Puistolan peruskoulu

Puistolan peruskoulu on toiminut yhtenäisenä peruskouluna lukuvuoden 2002 alusta lukien. Puistolan liikuntahalli ja liikuntapuisto ovat koulun käytössä koulun toiminta-aikoina. Oppilaita koulussa on noin 720.

Puistolan peruskoulu on toiminut yhtenäisenä peruskouluna lukuvuoden 2002 alusta lukien. Puistolan liikuntahalli ja liikuntapuisto ovat koulun käytössä koulun toiminta-aikoina.

Luokkien 1-6 opetus tapahtuu pääasiassa alakoulun luokkasoluissa. Samalla luokkatasolla opiskelevia oppilaita voidaan ryhmitellä joustavasti.

Luokilla 7-9 rinnakkaisluokkien määrä vaihtelee. Puistolanraitin ala-asteen oppilaiden oma lähikoulu seitsemännelle luokalle siirryttäessä on Puistolan peruskoulu.  

Puistolan peruskoulun tavoitteena on olla kaikkien lasten turvallinen lähikoulu ykkösestä ysiin.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma   sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma  . Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Luokilla 1 — 6 oma luokanopettaja opettaa pääosan tunneista. Opettajan tukena ovat erityisopettajat, koulunkäyntiavustajat ja suomi toisena kielenä -opettajat resurssien mukaan.

7.–9. luokilla lukuvuosi on jaettu neljään jaksoon. Opiskelu on pääosin kurssimuotoista. Oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa. Vapaaehtoinen 3. luokalta alkanut A-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi A-kieleksi.

Yhteisten aineiden lisäksi peruskoulussa opiskellaan aihekokonaisuuksia. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden tunneilla tai niitä toteutetaan teemoina, projekteina tai osana koulun muuta toimintaa.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin.

Koulun opetussuunnitelman painopiste on yleissivistävässä perusopetuksessa. Perustaitojen harjaantumisen jälkeen oppilailla on mahdollisuus valita omia painotuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan koulun monipuolisesta valinnaisainetarjonnasta.  

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ruotsi tai saksa
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, ruotsi, saksa tai espanja
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): saksa, ranska, espanja ja venäjä

Painotettu opetus

Puistolan peruskoulu on liikuntalähikoulu, joka aloittanut yhteistyön Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian, Urhean, kanssa lukuvuonna 2013–2014. Urhea-liikuntaluokalla opiskelevat oppilaat valitaan kuudennen luokan keväällä Puistolan peruskouluun valituista uusista seitsemäsluokkalaisista. Erillistä valintakoetta ei ole, vaan oppilas hakee liikuntaluokalle lomakkeella, jolla kartoitetaan oppilaan urheiluharrastuksen aktiivisuutta ja tavoitteellisuutta.

Urhea-toiminta

Puistolan peruskoulu on liikuntalähikoulu, joka aloittanut yhteistyön Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian, Urhean, kanssa lukuvuonna 2013–2014. Yhteistyön tarkoituksena on edistää paikallisten urheiluseurojen ja koulun välistä yhteistyötä yläasteikäisten aktiivisesti harrastavien urheilijoiden opiskelun ja urheilun yhdistämisessä. Urheilevalle nuorelle tarjotaan urheiluharrastusta tukevaa liikuntaa ja valmennusta koulupäivän yhteydessä ja tuodaan urheilun tukipalvelun asiantuntijuutta urheilijalle ja hänen lähipiirilleen. 

Urhea-liikuntaluokalla opiskelevat oppilaat valitaan kuudennen luokan keväällä Puistolan peruskouluun valituista uusista seitsemäsluokkalaisista. Erillistä valintakoetta ei ole, vaan oppilas hakee liikuntaluokalle lomakkeella, jolla kartoitetaan oppilaan urheiluharrastuksen aktiivisuutta ja tavoitteellisuutta.

