Kalasataman peruskoulu

Kalasatamassa sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu. Koulussamme opiskelevat tällä hetkellä lähialueen vuosiluokat 1.-9.
Kalasataman peruskoulu
Kuva: Tiina Piri

Yhteystiedot

Polariksenkatu 1, 00540 Helsinki Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 54301, 00099 Helsingin kaupunki

Apulaisrehtori
Antti Kariola
+358 9 310 22403
antti.kariola@edu.hel.fi

Apulaisrehtori
Kaisa Mourujärvi
kaisa.mourujarvi@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Halida Latip
+358 9 310 38882
halida.latip@hel.fi

Rehtori
Kati Pennanen
+358 9 310 82856
kati.pennanen@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus
englanti, espanja, ranska
englanti, espanja, ranska, saksa
ruotsi
espanja, ranska, saksa, venäjä

Meidän koulu

Kalasataman koulun toiminta-ajatus:

Kalasataman yhtenäinen peruskoulu järjestää laadukasta, inklusiivista opetusta joustavissa oppimisympäristöissä lähialueen lapsille sekä keskitetyssä erityisessä tuessa opiskeleville oppilaille. Koulun toiminta-ajatuksen keskiössä on aikuisten yhteistyö ja oppimista vahvistavien tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä ajattelu- ja työskentelytaitojen oppiminen välittävässä ilmapiirissä. Koulun toiminta on jatkuvasti kehittyvää ja yhteiskunnan tarpeita huomioivaa opetuksen hyviä ja kestäviä peruspilareita unohtamatta. Koulun aikuiset ja oppilaat toimivat yhteisten periaatteiden, ihmis- ja oppimiskäsitysten mukaisesti.

Kalasataman koulun visio:

Kalasataman peruskoulu on turvallinen paikka oppimiselle ja työn tekemiselle.

Koulussa toimivat ihmiset kunnioittavat toisiaan.

Koulun aikuisten toimintatavoissa korostuu läsnäolo.

Jokaisen koulussamme toimivan ihmisen vahvuudet löydetään ja ne auttavat meitä oppimisen ja työn tavoitteissa.

Koulumme arvot ovat:

 1. Läsnäolo
 2. Toisen kunnioittaminen (kunnioitus)
 3. Turvallisuus
 4. Vahvuuksien löytäminen (vahvuudet)

Arvokärki on valittu yhdessä huoltajien kanssa.

Koulun johtokunta on käsitellyt arvoja, visiota ja missiota 3.10.2023.

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa Kalasataman koulun opetussuunnitelma(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea. Opetus perustuu valtakunnalliseen ja paikalliseen opetussuunnitelmaan ja opetussuunnitelman arvoihin sekä kouluyhteisön pedagogiseen oppimis— ja ihmiskäsitykseen.

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain. Opetus halutaan tuoda mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Ilmiöoppimista kehitetään koulussa jatkuvasti. Opetus tapahtuu oppimissoluissa ja opettajat toimivat tiimeinä. Vahvistamme koko koulun sisäistä yhteistyötä. Viemme opetusta koulun ulkopuolelle koko Helsingin alueelle sekä hyödynnämme myös muiden koulujen tiloja.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Koulussamme on erityisosaaminen kielellisiä taitoja tukeva opetus. Kielellisiä taitoja harjaannutamme erilaisten opetusmenetelmien ja -järjestelyjen avulla. Olemme kielitietoinen koulu. Kehittämisen kohteina ovat myös oppimis- ja työskentelytaidot sekä vuorovaikutustaidot. Kielellisten taitojen kehittymistä tukee niin ikään koulumme opetussuunnitelmassa mainittu ilmaisukasvatus. 

Koulu on juhlinut virallisia avajaisiaan kesäkuussa 2022.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, espanja, ranska
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, espanja, ranska, saksa
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): espanja, ranska, saksa, venäjä

KOULUTULOKKAIDEN HUOLTAJAINFO (syksyn 2024 ekaluokkalaiset)

TIISTAINA 28.11. KLO 17-17.30 TEAMS-tilaisuus kouluun ilmoittautumiseen liittyen, tietoa Kalasataman koulusta ja tulevista ekaluokista. Tilaisuudessa paikalla rehtori ja opettajia.

