Sophie Mannerheimin koulu

Taka-Töölössä sijaitseva koulumme on erityiskoulu, jossa on vuosiluokat 1.-9.
Sophie Mannerheimin koulu
Kuva: Tiina Piri

Yhteystiedot

Sibeliuksenkatu 14, 00260 Helsinki Näytä esteettömyystiedot
suomi
PL 26302, 00099 Helsingin kaupunki

Sophie Mannerheimin koulu on erityiskoulu, joka tarjoaa vaativan erityistuen ohjausta ja opetusta sekä sairaalaopetusta. Koulussa toimivat luokat 1.-9. 

Pääkoulumme sijaitsee Kivelän sairaala-alueella. Osoite on Sibeliuksenkatu 14 rakennus 4. Googlemaps ohjaa eri rakennukseen. Koulu palvelukartalla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

 

Meidän koulu

Koulumme oppilaspaikkoja koordinoivat keskitetysti Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan erityissuunnittelijat.

Sairaalaopetuksen osalta oppilaitamme ovat HYKS lasten- ja nuorten psykiatristen, somaattisten, neurologisten ja osastojen peruskouluikäiset.

Koulumme oppilasmäärä vaihtelee osastohoidossa olevien oppilaiden määrän mukaan ollen keskimäärin 140-150 oppilasta päivässä. Sophie Mannerheimin koulun omien oppilaiden määrä on 117.

Koulumme sijaitsee neljässä eri toimipisteessä: Sibeliuksenkatu - pääkoulu, Välskärinkadun osastoluokka, Stenbäckinkatu ja Sylvesterintie.

Sophie Mannerheimin koulun esittelyvideo(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Yhteisten aineiden lisäksi peruskoulussa opiskellaan aihekokonaisuuksia. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden tunneilla tai niitä toteutetaan teemoina, projekteina tai osana koulun muuta toimintaa.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Sophie Mannerheimin koulussa opiskellaan A1-kielenä englantia 1. luokalta alkaen. A2-kielenä on mahdollista opiskella espanjaa. B1-kielenä koulussamme opiskellaan ruotsia 6.luokalta alkaen.

Sairaalassa potilaina olevat oppilaat jatkavat oman koulunsa kieliohjelman mukaan.

Lukuvuosi 2023-24 on alkanut!

Meillä on lauantaikoulupäivä 23.9. Huoltajat ovat tervetulleita kouluun mukaan. Lisätietoja saatte wilmassa oppilaan oman opettajan kautta.

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, kasvukeskustelut sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Koulussa toimii asiantuntijajohtokunta.

 

Koulumme pääasiallisena kodin ja koulun välisen yhteistyön muotona toimivat 4-6 viikon välein järjestettävät kasvukeskustelut, joihin kutsutaan oppilas, huoltajat, hoitovastuuhenkilöt ja muut yhteistyökumppanit. Yhteistyön tarkoituksena on rakentaa avointa ja luottamuksellista vuorovaikutusta sekä kasvatuskumppanuutta.

Kasvukeskusteluissa keskustellaan ihmisenä sekä oppijana kasvamisesta, oppimisesta ja siinä edistymisestä, arvioinnista sekä oppilaan tarvitsemasta tuesta. Yhteistyötapaamisissa käytetään tarvittaessa tulkkipalveluita. Huoltajiin ollaan yhteydessä tarpeen vaatiessa päivittäin.  

Eripituisilla osastojaksoilla olevien oppilaiden huoltajia tavataan tarpeen mukaan koulun tai hoitotahon järjestämissä neuvotteluissa.  

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso Sophie Mannerheimin koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

SOPHIE MANNERHEIMIN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

Koulun johtokunta hyväksynyt §8 / 6.6.2017 

1.  YLEISTÄ 

Koulun tehtäviin kuuluu ohjata ja harjaannuttaa oppilaita hyvään käyttäytymiseen sekä kunnioittamaan toisten ihmisarvoista kohtelua. Sophie Mannerheimin koulun oppilaat ovat osallistuneet koulun järjestyssääntöjen laadintaan perusopetuslain 47 a §:n mukaisesti. 

Järjes­tyssäännöt on laadittu siksi, että jokaisella kou­lussa työskentelevällä ja opiskelevalla olisi työrauha ja että koulu olisi kaikille turvalli­nen ja viihtyisä paikka. 

