Toivolan koulu

Itä-Pakilassa sijaitseva koulumme on erityiskoulu, jossa on vuosiluokat 1.-9.
Toivolan koulu
Kuva: Tiina Piri

Yhteystiedot

Mikkolankuja 3, 00680 Helsinki Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 64302, 00099 Helsingin kaupunki

Apulaisrehtori
Hanna Kettunen
+358 9 310 53258
hanna.kettunen@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Janika Lehtonen
+358 9 310 53251
janika.lehtonen@hel.fi

Rehtori
Niina Pätiälä-Rinkinen
+358 9 310 53250
niina.patiala-rinkinen@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus

englanti
ruotsi

Toivolan koulu sijaitsee Helsingin Itä-Pakilassa. Se on erityiskoulu, joka tarjoaa yksilöllistettyä perusopetusta oppilaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea menestyäkseen opinnoissaan. Koulun oppilaaksiottoalue on koko kaupunki.

Toivolan koulussa on luokka-asteet 1-9. Oppilaita on satakuusitoista ja opetusryhmiä kaksitoista.  Monipuolisilla opetusmenetelmillä annamme oppilaille riittävät perustiedot ja -taidot yhteiskunnassa selviytymiseen. Tiedollisista taidoista painotamme äidinkielen ja matematiikan taitojen omaksumista. Korostamme tekemällä ja kokemalla oppimista. 

Meidän koulu

Toivolan koulu sijaitsee Itä-Pakilassa. Olemme yksi Helsingin neljästä suomenkielisestä erityiskoulusta. Olemme yhtenäiskoulu, jossa opiskelee 116 oppilasta. Erityisluokkien lisäksi koulussamme toimii kaksi pidennetyn oppimisvelvollisuuden autismiluokkaa. Toivolan oppilaaksiottoalue on koko Helsingin kaupunki.

Alakoulumme luokissa (1-6 lk) työskentelee työparina erityisluokanopettaja ja koulunkäynninohjaa. Yläkoulun luokissa (7-9 lk) erityisluokanopettajan työpari voi vaihdella. Opetushenkilöstöä on yhteensä noin 30. Koulumme järjestää myös omaa iltapäivätoimintaa ja tarjoaa vaihtelevaa kerhotoimintaa.

Koulumme tarjoaa perusopetusta tilanteessa, jolloin moninainen tuen tarve ja laaja-alaiset oppimisvaikeudet edellyttävät erityistä tukea. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan muusta tarvitsemasta tuesta. Erityisopetuksen pedagogiset ratkaisut vaihtelevat sen mukaan, mikä parhaiten tukee oppimistavoitteiden saavuttamista. Opetuksen tavoitteet ja keinot kirjataan jokaisen oppilaan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelmaan (HOJKS), jonka toteutumista arvioidaan vuosittain.

Toivolassa on opetustyöllä pitkät perinteet. Vietimme koulumme 100-vuotisjuhla syksyllä 2022.

Toivolan koulun tarinat -blogi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Toivolan koulussa kaikki opetus rakentuu kunkin oppilaan henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) asetettujen yksilöllisten tavoitteiden saavuttamisen tukemiseen. Opiskelu tapahtuu korkeintaan kymmenen oppilaan, ja usein vielä tätä pienemmissä ryhmissä.

Osa-aikaisen erityisopetuksen tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa niiden oppilaiden opetusta, jotka luokkamuotoisen erityisopetuksen lisäksi tarvitsevat yksilöllisiä opetusjärjestelyjä ja –menetelmiä saavuttaakseen oppimistavoitteensa. Osa-aikaisessa erityisopetuksessa käytetään entistä yksilöllisempiä tapoja ja tavoitteita oppimisen onnistumiseksi.

Kaiken Toivolan koulussa annettavan opetuksen päämääränä on varmistaa niiden perustaitojen oppiminen, joilla mahdollistetaan jatko-opintopaikan saaminen ja turvataan oppilaan kehittyminen itsenäiseksi ja täysivaltaiseksi yhteiskunnan jäseneksi.

