Kalasataman peruskoulu

Kalasatamassa sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu. Koulussamme opiskelevat tällä hetkellä lähialueen vuosiluokat 1.-9.
Kalasataman peruskoulu

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa Kalasataman koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea. Opetus perustuu valtakunnalliseen ja paikalliseen opetussuunnitelmaan ja opetussuunnitelman arvoihin sekä kouluyhteisön pedagogiseen oppimis— ja ihmiskäsitykseen.

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain. Opetus halutaan tuoda mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Ilmiöoppimista kehitetään koulussa jatkuvasti. Opetus tapahtuu oppimissoluissa ja opettajat toimivat tiimeinä. Vahvistamme koko koulun sisäistä yhteistyötä. Viemme opetusta koulun ulkopuolelle koko Helsingin alueelle sekä hyödynnämme myös muiden koulujen tiloja.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Koulussamme on erityisosaaminen kielellisiä taitoja tukeva opetus. Kielellisiä taitoja harjaannutamme erilaisten opetusmenetelmien ja -järjestelyjen avulla. Olemme kielitietoinen koulu. Kehittämisen kohteina ovat myös oppimis- ja työskentelytaidot sekä vuorovaikutustaidot. Kielellisten taitojen kehittymistä tukee niin ikään koulumme opetussuunnitelmassa mainittu ilmaisukasvatus. 

Koulu on juhlinut virallisia avajaisiaan kesäkuussa 2022.

Kieliohjelma

  • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, espanja, ranska
  • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, espanja, ranska, saksa
  • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
  • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): espanja, ranska, saksa, venäjä

Uusi lukuvuosi alkaa torstaina 10.8. klo 9-12. Kokoontuminen koulun sisäpihalla.

Tervetuloa kouluun!. 

Mikäli muutatte alueelle kesän aikana, laittakaa ystävällisesti viestiä rehtorille ja koulusihteerille sähköpostilla. Palaamme viestiinne heti elokuun alusta oppilaspaikka-asiassa. Kaikille Kalasataman koulun oppilaaksiottoalueella asuvat lapset saavat koulupaikan omasta lähikoulusta. Lähikoulun voi aina myös tarkistaa Helsingin palvelukartasta:  https://palvelukartta.hel.fi/fi/ (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulumme arjesta myös Facebookissa ja Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

 

Kasvatus on kumppanuutta!

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

 

 

4.1.3 Järjestyssäännöt

KALASATAMAN PERUSKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1.  YLEISTÄ

Koulun tehtäviin kuuluu ohjata ja totuttaa oppilaita hyviin tapoihin. Kalasataman peruskoulun oppilaat ovat osallistuneet koulun järjestys-sääntöjen laadintaan perusopetuslain 47 a §:n mukaisesti.

Järjes­tyssäännöt on laadittu siksi, että jokaisella kou­lussa työskentelevällä ja opiskelevalla olisi työrauha ja että koulu olisi kaikille turvalli­nen ja viihtyisä paikka. Järjes­tyssäännöillä pyritään lisäksi selventämään ja täsmentämään voimassa olevia lakeja.

Jokainen on omalta osaltaan vastuussa siitä, että työrauha koulussa säilyy.

2.  KOULUALUEET

Koulualueen muodostavat koulurakennus ja koulun piha (ja kenttä ja puisto).

3.  KÄYTTÄYTYMINEN KOULUSSA

3.1.        Oppilaan on pyrittävä olemaan kohtelias ja avulias kaikille, joiden kanssa hän on tekemisissä. Oppilaan velvollisuus on myös suorittaa hänelle annetut tehtävät tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (Perusopetuslaki 35 §).

3.2.        Kaikilta edellytetään rauhallista ja hyvää käytöstä. Koulussa ei kiusata, nimitellä kiroilla eikä paiskota ovia eikä kohdella toisia syrjivästi tai rasistisesti.

3.3.        Kouluun ei saa tuoda laittomia tai luvattomia esineitä tai aineita. Näin ollen esim. teräaseiden tai muuten vaarallisten esineiden tuonti kou­luun on lailla kiel­letty. Samoin päihteiden ja tupa­kointivälineiden tuonti kouluun ja niiden käyttö koulussa on lailla kielletty. Suurten rahasummien ja arvokkaiden esineiden tuomista kouluun tulee välttää. Oppilas on itse vastuussa omai­suudestaan.

