Kasvatuksen ja koulutuksen palveluneuvonta antaa yleisneuvontaa puhelimitse ma-pe klo 10-12 ja 13-15 sekä toimistolla tiistaisin ja torstaisin klo 10-12 ja 13-15 osoitteessa Työpajankatu 8.

Puistolan peruskoulu

Puistolassa sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Puistolan peruskoulu

Puistolan peruskoulu on toiminut yhtenäisenä peruskouluna lukuvuoden 2002 alusta lähtien. Puistolan liikuntahalli ja liikuntapuisto ovat koulun käytössä koulun toiminta-aikoina. Oppilaita koulussa on noin 730.

Luokkien 1-6 opetus tapahtuu pääasiassa alakoulun luokkasoluissa. Samalla luokkatasolla opiskelevia oppilaita voidaan ryhmitellä joustavasti.

Luokilla 7-9 rinnakkaisluokkien määrä vaihtelee. Puistolanraitin ala-asteen oppilaiden oma lähikoulu seitsemännelle luokalle siirryttäessä on Puistolan peruskoulu.  

Puistolan peruskoulun tavoitteena on olla kaikkien lasten turvallinen lähikoulu ykkösestä ysiin.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Luokilla 1 — 6 oma luokanopettaja opettaa pääosan tunneista. Opettajan tukena ovat erityisopettajat, koulunkäyntiavustajat ja suomi toisena kielenä -opettajat resurssien mukaan.

7.–9. luokilla lukuvuosi on jaettu neljään jaksoon. Opiskelu on pääosin kurssimuotoista. Oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa. Vapaaehtoinen 3. luokalta alkanut A-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi A-kieleksi.

Yhteisten aineiden lisäksi peruskoulussa opiskellaan aihekokonaisuuksia. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden tunneilla tai niitä toteutetaan teemoina, projekteina tai osana koulun muuta toimintaa.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin.

Koulun opetussuunnitelman painopiste on yleissivistävässä perusopetuksessa. Perustaitojen harjaantumisen jälkeen oppilailla on mahdollisuus valita omia painotuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan koulun monipuolisesta valinnaisainetarjonnasta.  

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ruotsi tai saksa
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, ruotsi, saksa tai espanja
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): saksa, ranska, espanja ja venäjä

Painotettu opetus

Puistolan peruskoulu on liikuntalähikoulu, joka aloittanut yhteistyön Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian, Urhean, kanssa lukuvuonna 2013–2014. Urhea-liikuntaluokalla opiskelevat oppilaat valitaan kuudennen luokan keväällä Puistolan peruskouluun valituista uusista seitsemäsluokkalaisista. Erillistä valintakoetta ei ole, vaan oppilas hakee liikuntaluokalle lomakkeella, jolla kartoitetaan oppilaan urheiluharrastuksen aktiivisuutta ja tavoitteellisuutta.

Urhea-toiminta

Puistolan peruskoulu on liikuntalähikoulu, joka aloittanut yhteistyön Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian, Urhean, kanssa lukuvuonna 2013–2014. Yhteistyön tarkoituksena on edistää paikallisten urheiluseurojen ja koulun välistä yhteistyötä yläasteikäisten aktiivisesti harrastavien urheilijoiden opiskelun ja urheilun yhdistämisessä. Urheilevalle nuorelle tarjotaan urheiluharrastusta tukevaa liikuntaa ja valmennusta koulupäivän yhteydessä ja tuodaan urheilun tukipalvelun asiantuntijuutta urheilijalle ja hänen lähipiirilleen. 

Urhea-liikuntaluokalla opiskelevat oppilaat valitaan kuudennen luokan keväällä Puistolan peruskouluun valituista uusista seitsemäsluokkalaisista. Erillistä valintakoetta ei ole, vaan oppilas hakee liikuntaluokalle lomakkeella, jolla kartoitetaan oppilaan urheiluharrastuksen aktiivisuutta ja tavoitteellisuutta.

Lue lisää alta kohdasta Urhea-toiminta.

