Varhaiskasvatus päiväkodissa

Kunnalliset päiväkodit ovat auki kello 6.15 ja 17.30 välisenä aikana. Tältä sivulta löydät tietoa vuorohoidosta sekä muuta yleistä tietoa varhaiskasvatuksen arjesta.

Tällä sivulla

Helsinki tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön lapsellesi sekä mahdollisuuksia elämykselliselle toiminnalle ja oppimiselle.

Kuvituskuva
Kuva: Konsta Linkola

Tietoa huoltajille

Ennen kuin lapsesi aloittaa päiväkodissa, ryhmän opettaja keskustelee kanssasi. Keskustelussa voit kertoa, minkälainen lapsesi on ja mitä odotat ja toivot päiväkodilta. Lisäksi päiväkodin henkilökunta kertoo sinulle ryhmän toiminnasta, päivärytmistä ja esimerkiksi mitä vaatetusta lapsesi tarvitsee.

Voit sopia päiväkodin henkilökunnan kanssa, milloin lapsesi tutustuu ryhmään. Tutustumisjakso on yleensä noin viikon mittainen, mutta se voi olla myös lyhyempi tai pidempi  lapsesi yksilöllisten tarpeiden mukaan. Lapsesi tutustuu aluksi ryhmään yhdessä huoltajan tai muun läheisen aikuisen kanssa.

Jos lapsesi siirtyy ryhmästä toiseen, hän pääsee etukäteen leikkimään ja tutustumaan uuden ryhmän lapsiin ja aikuisiin.

Varhaiskasvatuksessa aloittaminen -tiedote (pdf)

Päiväkodit ovat auki perheiden tarpeiden mukaan arkisin klo 6.15-17.30 välisenä aikana. Oikean henkilökuntamäärän varmistamiseksi lapsesi säännöllisen hoitoajan alkamis- ja päättymisaika sovitaan kanssasi etukäteen. Ilmoita epäsäännölliset ajat tai poikkeukset varhaiskasvatuspaikkaan viikko etukäteen.

Jos haluat muuttaa lapsesi päivittäisen hoitoajan pituutta, ilmoitathan siitä viimeistään kaksi viikkoa etukäteen. Lapsesi lyhennetyn hoitoajan tulee toteutua vähintään kolmen läsnäolokuukauden ajan. Jos lyhennetty hoitoaika kestää vähemmän kuin kolme kuukautta, peritään sinulta takautuvasti pitemmän hoitoajan mukainen asiakasmaksu.

Lapsesi hoitoaikaa pidennetään välittömästi, jos hoitotarpeen laajentuminen johtuu huoltajan ennakoimattomasta työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta. Pidennettyä hoitoaikaa ei valitettavasti aina voida tarjota lapsellesi tutussa varhaiskasvatuspaikassa.

Säännöllisiä ja hyvitettäviä poissaoloja voi olla 4-12 kuukaudessa.

Lue lisää varhaiskasvatusmaksuista

Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus saada suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Näiden toteuttamiseksi laaditaan jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) yhdessä lapsesi ja hänen huoltajien kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelmassa asetetaan yhdessä toiminnalle tavoitteita, joilla edistetään lapsesi suunnitelmallista kasvatusta, opetusta ja hoitoa.

Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa lapsesi varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta ja arvioinnista. Suunnitelma sisältää keskustelun ja kirjoittamisen lisäksi lapsesi vahvuuksien, tarpeiden ja mielipiteiden selvittämistä ja havainnointia sekä lapsesi aiemman varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen arviointia. Suunnitelman työstämiseen, havainnointiin, dokumentointiin ja arviointiin osallistuu moniammatillisesti koko lapsen kanssa toimiva kasvattajatiimi.

Kehityksen ja oppimisen tuki kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille.

Varhaiskasvatuksessa huolehditaan siitä, että jokainen lapsi kokee itsensä hyväksytyksi ja saa myönteistä minäkuvaa vahvistavia onnistumisen kokemuksia.