3.4.        Koulun ja toisten oppilaiden omaisuutta ei saa vahingoittaa. Jokainen joutuu vastaamaan tuottamuksesta (jotakin tehdään varomattomasti, huolimattomasti, ajattelemattomasti tai jotakin laiminlyödään) tai tahallisesti aiheutetusta vahingosta.

3.5.        Seinien likaaminen ja niihin piirtäminen on ehdottomasti kiel­letty. Myös­kään pöytien kansiin ei saa piirtää tai tehdä viilto­ja. Oppilaan on mahdollista korvata aiheuttamansa vahinko siivoamalla (ryhmäkirje 15/2014).

3.6.        Oppilas ei saa ottaa kuvia eikä julkaista niitä ilman asianomaisen lupaa.

3.7.        Jos oppilas on vaaraksi itselleen tai muille, käyttäytyy uhkaa­vasti, väkivaltaisesti tai häiritsevästi, häntä voidaan ojentaa tai rangaista kurinpidollisesti perusopetuslain 36 §:n mukaisesti.

3.8.        Jos koulun tiloihin tulee ilman asiaa ulkopuolisia henkilöitä, tulee tästä ilmoittaa kouluisännälle, koulun johtoryhmälle tai jollekin muulle koulun henkilökuntaan kuuluvalle.

4.  OPPITUNNIT

4.1.        Oppituntien aikana jokainen on vastuussa työrauhan säilymi­sestä luokas­sa.

4.2.        Oppitunneille saavutaan ajoissa lukujärjestyksen mukaan.

4.3.        Kännykkä suljetaan tai laitetaan äänettömälle oppitunnin ajaksi.

4.4.        Oppitunneilla on oltava mukana tarvittavat opiskeluvälineet ja kirjat. Lii­kuntatunneilla tulee olla mukana sopivat varusteet ja sopiva vaatetus.

4.5.        Turvallisuussyistä on tärkeää toimia opettajan anta­mien ohjei­den mukaan. Turvaohjeiden noudattaminen on edellytys eten­kin fysiikan ja kemian laborointitunneille sekä käsityö-, liikunta-, kuvataide- ja kotitalous­tunneille osal­listumiselle.

5.  VÄLITUNNIT

5.1.        Myös välitunnilla noudatetaan hyviä käytöstapoja. Ketään ei saa kiusata. Ympäristön sotkeminen ja omaisuuden vahin­goittaminen on ehdottomasti kielletty myös välitunnilla.

5.2.        Välitunneille mennään ja sieltä palataan viivyttelemättä ja muiden luokki­en työrauhaa häiritsemättä. Välitunnit vietetään ulkona, ellei muuta ohjattua välituntiohjelmaa ole järjestetty.

5.3.        Välitunnilla ei saa poistua koulun alueelta ilman lupaa.

5.4.        Kivien, käpyjen ja lumipallojen tms. heittäminen on kielletty. Lumipallojen heitto on sallittu vain sitä varten rakennettuun seinään.

5.5.        Polkupyörällä ja mopolla ajaminen on koulupäivän aikana kielletty. Jos oppilas tulee kouluun esim. pyörällä tai mopolla, hän vastaa kulkuneuvostaan.

5.6.        Sammuttimiin ja muihin pelastusvälineisiin ei saa koskea, jollei kysees­sä ole hätätilanne.

5.7.         Koulun oppilaskunta laatii välituntisäännöt ja päivittää ne vuosittain.

6.  RUOKAILU

6.1.        Ruokailuun mennään sovittuun aikaan rauhallisesti ja hyvässä järjestyksessä. Ruokailu on myös opetustilanne, jossa noudatetaan hyviä käytös- ja pöytätapo­ja.

6.2.        Kaikkia ruokalajeja pyritään maistelemaan.

6.3.        Toisten ruokaan ja ruokailuvälineisiin ei saa koskea.

7.  KOULUMATKAT

7.1.        Koulumatkalla noudatetaan liikennesääntöjä ja yleisiä käyttäy­tymistapoja.

7.2.        Koulumatkalla ei saa kiusata eikä häiritä muita oppilaita ja liikenteessä olijoita. Koulumatkalla tapahtuneesta kiusaamisesta ilmoitetaan kiusaajan ja kiusatun huoltajille. (Kts. ryhmäkirje 15/2014).

