Pihlajiston ala-asteen koulu

Pihlajiston ala-asteen koulussa opiskelee vuosiluokat 1 - 6. Koululla on toimipisteet Pihlajistossa ja Viikinmäellä.

Koulussamme on oppilaita koulussa noin 480. Yleisopetuksen ryhmien lisäksi meillä on kolme alueellista erityisen tuen pienryhmää ja kaksi valmistavan opetuksen ryhmää.

Koulumme toimii kahdessa rakennuksessa. Pihlajiston ala-asteen pääkoulu on väistötiloissa osoitteessa Salpausseläntie 1C ja Viikinmäen sivukoulu toimii osoitteessa Harjannetie 36.

Pihlajiston ala-asteen koulun toiminta-ajatuksena on kasvattaa oppilaista itsenäisiä, tasapainoisia, yhteistyökykyisiä, toisia huomioonottavia ja aktiivisia yhteiskunnan jäseniä. Opetus ja kasvatus tukevat myös oppilaiden kasvua monikulttuurisen yhteiskunnan jäseniksi. Tärkeitä tavoitteita ovat yhteistyökyky erilaisten ihmisten kanssa, vastuullisuus, kasvu hyviin tapoihin ja kestävän kehityksen edistäminen.

Koulumme kasvatuksen ja opetuksen tavoitteena on vahvistaa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Tavoitteena on oppiainerajat ylittävä osaaminen.

 

Meidän koulu

Liikkumisesta koulun ympäristössä   

 • Pyydämme noudattamaan erityistä varovaisuutta liikuttaessa koulun ympäristössä autoillen, varmistakaa, että jättöpaikka on turvallinen. Osa oppilaista kulkee koulumatkansa taksilla ja pieniä oppilaita liikkuu  paljon koulun ympäristössä erityisesti aamuisin.
 • Pienimpien oppilaiden on turvallisinta kulkea koulumatkat kävellen.
 • Oppilaat on vakuutettu koulupäivän aikana ja koulumatkoilla, mitään irtaimistoa ei ole vakuutuksen piirissä.

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma   sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma  . Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, suomen kielen opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Yhteisten aineiden lisäksi peruskoulussa opiskellaan aihekokonaisuuksia. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden tunneilla tai niitä toteutetaan teemoina, projekteina tai osana koulun muuta toimintaa.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Kieliohjelma

 • A1-kieli: englanti, saksa (pääkoulu, Salpausseläntie 1C)
 • A1-kieli: englanti (Viikinmäen sivukoulu, Harjannetie 36)
 • valinnainen A2-kieli 3. luokalta: saksa
 • B1-kieli 6. luokalta: ruotsi

A2-kielen ryhmä perustetaan, mikäli ryhmään ilmoittautuu vähintään 12 oppilasta.

Elo-syyskuu: Vanhempainillassa esitellään oppimisen ja arvioinnin yleiset tavoitteet vuosiluokkatasolla. Oppilaat valitsevat laaja-alaisen tavoitteen.  

 

Marraskuu: Luokanopettajat välittävät tiedon oppilaan edistymisestä huoltajille marraskuun oppimiskeskustelussa, jossa käydään läpi oppilaan henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttaminen.  

 

Maaliskuu: Opettaja käy oppilaan kanssa henkilökohtaisen keskustelun oppimisen tavoitteiden toteutumisesta. Huoltajalla on halutessaan mahdollisuus osallistua keskusteluun.  

 

Lukuvuositodistus jaetaan oppilaalle viikolla 22. 

 

Lisäksi huoltajat saavat jatkuvaa palautetta oppilaan osaamisesta sekä opinnoissa etenemisestä Wilman välityksellä.

Jokainen kuukausiteema aloitetaan sovittuna päivänä koko koulun yhteisellä “starttitunnilla”. Tämä oppitunti on kaikilla vuosiluokilla samana päivänä, samaan kellonaikaan. Materiaalit, joita käytetään, pohjautuvat paljolti Hyvän mielen taitomerkin tunne- ja vuorovaikutusopetuksen sisältöihin, mutta opetuksessa käytetään myös monien muita tunne- ja vuorovaikutustaitoja edistäviä ohjelmia.

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vuosikello
Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vuosikello

Kodin ja koulun yhteistyö on opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä koulun toimintaa, jonka käytännöt koulut sopivat vanhempien kanssa.