Tuen tarpeen havainnointi, tuen suunnittelu ja toteuttaminen sekä arviointi tehdään yhteistyössä sinun ja tarvittaessa muiden lapsesi ja perheesi kanssa työskentelevien asiantuntijoiden kanssa.

Mikäli lapsellasi on kehityksen ja oppimisen tuen tarpeita, kerrothan niistä varhaiskasvatushakemuksessa.

Huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on huoltajien ja päiväkodin henkilökunnan yhteinen sitoutuminen lapsen terveen ja turvallisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseen.

Huoltajan ja päiväkodin henkilökunnan havainnot ja keskustelut lapsen päivästä luovat pohjan lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamiselle. Toiminnan ja sisältöjen näkyväksi tekeminen on tärkeä osa yhteistyötä. Yhteistyön tukena käytetään varhaiskasvatuksen toiminnasta tehtyä dokumentaatiota.

Huoltajat voivat halutessaan perustaa vanhempientoimikuntia, jotka tukevat ja täydentävät varhaiskasvatusta. Vanhempaintoimikuntaan valitaan puheenjohtaja ja taloudenhoitaja hoidossa olevien lasten huoltajista.

Arkipyhinä Helsingin kaupungin päiväkodit ovat pääsääntöisesti suljettu. 

Mahdolliset arkipyhät, jotka vaikuttavat aukioloihin:
Uudenvuodenpäivä, Loppiainen, Pitkäperjantai, Toinen pääsiäispäivä, Vappupäivä, Helatorstai, Juhannusaatto, Juhannuspäivä, Pyhäinpäivä, itsenäisyyspäivä, Jouluaatto, Joulupäivä.

Lisätietoa arkipyhien vaikutuksesta aukioloihin saat lapsesi päiväkodista.

Perheen asuinpaikkakunta vastaa varhaiskasvatuspaikan järjestämisestä, kun sitä on haettu viimeistään 4 kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarvetta.

Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ovat sopineet varhaiskasvatuksen järjestämisestä silloin, kun varhaiskasvatuksessa olevan lapsen perhe muuttaa toiseen kuntaan. Lasten varhaiskasvatus voidaan järjestää entisessä asuinkunnassa enintään muuttamista seuraavan syys - (-31.12.) tai kevätkauden (-31.7.) loppuun ja enintään esiopetuksen alkamiseen saakka. Näille perheelle tehdään uusi määräaikainen varhaiskasvatuspäätös.

Jos olet tyytymätön päiväkodin toimintaan, voit tehdä asiasta muistutuksen lomakkeella Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta (pdf). Muistutuksen voi tehdä myös vapaamuotoisena kirjeenä.

Muistutuksessa kannattaa kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mihin asiaan tai asioihin on tyytymätön. Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian asioiden käsittelyn helpottamiseksi.

Muistutus tulee tehdä ensisijaisesti muistutuksen kohteena olevan toimipaikan vastuuhenkilölle.

Muistutus käsitellään pääsääntöisesti kuukauden kuluessa muistutuksen tekemisestä, ellei kyseessä ole loma-aika, jolloin vastausaika saattaa olla pidempi. Mikäli asian selvittäminen vaatii pidemmän ajan, ilmoitetaan arvioitu käsittelyaika muistutuksen tekijälle.

Muistutukseen annetaan perusteltu vastaus, josta selviää, miten muistutusasiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on mahdollisesti johtanut. Muistutukseen annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Miten päiväkodissa toimitaan

Yleisiä käytäntöjä kunnallisissa päiväkodeissa.

Sovi lapsen hakemisesta ja kotiinlähdöstä aina etukäteen henkilökunnan kanssa. Lapsen asuessa eri osoitteissa, sovitaan huoltajien kanssa erikseen lapsen hakemisesta.

Henkilökunta arvioi kotimatkan turvallisuuden sen tiedon perusteella, joka heillä on lapsen kotiin lähtiessä. Turvallisuuden arviointiin vaikuttavat muun muassa lapsen ikä ja taidot, hakijan kyky ja mahdollisuudet vastata lapsen turvallisuudesta, kotimatkan pituus sekä mahdolliset poikkeustilanteet.