7.3.                           Taksikuljetuksessa olevat oppilaat odottavat taksia sovitussa paikassa sovittuun aikaan. Taksissa tulee noudattaa hyviä tapoja ja kuljettajan ohjeita. Koululla on valmiudet vastaanottaa kouluun tuleva taksioppilas 15 minuuttia ennen aamun ensimmäisen oppitunnin alkua.

8.  POISSAOLOT

8.1.        Oppilaan huoltajan on ilmoitettava poissaolon syy, mikäli op­pilas ei pääse kouluun.

8.2.        Perusopetuslain 26 §:n perusteella opetuksen järjestäjän tulee seurata oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajille. Kalasataman peruskoulussa tehtävä kuuluu oppilaan luokanvalvojalle. Luvattomista poissaoloista voi olla seurauksena esimerkiksi kasvatuskeskustelu.

8.3.        Oppilaalla ei ole lupa poistua ilman opettajan lupaa koulusta tai muusta oppimisen tilasta kuten esimerkiksi museosta opintoretken aikana.

8.4.        Lupa koulusta poissaoloon esim. perheen matkan vuoksi anotaan etukäteen kirjallisesti. Luokanvalvoja voi myöntää luvan enin­tään viideksi päi­väksi. Lupa pi­tem­pään pois­saoloon ano­taan rehto­rilta.

9.  VARSINAISEN KOULUTYÖN ULKOPUOLELLA TAPAHTUVA TOIMINTA

Koulun ulkopuoliseksi toiminnaksi katsotaan lähinnä kerhot, opintokäynnit ja retket. Näissä noudatetaan samoja käytös- ja järjestyssääntöjä kuin kou­luaikana.

10.  ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Kalasataman peruskoulussa järjestetään perusopetuslain mukaista iltapäiväkerhotoimintaa. Iltapäiväkerhossa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri

Halida Latip
puh. +358931038882 (Linkki aloittaa puhelun)/040 5968112
halida.latip@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista. Kanslia käsittelee matkalippuhakemukset.

Rehtori

Kati Pennanen
puh. 09 310 82856
kati.pennanen@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Apulaisrehtorit

Antti Kariola (ota ensisijaisesti yhteys Antti Kariolaan)
puh. 09 310 22403/040 6530090
antti.kariola@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kaisa Mourujärvi

kaisa.mourujarvi@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Johtokunnan puheenjohtaja Leevi Mentula
yhteystiedot rehtorilta

Iltapäivätoiminta
Nano/ Antti Luoma
puh. 040 071 9605

Kohdevastaava/SOL Sanna Kyllönen

puh. 050 406 9437

kv.kalasatama@sol.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

 

Kouluravintola
puh. 09 310 78935/Palvelukeskus
kouluravintola.kalasatama@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Päättötodistusjäljennösten tilaus Kaskon arkistosta: https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/yhteystiedot-ja-palaute/

Yleiset ohjeet koulun tilojen vuokraamisesta kouluajan ulkopuolella: https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/palvelut/tilojen-varaaminen/koulutilojen-kaytto

Liikuntasalien tilavaraukset: https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/palvelut/tilavaraukset/

Luokkatilojen iltakäyttö: Kasko tilapalvelut, p. 09 310 12001, ma-to klo 12-14, tilavaraukset(at)hel.fi

yhteystieto: etunimi.sukunimi(at)edu.hel.fi

Oppimissolujen puhelinnumerot:

1.luokat 09 10352751

2.luokat (päivittyy myöhemmin)

3.-4.luokat 040 1447795

Lähipalvelun erityisluokka 1-5.lk  09 31031709

5.-6.luokat  09 31035272 tai 040 8271195

Taksiyhteyshenkilö  040 6551233 (Marjut Nilajärvi)