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tervetuloa!

Tervetuloa kouluun!

Mikäli muutatte alueelle kesän aikana, laittakaa ystävällisesti viestiä rehtorille ja koulusihteerille sähköpostilla. Palaamme viestiinne heti elokuun alusta oppilaspaikka-asiassa. Kaikille Kalasataman koulun oppilaaksiottoalueella asuvat lapset saavat koulupaikan omasta lähikoulusta. Lähikoulun voi aina myös tarkistaa Helsingin palvelukartasta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulumme arjesta myös Facebookissa ja Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Kasvatus on kumppanuutta!

Yhteiset arvot kodin ja koulun yhteistyössä:

 • Läsnäolo
 • Toisen kunnioittaminen 
 • Turvallisuus
 • Vahvuuksien löytäminen 

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katso ruokalista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

4.1.3 Järjestyssäännöt

KALASATAMAN PERUSKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1.  YLEISTÄ

Koulun tehtäviin kuuluu ohjata ja totuttaa oppilaita hyviin tapoihin. Kalasataman peruskoulun oppilaat ovat osallistuneet koulun järjestys-sääntöjen laadintaan perusopetuslain 47 a §:n mukaisesti.

Järjes­tyssäännöt on laadittu siksi, että jokaisella kou­lussa työskentelevällä ja opiskelevalla olisi työrauha ja että koulu olisi kaikille turvalli­nen ja viihtyisä paikka. Järjes­tyssäännöillä pyritään lisäksi selventämään ja täsmentämään voimassa olevia lakeja.

Jokainen on omalta osaltaan vastuussa siitä, että työrauha koulussa säilyy.

2.  KOULUALUEET

Koulualueen muodostavat koulurakennus ja koulun piha (ja kenttä ja puisto).

3.  KÄYTTÄYTYMINEN KOULUSSA

3.1.        Oppilaan on pyrittävä olemaan kohtelias ja avulias kaikille, joiden kanssa hän on tekemisissä. Oppilaan velvollisuus on myös suorittaa hänelle annetut tehtävät tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (Perusopetuslaki 35 §).

3.2.        Kaikilta edellytetään rauhallista ja hyvää käytöstä. Koulussa ei kiusata, nimitellä kiroilla eikä paiskota ovia eikä kohdella toisia syrjivästi tai rasistisesti.

3.3.        Kouluun ei saa tuoda laittomia tai luvattomia esineitä tai aineita. Näin ollen esim. teräaseiden tai muuten vaarallisten esineiden tuonti kou­luun on lailla kiel­letty. Samoin päihteiden ja tupa­kointivälineiden tuonti kouluun ja niiden käyttö koulussa on lailla kielletty. Suurten rahasummien ja arvokkaiden esineiden tuomista kouluun tulee välttää. Oppilas on itse vastuussa omai­suudestaan.

3.4.        Koulun ja toisten oppilaiden omaisuutta ei saa vahingoittaa. Jokainen joutuu vastaamaan tuottamuksesta (jotakin tehdään varomattomasti, huolimattomasti, ajattelemattomasti tai jotakin laiminlyödään) tai tahallisesti aiheutetusta vahingosta.

3.5.        Seinien likaaminen ja niihin piirtäminen on ehdottomasti kiel­letty. Myös­kään pöytien kansiin ei saa piirtää tai tehdä viilto­ja. Oppilaan on mahdollista korvata aiheuttamansa vahinko siivoamalla (ryhmäkirje 15/2014).

3.6.        Oppilas ei saa ottaa kuvia eikä julkaista niitä ilman asianomaisen lupaa.

3.7.        Jos oppilas on vaaraksi itselleen tai muille, käyttäytyy uhkaa­vasti, väkivaltaisesti tai häiritsevästi, häntä voidaan ojentaa tai rangaista kurinpidollisesti perusopetuslain 36 §:n mukaisesti.