Jokainen kouluyhteisön jäsen on omalta osaltaan vastuussa siitä, että työrauha koulussa säilyy. Järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaan ollessa koulussa ja osallistuessaan koulun toimintaan; oppi- ja välitunneilla tai osallistuessa koulun ulkopuolella järjestettävään toimintaan. 

2.  KOULUALUEET 

Sophie Mannerheimin koulussa on useita toimipisteitä, joten koulualueen muodostavat toimipisteiden sisätilat, rappukäytävät ja rakennusta ympäröivä piha- tai muu alue sekä erikseen osoitetut välituntialueet. 

3.  KÄYTTÄYTYMINEN KOULUSSA 

3.1.  

Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei oppilaalle ole myönnetty lupaa poissaoloon. Oppilas suorittaa hänelle annetut tehtävät tunnollisesti sekä käyttäytyy asiallisesti ja väkivallattomasti koulupäivän, oppituntien, ruokailun sekä välituntien aikana. 

3.2.      

Sophie Mannerheimin koulussa edellytetään kaikilta asiallista toiset huomioon ottavaa ja kohteliasta käytöstä sekä kielenkäyttöä. Kaikkia oppilaita kohdellaan tasa-arvoisesti ja kaikki otetaan mukaan. 

3.3.                                     

Kouluun tuodaan vain ne tavarat, joita tarvitaan koulutyössä. Oppilas huolehtii omista koulutarvikkeistaan ja opiskeluvälineistään. Suurten rahasummien ja arvokkaiden esineiden tuomista kouluun tulee välttää. 

3.4.                                     

Vaarallisia, tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettuja esineitä tai aineita ei saa tuoda kouluun. Päihteiden ja tupakointivälineiden tuonti ja käyttö koulun alueella on kielletty.                           

3.5.                                     

Koulun ja toisten oppilaiden omaisuutta kohdellaan asiallisesti. Oppilas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa koulun tai toisen henkilön omaisuuteen kohdistuneen vahingon. 

3.6.                                     

Koulun aikuiset puuttuvat aina oppilaan häiritsevään, väkivaltaiseen tai muuten järjestyssääntöjä rikkovaan käyttäytymiseen. Tapahtumista ilmoitetaan kotiin tai järjestetään kasvukeskustelu, johon huoltaja osallistuu. 

3.7.                                     

Koulu- ja välituntiympäristön siisteydestä ja viihtyvyydestä huolehditaan yhdessä. 

4.  OPPITUNNIT 

4.1.                                     

Oppituntien aikana jokainen on vastuussa viihtyisän opiskelu- ja työskentelyilmapiirin ylläpitämisestä luokas­sa. 

4.2.                                     

Ulkovaatteet ja – jalkineet jätetään oppituntien ajaksi niille osoitettuihin paikkoihin. 

4.3.                                     

Matkapuhelin suljetaan tai laitetaan äänettömälle oppitunnin ajaksi, ellei ole erikseen sovittu sen käytöstä opiskelutarkoitukseen. 

4.4.                                    

Koulussa toimitaan koulun aikuisten antamien ohjeiden mukaisesti. 

5.  VÄLITUNNIT 

5.1.                                     

Välitunnilla noudatetaan sääntöjä ja vaalitaan hyviä kaveritaitoja. Kiusaamista ei suvaita, vaan aikuiset puuttuvat siihen välittömästi.                    

5.2.                                     

Koulupäivän aikana koulualueelta voi poistua ainoastaan aikuisen luvalla. 

5.3.                                     

Jos oppilas tulee kouluun pyörällä tai muulla välineellä, tulee hänen huolehtia siitä, että se säilytetään koulun osoittamassa paikassa koulupäivän ajan. 

6.  RUOKAILU 

6.1.  

Ruokailuun mennään sovittuun aikaan rauhallisesti. Ruokailutilanteessa noudatetaan hyviä tapoja. 