SLI yläkoulu 7.-9.lk 040 1448388

Yleisopetus yläkoulu 7.-9.lk 09 31028296

Opettajat

Opettajien sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi(at)edu.hel.fi

1a Eveliina Selenius
1b Essi-Ilona Viitala
1c Riikka Salmela
1d Juulie Kivekäs
2a Heidi Salonen
2b Satu Laine
2c Maaret Liikkanen
3a Laura Malmberg
3b Hanna Siukonen
3c Leila Niiva
4a Arto Härkönen
4b Ari Auvinen
4c Nina Zlobina
5a Eveliina Helminen
5b Jere Törönen
5c Kaisa Mourujärvi
6a Antti Kariola
6b Anna Okkonen
7a Venla Siikaniemi 
7b Kirsi Sipiläinen
8a Maria Rönkä
8b Joonas Kauppinen
9a Olli-Pekka Saatsi
9b Heli Leinonen
1-6 alueellinen erityislk (1e, 2d,3d,4f,5f) Sonja Harstila
4d-5d sli Johanna Turjanmaa-Viljamaa
4e-5e sli Outi Viljakainen
6c sli Johanna Majuri
7c sli Arto Lassila
8c-9c Retta Puura 8.8.-22.12./Annukka Töyri
8d-9d sli Antti Lahti
Musiikki Heikki Selamo 8.8.-1.10./Linda Liukkonen 2.10.-->
Laaja-alainen erityisopettaja Annika Talvioja
Laaja-alainen erityisopettaja Elli Hurri
Laaja-alainen erityisopettaja Kristiina Hämäläinen
Päätoiminen tuntiopettaja, resurssiopettaja Maiju Knuuttila
Matematiikan lehtori 7.-9.lk Mai Allo 
Matematiikan sivutoiminen tuntiopettaja 7.-9.lk  Sami Ollikkala
Oppilaanohjaaja Merja Långvik
Ortodoksiopettaja Tommi Ahonen
Islamin uskonto Habibo Ginde
Mandariinikiina (oman äidinkielen opetus) Wu Chia-ling

yhteystieto: etunimi.sukunimi(at)edu.hel.fi

Koulunkäynninohjaajat

Koulunkäynninohjaajalista päivitetään elokuun alussa.

Tuija Palosaari  1.lk
Katja Kaivanto-Vaara 1.lk
Gul e Lala Jan 2.lk ja iltapäivätoiminta
Eduardo Zamora Martinez 3.-4.lk ja iltapäivätoiminta
Pirjo Hagert 4.-5.sli-opetus
Tarja Piela lähipalvelun erityisluokka 1.-5.lk
Ulla Dagdag 4.-5.sli-opetus
Minna Riihioja yläkoulu sli-opetus
Sara Aronen 6.lk ja sli-opetus
Marjut Nilajärvi 5.lk ja koulukuljetusvastuuhenkilö
Kadour Ekhlas yläkoulu
Elina Jylhä yläkoulu sli-opetus
Kalle Keskinen lähipalvelun alueellinen erityisluokka
Fahmo Arte lähipalvelun alueellinen erityisluokka 

Opinto-ohjaajat

Tieto päivitetään elokuun alussa.

Laaja-alaiset erityisopettajat 

Koulupsykologi: Roosa Riihimäki

puh. 040 847 8880, 09 310 27116

Kuraattori Anu Kiviranta 

puh. 050 401 3370, 09 310 71904

Terveydenhoitaja Jenni Ekholm

puh.  09 310 27107

Kiireellisissä asioissa yhteys omalle terveysasemalle tai terveysneuvontaan 09 31010023

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.30-9.15. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 4.9.2023 alkaen

Maanantai

Sirkus (3.–6.lk) 

Aika: Maanantaisin klo 14–15 

Paikka: Generaattorisali, Voimala/rakennus 1, Circus Helsinki, Sörnäisten rantatie 22  

Sirkustunneilla harjoitellaan mm. akrobatiaa, ilma-akrobatiaa, jongleerausta, trampoliinia, pariakrobatiaa ja nuorallakävelyä. Akrobatiaosuuksissa treenataan mm. kuperkeikkoja, kärrynpyöriä ja käsinseisontaa. Lisäksi tunneilla harjoitellaan esiintymistä ja luovuutta sekä voimaa ja liikkuvuutta.  