3.8.        Jos koulun tiloihin tulee ilman asiaa ulkopuolisia henkilöitä, tulee tästä ilmoittaa kouluisännälle, koulun johtoryhmälle tai jollekin muulle koulun henkilökuntaan kuuluvalle.

4.  OPPITUNNIT

4.1.        Oppituntien aikana jokainen on vastuussa työrauhan säilymi­sestä luokas­sa.

4.2.        Oppitunneille saavutaan ajoissa lukujärjestyksen mukaan.

4.3.        Kännykkä suljetaan tai laitetaan äänettömälle oppitunnin ajaksi.

4.4.        Oppitunneilla on oltava mukana tarvittavat opiskeluvälineet ja kirjat. Lii­kuntatunneilla tulee olla mukana sopivat varusteet ja sopiva vaatetus.

4.5.        Turvallisuussyistä on tärkeää toimia opettajan anta­mien ohjei­den mukaan. Turvaohjeiden noudattaminen on edellytys eten­kin fysiikan ja kemian laborointitunneille sekä käsityö-, liikunta-, kuvataide- ja kotitalous­tunneille osal­listumiselle.

5.  VÄLITUNNIT

5.1.        Myös välitunnilla noudatetaan hyviä käytöstapoja. Ketään ei saa kiusata. Ympäristön sotkeminen ja omaisuuden vahin­goittaminen on ehdottomasti kielletty myös välitunnilla.

5.2.        Välitunneille mennään ja sieltä palataan viivyttelemättä ja muiden luokki­en työrauhaa häiritsemättä. Välitunnit vietetään ulkona, ellei muuta ohjattua välituntiohjelmaa ole järjestetty.

5.3.        Välitunnilla ei saa poistua koulun alueelta ilman lupaa.

5.4.        Kivien, käpyjen ja lumipallojen tms. heittäminen on kielletty. Lumipallojen heitto on sallittu vain sitä varten rakennettuun seinään.

5.5.        Polkupyörällä ja mopolla ajaminen on koulupäivän aikana kielletty. Jos oppilas tulee kouluun esim. pyörällä tai mopolla, hän vastaa kulkuneuvostaan.

5.6.        Sammuttimiin ja muihin pelastusvälineisiin ei saa koskea, jollei kysees­sä ole hätätilanne.

5.7.         Koulun oppilaskunta laatii välituntisäännöt ja päivittää ne vuosittain.

6.  RUOKAILU

6.1.        Ruokailuun mennään sovittuun aikaan rauhallisesti ja hyvässä järjestyksessä. Ruokailu on myös opetustilanne, jossa noudatetaan hyviä käytös- ja pöytätapo­ja.

6.2.        Kaikkia ruokalajeja pyritään maistelemaan.

6.3.        Toisten ruokaan ja ruokailuvälineisiin ei saa koskea.

7.  KOULUMATKAT

7.1.        Koulumatkalla noudatetaan liikennesääntöjä ja yleisiä käyttäy­tymistapoja.

7.2.        Koulumatkalla ei saa kiusata eikä häiritä muita oppilaita ja liikenteessä olijoita. Koulumatkalla tapahtuneesta kiusaamisesta ilmoitetaan kiusaajan ja kiusatun huoltajille. (Kts. ryhmäkirje 15/2014).

7.3.                           Taksikuljetuksessa olevat oppilaat odottavat taksia sovitussa paikassa sovittuun aikaan. Taksissa tulee noudattaa hyviä tapoja ja kuljettajan ohjeita. Koululla on valmiudet vastaanottaa kouluun tuleva taksioppilas 15 minuuttia ennen aamun ensimmäisen oppitunnin alkua.

