Pihlajiston ala-asteen koulu

Pihlajiston ala-asteen koulussa opiskelee vuosiluokat 1 - 6. Koululla on toimipisteet Pihlajistossa ja Viikinmäellä.
Pihlajiston ala-asteen koulu

Koulussamme on oppilaita koulussa noin 480. Yleisopetuksen ryhmien lisäksi meillä on kolme alueellista erityisen tuen pienryhmää ja kaksi valmistavan opetuksen ryhmää.

Koulumme toimii kahdessa rakennuksessa. Pihlajiston ala-asteen pääkoulu on väistötiloissa osoitteessa Salpausseläntie 1C ja Viikinmäen sivukoulu toimii osoitteessa Harjannetie 36.

Pihlajiston ala-asteen koulun toiminta-ajatuksena on kasvattaa oppilaista itsenäisiä, tasapainoisia, yhteistyökykyisiä, toisia huomioonottavia ja aktiivisia yhteiskunnan jäseniä. Opetus ja kasvatus tukevat myös oppilaiden kasvua monikulttuurisen yhteiskunnan jäseniksi. Tärkeitä tavoitteita ovat yhteistyökyky erilaisten ihmisten kanssa, vastuullisuus, kasvu hyviin tapoihin ja kestävän kehityksen edistäminen.

Koulumme kasvatuksen ja opetuksen tavoitteena on vahvistaa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Tavoitteena on oppiainerajat ylittävä osaaminen.

Meidän koulu

Liikkumisesta koulun ympäristössä   

 • Pyydämme noudattamaan erityistä varovaisuutta liikuttaessa koulun ympäristössä autoillen, varmistakaa, että jättöpaikka on turvallinen. Osa oppilaista kulkee koulumatkansa taksilla ja pieniä oppilaita liikkuu  paljon koulun ympäristössä erityisesti aamuisin.
 • Pienimpien oppilaiden on turvallisinta kulkea koulumatkat kävellen.
 • Oppilaat on vakuutettu koulupäivän aikana ja koulumatkoilla, mitään irtaimistoa ei ole vakuutuksen piirissä.

Vanhempainillan materiaalit

 

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, suomen kielen opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Yhteisten aineiden lisäksi peruskoulussa opiskellaan aihekokonaisuuksia. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden tunneilla tai niitä toteutetaan teemoina, projekteina tai osana koulun muuta toimintaa.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Kieliohjelma

 • A1-kieli: englanti, saksa (pääkoulu, Salpausseläntie 1C)
 • A1-kieli: englanti (Viikinmäen sivukoulu, Harjannetie 36)
 • valinnainen A2-kieli 3. luokalta: saksa
 • B1-kieli 6. luokalta: ruotsi

A2-kielen ryhmä perustetaan, mikäli ryhmään ilmoittautuu vähintään 12 oppilasta.

Elo-syyskuu: Vanhempainillassa esitellään oppimisen ja arvioinnin yleiset tavoitteet vuosiluokkatasolla. Oppilaat valitsevat laaja-alaisen tavoitteen.  

 

Marraskuu: Luokanopettajat välittävät tiedon oppilaan edistymisestä huoltajille marraskuun oppimiskeskustelussa, jossa käydään läpi oppilaan henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttaminen.  

 

Maaliskuu: Opettaja käy oppilaan kanssa henkilökohtaisen keskustelun oppimisen tavoitteiden toteutumisesta. Huoltajalla on halutessaan mahdollisuus osallistua keskusteluun.  

 

Lukuvuositodistus jaetaan oppilaalle viikolla 22. 

 

Lisäksi huoltajat saavat jatkuvaa palautetta oppilaan osaamisesta sekä opinnoissa etenemisestä Wilman välityksellä.

Jokainen kuukausiteema aloitetaan sovittuna päivänä koko koulun yhteisellä “starttitunnilla”. Tämä oppitunti on kaikilla vuosiluokilla samana päivänä, samaan kellonaikaan. Materiaalit, joita käytetään, pohjautuvat paljolti Hyvän mielen taitomerkin tunne- ja vuorovaikutusopetuksen sisältöihin, mutta opetuksessa käytetään myös monien muita tunne- ja vuorovaikutustaitoja edistäviä ohjelmia.