Lue lisää alta kohdasta Urhea-toiminta.

Seiskojen valinnaisaineilta ke 18.1

Tilaisuudessa esitellyt diat löytyvät täältä --> Valinnaisaineilta_diat_18.1.2023_PuistolanPK  

 

Tulevien 1. luokkalaisten ilmoittautuminen on auki 9.1.2023 — 29.1.2023

Omaan lähikouluun (Puistolan peruskoulu) ilmoittaudutaan Asti-järjestelmässä osoitteessa asti.hel.fi.

Täällä on lisätietoa kouluun ilmoittautumisesta: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/ilmoittautuminen/perusopetus

 

Koulutulokkaiden huoltajien vanhempainilta

Vanhempainillassa käydyt diat löydät --> 10.1.2023 vanhempainilta

Tulevien ekaluokkalaisten huoltajille järjestetään vanhempainilta etänä tiistaina 10.1.2023 klo 17.30. 

Vanhempainiltaan pääset tästä  linkistä.

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän  kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso Puistolan peruskoulun lounaslista

 

Puistolan peruskoulun johtokunnan 8.6.2017 § 5 hyväksymät järjestyssäännöt 

1. Perusopetuslaki 29§ määrää noudattamaan järjestyssääntöjä. Järjestyssääntöjen tarkoitus on, että jokaisella koulun henkilöllä on turvallinen ympäristö. Turvallisessa ympäristössä jokaisella on oikeus psyykkiseen ja fyysiseen koskemattomuuteen sekä mahdollisuus opiskella ja työskennellä rauhassa. Järjestyssäännöt koskevat kouluaikaa ja koulualuetta. 

Kouluaikaan kuuluvat oppi-, väli-, ruoka- ja taukotunnit sekä koulumatkat, opintokäynnit ja kaikki koulun järjestämät tilaisuudet. Koulun aluetta ovat koulurakennus ja sen pihat. 

2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet 

Puistolan peruskoulun oppilaalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä yksityiselämän suojaan. 
Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta turvallisessa opiskeluympäristössä, suojassa väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. 
Oppilaalla on velvollisuus osallistua työjärjestyksen mukaiseen opetukseen, suorittaa tehtävänsä tunnollisesti sekä käyttäytyä asiallisesti ja ystävällisesti. 

3. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 

Koulussa puhutaan ystävällisesti ja asiallisesti.  
Kiusaaminen ja haukkuminen on kielletty. 
Oppitunneille saavutaan ajoissa tarvittavien opiskeluvälineiden kanssa. 
Oppitunneilla kaikki vastaavat hyvästä työrauhasta. 
Oppitunneilla mobiililaite saa olla esillä vain opettajan luvalla. 
Oppitunnilla saa syödä tai juoda vain opettajan luvalla. 
Ruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja. 
Ulkovaatteita ei tuoda opetustiloihin tai ravintolaan. 
Kaikkien tulee huolehtia koulun turvallisuudesta. Yhteisestä omaisuudesta pidetään hyvää huolta ja ympäristö pidetään siistinä. 
Vahingonaiheuttaja korvaa tai siivoaa aiheuttamansa vahingon. 
Jokainen on velvollinen ilmoittamaan henkilökunnalle havaitsemastaan 
turvallisuuteen liittyvästä uhkatilanteesta tai viasta. 
Koulussa noudatetaan terveellisiä elämäntapoja 
Kouluun ei saa tuoda energiajuomia, tupakka- tai nuuskatuotteita, päihteitä, eikä vaaralisia tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettuja esineitä. 
Polkupyörät ja mopot on säilytettävä niille varatuilla paikoilla. 
Koulupäivän aikana koulualueelta ei saa poistua ilman erillistä lupaa. 