8.  POISSAOLOT

8.1.        Oppilaan huoltajan on ilmoitettava poissaolon syy, mikäli op­pilas ei pääse kouluun.

8.2.        Perusopetuslain 26 §:n perusteella opetuksen järjestäjän tulee seurata oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajille. Kalasataman peruskoulussa tehtävä kuuluu oppilaan luokanvalvojalle. Luvattomista poissaoloista voi olla seurauksena esimerkiksi kasvatuskeskustelu.

8.3.        Oppilaalla ei ole lupa poistua ilman opettajan lupaa koulusta tai muusta oppimisen tilasta kuten esimerkiksi museosta opintoretken aikana.

8.4.        Lupa koulusta poissaoloon esim. perheen matkan vuoksi anotaan etukäteen kirjallisesti. Luokanvalvoja voi myöntää luvan enin­tään viideksi päi­väksi. Lupa pi­tem­pään pois­saoloon ano­taan rehto­rilta.

9.  VARSINAISEN KOULUTYÖN ULKOPUOLELLA TAPAHTUVA TOIMINTA

Koulun ulkopuoliseksi toiminnaksi katsotaan lähinnä kerhot, opintokäynnit ja retket. Näissä noudatetaan samoja käytös- ja järjestyssääntöjä kuin kou­luaikana.

10.  ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Kalasataman peruskoulussa järjestetään perusopetuslain mukaista iltapäiväkerhotoimintaa. Iltapäiväkerhossa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri

Halida Latip
puh. +358931038882(Linkki aloittaa puhelun)/040 5968112
halida.latip@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista. Kanslia käsittelee matkalippuhakemukset.

Rehtori

Kati Pennanen
puh. 09 310 82856
kati.pennanen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Apulaisrehtorit

Antti Kariola (ota ensisijaisesti yhteys Antti Kariolaan)
puh. 09 310 22403/040 6530090
antti.kariola@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kaisa Mourujärvi
kaisa.mourujarvi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Johtokunnan puheenjohtaja Leevi Mentula
yhteystiedot rehtorilta

Iltapäivätoiminta
Nano/ Antti Luoma
puh. 040 071 9605

Kohdevastaava/SOL Sanna Kyllönen
puh. 050 406 9437
kv.kalasatama@sol.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kouluravintola
puh. 09 310 78935/Palvelukeskus
kouluravintola.kalasatama@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Päättötodistusjäljennösten tilaus Kaskon arkistosta. 

Yleiset ohjeet koulun tilojen vuokraamisesta kouluajan ulkopuolella.

Liikuntasalien tilavaraukset(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Luokkatilojen iltakäyttö: Kasko tilapalvelut, p. 09 310 12001, ma-to klo 12-14, tilavaraukset@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

yhteystieto: etunimi.sukunimi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Oppimissolujen puhelinnumerot:

1.luokat 09 10352751

2.luokat (päivittyy myöhemmin)

3.-4.luokat 040 1447795

Lähipalvelun erityisluokka 1-5.lk  09 31031709

5.-6.luokat  09 31035272 tai 040 8271195

Taksiyhteyshenkilö  040 6551233 (Marjut Nilajärvi)