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vuosikello
Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vuosikello

Kodin ja koulun yhteistyö on opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä koulun toimintaa, jonka käytännöt koulut sopivat vanhempien kanssa.

Jokaisessa Helsingin koulussa toimii johtokunta, johon kuuluvat vanhempien keskuudestaan valitsemat edustajat. Johtokunnan valitsee Helsingin opetuslautakunta neljäksi vuodeksi. Johtokunta päättää koulun toimintasuunnitelmasta, valitsee vakituiset opettajat, hyväksyy talousarvion ja esittää koulun opetussuunnitelman opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston hyväksyttäväksi.

Kodin ja koulun yhteistyötä varten on luotu sähköinen Wilma-järjestelmä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun), joka toimii vanhempien ja koulujen välisenä tiedotuskanavana. Wilmasta vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä, ja sen kautta käsitellään oppilaiden opetusjärjestelyihin ja opetukseen liittyviä asioita. Wilman kautta voi myös seurata, miten oma lapsi osallistuu opetukseen.

Koulu tiedottaa oppilaan ja koulun asioista kotiin. Vastaavasti odotetaan, että vanhemmat kertovat koululle lapsen asioista, esimerkiksi poissaoloista. Oppilaan arviointi on osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Lukukauden alussa pidetään vanhempainilta, jossa esitellään koulun henkilökunta ja opettajat antavat luokkakohtaista informaatiota. Tuleville ensimmäisen luokan oppilaille ja huoltajille pidetään tutustumisilta toukokuun alussa ja toisluokkalaisten oppilaiden vanhemmille pidetään kielivalintailta.

Lukuvuositodistuksen lisäksi opettajat pitävät vähintään yhden arviointikeskustelun, johon osallistuvat oppilas ja huoltajat. Tämä pidetään syyslukukauden lopussa.

 

PIHLAVA - Pihlajiston ala-asteen ja Viikinmäen sivukoulun vanhempaintoimikunta edistää koulun oppilaiden vanhempien sekä kasvatusyhteisön välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Järjestämme myös tapahtumia, joilla vahvistetaan oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Pihlavan Facebook (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)-sivut ja sähköpostiosoite pihlava.vanhemmat@gmail.com (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

PIHLAVA - Parents Action Group of Pihlajisto Elementary School (including Viikinmäki school) promotes interaction and cooperation between the parents of the school's pupils and the educational community (school and afternoon club). We also organise events to strengthen pupils' inclusion and sense of community. Pihlava Facebook (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) pages and email pihlava.vanhemmat@gmail.com (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

 

 • Noudatan ohjeita ja sääntöjä sekä hyviä tapoja
 • Käytän asiallista kieltä
 • Kunnioitan kaikkien koskemattomuutta enkä kiusaa ketään
 • Huomioin toiset ja autan muita
 • Noudatan aikatauluja ja teen tehtäväni tunnollisesti
 • Tuon kouluun vain tarvittavat tavarat ja välineet
 • Huolehdin hyvin omista ja käyttööni annetuista välineistä ja tarvikkeista
 • Liikun ja käytän ääntäni koulun tiloissa tilanteeseen sopivalla tavalla
 • Pidän ympäristöni siistinä ja korvaan mahdollisesti aiheuttamani vahingot
 • Tuon matkapuhelimen tai muita arvoesineitä kouluun omalla vastuullani
 • En poistu ilman lupaa koulun alueelta

Järjestyssääntöjen tarkistamisen tarpeellisuus arvioidaan vuosittain toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä. Järjestyssäännöt hyväksyy koulun johtokunta (Helsingin kaupungin opetustoimen johtosääntö § 7).

