Puotilan ala-asteen koulu

Puotilassa sijaitseva koulumme on alakoulu, jossa on vuosiluokat 1-6.
Puotilan ala-asteen koulu
Kuva: Karo Pirkkalainen

Yhteystiedot

Klaavuntie 17, 00910 Helsinki Näytä esteettömyystiedot Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 91301, 00099 Helsingin kaupunki

Apulaisrehtori
Nina Sillanpää
nina.sillanpaa@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Päivi Järvinen
+358 9 310 82984
paivi.a.jarvinen@hel.fi

Rehtori
Aliisa Ranta
+358 9 310 82979
aliisa.ranta@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus

englanti
espanja, ruotsi, saksa
ruotsi

Kaksikielinen opetus

suomi-ruotsi

Tarjolla sali

Puotilan ala-asteen koulu on lähikoulu 1.–6.-luokkalaisille. Oppilaita koulussamme on noin 520. Oman alueen lasten lisäksi koulussa opiskelee kielikylpyoppilaita ja erityisoppilaita koko Itä-Helsingistä sekä alueemme Päiväkoti Puotilan esikoululaisia. Koulumme on kielellisesti ja kulttuurisesti monimuotoinen.

Puotilan alueen puistot, kartanoalue ja läheiset merenrannat tarjoavat myös koulun ulkopuolella mahtavat oppimisen ympäristöt. Elokuussa 2022 aloitimme koulutyön uudessa koulurakennuksessa aivan Puotilan metroaseman läheisyydessä. Toinen toimipaikkamme 1.–2.-luokkalaisille sijaitsee Marjaniemessä lähellä Itäkeskusta samassa rakennuksessa Päiväkoti Vaapukan kanssa.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, suomi toisena kielenä -opettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): espanja, ruotsi, saksa
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • Kielikylpyopetus 1. luokalta, ruotsi

Peruskoulun 1.– 6. -luokilla oppilaat opiskelevat yhtä tai kahta kieltä oman äidinkielen lisäksi. A1 - kieli on oppilaalle pakollinen kieli ja sen opiskelu aloitetaan 1. luokalta. Puotilassa kaikki oppilaat opiskelevat A1 - kielenä englantia. Vapaaehtoisen A2 - kielen opiskelu aloitetaan 3. luokalta ja siinä saavutetaan 9. luokan loppuun mennessä sama taso kuin pakollisessa A1 -kielessä.

Kielikylpyluokkien oppilaiden kaikille yhteinen A - kieli on ruotsi. Lisäksi kaikki aloittavat 1. luokalta englannin toisena A - kielenä. Vapaaehtoisena A2 - kielenä on mahdollisuus valita espanja tai saksa 3. luokalta alkaen.

Kielikylpyopetus

Kielikylpyopetuksella tarkoitetaan Helsingissä suomenkielisissä kouluissa annettavaa opetusta, jossa ruotsin kieli on sekä oppimisen kohde että väline eri oppiaineiden sisältöjen oppimisessa. Kielikylpyopetuksessa ruotsin kieltä käytetään eri oppiaineiden opetuksessa ja kouluelämän eri tilanteissa. Ruotsin kieli on myös kielikylpyoppilaiden A-kieli.

Puotilan ala-asteen koulussa noudatetaan täydellistä kielikylpyä niin laajasti kuin se lainsäädännön puitteissa on mahdollista. Kielikylpykielellä annetaan opetusta kaikissa oppiaineissa. Koulun toimintasuunnitelmassa tarkennetaan vuosittain mitä oppiaineita tai oppiaineiden osia opetetaan kielikylpykielellä ja mitä koulun opetuskielellä suomella.

Työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2023 - 2024

 

Syyslukukausi 10.8.2023 (to) - 22.12.2023 (pe)

Syysloma 16.10.2023 (ma) - 20.10.2023 (pe)

Joululoma 23.12.2023 (la) - 7.1.2024 (su)

Kevätlukukausi 8.1.2024 (ma) - 1.6.2024 (la)

Talviloma 19.2.2024 (ma) - 23.2.2024 (pe)

Koulukohtainen työpäivä on lauantaina 16.12.2023 klo 9.00 - 12.15 ja sen korvaava vapaapäivä on perjantaina 10.5.2024.

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulumme arjesta sosiaalisessa mediassa, otathan koulumme seurantaan.

Puotilan ala-asteen koulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Puotilan ala-asteen koulu Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulun johtokunta on hyväksynyt nämä säännöt 30.11.2017

Puotilan ala-asteen koulun järjestyssäännöt

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta. Jokaisella oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänelle ole siitä väliaikaisesti myönnetty vapautusta.

Koulun tehtäviin kuuluu ohjata ja totuttaa oppilaita hyviin tapoihin. Puotilan ala-asteen koulun oppilaat ovat osallistuneet koulun järjestyssääntöjen laadintaan perusopetuslain 47 a §:n mukaisesti.

Järjestyssäännöt on laadittu siksi, että jokaisella koulussa työskentelevällä ja opiskelevalla olisi työrauha ja että koulu olisi kaikille turvallinen ja viihtyisä paikka. Järjestyssäännöillä pyritään lisäksi selventämään ja täsmentämään voimassa olevia lakeja.

Järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaan ollessa koulussa tai osallistuessa koulun toimintaan koulun ulkopuolella.  Niissä asioissa, joita ei erikseen mainita, noudatetaan yleistä lainsäädäntöä ja hyviä tapoja.

1§ Käyttäydyn ystävällisesti, olen reilu ja rehellinen

- Jokaisella on oikeus tuntea itsensä henkisesti ja fyysisesti turvatuksi. Koulussa ei sallita kiusaamista, syrjintää eikä henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Näistä ilmoitetaan heti opettajalle.     

- Toisia ihmisiä autetaan, kehutaan ja kannustetaan. Jokainen edistää omalla toiminnallaan muiden turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

- Koulussa tervehditään ja käytetään asiallista kieltä.

- Koulun yhteisissä tilaisuuksissa ja koulua edustettaessa toimitaan annettujen ohjeiden mukaisesti.

- Päällysvaatteet, pipot ja lippalakit jätetään naulakoihin oppituntien ja ruokailun ajaksi.

- Jokaisella on pyydettäessä velvollisuus kertoa oma nimensä ja luokkansa.

2§ Turvaan opiskelu- ja työrauhan

- Oppitunneille saavutaan ajoissa opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät tehtynä.

- Jokaisella on oikeus häiriöttömään työskentelyyn

- Puheenvuorot pyydetään viittaamalla, toisten puheenvuoroja kunnioitetaan.

- Opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista.

- Päivänavaukset ja kuulutukset kuunnellaan hiljaa ja tehtäviä tekemättä.

3§ Kunnioitan omaa, toisten ja koulun omaisuutta

- Jokaisella on oikeus oman omaisuutensa koskemattomuuteen.

- Yksityisomaisuus on koulussa omistajansa vastuulla.

- Jokaisella on velvollisuus käsitellä koulukiinteistöä ja koulun kalusteita ja laitteita huolellisesti.

- Oppikirjat ja opiskeluvälineet pidetään hyvässä kunnossa. Oppikirjat ovat koulun omaisuutta ja ne palautetaan koululle.

- Oppituntien jälkeen huolehditaan siitä, että luokka on siistinä seuraavaa oppituntia varten.

- Aiheutetusta vahingosta on heti ilmoitettava rehtorille, apulaisrehtorille tai opettajalle.

- Jokainen on korvausvelvollinen aiheuttamastaan vahingosta.

4§ Teen välitunnista mukavan tauon

- Välituntisiirtymät hoidetaan viivyttelemättä.