Peruskoulun 1.–6.-luokilla oppilaat opiskelevat yhtä tai kahta kieltä oman äidinkielen lisäksi. A-kieli on oppilaalle pakollinen kieli ja sen opiskelu aloitetaan yleensä 3. luokalta. Vapaaehtoisen A-kielen opiskelu aloitetaan 4. luokalta ja siinä saavutetaan 6. luokan loppuun mennessä sama taso kuin pakollisessa A-kielessä.

Luokilla 7.–9. opiskellaan vähintään kahta kieltä. Jos oppilas ei ole aiemmin aloittanut ruotsin kielen opiskelua, hän aloittaa sen kuudennella luokalla (B-kieli).

Koulussamme voi opiskella seuraavia kieliä: englanti (A1).

  • A1-kieli: englanti
  • B1-kieli: ruotsi

Tuntijako: A1-kielessä 3.,4., 6. ja 7. luokalla 2 vvt, 5., 8. ja 9. luokalla 3vvt. B1-kielessä 6.-9. luokalla 2 vvt.

Kielten opiskeluryhmät ovat pääsääntöisesti samat kuin muissakin oppiaineissa.

Koulun oppilailla on erityisen tuen päätös, jonka yhteydessä voidaan päättää kielten oppimäärien yksilöllistämisestä. Tarvittaessa oppilaalle voidaan hakea vapautusta oppimäärän opiskelusta.

Oppimäärien yksilöllistämisellä pyritään takaamaan oppilaan kykyjen mukainen opetus ja tuki jatko-opintoihin hakeutumiselle.
Oppilaalla on mahdollisuus hakemalla saada ylläpito-opetusta osaamaansa vieraaseen kieleen.

Uusi lukuvuosi alkaa torstaina 8.8.2024

Toivolan koulun uusi lukuvuosi alkaa torstaina 8.8.2024 klo 9.30. Koulupäivien pituus ensimmäisellä kouluviikolla 8.-9-8.2024 on klo 9.30-12.15.

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, HOJKS -keskustelut sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

(koulun johtokunta hyväksynyt § 6/21.3.2017)

1.  Yleistä

Koulun tehtäviin kuuluu ohjata ja totuttaa oppilaita hyviin tapoihin. Toivolan koulun oppilaat ovat osallistuneet koulun järjestyssääntöjen laadintaan perusopetuslain 47 a §:n mukaisesti.

Järjestyssäännöt on laadittu siksi, että jokaisella koulussa työskentelevällä ja opiskelevalla olisi työrauha ja että koulu olisi kaikille turvallinen ja viihtyisä paikka. Järjestyssäännöillä pyritään lisäksi selventämään ja täsmentämään voimassa olevia lakeja.

Jokainen on omalta osaltaan vastuussa siitä, että työrauha koulussa säilyy.

Järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaan ollessa koulussa tai osallistuessa koulun toimintaan koulun ulkopuolella (esim. luokkaretkillä, leirikoulussa ja työelämään tutustumisessa).

2.  Koulualueet

Koulualueen muodostavat koulurakennus ja sitä ympäröivä tontti sekä Toivolanmäen perheryhmäkodin kenttä. Välituntialuetta eivät ole: kouluisännän piha, grillialue, väestönsuojan, B- ja C-sisäänkäyntien edustat eikä pysäköintialue.

3.  Käyttäytyminen koulussa

3.1.                                     

Oppilaan on pyrittävä olemaan kohtelias ja avulias kaikille, joiden kanssa hän on tekemisissä. Oppilaan velvollisuus on myös suorittaa hänelle annetut tehtävät tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (Perusopetuslaki 35 §).

3.2.                                     

Kaikilta edellytetään rauhallista ja hyvää käytöstä. Käytävillä ei huudeta, eikä juosta, ovia ei saa paiskoa, kiroileminen ei kuulu hyväksyttyyn kielenkäyttöön, ketään ei saa nimitellä tai kiusata.

3.3.                                     

Kouluun ei saa tuoda laissa kiellettyjä, vaarallisia tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettuja esineitä tai aineita. Näin ollen esim. teräaseiden tai muuten vaarallisten esineiden tuonti kouluun on kielletty. Samoin päihteiden ja tupakointivälineiden tuonti kouluun ja  niiden käyttö koulussa on kielletty. Suurten rahasummien ja arvokkaiden esineiden tuomista kouluun tulee välttää. Oppilaiden pitää  mahdollisuuksiensa mukaan huolehtia omaisuudestaan.