Jokaisessa Helsingin koulussa toimii johtokunta, johon kuuluvat vanhempien keskuudestaan valitsemat edustajat. Johtokunnan valitsee Helsingin opetuslautakunta neljäksi vuodeksi. Johtokunta päättää koulun toimintasuunnitelmasta, valitsee vakituiset opettajat, hyväksyy talousarvion ja esittää koulun opetussuunnitelman opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston hyväksyttäväksi.

Kodin ja koulun yhteistyötä varten on luotu sähköinen Wilma-järjestelmä , joka toimii vanhempien ja koulujen välisenä tiedotuskanavana. Wilmasta vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä, ja sen kautta käsitellään oppilaiden opetusjärjestelyihin ja opetukseen liittyviä asioita. Wilman kautta voi myös seurata, miten oma lapsi osallistuu opetukseen.

Koulu tiedottaa oppilaan ja koulun asioista kotiin. Vastaavasti odotetaan, että vanhemmat kertovat koululle lapsen asioista, esimerkiksi poissaoloista. Oppilaan arviointi on osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Lukukauden alussa pidetään vanhempainilta, jossa esitellään koulun henkilökunta ja opettajat antavat luokkakohtaista informaatiota. Tuleville ensimmäisen luokan oppilaille ja huoltajille pidetään tutustumisilta toukokuun alussa ja toisluokkalaisten oppilaiden vanhemmille pidetään kielivalintailta.

Lukuvuositodistuksen lisäksi opettajat pitävät vähintään yhden arviointikeskustelun, johon osallistuvat oppilas ja huoltajat. Tämä pidetään syyslukukauden lopussa.

 

PIHLAVA - Pihlajiston ala-asteen ja Viikinmäen sivukoulun vanhempaintoimikunta edistää koulun oppilaiden vanhempien sekä kasvatusyhteisön välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Järjestämme myös tapahtumia, joilla vahvistetaan oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Pihlavan Facebook -sivut ja sähköpostiosoite pihlava.vanhemmat@gmail.com .

PIHLAVA - Parents Action Group of Pihlajisto Elementary School (including Viikinmäki school) promotes interaction and cooperation between the parents of the school's pupils and the educational community (school and afternoon club). We also organise events to strengthen pupils' inclusion and sense of community. Pihlava Facebook  pages and email pihlava.vanhemmat@gmail.com .

Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

 

 • Noudatan ohjeita ja sääntöjä sekä hyviä tapoja
 • Käytän asiallista kieltä
 • Kunnioitan kaikkien koskemattomuutta enkä kiusaa ketään
 • Huomioin toiset ja autan muita
 • Noudatan aikatauluja ja teen tehtäväni tunnollisesti
 • Tuon kouluun vain tarvittavat tavarat ja välineet
 • Huolehdin hyvin omista ja käyttööni annetuista välineistä ja tarvikkeista
 • Liikun ja käytän ääntäni koulun tiloissa tilanteeseen sopivalla tavalla
 • Pidän ympäristöni siistinä ja korvaan mahdollisesti aiheuttamani vahingot
 • Tuon matkapuhelimen tai muita arvoesineitä kouluun omalla vastuullani
 • En poistu ilman lupaa koulun alueelta

Järjestyssääntöjen tarkistamisen tarpeellisuus arvioidaan vuosittain toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä. Järjestyssäännöt hyväksyy koulun johtokunta (Helsingin kaupungin opetustoimen johtosääntö § 7).

 

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso Salpausseläntien koulun lounaslista

Katso Viikinmäen koulun lounaslista

 

Henkilökuntamme yhteystiedot

Pihlajiston ala-asteen koulu
Käyntiosoite Salpausseläntie 1C, 00710 Helsinki
PL 71302, 00099 Helsingin kaupunki
Avoinna koulutyöpäivinä kello 8.00–15.00

Viikinmäen sivupiste
Käyntiosoite Harjannetie 36, 00710 Helsinki
PL 71303, 00099 Helsingin kaupunki
Avoinna koulutyöpäivinä kello 8.00–15.00

 

Koulusihteeri Vuokko Mustonen
puh. 09 310 26033 , vuokko.mustonen@hel.fi

Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Rehtori Heli Färm
puh. 09 310 82557  , heli.farm@hel.fi