SLI yläkoulu 7.-9.lk 040 1448388

Yleisopetus yläkoulu 7.-9.lk 09 31028296

Opettajat

Opettajien sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi(at)edu.hel.fi

1a Eveliina Selenius
1b Essi-Ilona Viitala
1c Riikka Salmela
1d Juulie Kivekäs
2a Heidi Salonen
2b Satu Laine
2c Maaret Liikkanen
3a Laura Malmberg
3b Hanna Siukonen
3c Leila Niiva
4a Arto Härkönen
4b Ari Auvinen
4c Nina Zlobina
5a Eveliina Helminen
5b Jere Törönen
5c Kaisa Mourujärvi
6a Antti Kariola
6b Anna Okkonen
7a Venla Siikaniemi 
7b Kirsi Sipiläinen
8a Maria Rönkä
8b Joonas Kauppinen
9a Elina Ylitalo
9b Heli Leinonen
1-6 lähipalvelun erityislk (1e, 2d,3d,4f,5f) Sonja Harstila
4d-5d  Johanna Turjanmaa-Viljamaa
4e-5e  Outi Viljakainen
6c  Johanna Majuri
7c  Arto Lassila
8c-9c Retta Puura 8.8.-22.12./Annukka Töyri
8d-9d  Antti Lahti
Musiikki Heikki Selamo 8.8.-1.10./Linda Liukkonen 2.10.-->
Laaja-alainen erityisopettaja Annika Talvioja
Laaja-alainen erityisopettaja Elli Hurri
Laaja-alainen erityisopettaja Kristiina Hämäläinen
Päätoiminen tuntiopettaja, resurssiopettaja Maiju Knuuttila
Matematiikan lehtori 8.-9.lk Mai Allo 
Matematiikan sivutoiminen tuntiopettaja 7.lk  Sami Ollikkala
Oppilaanohjaaja Merja Långvik
Ortodoksiopettaja Tommi Ahonen
Islamin uskonto Juman Almesh ja Yonis Ali
Mandariinikiina (oman äidinkielen opetus) Xiting Zhang

yhteystieto: etunimi.sukunimi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulunkäynninohjaajalista päivitetään elokuun alussa.

Tuija Palosaari  1.lk
Katja Kaivanto-Vaara 1.lk

Gul

Jan 2.lk ja iltapäivätoiminta

Eduardo

Zamora Martinez 3.-4.lk ja iltapäivätoiminta

Pirjo Hagert 4.-5.sli-opetus
Tarja Piela lähipalvelun erityisluokka 1.-5.lk
Ulla Dagdag 4.-5.sli-opetus
Minna Riihioja yläkoulu sli-opetus
Iiko Tuomikoski 6.lk ja sli-opetus
Marjut Nilajärvi 5.lk ja koulukuljetusvastuuhenkilö
Kadour Ekhlas yläkoulu
Elina Jylhä yläkoulu sli-opetus
Fahmo Arte lähipalvelun alueellinen erityisluokka 

Opinto-ohjaajat

Tieto päivitetään elokuun alussa.

Laaja-alaiset erityisopettajat 

Koulupsykologi: Laura Huhta
puh. 09 310 34723
sähköposti laura.s.huhta@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulupsykologi: Hanna Vappula
puh. 040 66 07 354
sähköposti hanna.vappula@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kuraattori: Anna Rentola
sähköposti anna.rentola@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Terveydenhoitaja Jenni Ekholm
puh.  09 310 27107

Kiireellisissä asioissa yhteys omalle terveysasemalle tai terveysneuvontaan 09 31010023

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.30-9.15. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät jatkuvat 15.1.2024 alkaen

 

 

Maanantai

Elokuva (3.–6.lk) UUSI RYHMÄ!
Aika: Maanantaisin klo 15.30–17
Paikka: Luokka ilmoitetaan myöhemmin
Tervetuloa mukaan elokuvan/animaation harrastetunneille!  
Elokuvatunneilla käymme läpi elokuvantekemisen perusteet kaikkine vaiheineen mallintaen todellisten tuotantorakenteiden prosesseja. Elokuvatunneilla teemme kaiken elokuvan toteuttamiseen liittyvän alusta loppuun saakka itse: elokuvan suunnittelun, käsikirjoittamisen, kuvaamisen, näyttelemisen, ohjaamisen, leikkaamisen ja editoinnin.

Elokuvan tekeminen on ryhmätyötä, jossa oppii tiimityöskentelyä. Tunneilla opettelemme myös tarinankerrontaa sekä sitä, millaisia kerrontatapoja videokuvassa on ja miten videolla voidaan tuottaa tarinaa. Pienelokuvien lisäksi tunneilla tehdään animaatioita. Tunnit sopivat niin aloittelijoille kuin jo elokuvaa harrastaneille. 
Ilmoittaudu elokuvaharrastukseen täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 
Järjestäjä: PopUp / Harrastamisen Suomen malli 
 

Kiipeily (3.–6.lk)  