 

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso Salpausseläntien koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katso Viikinmäen koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Henkilökuntamme yhteystiedot

Pihlajiston ala-asteen koulu
Käyntiosoite Salpausseläntie 1C, 00710 Helsinki
PL 71302, 00099 Helsingin kaupunki
Avoinna koulutyöpäivinä kello 8.00–15.00

Viikinmäen sivupiste
Käyntiosoite Harjannetie 36, 00710 Helsinki
PL 71303, 00099 Helsingin kaupunki
Avoinna koulutyöpäivinä kello 8.00–15.00

Koulusihteeri 

Elisa Koskinen

puh. 09 310 37293 (Linkki aloittaa puhelun)elisa.k.koskinen@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Irina Vainonen, paikalla tiistaisin ja torstaisin

puh. 09 310 40285 (Linkki aloittaa puhelun)irina.vainonen@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Vuokko Mustonen
puh. 09 310 26033 (Linkki aloittaa puhelun), vuokko.mustonen@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Rehtori Heli Färm
puh. 09 310 82557 (Linkki aloittaa puhelun) , heli.farm@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Apulaisrehtorit
Tanja Hämäläinen (Pihlajisto)
puh. 09 310 28407 (Linkki aloittaa puhelun)

Sij. 22.9.-22.12.23 Päivi Koivukangas 

puh. 040 776 2304 (Linkki aloittaa puhelun)

Tuulia Laine (Viikinmäki)
puh. 09 310 86750 (Linkki aloittaa puhelun)

Johtokunnan puheenjohtaja Suvi Laru

Aamu-ja iltapäivätoiminta Puuhala
puuhala@ippuuhala.com (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)    

Pihlajisto
puh. 050 340 8795 (Linkki aloittaa puhelun)

Viikinmäki aamutoiminta puh. 050 537 2990 (Linkki aloittaa puhelun), iltapäivätoiminta puh. 050 410 5142 (Linkki aloittaa puhelun)

Pihlajisto kohdevastaava
Lea Tobbi
puh. 040 922 4651 (Linkki aloittaa puhelun)

Viikinmäki kohdevastaava
Janne Martikainen
puh. 040 922 4650 (Linkki aloittaa puhelun)

Kouluravintola
Pihlajisto
puh. 09 310 82572 (Linkki aloittaa puhelun)

Viikinmäki
puh. 09 310 27744 (Linkki aloittaa puhelun)

Pihlajiston toimipiste

Apulaisrehtori Tanja Hämäläinen (sij. 22.9.-22.12.23 Päivi Koivukangas)
1P Soile Kumpulainen

2P Marika Saarelma

2P Koko A Lody

3P Noora Huotari
3P Iida Jalli
4Pa Joona Lahtela
4Pb Iida Nätkynmäki
4Pc Kaisa Hurmeranta
3-4A Helena Serimaa
4-6A Katri Amzil

5A Milja Lahti

5B Mervi Kumpulainen

5C Riikka-Leena Niiranen

6A Päivi Koivukangas
6B Matti Määttänen
6C Maj Petterberg
3-6A Jussi Lampi
3-6A Valle Turkka
Ela Noora Saarinen

Ela Veera Vesterinen
EN Kaisa Ahtiainen
RU/SA Tanja Hämäläinen (sij. 22.9.-22.12.23 Jenni Lampinen)
S2 Outi Ojaniemi
S2 Lyyti Selin

Viikinmäen sivupiste

Apulaisrehtori Tuulia Laine

1V Riikka Pölyvuori

1V Heini Sirkkanen

1V Lumi Wiikari

2Va Vuokko Ahokas
2Vb Johanna Rauhala
1-2A Sanna Jussila
3Va Urpo Hangasmaa
3Vb Ossi Kärpänen
4Va Tuulia Laine
4Vb Santeri Savonlahti
Ela Maria Heikkinen
EN Maija Knuutila

Islam           
Nadira Beciroski
Sofia Rosenlund
Idir Cheref

Ort Liisa Osola 
Ort Marjaana Kanto
Venäjä Ilona Spelman 

Koulunkäyntiavustajat
Sirpa Albrecht

Oona Koistinen
Sari Lillback
Mira Pashur

Psykologi 

Saara Ollikainen

puh. 09 310 53008 (Linkki aloittaa puhelun)

Kuraattori

Eveliina Einonen (Pihlajisto luokat 1.-3., Viikinmäki)

puh. 09 310 71839 (Linkki aloittaa puhelun)

Reeta Savolainen (Pihlajisto luokat 4.-6.)

puh. 09 310 38871 (Linkki aloittaa puhelun)

Terveydenhoitaja 

Nelli Haatainen

puh. 050 310 5576 (Linkki aloittaa puhelun) 

Vastaanotot ajanvarauksella.