Apulaisrehtorit
Tanja Hämäläinen (Pihlajisto)
puh. 09 310 28407

Apulaisrehtorin sijaisena Pihlajistossa 2.-31.5. Helka Autinen puh. 09 310 33350

Tuulia Laine (Viikinmäki)
puh. 09 310 86750

Johtokunnan puheenjohtaja Suvi Laru

Aamu-ja iltapäivätoiminta Puuhala
puuhala@ippuuhala.com     

Pihlajisto
puh. 050 340 8795

Viikinmäki
puh. 050 410 5142

Pihlajisto kohdevastaava
Lea Tobbi
puh. 040 922 4651

Viikinmäki kohdevastaava
Janne Martikainen
puh. 040 922 4650

Kouluravintola
Pihlajisto
puh. 09 310 82572

Viikinmäki
puh. 09 310 27744

Pihlajiston toimipiste

Apulaisrehtori Tanja Hämäläinen (sijaisena 2.-31.5. Helka Autinen)
1P Tuuli Hyvönen
1P Marianna Lanberg
2P Noora Huotari
2P Iida Jalli
3Pa Joona Lahtela
3Pb Iida Nätkynmäki
3Pc Kaisa Hurmeranta
3-4A Janne Toivonen
4P Anne Kivimäki
4P Soile Kumpulainen
5-6A Katri Amzil
5A Päivi Koivukangas
5B Matti Määttänen
5C Maj Petterberg
6A Riikka Pölyvuori
6B Sonja Rauhalammi
6C Heini Sirkkanen
3-6A Lotta Lehvävirta
3-6A Johanna Rajala
Ela Helka Autinen
Ela Noora Saarinen
EN Kaisa Ahtiainen
RU/SA Tanja Hämäläinen
S2 Outi Ojaniemi
S2 Mervi Kumpulainen
Resurssiopettaja Vesa Halinen
Resurssiopettaja Sahur Khalaf
Resurssiopettaja Jussi Lampi
Resurssiopettaja Jenni Lampinen

Viikinmäen sivupiste

Apulaisrehtori Tuulia Laine
1Va Vuokko Ahokas
1Vb Johanna Rauhala
1-2A Sanna Jussila
2Va Riina Isomursu
2Vb Lumi Wiikari
3Va Tuulia Laine
3Vb Santeri Savonlahti
4Va Urpo Hangasmaa
4Vb Ossi Kärpänen
Ela Helmi Mattila
EN Maija Knuutila
S2 Mervi Kumpulainen
Resurssiopettaja Anna Kääriäinen

Islam           
Nadira Beciroski
Jami Homa
Idir Cheref

Ort Liisa Osola 
Ort Hanna Tuominen
Venäjä Ilona Spelman 

Koulunkäyntiavustajat

Nasra Afrah
Sirpa Albrecht
Sari Lillback
Mira Pashur

Psykologi 

Saara Ollikainen

puh. 09 310 53008

 

Kuraattori

Elisabeth Maimanen

puh. 09 310 71839

 

Terveydenhoitaja 

Nelli Haatainen

puh. 050 310 5576  

Vastaanotot ajanvarauksella.

Terveydenhoitaja vastaanottaa oppilaita ilman ajanvarausta arkisin klo 9.45-10.15 ja 12.00-12.30. Terveydenhoitajan tavoittaa myös Wilman kautta.

Kiireelliset tapaukset ja sairauksien hoito omalla terveysasemalla: Pihlajamäen terveysasema Meripihkatie 8, 00710 Helsinki puh. 09 310 59800

Helsingin terveysneuvontanumero: 09 310 10023   

Hammashoito

Keskitetty ajanvarausnumero 09 310 51400 . Ilta-, viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksen ajanvarauksen puhelinnumero on 09 471 71110

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Koululaisten aamupäivätoimintaa järjestetään perusopetuslain mukaisesti kaupungin suomenkielisissä ja ruotsinkielisissä kouluissa ja joissakin leikkipuistoissa. Lapset voivat osallistua toimintaan ennen oppituntien alkua. Ilmoittautuminen tapahtuu Wilman kautta. Lisätietoa aamupäivätoiminnasta.

Helsinki järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa koulupäivän jälkeen. Iltapäivätoiminta on mukavaa ja monipuolista tekemistä turvallisessa ympäristössä. Toiminnasta vastaavat koulutetut ohjaajat. Iltapäivätoiminnan aikana lapselle tarjotaan välipala.

Hakeminen ja lisätietoa koululaisten iltapäivätoiminnasta.
Tästä löydät alueen iltapäivätoimintapaikat .

Kerho- ja harrastustoiminta koulussamme lukuvuonna 2022−2023

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Kaupunki on vakuuttanut osallistujat.