Uusi lukuvuosi alkaa torstaina 10.8.2023 klo 9.00.

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso Puistolan peruskoulun lounaslista

Puistolan peruskoulun johtokunnan 8.6.2017 § 5 hyväksymät järjestyssäännöt 

1. Perusopetuslaki 29§ määrää noudattamaan järjestyssääntöjä. Järjestyssääntöjen tarkoitus on, että jokaisella koulun henkilöllä on turvallinen ympäristö. Turvallisessa ympäristössä jokaisella on oikeus psyykkiseen ja fyysiseen koskemattomuuteen sekä mahdollisuus opiskella ja työskennellä rauhassa. Järjestyssäännöt koskevat kouluaikaa ja koulualuetta. 

Kouluaikaan kuuluvat oppi-, väli-, ruoka- ja taukotunnit sekä koulumatkat, opintokäynnit ja kaikki koulun järjestämät tilaisuudet. Koulun aluetta ovat koulurakennus ja sen pihat. 

2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet 

Puistolan peruskoulun oppilaalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä yksityiselämän suojaan. 
Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta turvallisessa opiskeluympäristössä, suojassa väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. 
Oppilaalla on velvollisuus osallistua työjärjestyksen mukaiseen opetukseen, suorittaa tehtävänsä tunnollisesti sekä käyttäytyä asiallisesti ja ystävällisesti. 

3. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 

Koulussa puhutaan ystävällisesti ja asiallisesti.  
Kiusaaminen ja haukkuminen on kielletty. 
Oppitunneille saavutaan ajoissa tarvittavien opiskeluvälineiden kanssa. 
Oppitunneilla kaikki vastaavat hyvästä työrauhasta. 
Oppitunneilla mobiililaite saa olla esillä vain opettajan luvalla. 
Oppitunnilla saa syödä tai juoda vain opettajan luvalla. 
Ruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja. 
Ulkovaatteita ei tuoda opetustiloihin tai ravintolaan. 
Kaikkien tulee huolehtia koulun turvallisuudesta. Yhteisestä omaisuudesta pidetään hyvää huolta ja ympäristö pidetään siistinä. 
Vahingonaiheuttaja korvaa tai siivoaa aiheuttamansa vahingon. 
Jokainen on velvollinen ilmoittamaan henkilökunnalle havaitsemastaan 
turvallisuuteen liittyvästä uhkatilanteesta tai viasta. 
Koulussa noudatetaan terveellisiä elämäntapoja 
Kouluun ei saa tuoda energiajuomia, tupakka- tai nuuskatuotteita, päihteitä, eikä vaaralisia tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettuja esineitä. 
Polkupyörät ja mopot on säilytettävä niille varatuilla paikoilla. 
Koulupäivän aikana koulualueelta ei saa poistua ilman erillistä lupaa. 

4. Kurinpito 

Jos oppilas ei noudata järjestyssääntöjä häntä ojennetaan tai hänelle määrätään kurinpitorangaistus perusopetuslain säädösten mukaisesti (Pol 35–36§). 
Lain määräämiä seuraamuksia ovat oppilaan puhuttaminen, määrääminen tekemään kotitehtäviä koulupäivän jälkeen, siivousvelvoite tai vahingon korvaaminen, oppitunnilta poistaminen, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, opetukseen osallistumisen epääminen, rehtorin kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen. 
Opettajilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat ja ottaa haltuunsa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet. 
Opettajalla on oikeus käyttää tilanteen vaatimia voimakeinoja, mikäli oppilas kieltäytyy poistumasta tai luovuttamasta opettajalle häiritseviä tai vaarallisia esineitä tai aineita. 

Järjestyssäännöt käydään läpi oppilaiden kanssa lukukauden aluksi.

Puistolan peruskoulu – lähiliikuntakoulu 

Mitä Urhea-toiminta tarkoittaa?