4. Kurinpito 

Jos oppilas ei noudata järjestyssääntöjä häntä ojennetaan tai hänelle määrätään kurinpitorangaistus perusopetuslain säädösten mukaisesti (Pol 35–36§). 
Lain määräämiä seuraamuksia ovat oppilaan puhuttaminen, määrääminen tekemään kotitehtäviä koulupäivän jälkeen, siivousvelvoite tai vahingon korvaaminen, oppitunnilta poistaminen, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, opetukseen osallistumisen epääminen, rehtorin kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen. 
Opettajilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat ja ottaa haltuunsa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet. 
Opettajalla on oikeus käyttää tilanteen vaatimia voimakeinoja, mikäli oppilas kieltäytyy poistumasta tai luovuttamasta opettajalle häiritseviä tai vaarallisia esineitä tai aineita. 

Järjestyssäännöt käydään läpi oppilaiden kanssa lukukauden aluksi.

Puistolan peruskoulu – lähiliikuntakoulu 

Mitä Urhea-toiminta tarkoittaa?

Puistolan peruskoulu on liikuntalähikoulu, joka aloittanut yhteistyön Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian, Urhean, kanssa lukuvuonna 2013–2014. Yhteistyön tarkoituksena on edistää paikallisten urheiluseurojen ja koulun välistä yhteistyötä yläasteikäisten aktiivisesti harrastavien urheilijoiden opiskelun ja urheilun yhdistämisessä. Urheilevalle nuorelle tarjotaan urheiluharrastusta tukevaa liikuntaa ja valmennusta koulupäivän yhteydessä ja tuodaan urheilun tukipalvelun asiantuntijuutta urheilijalle ja hänen lähipiirilleen.

Miten oppilaat valitaan Urhea-luokalle?

Urhea-liikuntaluokalla opiskelevat oppilaat valitaan kuudennen luokan keväällä Puistolan peruskouluun valituista uusista seitsemäsluokkalaisista. Erillistä valintakoetta ei ole, vaan oppilas hakee liikuntaluokalle lomakkeella, jolla kartoitetaan oppilaan urheiluharrastuksen aktiivisuutta ja tavoitteellisuutta.

Miten Urhea-valmennus toimii käytännössä?

Liikuntaluokalla oppilaalle järjestetään kerran viikossa kaksi tuntia valmennusta koulupäivän yhteydessä. Seitsemännellä luokalla kaikki liikuntaluokkalaiset harjoittelevat omalla koululla järjestettävässä yleisvalmennuksessa. Kahdeksannelta luokalta eteenpäin oppilas voi osallistua alueelliseen lajivalmennusryhmään jalkapallossa, salibandyssa, koripallossa, jääkiekossa tai voimistelussa. Muiden lajien harrastajien osalta valmennuskäytännöt sovitaan yksilöllisesti.

Valmennuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja ohjauksesta vastaavat alueellisten yhteistyöseurojen tai lajiliittojen valmentajat yhteistyössä alueen koulujen kanssa.

Valmennuksen ja liikuntatuntien lisäksi oppilas voi valita lukujärjestykseensä erilaisia valinnaisliikunnan kursseja. 

Haku Urhea-toimintaan ja lisätietoa

Hakemus Urhea-luokalle syksyksi 2023 pitää jättää viimeistään 13.1.2023.

Hakemus palautetaan paperisena koulun kansliaan. Tulostettava lomake löytyy tekstin alta lomakkeet kohdasta.

Liikuntaluokalle hakijoille järjestetään ”kokeilutreenit” motivaation varmistamiseksi 15.12.2022 klo 8.15 – 9.45 Puistolan peruskoulun liikuntasalissa.

Lisätietoa urheiluluokan toiminnasta:

Lisätietoa urheiluluokan toiminnasta

Puistolan peruskoulun rehtori Juha Ruutila: 09 310 82521, juha.ruutila@hel.fi
Koulun Urhea-yhteistyön koordinaattori Kati Luoto: kati.luoto@edu.hel.fi

Lomakkeet

Huoltajien tulee täyttää ja palauttaa lupahakemus perusopetuksesta poissaoloon luokanopettajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen hakemuksen kohteena olevaa poissaoloajankohtaa.