Aika: Maanantaisin tai keskiviikkoisin klo 14.50–15.50 

Paikka: KiipeilyAreena, Kauppakeskus REDI (sisäänkäynti Leonkadun puolelta) 

KiipeilyAreenalla järjestetään jälleen Harrastamisen Suomen Malli -hankkeen kiipeilyryhmiä. Ohjauksesta ryhmissä vastaa KiipeilyAreenan ammattitaitoiset kiipeilyohjaajat ja ryhmiin osallistumiseen ei vaadita aiempaa kiipeilykokemusta tai liikunnallisuutta. Kiipeily sopii harrastuksena aivan kaikille! 

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: KiipeilyAreena / Harrastamisen Suomen malli 

 

Kiipeily (6.–9.lk) 

Aika: Maanantaisin tai keskiviikkoisin klo 16–17 

Paikka: KiipeilyAreena, Kauppakeskus REDI (sisäänkäynti Leonkadun puolelta) 

KiipeilyAreenalla järjestetään jälleen Harrastamisen Suomen Malli -hankkeen kiipeilyryhmiä. Ohjauksesta ryhmissä vastaa KiipeilyAreenan ammattitaitoiset kiipeilyohjaajat ja ryhmiin osallistumiseen ei vaadita aiempaa kiipeilykokemusta tai liikunnallisuutta. Kiipeily sopii harrastuksena aivan kaikille! 

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: KiipeilyAreena / Harrastamisen Suomen malli 

 

Tiistai

Parkour (3.–6.lk) 

Aika: Tiistaisin klo 15.30–16.30 

Paikka: Liikuntasali 

Laadukkaita treenejä volttien, parkourin, street workoutin, akrobatian ja trikkauksen parissa. Aloitamme perusteista, joten aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Etenemme vaikeampiin liikkeisiin ryhmän tason ja toiveiden mukaan. Tunneilla harjoitellaan hyvässä seurassa, toisia kannustaen ja yksilöllinen kehitys huomioiden. 

Ilmoittautuminen: info@asadfriigym.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) Ilmoita seuraavat tiedot: Harrastajan nimi, koulu,  luokka, harrastajan yhteystiedot (puhelinnumero), sukupuoli: tyttö/poika/muu, huoltajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero,  muuta huomioitavaa.

Järjestäjä: Asad Friigym / Harrastamisen Suomen malli 

Keskiviikko

Sirkus (3.–6.lk) UUSI RYHMÄ!
Aika: Keskiviikkoisin klo 14–15 
Paikka: Generaattorisali, Voimala/rakennus 1, Circus Helsinki, Sörnäisten rantatie 22  
Sirkustunneilla harjoitellaan mm. akrobatiaa, ilma-akrobatiaa, jongleerausta, trampoliinia, pariakrobatiaa ja nuorallakävelyä. Akrobatiaosuuksissa treenataan mm. kuperkeikkoja, kärrynpyöriä ja käsinseisontaa. Lisäksi tunneilla harjoitellaan esiintymistä ja luovuutta sekä voimaa ja liikkuvuutta.  
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu sirkukseen täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Yhteystiedot: Soile Vedenpää, info@circushelsinki.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  
Järjestäjä: Circus Helsinki / Harrastamisen Suomen malli 

Torstai

Minecraft (3.–6.lk) UUSI RYHMÄ!
Aika: Torstaisin klo 14.30–15.45
Paikka: Luokka ilmoitetaan myöhemmin
Hyppäämme Minecraftin villiin ja arvaamattomaan erämaailmaan tukenamme vain ja ainoastaan toisemme sekä otamme vastaan kaikki pelin tuomat haasteet yhdessä! Pelistä ei tarvitse olla aiempaa kokemusta, sillä paikalla on aina peliohjaaja, joka on aina valmis auttamaan! 
Ilmoittaudu minecraftiin täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  
Lisätietoja: harrastuskoordinaattori@xroc.gg(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 
Järjestäjä: xRoc/Harrastamisen Suomen malli