3.4.                                     

Koulun ja toisten oppilaiden omaisuutta ei saa vahingoittaa. Jokainen joutuu vastaamaan tuottamuksesta (jotakin tehdään varomattomasti, huolimattomasti, ajattelemattomasti tai jotakin laiminlyödään) tai tahallisesti aiheutetusta vahingosta.

3.5.                                     

Seinien likaaminen ja niihin piirtäminen on ehdottomasti kielletty. Myöskään pulpetin kanteen ei saa piirtää tai tehdä viiltoja. Perusopetuslain mukaan oppilaan on mahdollista korvata aiheuttamansa vahinko esim. siivoamalla.

3.6.                                    

Sammuttimiin ja muihin pelastusvälineisiin ei saa koskea, jollei kyseessä ole hätätilanne.

3.7.                                     

Jos käyttäytyy uhkaavasti, väkivaltaisesti tai häiritsevästi, häntä voidaan ojentaa tai rangaista kurinpidollisesti perusopetuslain 36 §:n mukaisesti.

4.  Oppitunnit

4.1.                                     

Oppituntien aikana jokainen on vastuussa työrauhan säilymisestä luokassa.

4.2.                                     

Oppitunneille saavutaan ajoissa lukujärjestyksen mukaan.

4.3.                                     

Matkapuhelin suljetaan tai laitetaan äänettömälle oppitunnin ajaksi.

4.4.                                     

Oppitunneilla on oltava mukana tarvittavat opiskeluvälineet ja kirjat. Liikuntatunneilla tulee olla mukana sopivat varusteet ja sopiva vaatetus.

4.5.

Turvallisuussyistä on tärkeää toimia koulun henkilökunnan antamien ohjeiden mukaan. Turvaohjeiden noudattaminen on edellytys etenkin käsityö-, liikunta-, kuvataide- ja kotitaloustunneille osallistumiselle.

5.  Välitunnit

5.1.                                    

Myös välitunnilla noudatetaan hyviä käytöstapoja. Ketään ei saa kiusata. Ympäristön sotkeminen ja omaisuuden vahingoittaminen on ehdottomasti kielletty myös välitunnilla.

5.2.                                     

Välitunneille mennään ja sieltä palataan viivyttelemättä ja muiden luokkien työrauhaa häiritsemättä. Välitunnit vietetään ulkona, ellei muuta ohjattua välituntiohjelmaa ole järjestetty.

5.3.                                     

Välitunnilla ei saa poistua koulun alueelta ilman lupaa.

5.4.                                     

Kivien, käpyjen, lumipallojen tms. heittäminen on kielletty.

6.  Ruokailu

6.1.                                     

Ruokailuun mennään sovittuun aikaan rauhallisesti ja hyvässä järjestyksessä. Ruokailu on myös opetustilanne, jossa noudatetaan hyviä käytös- ja pöytätapoja.

6.2.                                    

Lautaselle otettu ruoka pyritään syömään aina loppuun.

6.3.                                     

Toisten ruokaan ja ruokailuvälineisiin ei saa koskea.

7.  Koulumatkat      

7.1.                                     

Koulumatkalla suositellaan noudattamaan järjestyssääntöjä, liikennesääntöjä ja hyviä käytöstapoja.

7.2.                                     

Polkupyörällä ja mopolla ajaminen on koulupäivän aikana kielletty. Jos oppilas tulee kouluun esim. pyörällä tai mopolla, hän vastaa kulkuneuvostaan.

7.3.                                     

Koulumatkalla ei saa kiusata eikä häiritä muita oppilaita ja liikenteessä olijoita.

7.4.                                     

Taksikuljetuksessa olevat oppilaat odottavat taksia sovitussa paikassa sovittuun aikaan. Taksissa tulee noudattaa hyviä tapoja ja kuljettajan ohjeita. Koululla on valmiudet vastaanottaa kouluun tuleva taksioppilas 30 minuuttia ennen aamun ensimmäisen oppitunnin alkua.

8.  Poissaolot            

8.1.                                     

Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei oppilaalle ole myönnetty lupaa poissaoloon.

8.2.                                     

Oppilaan huoltajan on ilmoitettava poissaolon syy, mikäli oppilas ei pääse kouluun. Lupa koulusta poissaoloon esim. perheen matkan vuoksi anotaan etukäteen kirjallisesti. Luokanvalvoja voi myöntää luvan enintään viideksi päiväksi. Lupa pitempään poissaoloon anotaan rehtorilta.

8.3.

Perusopetuslain 26 §:n perusteella opetuksen järjestäjän tulee seurata oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajille. Toivolan koulussa tehtävä kuuluu oppilaan luokanvalvojalle. Luvattomista poissaoloista voi olla seurauksena esimerkiksi kasvatuskeskustelu.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri 

Nina Voigt 
puh. 09 310 53251
nina.voigt@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

(Nina Voigt virkavapaalla 1.2.-1.6.2024, sijainen Janika Lehtonen, puh. 09 310 53251, janika.lehtonen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), )

Kanslia on avoinna oppilaille pääsääntöisesti ma, ke ja pe klo 9.00-15.00.
Kansliassa käsitellään koulumatka-asioita ja sieltä saa koulunkäyntiin liittyvät lomakkeet. Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista

Rehtori 

Niina Pätiälä-Rinkinen
puh. 09 310 53250
niina.patiala-rinkinen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Apulaisrehtori 

Hanna Kettunen  
puh. 09 310 53258 
hanna.kettunen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
(tiedustelut harjoitteluista ja kouluun tutustumisista)

Johtokunnan puheenjohtaja 

Matti Enroth

Iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminnan vastuuohjaaja Pirjo Saarijärvi
puh. 09 310 83011, 040 3580697

Iltapäiväkerho Liikkis    
puh. 0400 382 464 

Iltapäivätoiminta (EAU) 
puh. 09 310 33373

Tiimivastaava Maaret Elfgving 
puh. 09 310 22123

Iltapäivätoiminnan aluekoordinaattori Eeva Elsinen
puh. 09 310 89205, 040 3345825
eeva.elsinen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Kohdevastaava 

Diego Ilan
puh. 044 467 2639
toivolankoulu@rtkpalvelu.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kouluravintola 

ruokapalveluvastaava Sari Korpelainen
puh. 09 310 82470, 040 334 8811

Opettajat puh. 09 310 53252

Luokanvalvojat 2024-2025

1.H Henna Pekurinen puh. 09 310 20378
2.R Riikka Pätiälä puh. 09 310 20379
2.-3.R Riikka Hovi puh. 09 310 32330
2.-5.E 3.-4.E Elisa Laukkarinen-Gökce puh.09 310 32333
3.-4.M Mia Martin puh. 09 310 32392 
4.-5.K Katariina Syrjäsuo puh. 09 310 20373
4.-8.T Tessa Rinkinen puh. 09 310 33372
6.A Arto Lassila puh. 09 310 20380
7.J Jyrki Kadenius puh. 09 310 20377
7.-9. H Hanna Kettunen puh. 09 310 53258
8.-9.J Juha Pitkänen puh. 09 310 72079
9.A Annu Lius puh. 09 310 87149

Opettajat

Päivi Tuovinen, laaja-alainen erityisopettaja, S2, puh. 09 310 72078   
Sami Kuoppala, TN puh. 09 310 53274  
Leena Vähä-Erkkilä, TS, TT puh. 09 310 20375                                                                                                                                            

Koulunkäynninohjaat

puh. 09 310 53252

Hodan Barre
Riitta Haverinen
Nadja Isaksson
Suvi Janatuinen
Teemu Kangas
Amina Kaniz
Tuomas Lauriala
Sampo Lauri
Minna Lind
Linnea Lindfors
Vilma Matila
Pirjo Saarijärvi
Ari Salmi
Jonna Salo, sij. Minea Fogelholm
Eetu Turkka
Murugadas Veeradurai
Marjo Virtanen

Tiimivastaava

Maaret Elfving
puh. 09 310 22123
maaret.elfving@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Opinto-ohjaajat