Lupahakemus perusopetuksesta poissaoloon

TET-lomakkeet (huom. TET-sopimuslomakkeessa on vanhat päivämäärät, käytä alempaa löytyvää tyhjää TET-hakulomaketta)
Työelämään tutustumisjaksolla tarvittavat lomakkeet

TET-hakulomake: TET-hakulomake

Urhea-hakemus
Hakemus Urhea-luokalle
Lukuvuoden 2022-23 Urhea-lomake sekä valmentajan lausunto tulee palauttaa paperisena viimeistään 13.1.2023 Puistolan peruskoulun kansliaan. Liikuntaluokalle hakijoille järjestetään ”kokeilutreenit” motivaation varmistamiseksi 8.12.2022 klo 8.15 – 9.45 Puistolan peruskoulun liikuntasalissa.

Kasvatuksen ja koulutuksen lomakkeet

Henkilökuntamme yhteystiedot

Rehtori Juha Ruutila
040 5042780 / 09 310 82521  juha.ruutila@hel.fi

Virka-apulaisrehtori Antti Mönki 
040 5044703 / 09 310 84065  antti.monki@hel.fi (mm. sijaistamiskyselyt)

Koulusihteeri Jarna Järvo-Geitel 
040 1590415 / 09 310 82522  jarna.jarvo-geitel@hel.fi

Johtokunnan puheenjohtaja Maija Kallis (yhteystiedot saa tarvittaessa koululta) 

Kouluisäntä Tuomo Sarkkinen  
040 9225448  kv.puistola-pk@sol.fi

Kouluravintola Satu Palo-oja (ravintolanhoitaja)  
050 3210534  puistolankoulu@amica.fi

Iltapäiväkerho + aamupäiväkerho
puistolanperus@nanokerhot.fi   044 582 0336

Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Arzu Caydam-Lehtonen 
koudankoulunvanhemmat@gmail.com

Opettajainhuone 
09 310 82525

(Opettajan nimen jälkeen suluissa olevaa lyhennettä käytetään mm. lukujärjestyksissä. Lähinnä sitä tarvitsevat yläluokkien oppilaat.)

Luokanopettajat ja luokanohjaajat

1A Tiina Junkkari (TIJ)
1B Hanna Kuisma (KUH)
2A Nina Silfver (NIS)
2B Anni Pulkkinen (APU)
1–4D Perttu Puska (PEP)
3A Jukka Kettunen (JUK)
3B Kati Kupiainen (KUK)
3C Johanna Runila (JOR)
2-3P 
4A Anni Laine (ALA)
4B Riina Tarkiainen (TAR)
5A Ella Väätäinen (ELV)
5B Ville Simanainen (VIS)
5C Virpi Miettinen (VIM)
6A Hanna Juusela (JUH)
6M Mia Saranen (MIS)
6T Tuuli Lahtinen (TUL)

7–9A Jaana Päiviö (JAP)  erityisluokanopettaja
7B Jukka-Pekka Leistola (LEJ)  historia ja yhteiskuntaoppi
7C Kati Luoto (KAL)  liikunta, terveystieto
7D Milla Honkanen (MIL)  englanti
7E Maria Wilkus (MAW)  musiikki
7F Minttu Virkki (MVI)  kotitalous
7G Pilvi Savolainen (PSA)  englanti, ranska
8B Jouni Kuisma (JOK)  matematiikka, fysiikka, kemia
8C Joonas Lietepohja (JOL)  espanja, englanti
8D Anne Kuutamo (AKU)  käsityö, tekstiilityö, kuvataide
8E Tiia Lempiäinen (TIL)  matematiikka, fysiikka, kemia
8F Sari Pellinen (SAP)  ruotsi
8G Ruusa Peltonen (RUP)  suomen kieli ja kirjallisuus
8H Tuija Tapio (TUT)  kuvataide, käsityö, tekstiilityö
9B Timo Kangaslampi (TIK)  historia ja yhteiskuntaoppi
9C Tuija Koski-Lammi (TKL)  biologia, maantieto
9E Eila von Boehm-Salo (EVB) biologia, maantieto
9F Anna Pekonen (APE)  englanti
9G Kati Rantala (KAR)  äidinkieli ja kirjallisuus, ilmaisutaito