Avoin eSports (6.–9.lk) UUSI RYHMÄ!
Aika: Torstaisin klo 15.45–17
Paikka: Luokka ilmoitetaan myöhemmin
Tervetuloa mukaan avoimeen eSports harrastusryhmään joko pelailemaan hyvässä porukassa suosittuja eSports - pelejä tai kuuntelemaan hyödyllisiä pelivinkkejä kokeneelta peliohjaajalta! Harrastuskertoihin sisältyy niin vapaata kuin ohjattua pelaamista mm. Fortnitessa. Aiempaa pelikokemusta ei ryhmässä vaadita ja jokainen on tervetullut mukaan! Ryhmästä voi varata itselleen paikan ennakkoilmoittautumalla tai otamme myös pelureita ovelta vastaan ilman ennakkoilmoittautumista, mikäli ryhmästä löytyy vapaita paikkoja. 
Ilmoittaudu esportsiin täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 
Lisätietoja: harrastuskoordinaattori@xroc.gg(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 
Järjestäjä: xRoc/Harrastamisen Suomen malli 

 

Sirkus (3.–6.lk) 

Aika: Torstaisin klo 14–15 

Paikka: Generaattorisali, Voimala/rakennus 1, Circus Helsinki, Sörnäisten rantatie 22  

Sirkustunneilla harjoitellaan mm. akrobatiaa, ilma-akrobatiaa, jongleerausta, trampoliinia, pariakrobatiaa ja nuorallakävelyä. Akrobatiaosuuksissa treenataan mm. kuperkeikkoja, kärrynpyöriä ja käsinseisontaa. Lisäksi tunneilla harjoitellaan esiintymistä ja luovuutta sekä voimaa ja liikkuvuutta.  

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: Soile Vedenpää, info@circushelsinki.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Järjestäjä: Circus Helsinki / Harrastamisen Suomen malli 

 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Tähän kirjataan koulun johtokunnan jäsenet

HELSINGIN KAUPUNKI                                                  Pöytäkirja nro 4/2022-2023

KALASATAMAN PERUSKOULU

JOHTOKUNTA

 

Aika               Tiistai 6.6.2023 klo 16.00-17.00

Paikka            Kalasataman peruskoulu, Polariksenkatu 1, Gosari neuvottelutila 2.krs

 

Osallistujat:

 

Leevi Mentula, puheenjohtaja

Laura Halenius, saapui klo 16.16

Päivi Kerko, poissa, varajäsen Jonna Alava poissa

Osma Ahvenlampi, poissa

Milja George

Roosa Riihimäki

Antti Kariola

Abdul al Salkini, poissa, varajäsen ei paikalla

Mariela Alvarez , poissa, varajäsen Rianna Suojärvi paikalla

Kati Pennanen, esittelijä, sihteeri

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.01

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Roosa Riihimäki ja Milja George

 

Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksi

 

Kalasataman peruskoulun lukuvuoden 2022-2023 toimintakertomuksen hyväksyminen.

 

Päätös: Kalasataman peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä lukuvuoden toimintakertomuksen.

 

Rehtorin ajankohtaiset asiat koululta: siltaonnettomuus 11.5. ja siihen liittyvistä toimenpiteistä keskustelu, Kalasataman alueen nuorten tilanteesta keskustelua

 

Seuraava kokous järjestetään syyskuussa 2023, aiheena lukuvuoden 2023-2024 toimintasuunnitelma ja muut mahdollisesti ajankohtaiset asiat.

