveydenhoitaja käyttää myös Maisa-palvelua. Palvelun käytöstä tiedotetaan huoltajia. 

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta . Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

POY-ryhmien iltapäivätoiminnan yhteystiedot

POY 1 ryhmän numero 09 310 26406/040 688 5765 
POY 2 ryhmän numero 09 310 73243/050 522 6742 

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. 

Kerho- ja harrastustoiminta

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät jatkuvat 16.1.2023 alkaen:

MAANANTAI
Kuvataiteen maailma (3-6.lk)

Aika: klo 14.15-15.45
Paikka: Töyrynummen toimipisteen käsityö-/kuvisluokka
Kuvataideharrastuksessa pääset kehittämään omia kuvallisen ilmaisun taitojasi ryhmässä. Harrastuksessa maalataan, piirretään, muotoillaan ja rakennellaan. Tärkeintä on kaikkia kannustava ilmapiiri, jossa jokainen saa toteuttaa itseään omista lähtökohdistaan. Toimintaa kehitetään osallistujien omia ideoita kuunnellen. Tule mukaan kurkistamaan kuviksen maailmaan!
Ilmoittautuminenhttps://taidekoulut.eepos.fi/#/forms/38
Yhteystiedot: Elisa Gylling, 0449865059, elisa.gylling@taidekoulut.fi
Järjestäjä: Pukinmäen taidekoulut / Harrastamisen Suomen malli

TIISTAI

Kuvisharrastus (6-9.lk) *Alkaa ti 7.3.

Aika:  Klo 15.30-17

Paikka: Huom! Malmin peruskoulussa, Talvelan toimipisteen kuvataideluokassa

Tervetuloa oppimaan kuvan tekoa! Harrastuksessa piirretään, maalataan ja tutustutaan erilaisiin kuvataiteen tekniikoihin. Joka kerta tehdään harjoituksia, jotka kehittävät silmän ja käden yhteistyötä ja teknisiä esitystaitoja, vapaata ilmaisua ja taiteellista intoa unohtamatta. Harrastus sopii kaiken tasoisille.  

Ilmoittautuminen: https://lasifaasi.fi/kuviskerhot  

Yhteystiedot: Laura Aalto-Setälä, info@lasifaasi.fi , puh. 045 677 9171  

Järjestäjä: Studio Lasifaasi / Harrastamisen Suomen malli

 

Futsal (3-6.lk)
Aika: klo 14.15.15.45
Paikka: Liikuntasali
Futsalin ja jalkapallon perustaitoja ja peliä.
Ohjaaja: Outi Alakurtti
Ilmoittautuminen: https://helsinginponnistus.fi/kerhot-leirit/

Yhteystiedot: outi.alakurtti@helsinginponnistus.fi
Järjestäjä: Helsingin Ponnistus / Harrastamisen Suomen malli

Monilaji (7-9.lk)
Aika: klo 15.30-17
Paikka: Huom! Tapanilan Urheilukeskuksella
Monilajiharrastuksessa kokeillaan rennolla otteella eri lajeja eri viikoilla osallistujien toiveet huomioiden: Kiipeilyä, jousiammuntaa, keilailua, biljardia, salibandyä liigavalmentajan johdolla, kuplafutista, koripalloa, nyrkkeilyä, sirkusta, tanssitunteja yms. Harrastustoiminnan ohjaajina toimivat kunkin lajin nuorten valmentajat Tapanilan Urheilukeskuksen henkilökunnasta sekä urheilukeskuksen tiloissa toimivien seurojen henkilökunnasta.
Ilmoittautuminen: https://tapanilanurheilu.fi/monilajiharrastus/
Järjestäjä: Tapanilan Urheilukeskus / Harrastamisen Suomen malli

KESKIVIIKKO

Street-tanssi (6.lk) UUSI!

Aikaklo 17-18
Paikka: Tapulin nuorisotalo
Tervetuloa mukaan street-tunneilla Tapulikaupungin nuorisotalolle! Tunneilla jammaillaan hyvän musiikin tahtiin, harjoitellaan street-tanssin peruselementtejä ja tanssitaan koreografiaa. Tunti sopii kaiken tasoisille tanssijoille. Nähdään tanssitunnilla!
Ilmoittautuminen: siltamaki@nuorisoseurat.fi  
Ilmoita seuraavat tiedot: Koulun nimi, oppilaan nimi, huoltajan nimi, sähköpostiosoite & puhelinnumero
Järjestäjä: Siltamäen Nuorisoseura ry / Harrastamisen Suomen malli

Ruoanlaitto (3.-6.lk) UUSI!