Muut opettajat

Anu Ekholm-Pöllänen (APE)  matematiikka, fysiikka, kemia
Anssi Braunsschweiler (ANB) resurssiopettaja
Jami Homa (JAH)  islam
Johanna Kalpio (JKA)  matematiikka, fysiikka, kemia
Kirsi Ketola (KIK)  liikunta
Jarkko Kurttila (JKU)  ev. lut. uskonto, terveystieto
Pirjo Laukkanen (PLA)  suomen kieli ja kirjallisuus
Pertti Leinonen (LEP)  käsityö (tn)
Maria Lezhnina (LeMa)  katolinen uskonto
Mari Nurmi (MAN)   laaja-alainen erityisopettaja
Timo Laakkonen (TLA)    laaja-alainen erityisopettaja
Laura Mansikka (LAM)  laaja-alainen erityisopettaja
Minna Laitinen (MLA)  oppilaanohjaus
Pia Ranna (PIR)  oppilaanohjaus
Riikka Ranta (RIR)  matematiikka, fysiikka, kemia
Satu Rumbin (SRU)  kotitalous
Eeva Saesmaa (ESA)  suomi toisena kielenä
Jarkko Tähtinen (JAT)   liikunta
Tarja Uusitalo (TAU)  ruotsi, saksa
Anita Virtala  (AVI)   ruotsi, saksa
Eila von Boehm-Salo (EVB)  biologia, maantieto                                                                                                                 

Juho Savola (JUS) matematiikka, fysiikka, kemia

Erityisopettaja Vilma Mäkelä 09 31038343 / 040 5446098
Erityisopettaja Timo Laakkonen 040 3349037 / 09 310 82529
Erityisopettaja Laura Mansikka 040 6646805 / 09 310 83222
Erityisopettaja Mari Nurmi  040 3349040 / 09 310 84083
Luokka 1— 4D opettaja 040 3345819 / 09 310 89356
Luokka 7–9A Jaana Päiviö  040 3349039 / 09 310 84077
POY-luokka  opettajan puhelin 040 6265340 / 09 310 33048
POY-luokka luokkapuhelin 040 6748010 / 09 310 72529
Suomi toisena kielenä Eeva Saesmaa  040 6877622 / 09 310 32663

Koulunkäyntiavustajat

Serar Mohamed
Mari Mäki
Ceyhan Doramar
Jama Razmpour
Aleksi Hilmola
Tilda Huff
Mounia Nouski
Ali Mohammed Ali-Moodi

Opinto-ohjaajat

Minna Laitinen  040 3349036 / 09 310 82527
Pia Ranna 040 6421863/ 09 310 38852

Psykologi (ei ole tällä hetkellä)
Kuraattori  Annika Kairavuo
050 4013252 / 09 310 71829 

Terveydenhoitaja Hanna Vehkamaa  
050 3586712 / 09 310 76468

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Koululaisten aamupäivätoimintaa järjestetään perusopetuslain mukaisesti kaupungin suomenkielisissä ja ruotsinkielisissä kouluissa ja joissakin leikkipuistoissa. Lapset voivat osallistua toimintaan ennen oppituntien alkua. Ilmoittautuminen ja lisätietoa aamupäivätoiminnasta.

 

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta . Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. 

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2022-2023

 

Kerho- ja harrastustoiminta koulussamme lukuvuonna 2022−2023

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Kaupunki on vakuuttanut osallistujat.