Terveydenhoitaja vastaanottaa oppilaita ilman ajanvarausta arkisin klo 9.45-10.15 ja 12.00-12.30. Terveydenhoitajan tavoittaa myös Wilman kautta.

Kiireelliset tapaukset ja sairauksien hoito omalla terveysasemalla: Pihlajamäen terveysasema Meripihkatie 8, 00710 Helsinki puh. 09 310 59800 (Linkki aloittaa puhelun)

Helsingin terveysneuvontanumero: 09 310 10023 (Linkki aloittaa puhelun)  

Hammashoito

Keskitetty ajanvarausnumero 09 310 51400 (Linkki aloittaa puhelun). Ilta-, viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksen ajanvarauksen puhelinnumero on 09 471 71110 (Linkki aloittaa puhelun)

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Koululaisten aamupäivätoimintaa järjestetään perusopetuslain mukaisesti kaupungin suomenkielisissä ja ruotsinkielisissä kouluissa ja joissakin leikkipuistoissa. Lapset voivat osallistua toimintaan ennen oppituntien alkua. Ilmoittautuminen tapahtuu Wilman (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. Lisätietoa aamupäivätoiminnasta.

Helsinki järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa koulupäivän jälkeen. Iltapäivätoiminta on mukavaa ja monipuolista tekemistä turvallisessa ympäristössä. Toiminnasta vastaavat koulutetut ohjaajat. Iltapäivätoiminnan aikana lapselle tarjotaan välipala.

Hakeminen ja lisätietoa koululaisten iltapäivätoiminnasta.
Tästä löydät alueen iltapäivätoimintapaikat (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen ajan.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 4.9.2023 alkaen

Maanantai

Parkour (3.–6.lk)  

Aika: Maanantaisin klo 14.30–16 

Paikka: Viikinmäen sivukoulun liikuntasali 

Laadukkaita treenejä volttien, parkourin, street workoutin, akrobatian ja trikkauksen parissa. Aloitamme perusteista, joten aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Etenemme vaikeampiin liikkeisiin ryhmän tason ja toiveiden mukaan. Tunneilla harjoitellaan hyvässä seurassa, toisia kannustaen ja yksilöllinen kehitys huomioiden. 

Ilmoittautuminen:  info@asadfriigym.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)Ilmoita seuraavat tiedot: Harrastajan nimi,  koulu, luokka, harrastajan yhteystiedot (puhelinnumero),  sukupuoli: tyttö/poika/muu, huoltajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero,  muuta huomioitavaa. 

Järjestäjä: Asad Friigym / Harrastamisen Suomen malli 

Tiistai

TanssiMix (3.–6.lk)  

Aika: Tiistaisin klo 14.30–16 

Paikka: Viikinmäen sivukoulun liikuntasali 

TanssiMixissä perehdytään tanssin perustaitoihin ja kehitetään omaa tanssillista ilmaisua erilaisilla luovilla ja improvisaatioon perustuvilla harjoitteilla. Tunteihin sisältyy tanssileikkien ja ilottelun lisäksi myös eri tanssilajeihin tutustumista sekä omien/yhteisten tanssikoreografioiden työstämistä. Sopii sekä aloittelijoille että aiemmin mukana olleille.  

Ilmoittautuminen: info@tanssix.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) Ilmoita lapsen nimi, luokka, koulu, mahdolliset hahmotukseen ja keskittymiseen liittyvät haasteet, jotka opettajan on hyvä tietää sekä huoltajan nimi, sähköposti ja puhelinnumero. 