Juha Pitkänen, puh. 09 310 72079, 040 334 9082
Jyrki Kadenius puh. 09 310 20377

Helsingin erityiskoulujen yhteinen opinto-ohjaaja

Tiia Seppä
puh. 040 646 8847
tiia.seppa@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Koulupsykologi 

Linnea Vallius
puh. 09 310 25809
paikalla maantaisin

Koulukuraattori 

Saija Mäntynen
puh. 09 310 71868
paikalla maanantaisin

Kouluterveydenhoitaja 

Johanna Sinkko
puh. 09 310 27129
paikalla maanantaisin
Koululääkäri yhteydenotot tarvittaessa terveydenhoitajan kautta

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Koululaisten aamupäivätoimintaa järjestetään perusopetuslain mukaisesti kaupungin suomenkielisissä ja ruotsinkielisissä kouluissa ja joissakin leikkipuistoissa. Toimintaa järjestetään 1.-4. luokkalaisille erityisen tuen oppilaille sekä kehitysvammaisille ja autismikirjon oppilaille koko peruskoulun ajan.  

Lapset voivat osallistua ohjattuun toimintaan ennen oppituntien alkua. Aamutoiminta pitää sisällään esimerkiksi leikkimistä, pelaamista, ulkoilua, lepäämistä, lukemista ja kaverisuhteiden harjoittelemista. Aamupalaa ei tarjoilla. Toiminta on vapaaehtoista ja maksutonta. Toimintaa ei järjestetä koulujen loma-aikana eikä lauantaikoulupäivinä. 

 Toivolan koulussa aamutoimintaan on mahdollista osallistua klo 8.30  -9.15. Tiedotamme aamupäivätoiminnan järjestämisestä lukuvuoden alussa.  

Aamupäivätoimintaan ilmoittaudutaan Wilman(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta valitsemalla Wilman yläpalkista ”Hakemukset ja päätökset” -> Tee uusi hakemus -> Aamupäivätoimintaan ilmoittautuminen -> Täytä tiedot -> Tallenna tiedot 

Lisätietoa aamutoiminnasta

Toivolan koulu järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa koulupäivän jälkeen.  Iltapäivätoiminta on ohjattua vapaa-ajan toimintaa, joka tarjoaa lapselle mielekästä tekemistä koulupäivän jälkeen turvallisessa ympäristössä koulun tiloissa.  Toiminta pitää sisällään esimerkiksi leikkimistä ja yhdessäoloa kavereiden kanssa, päivittäistä ulkoilua ja liikkumista sekä pieniä retkiä lähiympäristöön. Toiminta on maksullista ja siihen kuuluu välipala sekä vakuutus.   

Iltapäivätoimintaan haetaan vuosittain hakuaikana keväisin. Lapset valitaan iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi kerrallaan.  Iltapäivätoimintaa ei järjestetä koulun loma-aikoina eikä lauantaikoulupäivinä. 

Lisätietoa ja ohjeet iltapäivätoimintaan hakemiseen Iltapäivätoiminta

Koulussa järjestetään ulkopuolisten toimijoiden vetämää kerhotoimintaa, joka on maksutonta. Kerhotoiminnan sisällössä on vaihtelua lukuvuosittain. Ohjelmasta tiedotetaan lukuvuoden alussa.  

Harrastamisen Suomen mallin harrastukset lukuvuonna 2024–2025

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomia harrastuksia on tarjolla 3.–9.luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa.  

Uusi harrastuskausi alkaa 2.9.2024. Lukuvuoden 2024–2025 harrastukset julkaistaan Harrastukset-sivustolla osoitteessa harrastukset.hel.fi sekä tällä sivulla elokuun loppupuolella. Siirry Harrastukset-sivustolle (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Harrastukset on tarkoitettu ensisijaisesti oman koulun oppilaille. Voit valita myös jollakin toisella koululla järjestettävän harrastuksen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Harrastusryhmät täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Olet tervetullut tutustumaan harrastukseen ilman ilmoittautumista, jos ryhmässä on tilaa. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. 
 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Johtokunnan puheenjohtaja Matti Enroth

enrothmatti(at)gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 044 045 4015

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Sijainti

Mikkolankuja 3, 00680 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)