Puistolan peruskoulu on liikuntalähikoulu, joka aloittanut yhteistyön Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian, Urhean, kanssa lukuvuonna 2013–2014. Yhteistyön tarkoituksena on edistää paikallisten urheiluseurojen ja koulun välistä yhteistyötä yläasteikäisten aktiivisesti harrastavien urheilijoiden opiskelun ja urheilun yhdistämisessä. Urheilevalle nuorelle tarjotaan urheiluharrastusta tukevaa liikuntaa ja valmennusta koulupäivän yhteydessä ja tuodaan urheilun tukipalvelun asiantuntijuutta urheilijalle ja hänen lähipiirilleen.

Miten oppilaat valitaan Urhea-luokalle?

Urhea-liikuntaluokalla opiskelevat oppilaat valitaan kuudennen luokan keväällä Puistolan peruskouluun valituista uusista seitsemäsluokkalaisista. Erillistä valintakoetta ei ole, vaan oppilas hakee liikuntaluokalle lomakkeella, jolla kartoitetaan oppilaan urheiluharrastuksen aktiivisuutta ja tavoitteellisuutta.

Miten Urhea-valmennus toimii käytännössä?

Liikuntaluokalla oppilaalle järjestetään kerran viikossa kaksi tuntia valmennusta koulupäivän yhteydessä. Seitsemännellä luokalla kaikki liikuntaluokkalaiset harjoittelevat omalla koululla järjestettävässä yleisvalmennuksessa. Kahdeksannelta luokalta eteenpäin oppilas voi osallistua alueelliseen lajivalmennusryhmään jalkapallossa, salibandyssa, koripallossa, jääkiekossa tai voimistelussa. Muiden lajien harrastajien osalta valmennuskäytännöt sovitaan yksilöllisesti.

Valmennuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja ohjauksesta vastaavat alueellisten yhteistyöseurojen tai lajiliittojen valmentajat yhteistyössä alueen koulujen kanssa.

Valmennuksen ja liikuntatuntien lisäksi oppilas voi valita lukujärjestykseensä erilaisia valinnaisliikunnan kursseja. 

Haku Urhea-toimintaan ja lisätietoa

Hakemus Urhea-luokalle syksyksi 2023 pitää jättää viimeistään 13.1.2023.

Hakemus palautetaan paperisena koulun kansliaan. Tulostettava lomake löytyy tekstin alta lomakkeet kohdasta.

Liikuntaluokalle hakijoille järjestetään ”kokeilutreenit” motivaation varmistamiseksi 15.12.2022 klo 8.15 – 9.45 Puistolan peruskoulun liikuntasalissa.

Lisätietoa urheiluluokan toiminnasta:

Lisätietoa urheiluluokan toiminnasta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Puistolan peruskoulun rehtori Juha Ruutila: 09 310 82521, juha.ruutila@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Koulun Urhea-yhteistyön koordinaattori Kati Luoto: kati.luoto@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Lomakkeet

Huoltajien tulee täyttää ja palauttaa lupahakemus perusopetuksesta poissaoloon luokanopettajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen hakemuksen kohteena olevaa poissaoloajankohtaa.

Lupahakemus perusopetuksesta poissaoloon

TET-lomakkeet (huom. TET-sopimuslomakkeessa on vanhat päivämäärät, käytä alempaa löytyvää tyhjää TET-hakulomaketta)
Työelämään tutustumisjaksolla tarvittavat lomakkeet (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

TET-hakulomake: TET-hakulomake

Urhea-hakemus
Hakemus Urhea-luokalle
Lukuvuoden 2022-23 Urhea-lomake sekä valmentajan lausunto tulee palauttaa paperisena viimeistään 13.1.2023 Puistolan peruskoulun kansliaan. Liikuntaluokalle hakijoille järjestetään ”kokeilutreenit” motivaation varmistamiseksi 8.12.2022 klo 8.15 – 9.45 Puistolan peruskoulun liikuntasalissa.