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: Soile Vedenpää, info@circushelsinki.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Järjestäjä: Circus Helsinki / Harrastamisen Suomen malli  

Kiipeily (3.–6.lk)  

Aika: Maanantaisin tai keskiviikkoisin klo 14.50–15.50 

Paikka: KiipeilyAreena, Kauppakeskus REDI (sisäänkäynti Leonkadun puolelta) 

KiipeilyAreenalla järjestetään jälleen Harrastamisen Suomen Malli -hankkeen kiipeilyryhmiä. Ohjauksesta ryhmissä vastaa KiipeilyAreenan ammattitaitoiset kiipeilyohjaajat ja ryhmiin osallistumiseen ei vaadita aiempaa kiipeilykokemusta tai liikunnallisuutta. Kiipeily sopii harrastuksena aivan kaikille! 

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: KiipeilyAreena / Harrastamisen Suomen malli 

Kiipeily (6.–9.lk) 

Aika: Maanantaisin tai keskiviikkoisin klo 16–17 

Paikka: KiipeilyAreena, Kauppakeskus REDI (sisäänkäynti Leonkadun puolelta) 

KiipeilyAreenalla järjestetään jälleen Harrastamisen Suomen Malli -hankkeen kiipeilyryhmiä. Ohjauksesta ryhmissä vastaa KiipeilyAreenan ammattitaitoiset kiipeilyohjaajat ja ryhmiin osallistumiseen ei vaadita aiempaa kiipeilykokemusta tai liikunnallisuutta. Kiipeily sopii harrastuksena aivan kaikille! 

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: KiipeilyAreena / Harrastamisen Suomen malli 

Esports (6.–9.lk)  

Aika: Maanantaisin tai keskiviikkoisin Klo 14.30–16 

Paikka: Shelter Gameroom, Kauppakeskus Redi 

Suomen suurimman pelitilan, Shelter Gameroomin, Esports-harrastusryhmät sopivat gamereille, jotka haluavat harrastaa pelaamista, kehittää taitoja ja pitää hauskaa. Oletpa sitten vasta-alkaja tai kokeneempi pelaaja, kerhokoutsit opastavat osallistujat pelaamisen saloihin huippuluokan koneilla. Tervetuloa pelaamisen maailmaan! 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: Shelter Gameroon / Harrastamisen Suomen malli 

Tiistai

Esports (3.–6.lk)  

Aika: Tiistaisin, torstaisin tai perjantaisin Klo 14.30–16 

Paikka: Shelter Gameroom, Kauppakeskus Redi 

Suomen suurimman pelitilan, Shelter Gameroomin, Esports-harrastusryhmät sopivat gamereille, jotka haluavat harrastaa pelaamista, kehittää taitoja ja pitää hauskaa. Oletpa sitten vasta-alkaja tai kokeneempi pelaaja, kerhokoutsit opastavat osallistujat pelaamisen saloihin huippuluokan koneilla. Tervetuloa pelaamisen maailmaan! 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: Shelter Gameroon / Harrastamisen Suomen malli 

Parkour (3.–6.lk) 

Aika: Tiistaisin klo 15.30–16.30 

Paikka: Liikuntasali 

Laadukkaita treenejä volttien, parkourin, street workoutin, akrobatian ja trikkauksen parissa. Aloitamme perusteista, joten aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Etenemme vaikeampiin liikkeisiin ryhmän tason ja toiveiden mukaan. Tunneilla harjoitellaan hyvässä seurassa, toisia kannustaen ja yksilöllinen kehitys huomioiden. 

Ilmoittautuminen: info@asadfriigym.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) Ilmoita seuraavat tiedot: Harrastajan nimi, koulu,  luokka, harrastajan yhteystiedot (puhelinnumero), sukupuoli: tyttö/poika/muu, huoltajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero,  muuta huomioitavaa.

Järjestäjä: Asad Friigym / Harrastamisen Suomen malli 

Torstai

Sirkus (3.–6.lk) 

Aika: Torstaisin klo 14–15 

Paikka: Generaattorisali, Voimala/rakennus 1, Circus Helsinki, Sörnäisten rantatie 22  

Sirkustunneilla harjoitellaan mm. akrobatiaa, ilma-akrobatiaa, jongleerausta, trampoliinia, pariakrobatiaa ja nuorallakävelyä. Akrobatiaosuuksissa treenataan mm. kuperkeikkoja, kärrynpyöriä ja käsinseisontaa. Lisäksi tunneilla harjoitellaan esiintymistä ja luovuutta sekä voimaa ja liikkuvuutta.  