Aika: klo 15.45-17.15
Paikka: Vaskiniityn toimipisteen kotitalousluokka
Oletko kiinnostunut ruoanlaitosta ja leipomisesta? Haluatko oppia käyttämään turvallisesti keittiön erilaisia välineitä? Tervetuloa mukaan tutustumaan ja oppimaan yhdessä ruoanlaittoa. Ruoanlaiton lisäksi opimme tekemään yhdessä sekä perehdytään, mitä ruoanlaitto vaatii.
Ilmoittautuminen: https://gest.fi/customers/aefgbk/4536
Yhteystiedotamina@qjdiasporassa.fi / p. 0400 212432
Järjestäjä: QJ Diasporassa / Harrastamisen Suomen malli

Kuvisharrastus (7-9.lk)
Aika: klo 15.30-17
Paikka: Huom! Hiidenkiven peruskoulussa, luokka 14sa
Tervetuloa oppimaan kuvan tekoa! Harrastuksessa piirretään, maalataan ja tutustutaan erilaisiin kuvataiteen tekniikoihin. Joka kerta tehdään harjoituksia, jotka kehittävät silmän ja käden yhteistyötä ja teknisiä esitystaitoja, vapaata ilmaisua ja taiteellista intoa unohtamatta.
Harrastus sopii kaiken tasoisille.
Ilmoittautuminen: https://lasifaasi.fi/kuviskerhot
Yhteystiedot: Laura Aalto-Setälä, info@lasifaasi.fi , puh. 0456779171
Järjestäjä: Studio Lasifaasi / Harrastamisen Suomen malli

Kiipeily (7-9.lk) *TÄYNNÄ*
Aika: ke klo 15.30-16.30
Paikka: Huom! Tammiston Kiipeilyareenalla
Kiipeily on erittäin monipuolista liikuntaa, jota voi harrastaa kaiken ikäiset ihmiset. Kiipeily on lähtökohtaisesti yksilölaji, jossa kamppaillaan omia käsivoimia vastaan, mutta parhaimmillaan kiipeily tapahtuu hyvässä porukassa ja toisten kannustamana. Tule mukaan Kiipeilyareenalla järjestettäviin kiipeilyryhmiin!
Ilmoittautuminen: https://forms.gle/QwWEcXa75XbCH8KC8
Järjestäjä: Kiipeilyareena / Harrastamisen Suomen malli

 

...
Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä.
Yläkouluikäisten ryhmiin voi tulla mukaan myös ilman ennakkoilmoittautumista.
Harrastamisen Suomen mallin toiminnassa osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen keston ajan.

 

Muuta toimintaa alueella:

Avoin nuorisotalotoiminta
9-12-vuotiaille
Keskiviikko klo 13.30-16
Paikka: Suutarilan nuorisotalo
Hinta: Maksuton
Järjestäjä: Suutarilan nuorisotalo
Ilmoittautuminen: ei ilmoittautumista, nuorisotalolla käydäksesi tarvitset maksuttoman jäsenkortin .

Avoin nuorisotalotoiminta
13-17-vuotiaille
Keskiviikko klo 17-20.45
Paikka: Suutarilan nuorisotalo
Hinta: Maksuton
Järjestäjä: Suutarilan nuorisotalo
Ilmoittautuminen: ei ilmoittautumista, nuorisotalolla käydäksesi tarvitset maksuttoman jäsenkortin .

Muuta

Katso EasySport –tunnit ala-asteikäisille https://easysport.fi/

Katso FunAction –tunnit yläasteikäisille https://funactionnuorille.fi/

Katso Malmin seurakunnan kerhot https://www.helsinginseurakunnat.fi/artikkelit/kerhot

Operaatio Pulssi 12-18-vuotiaille http://pohjoispulssi.munstadi.fi/esite/

Voit etsiä harrastusta myös Harrastushaun kautta https://nk.hel.fi/harrastushaku/

 

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Voit myös katsoa lähialueen muiden koulujen kerho- ja harrastustarjonnan.
Lue lisää kerho- ja harrastustoiminnasta

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Huoltajat

 
Herta Warto-Tillander (puheenjohtaja) Katariina Huurtola
Tomi Raitio (varapuheenjohtaja) Henrik Laine
Marko Laakso Taina Rigori
Tuovi Tuovinen Johanna Louhimo
Sanna Hiltunen Henna Korpela

Opettajat

 
Mirtta Kurki Marko Soini
Kristiina Toivola Maria Vasankari

Muu henkilökunta

 
Mari Lehtinen Ansa Mäkilä

 

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Suutarinkylän peruskoulun arjesta myös Facebookissa ja Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Suutarinkylän peruskoulu Facebookissa   Suutarinkylän peruskoulu Instagramissa

Sijainti

Vaskiniitynkuja 2 A, 00740 Helsinki
Avaa kartta uuteen ikkunaan

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.
 • Kulkureitillä on alle 6 m pitkä luiska.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi on raskas tai muuten vaikeasti avattavissa.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 2 kerrosta.
 • Tilassa on hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi avautuu käsin helposti. Hissin kerrosnumerot eivät ole sormin tunnusteltavissa. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.
 • Toimipisteessä on esteetön wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.
 • Toinen esteetön wc on kerroksessa 2.