Yhteydenotot ja huoltajien yhteystiedot

Huoltajien yhteystietojen on tärkeää olla aina ajan tasalla. Jos lastasi ei haeta sovittuun määräaikaan mennessä, päiväkoti ottaa yhteyttä huoltajiin ja ilmoitettuun hakijaan. Mikäli yhteyttä ei saada, tavoitellaan lapselle nimettyjä muita hakijoita.

Lapsesi ulkoilee päiväkodissa kaikenlaisessa säässä. Säähän sopivan ulkovaatetuksen lisäksi lapsesi tarvitsee päiväkotiin sisävaatetuksen, tossut ja sisähousut. Vaatteet ja varusteet nimikoidaan sekaannusten ja katoamisten välttämiseksi. Aloituskeskustelussa varhaiskasvatuksen henkilökunta kertoo mitä vaatetusta lapsi tarvitsee.

Kaupunki ei vastaa mahdollisista omaisuuden vahingoista tai katoamisesta. Lasten omista rattaista, pyöristä ja leluista pidetään mahdollisimman hyvin huolta, mutta niitä ei kuitenkaan voida säilyttää lukittavissa tai vartioiduissa tiloissa.

Ruokailu ja ruokakasvatus ovat tärkeä osa lapsen varhaiskasvatusta. Laadukkaat, terveelliset ja monipuoliset ateriat ja välipalat edistävät lasten hyvinvointia ja terveyttä. Päiväkotiruokailu kattaa 2/3 lapsen päivittäisestä ravinnonsaannista (päivähoito). Noudatamme päiväkotiruokailussa varhaiskasvatuksen Terveyttä- ja iloa ruoasta ruokailusuosituksia.

Ruokalistat ja ruokapalveluiden toimintaa ohjaavat ohjeet suunnitellaan yhdessä palveluntuottajien kanssa. Ruokapalveluja päiväkoteihin ja ryhmäperhepäiväkoteihin tuottaa neljä eri palveluntuottajaa Palvelukeskus Helsinki, Compass Group, Palmia ja Sodexo.

Helsinki haluaa tarjota myös erityisruokavaliota noudattaville lapsille ravitsemuksellisesti täysipainoista ja maistuvaa ruokaa. Lapsellesi voidaan järjestää erityisruokavalio terveydellisistä tai vakaumuksellisista syistä. Jos lapsesi kärsii joidenkin elintarvikkeiden kohdalla vakavista allergiaoireista, tulee päiväkotiin toimittaa erityisruokavaliota koskeva lääkärintodistus.

Erityisruokavaliotarpeesta tehdään yhdessä päiväkodinjohtajan kanssa oma ilmoitus ruokapalveluntuottajalle.

Tutustu päiväkotien- ja vuoropäiväkotien ruokalistoihin

Erityisruokavalioita koskeva ohje, pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Ruokailu varhaiskasvatuksessa, tiedote huoltajille, pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Aamupäivän toiminnan, ulkoilun ja ruokailun jälkeen lapset siirtyvät päivälevolle, kuuntelevat satua tai musiikkia. Päiväkodissa lepohetken rutiinit auttavat lasta rauhoittumaan ja lepäämään. Osa lapsista tarvitsee päiväunet ja osalle riittää lepo/satuhetki. Henkilökunta keskustelee kanssasi päiväkodin käytännöistä.

Kun lapsi sairastaa

Sairasta lasta ei voi tuoda päiväkotiin. Jos lapsesi sairastuu päivän aikana, siitä ilmoitetaan heti huoltajalle ja lapsi tulee hakea kotiin mahdollisimman pian. Jos lapsi sairastuu äkillisesti vakavin oirein, päiväkodin henkilökunta vie lapsen lähimmälle terveysasemalle tai sairaalaan poliklinikalle. Huoltajalla on vastuu lapsen jatkohoidosta.

Lapsi voi palata päiväkotiin, kun hän jaksaa osallistua toimintaan eikä tartuntavaaraa ole.