 

Henkilökuntamme yhteystiedot

Rehtori 

Anna-Kaisa Lindquist
puh. 040 6309305 ja 09 31028829 
anna-kaisa.lindquist@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Virka-apulaisrehtori 

Pia Paakkari
puh. 040 334 1414
pia.paakkari@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Johtokunnan puheenjohtaja

Tuija Kotavuopio

Koulusihteeri 

Tina Bergman 
Puh. +358 9 310 72077/050-4013131
tina.bergman@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kohdevastaava

Antti Lounasvuori
puh. 050 4086803
paikalla yleensä päivittäin noin klo 8.00-12.00

Pääkoulu

Sibeliuksenkatu 14, rakennus 4
PL 26302, 00099 Helsingin kaupunki

Vastuuopettajat

Kati Hakala (vuosiluokat 7-9)
puh. 09 31086087, 040 3361445
Sampo Salovesi (vuosiluokat 1-6, opetusharjoittelijoiden yhteyshenkilö)
puh. 09 31086167, 040 6374789
Vuokko Haukka (sairaalaopetus, N1-5 ja S1 -osastot)
puh. 040 336 2154

Opettajat

Anttonen Sami
Aspelin Monika
Erähalme Vesa
Hakala Kati
Haukka Vuokko
Herva Eszter
Heikkonen Mikko
Honkanen Evi
Kangas Sanni
Kari Roosa
Kautonen Päivi
Keskinen Hanna-Leena
Koskela Salla
Kukkola Elina
Laapio Kati
Lavikainen Elina
Liimatainen Aino
Luotomaa Miikka
Orhala Satu
Pelkonen Liisa
Pettersson Catarina
Rautaoja Inka (inka.m.rautaoja@)
Ruohonen Tiia
Salmikivi Elina
Salovesi Sampo
Sarkamies-Uutela Tino
Säkäjärvi Liisa
Westerholm Alma

Sylvesterintien yksikkö 

Sylvesterintie 10 A, 00370 Helsinki
PL 37303, 00099 Helsinki

Opettajat

Frolova Kristina 040 336 2153 (vastuuopettaja)
Tissari Sara

kko Seppä Sanni

Uusi lastensairaala, Stenbäckinkadun yksikkö

Stenbäckinkatu 11, 00290 Helsinki

Opettajat

Asp Nina
Kivalo Ina puh. 040 159 1143 (vastuuopettaja)
Rostedt Nina

VETO-opettajat

Helsingin kaupungin kouluilta tulevat pyynnöt, yhteistyö tuettujen erityisluokkien kanssa

Ina Kivalo 1-9lk Nepsy ja somatiikka
puh. 040 1591143
ina.kivalo (at) edu.hel.fi

Sami Anttonen
puh. 040 685 0315
sami.anttonen (at) edu.hel.fi

Konsultoivat opettajat

Sairaalaopetuksen kansallinen kehittämishanke

Riikka Vuorenmaa (yläkoulu), puh. 040 1799640
riikka.vuorenmaa (at) edu.hel.fi

Kaisa Ruotsalainen (alakoulu), puh. 040 6624059
kaisa.ruotsalainen (at) edu.hel.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi (at) edu.hel.fi (poikkeukset opettajat/henkilökuntalistassa)

Ruotsinkielinen opetus

Zacharias Topeliusskolan
Osoite Stenbäckinkatu 11, 00290 Helsinki

Sjukhuslärare

Lena Gärkman
tfn 040 835 2629, lena.garkman@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulunkäynninohjaajat

Grönstrand Esther
Koivula Soile
Nieminen Sirpa (sirpa.m.nieminen@)
Pirnes Ahti
Rötkö Elina
Tikka Satu
Tolvanen Kerttu
Willgren Pinja

Opinto-ohjaajat

Alma Westerholm 040 334 8919
alma.westerholm(at)edu.hel.fi

Catarina Pettersson 040 334 1409
catarina.pettersson(at)edu.hel.fi

Terveydenhoitajat

Heidi Ahlqvist, p. 0401921240(Sibeliuksenkatu)
Sibeliuksenkadulla perjantaisin klo 8–14.15.
Vapaa vastaanottoaika klo 12-12:30 

Farah Samsam, p. 09 3107 6089 (Sylvesterintie)

Koulupsykologi

Koulukuraattori

Saija Kivimäki
p. 09 310 71918

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Iltapäivätoiminta

Helsinki järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa koulupäivän jälkeen. Iltapäivätoiminta on mukavaa ja monipuolista tekemistä turvallisessa ympäristössä. Toiminnasta vastaavat koulutetut ohjaajat. Iltapäivätoiminnan aikana lapselle tarjotaan välipala.