 

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät jatkuvat 16.1.2023 alkaen:

MAANANTAI

Animaatio- ja elokuvaharrastus (3-6.lk)
Aika: klo 14.30-16
Paikka: Luokka A206, pääkoulu
Elokuva- ja animaatioharrastuksessa opitaan liikkuvan kuvan perusperiaatteet ja harjoitellaan niiden käyttöä videoita tehden. Tutuksi tulevat ideointi, käsikirjoittaminen, piirtäminen, luonnostelu, animointi ja kuvaaminen. Harrastukseen voi osallistua, vaikkei olisi koskaan tehnyt elokuvia tai animaatioita tai vaikka olisitkin jo aiheeseen perehtynyt. Harrastuksessa käytetään Sarjakuvakeskuksen tabletteja, sekä mahdollisuuksien mukaan omia puhelimia. Harrastus painottuu animaatioiden tekemiseen, mutta myös lyhytelokuvan kanssa päästään puuhastelemaan. Harrastuksen sisältöjä muokataan ryhmän osallistujien toiveiden mukaiseksi.
Ilmoittautuminen:  https://forms.gle/BXEWExRVgp8eyfTc8
Yhteystiedot: Kalle Keinänen, sarjakuvaopetus@gmail.com
Järjestäjä: Suomen Sarjakuvaseura / Harrastamisen Suomen malli

Ohjelmointi ja pelisuunnittelu (3-6.lk)
Aika: klo 14.30-16
Paikka: Tammi-solu, pääkoulu
Ohjelmointi ja pelisuunnittelu -ryhmässä lapset pääsevät harjoittelemaan koodauksen peruslogiikkoja ja ongelmanratkaisua visuaalisissa koodausympäristöissä. Ammattitaitoisen ohjaajan johdolla tehdään vaihtuvaan teemaan liittyviä tehtäviä ja projekteja yksin ja yhdessä. Koodausharjoitustehtävien lisäksi ryhmässä saa käyttää luovuuttaan ja soveltaa oppimaansa suunnittelemalla esimerkiksi interaktiivisia maailmoja tai minipelejä. Pelikasvattaja: Jesse Repo.
Ilmoittautuminen: https://sog.gg/koulut/
Yhteystiedot: harrastuskoordinaattori@sog.gg
Järjestäjä: School of Gaming / Harrastamisen Suomen malli

Salibandy (3.-6.lk)
Aika: klo 14.30-15.30
Paikka: Viikinmäen sivukoulun sali
SC Hawks kanssa pääset yhdessä mukavien valmentajan kanssa pelaamaan salibandya, nauttia liikunnan riemusta ja saada onnistumisen elämyksiä - Peli meille kaikille - Tervetuloa pelaamaan salibandya hyvällä fiiliksellä!
Ilmoittautuminen: https://hawks.myclub.fi/flow/events/4557327
Järjestäjä: SC Hawks / Harrastamisen Suomen malli

 

TIISTAI

TanssiMix (3-6.lk)
Aika: klo 14.30-16
Paikka: Viikinmäen sivukoulun sali
Tanssimixissä perehdytään tanssin perustaitoihin ja kehitetään omaa tanssillista ilmaisua erilaisilla luovilla ja improvisaatioon perustuvilla harjoitteilla. Tunteihin sisältyy tanssin ilon lisäksi eri tanssilajeihin tutustumista sekä omien/yhteisten koreografioiden työstämistä.
Ilmoittautuminen: info@tanssix.fi
Ilmoita lapsen nimi, luokka, koulu, mahdolliset hahmotukseen ja keskittymiseen liittyvät haasteet, jotka opettajan on hyvä tietää sekä huoltajan nimi, sähköposti ja puhelinnumero.
Yhteyshenkilö: Tiina Salmi, puh. 040 1988469
Järjestäjä: Tanssix / Harrastamisen Suomen malli

...
Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä.
Harrastamisen Suomen mallin toiminnassa osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen keston ajan.

 

Muut kerhot ja harrastukset:

Koulumme johtokunta

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien ja henkilöstön edustajista. Oppilaiden edustajilla on johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä. 

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain koulun opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa peruskoulun oppilaan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.