Jos lapsesi tarvitsee lääkitystä varhaiskasvatuksen aikana, toimita päiväkodin henkilökunnalle lääkärin kirjoittama ohje lääkityksestä. Lapsen huoltajat sekä terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilökunta keskustelevat tarvittaessa tapauskohtaisesti lapsen lääkityksen järjestämisestä (esim. diabetes- ja astmalääkitys).

Akuutisti sairastunut lapsi voi palata päiväkotiin tai perhepäivähoitoon lääkekuurin aikana riittävän toipumisajan jälkeen. Henkilökunta antaa lapselle lapsen nimellä varustetun lääkkeen lääkärin annosteluohjeen mukaan. Päiväkodissa ei anneta lapselle homeopaattisia valmisteita.

Tapaturmat

Tapaturman sattuessa lapselle annetaan välittömästi ensiapua ja huoltajille ilmoitetaan tapahtumasta pikaisesti. Mikäli tapaturma vaatii jatkohoitoa, lapsi viedään tapaturman laadusta riippuen joko lähimmälle terveysasemalle, hammashoitolaan tai HUS:in Lasten ja nuorten päivystykseen.

Jos lapsi tarvitsee tapaturman jälkeen apuvälineitä, yksikön esihenkilö arvioi yhdessä huoltajien kanssa lapsen edellytykset osallistua päiväkodin toimintaan.

Helsingin kaupunki on vakuuttanut varhaiskasvatuksessa olevat lapset. Vakuutusyhtiö korvaa mahdollisen tapaturman hoitokulut julkisen terveydenhuollon maksujen mukaan tai yksityisen palvelun kulut, joihin on julkisen terveydenhuollon lähete.

Vakuutus eikä Helsingin kaupunki korvaa mahdollisesta lapsen kotihoidon järjestämisestä aiheutuvaa ansionmenetystä eikä sitä korvaa myöskään Helsingin kaupunki.

Vuorohoito

Lapsesi voi saada varhaiskasvatusta päiväkodeissa myös illalla, yöllä ja viikonloppuna säännöllisen vuorotyön tai opiskelun vuoksi. 

Tarve katsotaan säännölliseksi jos lapsesi tarvitsee varhaiskasvatusta iltaisin, öisin tai viikonloppuisin keskimäärin viitenä päivänä kuukaudessa kolmen kuukauden jaksolla. Jos tarve on vähäistä, lapsesi varhaiskasvatus järjestetään tavallisessa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa ja vuorohoito tarvittaessa vuoropäiväkodissa. Jos haet lapsellesi paikkaa vuoropäiväkodissa tai osapäiväryhmässä, pyydämme samassa taloudessa asuvia huoltajia esittämään todistuksen vuorotyöstä tai opiskelusta hakemisen yhteydessä.

Vuorohoitopaikan saamisen edellytys on huoltajan tai samassa taloudessa asuvien molempien huoltajien säännöllinen, vuorotyö tai iltaopiskelu. Jos pääosa lapsesi hoitoajoista sijoittuu tavallisiin aukioloaikoihin, ei vuorohoidolle ole perustetta.  

Kun vuorohoidon tarve päättyy tai vähenee, lapsesi siirretään tavallisen aukiolon ryhmään tai yksikköön. Varahoitoa tarjotaan tarvittaessa vuoropäiväkodissa. 

Vuoropäiväkodit ovat auki ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Huomaathan, että kaikki vuorohoitopäiväkodit ovat suomenkielisiä päiväkoteja. 

Katso vuoropäiväkodit palvelukartalla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Illalla auki olevat päiväkodit ovat auki arkisin (ma-pe) klo 6.15-21.00 tai 22.00. Huomaathan, että kaikki illalla auki olevat päiväkodit ovat suomenkielisiä päiväkoteja. 31.7.2023 alkaen ainoa ruotsinkielinen päiväkoti, joka on auki iltaisin on Daghem Nätholmen.