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät jatkuvat 16.1.2023 alkaen:

MAANANTAI

Uintiharrastus (3-6.lk) *TÄYNNÄ*
Aika: klo 15-15.55
Paikka: Jakomäen uimahalli, iso alla
Harratuksessa opetellaan uinnin tekniikkaa ja vesitaitoja sekä leikitään yhdessä. Aikaa jätetään aina myös vapaalle uiskentelulle. Vaatimuksena harrastuksessa on 50 metrin uimataito isossa altaassa. Varusteina on oltava uima-asu ja uimalaseja suositellaan.
Ilmoittautuminen: (vaatii rekisteröitymisen Myclubiin): https://htu.myclub.fi/flow/courses/4600011
Yhteydenotot: htukurssit@htu.fi
Järjestäjä: HTU Stadi ry / Harrastamisen Suomen malli

KESKIVIIKKO

Elokuvan lumoissa (3-6.lk)
Aika: klo 14-15.30
Paikka: Luokka 100
Kiinnostaako sinua elokuvat ja elokuvantekeminen? Oletko pohtinut, miten ammattituotantojen elokuvat syntyvät ja miten hyvät tarinat voidaan kertoa videokuvan välityksellä? Tervetuloa mukaan tekemään elokuvaa ammattilaisten johdolla! Elokuvatunneilla toimimme pienryhmissä, joissa teemme kaiken elokuvan toteuttamiseen liittyvän alusta loppuun saakka itse: elokuvan suunnittelun, käsikirjoittamisen, kuvaamisen, näyttelemisen, ohjaamisen, leikkaamisen ja editoinnin. Tunneilla opettelemme myös tarinankerrontaa sekä sitä, millaisia kerrontatapoja videokuvassa on ja miten videolla voidaan tuottaa tarinaa. Pienelokuvien lisäksi tunneilla tehdään animaatioita. Tunnit sopivat niin aloittelijoille kuin jo elokuvaa harrastaneille.
Ilmoittautuminen: https://forms.gle/iV14tMw7HVvU7iHR6
Yhteyshenkilö: Tuulia Tuovinen, tuulia.tuovinen@popupry.com
Järjestäjä: PopUp ry / harrastamisen Suomen malli

Eläinharrastus (3-6.lk)
Aika: klo 14-15.30
Paikka: Luokka 109
Eläinharrastuksessa lapsi saa oivaltamisen ja ilon kokemuksia eläinaiheisen ryhmämuotoisen toiminnan kautta. Eläinharrastusryhmä tukee lapsen myötätunnon ja empatiakyvyn kehittymistä, ryhmässä toimimisen taitoja, oman toiminnan ohjauksen taitoja sekä vastuun kantamisen kehittymisen taitoa. Eläinharrastusryhmässä lapsi saa tietoa ikätasoisella tavalla eläimen hoidosta ja huolenpidosta.
Ilmoittautuminen: tämän linkin kautta tai https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=T119V-VuSU61KXEUg_Ta2FwjKePZQiNNjMELdA1QA-ZUNUlBNjA4MEwxQU5MQUxaNVRWSFdCOVpFNC4u
Yhteystiedot: Koordinaattori Anu Hokkanen 050 5533961 ja palveluvastaava: Camilla Sundell p. 0458576450
Järjestäjä: Mahistuki / Harrastamisen Suomen malli

Monilajiharrastus (7.-9.lk)
Aika: 
klo 15:30-17:00
Paikka: Tapanilan urheilukeskus
Monilajiharrastus, jossa kokeillaan rennolla otteella eri lajeja eri viikoilla osallistujien toiveet huomioiden: kiipeilyä, jousiammuntaa, keilailua, biljardia, salibandyä liigavalmentajan johdolla, kuplafutista, koripalloa, nyrkkeilyä, sirkusta, tanssitunteja yms. Harrastustoiminnan ohjaajina toimivat kunkin lajin nuorten valmentajat Tapanilan Urheilukeskuksen henkilökunnasta sekä urheilukeskuksen tiloissa toimivien seurojen henkilökunnasta.
Ilmoittautuminenhttps://tapanilanurheilu.fi/monilajiharrastus/
Järjestäjä: Tapanilan urheilukeskus/ Harrastamisen Suomen malli