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.19

 

Liite:

 1. Toimintakertomus

 

 

 

Kati Pennanen

esittelijä, sihteeri

 

 

 

Roosa Riihimäki                                                                                  Milja George

pöytäkirjan tarkastaja                                                                          pöytäkirjan tarkastaja

 

 

 

 

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat

 

7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat

 

7. Kokouksen päättäminen

HELSINGIN KAUPUNKI                                                  Pöytäkirja nro 4/2022-2023

KALASATAMAN PERUSKOULU

JOHTOKUNTA

 

Aika               Tiistai 6.6.2023 klo 16.00-17.00

Paikka            Kalasataman peruskoulu, Polariksenkatu 1, Gosari neuvottelutila 2.krs

 

Osallistujat:

 

Leevi Mentula, puheenjohtaja

Laura Halenius, saapui klo 16.16

Päivi Kerko, poissa, varajäsen Jonna Alava poissa

Osma Ahvenlampi, poissa

Milja George

Roosa Riihimäki

Antti Kariola

Abdul al Salkini, poissa, varajäsen ei paikalla

Mariela Alvarez , poissa, varajäsen Rianna Suojärvi paikalla

Kati Pennanen, esittelijä, sihteeri

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.01

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Roosa Riihimäki ja Milja George

 

Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksi

 

Kalasataman peruskoulun lukuvuoden 2022-2023 toimintakertomuksen hyväksyminen.

 

Päätös: Kalasataman peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä lukuvuoden toimintakertomuksen.

 

Rehtorin ajankohtaiset asiat koululta: siltaonnettomuus 11.5. ja siihen liittyvistä toimenpiteistä keskustelu, Kalasataman alueen nuorten tilanteesta keskustelua

 

Seuraava kokous järjestetään syyskuussa 2023, aiheena lukuvuoden 2023-2024 toimintasuunnitelma ja muut mahdollisesti ajankohtaiset asiat.

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.19

 

Liite:

 1. Toimintakertomus

 

 

 

Kati Pennanen

esittelijä, sihteeri

 

 

 

Roosa Riihimäki                                                                                  Milja George

pöytäkirjan tarkastaja                                                                          pöytäkirjan tarkastaja

 

HELSINGIN KAUPUNKI                                                                        Pöytäkirja nro 1/2023-2024

KALASATAMAN PERUSKOULU

JOHTOKUNTA

Aika               Tiistai 3.10.2023 klo 16.30-17.30

Paikka            Kalasataman peruskoulu, Polariksenkatu 1, Gosari neuvottelutila 2.krs

Osallistujat:

Leevi Mentula, puheenjohtaja

Laura Halenius poissa, paikalla varajäsen Anu von Lode

Päivi Kerko

Osma Ahvenlampi

Milja George

Roosa Riihimäki poissa, varajäsen ei paikalla

Antti Kariola

Abdul al Salkini poissa, varajäsen ei paikalla

Mariela Alvarez poissa, paikalla varajäsen Rianna Suojärvi

Kati Pennanen, esittelijä, sihteeri

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.32.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Kariola ja Osma Ahvenlampi.

Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksi.

Päätös: Kalasataman peruskoulun johtokunta päättää hyväksyä lukuvuoden 2023-2024 toimintasuunnitelman muutamin korjauksin. Toimintasuunnitelma on luettavissa Wilma-järjestelmässä.

Johtokunnan lausunto lukuvuoden 2024-2025 työ- ja loma-aikoihin. Kuultuaan koulun henkilöstön ja oppilaiden mielipiteen päätti  johtokunta puoltaa vaihtoehtoa nro 1.

Työaika alkaa syksyllä 8.8.2024 ja päättyy 20.12.2024.

Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2024-18.10.2024.

Joululoma on 21.12.2024-6.1.2025.

Työaika alkaa keväällä 7.1.2025 ja päättyy 31.5.2025.

Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2025-21.2.2025.

Seuraava kokous järjestetään maaliskuussa 2024, aiheena on vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen ja mahdolliset muut asiat.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.34.

Helsingissä 4.10.2023

Kati Pennanen

sihteeri

Antti Kariola                                                                     Osma Ahvenlampi

pöytäkirjan tarkastaja                                                       Pöytäkirjan tarkastaja

Johtokunnan kokous pidetty 1.2.2024.

Pöytäkirja on salassa pidettävä.

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta Facebookissa sekä Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Kalasataman peruskoulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kalasataman peruskoulu Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Polariksenkatu 1, 00540 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)