Järjestäjä: Tanssix ja Harrastamisen Suomen malli 

Torstai

Kuvisharrastus (3.–6.lk) 

Aika: Torstaisin klo 14.30–16 

Paikka: Pääkoulu, luokka ilmoitetaan myöhemmin 

Tervetuloa oppimaan kuvan tekoa! Harrastuksessa piirretään, maalataan ja tutustutaan erilaisiin kuvataiteen tekniikoihin. Joka kerta tehdään harjoituksia, jotka kehittävät silmän ja käden yhteistyötä ja teknisiä esitystaitoja, vapaata ilmaisua ja taiteellista intoa unohtamatta.  Harrastus sopii kaikentasoisille.   

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: Laura Aalto-Setälä, info@lasifaasi.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 045 6779171   

Järjestäjä: Studio Lasifaasi / Harrastamisen Suomen malli 

Koulumme johtokunta

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien ja henkilöstön edustajista. Oppilaiden edustajilla on johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä. 

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain koulun opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa peruskoulun oppilaan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.

Jäsenet

Huoltajat 

Laru Suvi (n)/ varajäsenenä Mylläri Kaisu (n)
Pihkanen Tuija (n)/ varajäsenenä Paavilainen Pekko (m)
Eyongmbanda Noora (n)/ varajäsenenä Lindqvist Tuomo (m)
Vainikka Aleksi (m)/ varajäsenenä Lindbäck Sara (n)
Sinkkonen Mikko (m)/ varajäsenenä Palo Johanna (n)

Opettajat    

Jussila Sanna / varajäsenenä Anne Kivimäki
Pölyvuori Riikka / varajäsenenä Rauhalammi Sonja

Muu henkilökunta    

Lillback Sari / varajäsenenä Janger Tanja

HELSINGIN KAUPUNKI                                    

Pihlajiston ala-asteen koulu

Johtokunta                                                       PÖYTÄKIRJA 1 / 2023

Salpausseläntie 1

PL 71302

00099 Helsingin kaupunki

                                                                  

Kokousaika                  Maanantai 20.3.2023 klo 17.00-17.39

 

Paikka                          Salpausseläntie 1, pääkoulu

 

Kutsu                         Laru Suvi                      puheenjohtaja, huoltajien edustaja

                                    Eyongmbanda Noora     huoltajien edustaja, saapui klo 17.12

                                    Jussila Sanna                opettajien edustaja

                                    Lillback Sari                   muun henkilökunnan edustaja

                                    Pihkanen Tuija               huoltajien edustaja

                                    Pölyvuori Riikka             opettajien edustaja

                                    Sinkkonen Mikko           huoltajien edustaja

                                    Vainikka Aleksi              huoltajien edustaja

 

                                    xx                                 oppilaiden edustajat

                                    xx

 

                                    Heli Färm                      esittelijä, sihteeri

 

1 §                                Kokouksen avaus

                                    Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.

                 

2 §                                Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                                    Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

                 

3 §                                Pöytäkirjan tarkastajien valinta

                                    Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Jussila ja Riikka Pölyvuori

 

4 §                                Oppilaiden edustajien läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksessa

 

Esitys:                         Esittelijä esittää, että johtokunta antaa oppilaiden edustajille läsnäolo- ja puheoikeuden johtokunnan kokouksissa.

 

Päätös:                        Esityksen mukaan.

                

5 §                                Pihlajiston ala-asteen koulun vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen

 

                                    Rehtori esittelee talousarvion käyttösuunnitelman.

                                      

Esitys:                         Johtokunta päättää hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

                                           Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

 

Pihlajiston ala-asteen koulun johtokunta päättää hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

 

Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

 

Esittelijän perustelut:

 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 13.12.2022 §303 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2023 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 8.2.2023 §12 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2023 - 31.12.2023.

 

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 13.12.2022 talousarvion noudattamisohjeet (Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö.

 

Toimialajohtaja päätti palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat 8.2.2023, jonka pohjalta perusopetusjohtaja päätti kehyksen talousarviovuodeksi 2023 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.

 

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.

 

Pihlajiston ala-asteen koulun osalta budjettikehys on yhteensä 4 753 644 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, kevään 2023 osalta on 474 oppilasta ja syksyn ennusteen 2023 osalta 472 oppilasta.