Street-tanssi (6.-9.lk) UUSI!
Aika: klo 17-18
Paikka: Tapulin nuorisotalo
Tervetuloa mukaan street-tunneille Tapulikaupungin nuorisotalolle! Tunneilla jammaillaan hyvän musiikin tahtiin, harjoitellaan street-tanssin peruselementtejä ja tanssitaan koreografiaa. Tunti sopii kaiken tasoisille tanssijoille. Nähdään tanssitunnilla!
Ilmoittautuminen: siltamaki@nuorisoseurat.fi
Ilmoita seuraavat tiedot: Koulun nimi, oppilaan nimi, huoltajan nimi ja sähköposti & puhelinnumero
Järjestäjä: Siltamäen Nuorisoseura ry / Harrastamisen Suomen malli

EasySport Palloilu (3-6.lk)
Aika: klo 14-15 (3-4.lk) ja klo 15-16 (5-6.lk)
Paikka: Ala-asteen liikuntasali
EasySport Palloilu on välineenkäsittelytaitoja edistävää liikuntaa. Tunnin aikana liikutaan monipuolisesti erilaisia palloja hyödyntäen leikkien ja pelien muodossa. Ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
Lisätietoa: https://easysport.fi/  & nelli.tuomola@hel.fi
Järjestäjä: Puna-Mustat

TORSTAI

Uintiharrastus (3.-6.lk) *TÄYNNÄ*
Aika: klo 15.15-16
Paikka: Jakomäen uimahalli, pieni alla
Harrastuksessa opetellaan uinnin tekniikkaa ja vesitaitoja sekä leikitään yhdessä. Aikaa jätetään aina myös vapaalle uiskentelulle. Lähtövaatimuksena on, että lapsi osaa sukeltaa ja uida alkeisuintityylillä muutamia metrejä ilman apuvälineitä. Varusteina kerholaisilla oltava uima-asu ja uimalaseja suositellaan.
Ilmoittautuminen: (vaatii rekisteröitymisen Myclubiin): https://htu.myclub.fi/flow/courses/4600015
Yhteydenotot: htukurssit@htu.fi
Järjestäjä: HTU Stadi ry / Harrastamisen Suomen malli

 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Johtokunnan puheenjohtaja Maija Kallis (yhteystiedot saa tarvittaessa koululta) varajäsen Pauliina Koponen

Hanna Eranka, varajäsen Minna Sirviö
Jussi Junni, varajäsen Jari Qvintus
Irene Järvelä, varajäsen Heidi Alenius-Nieminen
Jani Mähönen, varajäsen Timo Bengs
Mari Nurmi, varajäsen Nina Silfver
Jarkko Tähtinen, varajäsen Joonas Lietepohja
Maija Isola, varajäsen Mari Mäki

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Sijainti

Koudantie 2, 00760 Helsinki
Avaa kartta uuteen ikkunaan

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi on raskas tai muuten vaikeasti avattavissa.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 2 kerrosta.
 • Tilassa on vaikeasti havaittava hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi on raskas. Hissin kerrosnumerot eivät ole sormin tunnusteltavissa. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Tilassa on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Sisätilojen ovet eivät erotu selkeästi seinästä.
 • Toimipisteessä on esteettömäksi merkitty wc kerroksessa 1. Wc:ssä ei ole tarpeeksi tilaa pyörätuolille.
 • Toinen esteettömäksi merkitty wc on kerroksessa 2.
 • Kolmas esteettömäksi merkitty wc on kerroksessa 1.