Jäsenet

Huoltajat 

Laru Suvi (n)/ varajäsenenä Mylläri Kaisu (n)
Pihkanen Tuija (n)/ varajäsenenä Paavilainen Pekko (m)
Eyongmbanda Noora (n)/ varajäsenenä Lindqvist Tuomo (m)
Vainikka Aleksi (m)/ varajäsenenä Lindbäck Sara (n)
Sinkkonen Mikko (m)/ varajäsenenä Palo Johanna (n)

Opettajat    

Jussila Sanna / varajäsenenä Anne Kivimäki
Pölyvuori Riikka / varajäsenenä Rauhalammi Sonja

Muu henkilökunta    

Lillback Sari / varajäsenenä Janger Tanja

HELSINGIN KAUPUNKI                                    

Pihlajiston ala-asteen koulu

Johtokunta                                                       PÖYTÄKIRJA 1 / 2023

Salpausseläntie 1

PL 71302

00099 Helsingin kaupunki

                                                                  

Kokousaika                  Maanantai 20.3.2023 klo 17.00-17.39

 

Paikka                          Salpausseläntie 1, pääkoulu

 

Kutsu                         Laru Suvi                      puheenjohtaja, huoltajien edustaja

                                    Eyongmbanda Noora     huoltajien edustaja, saapui klo 17.12

                                    Jussila Sanna                opettajien edustaja

                                    Lillback Sari                   muun henkilökunnan edustaja

                                    Pihkanen Tuija               huoltajien edustaja

                                    Pölyvuori Riikka             opettajien edustaja

                                    Sinkkonen Mikko           huoltajien edustaja

                                    Vainikka Aleksi              huoltajien edustaja

 

                                    xx                                 oppilaiden edustajat

                                    xx

 

                                    Heli Färm                      esittelijä, sihteeri

 

1 §                                Kokouksen avaus

                                    Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.

                 

2 §                                Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                                    Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

                 

3 §                                Pöytäkirjan tarkastajien valinta

                                    Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Jussila ja Riikka Pölyvuori

 

4 §                                Oppilaiden edustajien läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksessa

 

Esitys:                         Esittelijä esittää, että johtokunta antaa oppilaiden edustajille läsnäolo- ja puheoikeuden johtokunnan kokouksissa.

 

Päätös:                        Esityksen mukaan.

                

5 §                                Pihlajiston ala-asteen koulun vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen

 

                                    Rehtori esittelee talousarvion käyttösuunnitelman.

                                      

Esitys:                         Johtokunta päättää hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

                                           Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

 

Pihlajiston ala-asteen koulun johtokunta päättää hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

 

Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

 

Esittelijän perustelut:

 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 13.12.2022 §303 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2023 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 8.2.2023 §12 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2023 - 31.12.2023.

 

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 13.12.2022 talousarvion noudattamisohjeet (Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö.

 

Toimialajohtaja päätti palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat 8.2.2023, jonka pohjalta perusopetusjohtaja päätti kehyksen talousarviovuodeksi 2023 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.

 

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.

 

Pihlajiston ala-asteen koulun osalta budjettikehys on yhteensä 4 753 644 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, kevään 2023 osalta on 474 oppilasta ja syksyn ennusteen 2023 osalta 472 oppilasta.

 

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

 

 

Päätös:                        Esityksen mukaan.

 

6 §                                Tiedoksi
Ajankohtaiset asiat koulussa
Rehtori kertoi koulun ajankohtaisista kuulumisista.

                                 

7 §                                Seuraava kokous

                                    Seuraava kokous maanantaina 29.5.2023 klo 17.00.

 

8 §                                Kokouksen päättäminen

                                    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.39.

 

 

________________________________                  _____________________________

Suvi Laru                                                           Heli Färm

puheenjohtaja                                                    sihteeri

 

 

______________________________                  _____________________________

Riikka Pölyvuori                                                 Sanna Jussila

pöytäkirjan tarkastaja                                         pöytäkirjan tarkastaja

 

 

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen:

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 3.4.2023 koulun kansliassa        

 

 

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Pihlajiston ala-asteen Instagram

Sijainti

Salpausseläntie 1 00710 Helsinki

Avaa kartta uuteen ikkunaan

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.
 • Kulkureitillä on 1 porrasaskelma.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on 1 porrasaskelma.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi on raskas tai muuten vaikeasti avattavissa.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Tuulikaappi on ahdas.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 2 kerrosta.
 • Tilan keskeisillä kulkureiteillä on vähintään 4 porrasaskelmaa, jossa on käsijohteet molemmilla puolilla.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.
 • Toimipisteessä on esteettömäksi merkitty wc kerroksessa 2. Wc:n ovea ei ole helppo avata ja sulkea. Wc-istuimen toiselta tai molemmilta puolilta puuttuu käsituki.