Katso illalla auki olevat päiväkodit palvelukartalla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lapsen ja huoltajan on hyvä tutustua vuorohoidon henkilökuntaan, muihin lapsiin ja toimintaan vähintään viikon ajan ennen vuorohoidon aloittamista. Ilmoita huoltajien työvuorojen tai opiskeluaikojen mukaiset lapsen läsnäolot päiväkotiin mahdollisimman ajoissa ja viimeistään edellisen viikon tiistaina klo 16. Jos lapsi ei jää yöksi, hae lapsi hänen oma nukkumaanmenoaika huomioiden ja viimeistään klo 22. Lapset tuodaan yöksi viimeistään klo 20. 

Lapsi voi olla varhaiskasvatuksessa huoltajien ollessa töissä ja myös yövuoron jälkeen huoltajien nukkumisajan ajan. Vanhempien vapaapäivinä, lomapäivinä ja sairasloman aikana ei tarjota vuorohoitoa. Silloin lapsi voi osallistua varhaiskasvatukseen erikseen sovitusti maanantaista perjantaihin päiväaikaisen varhaiskasvatuksen aukioloaikojen mukaisesti. Lapsella tulee olla vähintään kahdeksan vapaapäivää kuukaudessa.  

Huoltajan työvuoroon tai opiskeluaikoihin voi tulla äkillinen, ennakoimaton muutos. Silloin huoltajalla saattaa olla tarve tehdä muutoksia aiemmin ilmoitettuun vuorohoidon tarpeeseen. Muutoksen tulee perustua työantajan määräämään työvuoromuutokseen tai oppilaitoksen määräämiin opiskeluaikoihin. Tämä muutos tulee voida todentaa. Ota huoltajana yhteyttä vuoropäiväkotiin ja selvitä, onko äkillinen muutos mahdollista. Mikäli muutos ei ole mahdollista lapsen omassa vuoropäiväkodissa, henkilöstö selvittää varahoidon järjestämisen mahdollisuutta toisesta vuorohoitoa tai iltahoitoa antavasta päiväkodista. Huomioi, että äkilliset, ennakoimattomat vuorohoidon tarpeet eivät ole aina järjestettävissä. 

Vuorohoidossa lasten varhaiskasvatuksen tarve perustuu samassa taloudessa asuvien huoltajien ilmoittamiin työvuoroihin tai opiskeluaikoihin. Kun varhaiskasvatuksen tarve iltaisin, öisin ja viikonloppuna päättyy, vähenee tai sitä käytetään ilmoitettua vähemmän, lapselle järjestetään varhaiskasvatuspaikka 6.15-17.30 toimivasta ryhmästä, päiväkodista tai perhepäivähoidosta. Tarvittaessa lapselle järjestetään edelleen varahoitona varhaiskasvatusta illalla, yöllä ja viikonloppuna auki olevassa toimipisteessä. Mikäli lapsi muuttaa toiselle paikkakunnalle, päättyy oikeus vuorohoitoon Helsingissä muuttopäivästä alkaen tai viimeistään 2 viikon kuluessa muuttopäivästä. 

Mikäli tarve iltaisin, öisin ja viikonloppuna on vähemmän kuin 5 kertaa kuukaudessa edellisen kolmen kuukauden ajalla, katsotaan varhaiskasvatuksen tarve päättyneeksi vuorohoidossa. Varhaiskasvatuksen tarve iltaisin, öisin tai viikonloppuna tulee kolmen kuukauden aikana olla yli 15 päivänä.  

Kun on todettu, että vuorohoidon tarve päättyy, huoltaja tekee siirtohakemuksen 6.15-17.30 ajalla toimivaan päiväaikaiseen päiväkotiin tai perhepäivähoitoon Asti-asiointipalvelussa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Siirtotoiveisiin sovelletaan samoja sijoittamisperusteita kuin uusiin hakijoihin. Siirtohakemuksen jättämiselle huoltajalla on 2 viikkoa aikaa. 