Kasvatuksen ja koulutuksen lomakkeet

Henkilökuntamme yhteystiedot

Rehtori Juha Ruutila
040 5042780 / 09 310 82521  juha.ruutila@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Virka-apulaisrehtori Iira-Maria Ullgren
040 5044703 / 09 310 84065  iira-maria.ullgren@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulusihteeri Jarna Järvo-Geitel 
040 1590415 / 09 310 82522  jarna.jarvo-geitel@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Johtokunnan puheenjohtaja Maija Kallis (yhteystiedot saa tarvittaessa koululta) 

Kouluisäntä Tuomo Sarkkinen  
040 9225448  kv.puistola-pk@sol.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kouluravintola Satu Palo-oja (palveluvastaava)  
050 3210534  puistolankoulu@compass-group.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Iltapäiväkerho + aamupäiväkerho
puistolanperus@nanokerhot.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  044 582 0336

Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Arzu Caydam-Lehtonen 
koudankoulunvanhemmat@gmail.com (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Opettajainhuone 
09 310 82525

Luokanopettajat ja luokanohjaajat

1A Anni Laine
1B Riina Tarkiainen
2A Hanna Juusela
2B Hanna Kuisma
2–5D Vilma Mäkelä
3A Nina Silfver
3B Anni Pulkkinen
4A Jukka Kettunen
4B Kati Kupiainen
4C Johanna Runila
5A Tuuli Lahtinen
5B Mia Saranen
6A Suvi Mähönen
6B Ville Simanainen
6C Teemu Arkkila
2-8P erityisluokanopettaja

6–9A Jaana Päiviö erityisluokanopettaja
7B Timo Kangaslampi, historia ja yhteiskuntaoppi
7C Anna Pekonen, englanti
7D Johanna Kalpio, matematiikka, fysiikka, kemia
7E Tarja Uusitalo, ruotsi, saksa 
7F Kati Rantala, äidinkieli ja kirjallisuus, ilmaisutaito 
7G Riikka Ranta, matematiikka, fysiikka, kemia
8B Jukka-Pekka Leistola, historia ja yhteiskuntaoppi
8C Kati Luoto, liikunta, terveystieto
8D Milla Honkanen, englanti
8E Maria Wilkus, musiikki
8F Minttu Virkki, kotitalous
8G Pilvi Savolainen, englanti, ranska
9B Jouni Kuisma, matematiikka, fysiikka, kemia
9C Joonas Lietepohja, espanja, englanti
9D Anne Kuutamo, käsityö, tekstiilityö, kuvataide
9E Tiia Lempiäinen, matematiikka, fysiikka
9F Sari Pellinen, ruotsi
9G Ruusa Peltonen, suomen kieli ja kirjallisuus

9H Tuija Tapio, kuvataide, käsityö

Muut opettajat

Anu Ekholm-Pöllänen, matematiikka, fysiikka, kemia
Kirsi Ketola, liikunta
Hanna Korhonen, ruotsi
Jarkko Kurttila, ev. lut. uskonto, terveystieto
Timo Laakkonen, erityisopettaja
Minna Laitinen, oppilaanohjaus
Pirjo Laukkanen, suomen kieli ja kirjallisuus
Pertti Leinonen, käsityö
Laura Mansikka, erityisopettaja
Mirjana Mirolovic, matematiikka
Mari Nurmi, erityisopettaja
Pia Ranna, oppilaanohjaus
Satu Ratinen, kotitalous
Sofia Rosenlund, islam
Noora Ruokonen, erityisopettaja
Eeva Saesmaa, suomi toisena kielenä
Juho Savola, matematiikka, fysiikka, kemia
Markus Tuulari, biologia, maantieto
Jarkko Tähtinen, liikunta
Tarja Uusitalo, ruotsi, saksa
Eila von Boehm-Salo,  biologia, maantieto                                                                                                                 

Erityisopettaja Timo Laakkonen 3AB, 6C, 8. ja 9. luokat 040 3349037 / 09 310 82529
Erityisopettaja Laura Mansikka 6A, 8. ja 9. luokat  040 6646805 / 09 310 83222
Erityisopettaja Mari Nurmi  luokkatasot 1, 2, 4 ja 5  040 3349040 / 09 310 84083
Erityisopettaja Noora Ruokonen 6B, 7. luokat 040 3345819 / 09 310 89356
Luokka 2-5D opettaja Vilma Mäkelä  09 31038343 / 040 5446098
Luokka 6–9A Jaana Päiviö  040 3349039 / 09 310 84077
POY-luokka  opettajan puhelin 040 6265340 / 09 310 33048
POY-luokka luokkapuhelin 040 6748010 / 09 310 72529
Suomi toisena kielenä Eeva Saesmaa  040 6877622 / 09 310 32663