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: Soile Vedenpää, info@circushelsinki.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Järjestäjä: Circus Helsinki / Harrastamisen Suomen malli 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Tähän kirjataan koulun johtokunnan jäsenet

HELSINGIN KAUPUNKI                                                  Pöytäkirja nro 4/2022-2023

KALASATAMAN PERUSKOULU

JOHTOKUNTA

 

Aika               Tiistai 6.6.2023 klo 16.00-17.00

Paikka            Kalasataman peruskoulu, Polariksenkatu 1, Gosari neuvottelutila 2.krs

 

Osallistujat:

 

Leevi Mentula, puheenjohtaja

Laura Halenius, saapui klo 16.16

Päivi Kerko, poissa, varajäsen Jonna Alava poissa

Osma Ahvenlampi, poissa

Milja George

Roosa Riihimäki

Antti Kariola

Abdul al Salkini, poissa, varajäsen ei paikalla

Mariela Alvarez , poissa, varajäsen Rianna Suojärvi paikalla

Kati Pennanen, esittelijä, sihteeri

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.01

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Roosa Riihimäki ja Milja George

 

Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksi

 

Kalasataman peruskoulun lukuvuoden 2022-2023 toimintakertomuksen hyväksyminen.

 

Päätös: Kalasataman peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä lukuvuoden toimintakertomuksen.

 

Rehtorin ajankohtaiset asiat koululta: siltaonnettomuus 11.5. ja siihen liittyvistä toimenpiteistä keskustelu, Kalasataman alueen nuorten tilanteesta keskustelua

 

Seuraava kokous järjestetään syyskuussa 2023, aiheena lukuvuoden 2023-2024 toimintasuunnitelma ja muut mahdollisesti ajankohtaiset asiat.

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.19

 

Liite:

  1. Toimintakertomus

 

 

 

Kati Pennanen

esittelijä, sihteeri

 

 

 

Roosa Riihimäki                                                                                  Milja George

pöytäkirjan tarkastaja                                                                          pöytäkirjan tarkastaja

 

 

 

 

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

HELSINGIN KAUPUNKI                                                  Pöytäkirja nro 4/2022-2023

KALASATAMAN PERUSKOULU

JOHTOKUNTA

 

Aika               Tiistai 6.6.2023 klo 16.00-17.00

Paikka            Kalasataman peruskoulu, Polariksenkatu 1, Gosari neuvottelutila 2.krs

 

Osallistujat:

 

Leevi Mentula, puheenjohtaja

Laura Halenius, saapui klo 16.16

Päivi Kerko, poissa, varajäsen Jonna Alava poissa

Osma Ahvenlampi, poissa

Milja George

Roosa Riihimäki

Antti Kariola

Abdul al Salkini, poissa, varajäsen ei paikalla

Mariela Alvarez , poissa, varajäsen Rianna Suojärvi paikalla

Kati Pennanen, esittelijä, sihteeri

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.01

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Roosa Riihimäki ja Milja George

 

Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksi

 

Kalasataman peruskoulun lukuvuoden 2022-2023 toimintakertomuksen hyväksyminen.

 

Päätös: Kalasataman peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä lukuvuoden toimintakertomuksen.

 

Rehtorin ajankohtaiset asiat koululta: siltaonnettomuus 11.5. ja siihen liittyvistä toimenpiteistä keskustelu, Kalasataman alueen nuorten tilanteesta keskustelua

 

Seuraava kokous järjestetään syyskuussa 2023, aiheena lukuvuoden 2023-2024 toimintasuunnitelma ja muut mahdollisesti ajankohtaiset asiat.

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.19

 

Liite:

  1. Toimintakertomus

 

 

 

Kati Pennanen

esittelijä, sihteeri

 

 

 

Roosa Riihimäki                                                                                  Milja George

pöytäkirjan tarkastaja                                                                          pöytäkirjan tarkastaja

 

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta Facebookissa sekä Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Kalasataman peruskoulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kalasataman peruskoulu Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Polariksenkatu 1, 00540 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)