Lapselle myönnetään varhaiskasvatuspaikka mahdollisuuksien mukaan ensisijaisen toiveen perusteella varhaiskasvatuspaikan myöntämisen perusteiden mukaan. Mikäli ensisijaisissa toiveissa ei ole tilaa, varhaiskasvatuspaikka myönnetään kotiosoitetta lähimmästä vapaasta varhaiskasvatuspaikasta. Mikäli hakijoita on enemmän kuin paikkoja, paikat myönnetään ensisijaisesti niille, joilla on sisarus samassa päiväkodissa varhaiskasvatuksessa. Mikäli hakijoilla on sama aloituspäivämäärä ja sisarusperiaate täyttyy, vapaa paikka tarjotaan sille lapselle, joka asuu HSL:n reittioppaan mukaan lähimpänä kyseistä toimipaikkaa.

Mikäli huoltaja hylkää osoitetun paikan Asti-asiointipalvelussa, sijoitus lakkaa vuorohoidossa. Aiemmin jätetty siirtohakemus ei jää voimaan.  Mikäli lapsella edelleen on tarve varhaiskasvatukselle, jätä uusi hakemus Asti-asiointipalvelussa. Lapsella ei ole paikkaa varhaiskasvatuksessa ennen kuin huoltaja on hakenut uutta paikkaa ja vastaanottanut paikan. Vuorohoitosijoitus  lakkaa kahden viikon kuluttua paikan saamisen jälkeen vaikka uutta paikkaa ei otettaisiin vastaan. 

Lapsella ei ole paikkaa varhaiskasvatuksessa koska sijoitus on lakannut todetun vuorohoidon tarpeen päättymisestä johtuen. Huoltajan tulee jättää siirtohakemus, mikäli on tarve varhaiskasvatukselle tai vuorohoidon tarve alkaa uudelleen. Vuorohoito sijoitus lakkaa yhden kuukauden kuluttua tarpeen toteamisen päättymisestä. 

Mikäli perhe muuttaa pääkaupunkiseudun sopimuskunnasta toiseen (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) voidaan muuttavien perheiden lasten varhaiskasvatus järjestää entisessä asuinkunnassa tarvetta vastaavasti enintään muuttamista seuraavan syys- tai kevätkauden loppuun, kuitenkin enintään esiopetuksen alkamiseen saakka. Eli jos perheesi muuttaa keväällä, varhaiskasvatus voi jatkua syyskauden loppuun. Jos perheesi muuttaa syksyllä, varhaiskasvatus voi jatkua kevätkauden loppuun.  Mikäli lapsi on jo esiopetuksessa, voi lapsen esiopetus jatkua perheen niin halutessa entisessä asuinkunnassa kevätkauden loppuun. Perheen muuttaessa sopimuskuntien ulkopuolelle, päättyy oikeus vuorohoitoon Helsingissä heti.

Osapäiväryhmät

 

Lapsesi voi saada varhaiskasvatusta myös vain osan päivää osapäiväryhmissä. 

Osapäiväryhmän toiminta soveltuu hyvin lapsellesi, jos perheessänne on pienempiä sisaruksia kotona tai työsi mahdollistaa lapsesi säännöllisen lyhyen hoitopäivän. Toiminta ja ryhmän koko muotoutuvat lasten iän ja määrän mukaan ja varhaiskasvatuksen opettaja vastaa ryhmän pedagogisesta toiminnasta.

Ryhmä osallistuu myös kaikkiin päiväkodin yhteisiin tapahtumiin.

Tilapäinen varhaiskasvatus

 

Tilapäinen varhaiskasvatus tarkoittaa hoitopaikkaa väliaikaiseen tarpeeseen. Hae tilapäistä varhaiskasvatusta paperilomakkeella. Palauta paperihakemus postitse osoitteeseen Varhaiskasvatuksen palveluohjaus, Työpajankatu 8, PL 58300, 00099 Helsingin kaupunki.

Kotihoidon tuen tai yksityisen hoidon tuen saaminen tai hoitopaikka toisessa kunnassa eivät ole este tilapäisen paikan käytölle. Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta peritään kiinteä hinta.