Koulunkäynninohjaajat

Hend Abdulhameed
Ceyhan Doramar
Aleksi Hilmola
Ronja Kakko

Jaakko Kiisseli
Mari Mäki
Mounia Nouski
Jama Razmpour

Opinto-ohjaajat

Minna Laitinen  040 3349036 / 09 310 82527
Pia Ranna 040 6421863/ 09 310 38852

Psykologi (ei ole tällä hetkellä)
Kuraattori  Annika Kairavuo
050 4013252 / 09 310 71829 

Terveydenhoitaja Hanna Vehkamaa  
050 3586712 / 09 310 76468

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Koululaisten aamupäivätoimintaa järjestetään perusopetuslain mukaisesti kaupungin suomenkielisissä ja ruotsinkielisissä kouluissa ja joissakin leikkipuistoissa. Lapset voivat osallistua toimintaan ennen oppituntien alkua. Ilmoittautuminen ja lisätietoa aamupäivätoiminnasta.

 

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 4.9.2023 alkaen

MAANANTAI

Uinti (3.–5.lk)
Aika: Maanantaisin klo 15–15.55 (11.9 alkaen)
Paikka: Jakomäen uimahallin iso allas
HTU Stadi ry järjestää yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa uintiryhmän lapsille. Uintiryhmä kokoontuu torstaisin Jakomäen uimahallissa (Somerikkopolku 6, 00770 Helsinki). Ryhmässä opetellaan uinnin tekniikkaa ja vesitaitoja sekä leikitään yhdessä. Aikaa jätetään aina myös vapaalle uiskentelulle. 
Vaatimuksena uintiryhmään pääsyyn on 50 metrin uimataito isossa altaassa. Varusteina uintiryhmäläisillä oltava uimalasit ja uima-asu.
Uintiryhmä on ilmainen lapsille. Ilmoittautuminen tapahtuu alla olevan linkin kautta. Ilmoittautuneet otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä, ja tämän jälkeen he saavat tarkemmat ohjeet sähköpostitse.
Ilmoittautuminen (vaatii rekisteröitymisen Myclubiin): https://htu.myclub.fi/flow/courses/6008297 (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Yhteydenotot hkiuintiryhmat@htu.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Järjestäjä: Helsingin taitouimarit / Harrastamisen Suomen malli

TIISTAI

Kuvisharrastus  (3–6.lk)
Aika: Tiistaisin klo 14–15.30
Paikka: Luokka XX
Tervetuloa oppimaan kuvan tekoa! Harrastuksessa piirretään, maalataan ja tutustutaan erilaisiin kuvataiteen tekniikoihin. Joka kerta tehdään harjoituksia, jotka kehittävät silmän ja käden yhteistyötä ja teknisiä esitystaitoja, vapaata ilmaisua ja taiteellista intoa unohtamatta.   
Harrastus sopii kaiken tasoisille.  
Ilmoittautuminen: https://lasifaasi.fi/kuviskerhot (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Yhteystiedot: Laura Aalto-Setälä, info@lasifaasi.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 0456779171  
Järjestäjä: Studio Lasifaasi / harrastamisen Suomen malli 