Hakeminen ja lisätietoa koululaisten iltapäivätoiminnasta.
Iltapäivätoimintapaikat palvelukartalla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
 

Jokaiselle iltapäivätoimintaa tarvitsevalle oppilaalle suunnitellaan erikseen iltapäivähoidon järjestelyt yhteistyössä koulun, opetustoimen iltapäivätoiminnan, sosiaalitoimen ja hoitotahon kanssa.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 4.9.2023 alkaen

Lukuvuoden 2023-2024 harrastukset päivitetään sivulle elokuussa 2023.

Kevätlukukaudella 2023 koulussamme oli tarjolla seuraavat harrastukset:

Keskiviikkoisin 

Tanssi 

Aika: Keskiviikkoisin klo 13.30-14.30 

Paikka: Liikuntasalissa 

Tanssiharrastuksessa tanssitaan osallistujien lempimusiikkien tahtiin ja tehdään erilaisia luovia tanssiharjoituksia, joiden kautta jokainen saa löytää omanlaisensa tavan liikkua ja tanssia. Harrastuksessa opetellaan myös rennosti erilaisia nykytanssin tekniikoita, opetellaan ryhmässä toimimista ja esiintymistä. Ryhmässä on kaksi tanssin ohjaajaa kerrallaan ja koulun puolesta erityisavustajia. 

Ohjaajat: Taika Rautiainen ja Aliina Lindroos 

Ilmoittautuminen tämän linkin kautta: ilmoittaudu tanssiin tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: hsm.yhteisotanssiiry@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) / 040 355 9351 (Elisa) 

Järjestäjä: Yhteisö tanssii ry / Suomen harrastamisen malli 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Johtokunnan jäsenet

Kotavuopio Tuija, puheenjohtaja  
Pasanen Timo, jäsen
Tainio Juuso, jäsen   
Rintamäki Teija, jäsen  
Kivalo Ina, jäsen (opettajajäsen)  
Elina Rötkö, jäsen (muu henkilöstö)
Sarkamies-Uutela Tino, varajäsen (muu henkilöstö) 
Haapanen Lea varajäsen  
Simojoki Heli, varajäsen

Aika Maanantai 27.3.2023 klo 16.05-16.47 

Paikka Sophie Mannerheimin koulu, Sibeliuksenkatu 14, rak.4 

Läsnä  

Kotavuopio Tuija (pj)  
Haapanen Lea (varajäsen) 
Pasanen Timo  
Simojoki Heli (varajäsen) 
Tainio Juuso  
Kivalo Ina, opettajajäsen  
Rötkö Elina, muu henkilöstö  

Lindquist Anna-Kaisa, esittelijä, pöytäkirjan pitäjä 

Pia Paakkari, esittelijä 

1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.05. 

2 Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen virka-apulaisrehtorille 

Puheenjohtaja myönsi puhe- ja läsnäolo-oikeuden virka-apulaisrehtori Pia Paakkarille. 

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

4 Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

5 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ina Kivalo ja Elina Rötkö. 

6 Sophie Mannerheimin koulun johtokunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen  

uuden kuntalain edellyttämällä tavalla. Pöytäkirjat niihin liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

Päätös: 

Johtokunnan pöytäkirjat viedään koulujen verkkosivuille yleisesti nähtäville mahdollisimman pian tarkastamisen jälkeen. 

7 Sophie Mannerheimin koulun vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen.  

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 13.12.2022 §303 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2023 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 8.2.2023 §12 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2023 - 31.12.2023. 

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 13.12.2022 talousarvion noudattamisohjeet (Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö. 

Toimialajohtaja päätti palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat 8.2.2023, jonka pohjalta perusopetusjohtaja päätti kehyksen talousarviovuodeksi 2023 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.  

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.  

Sophie Mannerheimin koulun osalta budjettikehys on yhteensä 5 227 574 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, kevään 2023 osalta on 110 oppilasta ja syksyn ennusteen 2023 osalta 110 oppilasta. 

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta. 