 

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

 

 

Päätös:                        Esityksen mukaan.

 

6 §                                Tiedoksi
Ajankohtaiset asiat koulussa
Rehtori kertoi koulun ajankohtaisista kuulumisista.

                                 

7 §                                Seuraava kokous

                                    Seuraava kokous maanantaina 29.5.2023 klo 17.00.

 

8 §                                Kokouksen päättäminen

                                    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.39.

 

 

________________________________                  _____________________________

Suvi Laru                                                           Heli Färm

puheenjohtaja                                                    sihteeri

 

 

______________________________                  _____________________________

Riikka Pölyvuori                                                 Sanna Jussila

pöytäkirjan tarkastaja                                         pöytäkirjan tarkastaja

 

 

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen:

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 3.4.2023 koulun kansliassa        

 

 

HELSINGIN KAUPUNKI

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Perusopetuspalvelut

Pihlajiston ala-asteen koulu

Johtokunta                                                       PÖYTÄKIRJA 2 / 2023

PL 71302

00099 Helsingin kaupunki

 

Kokousaika                  Maanantai 29.5.2023 klo 17.00

 

Paikka                          Pihlajiston ala-aste, Salpauseläntie 1

 

Osallistujat:                 Laru Suvi                              puheenjohtaja, huoltajien edustaja

                                        Eyongmbanda Noora        huoltajien edustaja, tuli paikalle klo 17.09

                                        Jussila Sanna                      opettajien edustaja

                                        Lillback Sari                         muun henkilökunnan edustaja

                                        Pihkanen Tuija                     huoltajien edustaja

                                        Pölyvuori Riikka                   opettajien edustaja

                                        Sinkkonen Mikko                 huoltajien edustaja

                                        Vainikka Aleksi                     huoltajien edustaja

 

                                        x                                               oppilaiden edustajat

                                        x

 

                                        Heli Färm esittelijä, sihteeri

 

 

 1. §                                Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.03

 

 1. §                                Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

 1. §                                Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Lillback ja Sanna Jussila

 

 1. §                                Oppilaiden edustajien läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksessa

 

Esitys:                         Esittelijä esittää, että johtokunta antaa oppilaiden edustajille läsnäolo- ja puheoikeuden johtokunnan kokouksissa.

 

Päätös:                        Esityksen mukaisesti

 

 1. §                                Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista

 

 

 1. §                                Koulun toimintakertomuksen hyväksyminen

 

Esittelijä esittelee Pihlajiston ala-asteen koulun toimintakertomuksen lukuvuodelta 2022-23-

 

Esitys:                         Pihlajiston ala-asteen koulun johtokunta hyväksynee koulun toimintakertomuksen.

 

Päätös:                        Koulun toimintakertomus hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

 

7§                                 Tiedoksi ajankohtaiset asiat koulussa

Rehtori kertoi koulun kuulumisia loppulukuvuodelta.

 

 

8§                                 Seuraava kokous

Seuraava kokous maanantaina 2.10. klo 17.00.

 

 

9§                                 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.47.

 

Suvi Laru                                                           Heli Färm

puheenjohtaja                                                  sihteeri

 

 

Sari Lillback                                                       Sanna Jussila

pöytäkirjan tarkastaja                                     pöytäkirjan tarkastaja

 

 

 

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen:

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 12.6.2023 koulun kansliassa

 

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Pihlajiston ala-asteen Instagram(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Salpausseläntie 1, 00710 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.
 • Kulkureitillä on 1 porrasaskelma.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on 1 porrasaskelma.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi on raskas tai muuten vaikeasti avattavissa.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Tuulikaappi on ahdas.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 2 kerrosta.
 • Tilan keskeisillä kulkureiteillä on vähintään 4 porrasaskelmaa, jossa on käsijohteet molemmilla puolilla.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.
 • Toimipisteessä on esteettömäksi merkitty wc kerroksessa 2. Wc:n ovea ei ole helppo avata ja sulkea. Wc-istuimen toiselta tai molemmilta puolilta puuttuu käsituki.