KESKIVIIKKO

Monilaji (6.–9.lk)
Aika: Keskiviikkoisin klo 15.30–17
Paikka: Tapanilan Urheilukeskus
Kyseessä on monilajiharrastus, jossa kokeillaan rennolla otteella eri lajeja eri viikoilla osallistujien toiveet huomioiden: kiipeilyä, jousiammuntaa, keilailua, biljardia, salibandyä liigavalmentajan johdolla, kuplafutista, koripalloa, nyrkkeilyä, sirkusta, tanssitunteja yms. Harrastustoiminnan ohjaajina toimivat kunkin lajin nuorten valmentajat Tapanilan Urheilukeskuksen henkilökunnasta sekä urheilukeskuksen tiloissa toimivien seurojen henkilökunnasta.  
Ilmoittautuminen: https://tapanilanurheilu.fi/monilajiharrastus/ (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Järjestäjä: Tapanilan Erä / Harrastamisen Suomen malli

PERJANTAI

Ruoanlaitto (3.–6.lk)
Aika: Perjantaisin klo 14.30-16 tai klo 16-17.30
Paikka: Kotitalousluokka 103 tai 113
Oletko kiinnostunut ruoanlaitosta ja leipomisesta? Haluatko oppia käyttämään turvallisesti keittiön erilaisia välineitä? Tervetuloa mukaan tutustumaan ja oppimaan yhdessä ruoanlaittoa. Ruoanlaiton lisäksi opimme tekemään yhdessä sekä perehdytään, mitä ruoanlaitto vaatii.
Ilmoittautuminen: https://gest.fi/customers/aefgbk/5527 (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (klo 14.30–16) tai  https://gest.fi/customers/aefgbk/5528 (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (klo 16-17.30)
Järjestäjä: QJ-Diasporassa / Harrastamisen Suomen malli

Jos et pääse osallistumaan, muistathan perua ilmoittautumisen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.
Helsingin kaupungin tarjoamia maksuttomia harrastuksia löydät myös seuraavilta verkkosivuilta:   
•    EasySport: Maksutonta harrasteliikuntaa 3.–6.luokkalaisille liikunta.hel.fi/easysport
•    FunAction: Maksutonta harrasteliikuntaa 13–17-vuotiaille vuotiaille liikunta.hel.fi/funaction
•    Operaatio Pulssi! Maksuttomia harrastuksia, tapahtumia ja retkiä 12–18-vuotiaille https://nuorten.hel.fi/tekemista-ja-paikkoja/operaatio-pulssi/operaatio-pulssi-lansi/ (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) https://nuorten.hel.fi/tekemista-ja-paikkoja/operaatio-pulssi/operaatio-pulssi-ita/ (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  https://nuorten.hel.fi/tekemista-ja-paikkoja/operaatio-pulssi/operaatio-pulssi-pohjoinen/ (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 
•    Nuorten.hel.fi
•    Harrastukset.hel.fi
Tervetuloa harrastamaan ja ota kaverikin mukaan!
Terveisin,
Harrastamisen Suomen mallin koordinaattori Pinja Rosenberg puh. 040 682 6870, pinja.rosenberg@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Harrastamisen Suomen malli Helsingissä nuorten.hel.fi/suomenmalli
 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Johtokunnan puheenjohtaja Maija Kallis (yhteystiedot saa tarvittaessa koululta) varajäsen Pauliina Koponen

Hanna Eranka, varajäsen Minna Sirviö
Jussi Junni, varajäsen Jari Qvintus
Irene Järvelä, varajäsen Heidi Alenius-Nieminen
Jani Mähönen, varajäsen Timo Bengs
Mari Nurmi, varajäsen Nina Silfver
Jarkko Tähtinen, varajäsen Joonas Lietepohja
Maija Isola, varajäsen Mari Mäki

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Sijainti

Koudantie 2, 00760 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi on raskas tai muuten vaikeasti avattavissa.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 2 kerrosta.
 • Tilassa on vaikeasti havaittava hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi on raskas. Hissin kerrosnumerot eivät ole sormin tunnusteltavissa. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Tilassa on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Sisätilojen ovet eivät erotu selkeästi seinästä.
 • Toimipisteessä on esteettömäksi merkitty wc kerroksessa 1. Wc:ssä ei ole tarpeeksi tilaa pyörätuolille.
 • Toinen esteettömäksi merkitty wc on kerroksessa 2.
 • Kolmas esteettömäksi merkitty wc on kerroksessa 1.