Liitteet:   

Koulun käyttösuunnitelman johtokuntaraportti 

Päätös: 

Sophie Mannerheimin koulun johtokunta hyväksyi talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti. 

Lisäksi johtokunta päätti, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.  

8 Koulun kuulumisia, mm. EHO-toiminnan loppuminen 

Virka-apulaisrehtori esitteli koulun kuulumisia. 

9 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.47 

Tuija Kotavuopio    

puheenjohtaja  

Anna-Kaisa Lindquist Pia Paakkari 

esittelijä, sihteeri esittelijä 

  

Olemme tarkistaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen noudattavan kokouksen kulkua ja siinä tehtyjä päätöksiä. 

Ina Kivalo Elina Rötkö 

Allekirjoitettu pöytäkirja on koulun kansliassa. 

Pöytäkirja nähtävänä yleisessä tietoverkossa koulumme internetsivustolla.

Aika maanantai 1.6.2023 klo 16.04-16.30 

Paikka Sophie Mannerheimin koulu 

Läsnä  

Kotavuopio Tuija puheenjohtaja  
Haapanen Lea varajäsen  
Tainio Juuso jäsen   
Rintamäki Teija jäsen  
Kivalo Ina jäsen (opettajajäsen)  
Sarkamies-Uutela Tino      varajäsen (muu henkilöstö) 

Poissa
Pasanen Timo                    jäsen 

Lindquist Anna-Kaisa esittelijä, pöytäkirjan pitäjä 

Paakkari Pia esittelijä 

1                   Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.04 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 

3 Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 

4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Tino Sarkamies-Uutela ja Ina Kivalo 

5 Sophie Mannerheimin koulun johtokunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen  

uuden kuntalain edellyttämällä tavalla. Pöytäkirjat niihin liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

Päätös 

Johtokunnan pöytäkirjat viedään koulujen verkkosivuille yleisesti nähtäville mahdollisimman pian tarkastamisen jälkeen. 

6 Lukuvuoden 2022-2023 toimintakertomuksen johtokunnalle tiedoksi saattaminen 

Virka-apulaisrehtori esitteli toimintakertomuksen.  

7 Lukuvuosi 2023-2024 - lauantaikoulupäivän 23.9.2023 tiedoksi saattaminen 

Rehtori on päättänyt, että Sophie Mannerheimin koulussa tehdään lukuvuonna 2023-2024 yksi lauantaityöpäivä 23.9.2023. Lauantaikoulupäivästä muodostuva vapaapäivä sijoitetaan perjantaihin 17.11.2023 valtakunnallisten sairaalaopetuspäivien ajankohtaan sopivasti. 

8 Muut asiat 

9 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30 

Tuija Kotavuopio 

puheenjohtaja  

Anna-Kaisa Lindquist Pia Paakkari 

sihteeri ja esittelijä esittelijä 

Olemme tarkistaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen noudattavan kokouksen kulkua ja siinä tehtyjä päätöksiä. 

Tino Sarkamies-Uutela Ina Kivalo 
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja 

Allekirjoitettu pöytäkirja on koulun kansliassa. 

Pöytäkirja nähtävänä yleisessä tietoverkossa koulumme internetsivustolla.

Apulaisrehtori
Pia Paakkari
+358 9 310 80813
pia.paakkari@hel.fi

Koulusihteeri
Tina Bergman
+358 9 310 72077
tina.bergman@hel.fi

Rehtori
Anna-Kaisa Lindquist
+358 9 310 28829
anna-kaisa.lindquist@hel.fi

Sijainti

Sibeliuksenkatu 14, 00260 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

  • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
  • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.
  • Kulkureitillä on alle 6 m pitkä luiska.

Pääsisäänkäynti

  • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
  • Sisäänkäynnin yhteydessä on alle 6 m pitkä luiska.
  • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi on raskas tai muuten vaikeasti avattavissa.

Sisätilat

  • Toimipiste sijaitsee kerroksessa 3.
  • Tilassa on hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi on raskas. Hissin kerrosnumerot eivät ole sormin tunnusteltavissa. Uloskäyntikerroksen painike erottuu muista. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
  • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi. Lasiovissa on kontrastimerkinnät.
  • Toimipisteessä on esteetön wc kerroksessa 3.