- Välituntien aikana ei ajella polkupyörällä, eikä potkulaudalla, tai muilla vastaavilla kulkuvälineillä.

- Lumipallojen, kivien yms. heittely on kielletty.

- Koulu ja koulualue pidetään siistinä.

- Välitunnit vietetään koulun välituntialueella.

- Vessassa ei oleskella tarpeettomasti.

5§ En tuo vaarallisia aineita tai esineitä kouluun enkä koulualueelle

- Tupakkatuotteiden, päihteiden sekä vaarallisten aineiden ja esineiden hallussapito ja käyttö koulussa on kielletty.

- Asiattomien paino- tai digimateriaalien tuominen koululle on kielletty.

- Opettajalla ja rehtorilla on oikeus ottaa haltuunsa kielletty tai vaarallinen esine tai aine ja tarkistaa oppilaan tavarat niiden löytämiseksi.

6§ Puhelimeni, kamerani ja muut laitteeni eivät häiritse

- Puhelimet ja muut elektroniset laitteet pidetään oppitunneilla äänettömällä.

- Puhelimet ja muut elektroniset laitteet otetaan esille koulupäivän aikana opetustarkoituksessa vain opettajan luvalla.

- Oppilas luovuttaa häiritsevät laitteet oppitunnin ajaksi opettajan osoittamaan paikkaan.

- Oppilaan tai koulun henkilökunnan kuvaaminen ja tallenteen julkaiseminen on sallittua ainoastaan kaikkien asianosaisten luvalla.

- Koulu ei vastaa elektronisten laitteiden rikkoutumisesta tai katoamisesta.

7§ Ruokailen rauhallisesti ja siististi

- Ruokajonossa ei etuilla.

- Ruokaa otetaan sen verran kuin jaksetaan syödä.

- Ruokaillessa noudatetaan hyviä pöytätapoja ja keskustellaan hillitysti.

- Ruokailun jälkeen välineet viedään palautuspaikkoihin ja varmistetaan, että ruokailupaikka jäi siistiksi.

8§ Teen koulumatkasta turvallisen ja häiriöttömän

- Koulupäivän päättymisen jälkeen lähdetään kotimatkalle, eikä jäädä koulun pihalle.

- Koulumatkoilla ja siirryttäessä liikuntapaikoille ja opetukseen koulun ulkopuolelle noudatetaan liikennesääntöjä sekä annettuja ohjeita.

- Koulukuljetuksissa käyttäydytään asiallisesti ja kohteliaasti.

- Polkupyörät ja muut kulkuvälineet säilytetään koulussa ja koulun alueella niille varatuilla paikoilla.

9§ Edellisten sääntöjen lisäksi noudatan opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita

- Rehtori, opettaja tai muu kouluviranomainen voi tarvittaessa antaa järjestyssääntöihin tarkennuksia ja lisäohjeita.

10§ Kurinpitoasioissa toimimme lain mukaan

Oppilasta, joka jättää noudattamatta koulun järjestyssääntöjä tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan kurinpitokeinoilla ojentaa (Perusopetuslaki 36§). Kurinpitokeinoja ovat jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen koulusta erottaminen.

Varsinaisten kurinpitokeinojen lisäksi:

- Opettaja voi määrätä oppilaan jäämään tekemään koulutehtäviä päivän jälkeen enintään yhden tunnin ajaksi.

- Opettaja tai muu kouluhenkilökunnan jäsen voi oppilaan ojentamiseksi keskustella ja huomauttaa asioista.

- Opettaja voi määrätä oppilaan poistumaan oppitunnilta tai muusta tilaisuudesta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi.

- Rehtori voi määrätä oppilaan poistumaan koulusta lopputyöpäivän ajaksi.  

11§ Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssäännöistä tiedotetaan koulun Wilma–sivuilla, jossa ne ovat tiedotteena nähtävissä. Lisäksi ne ovat esillä kaikissa luokissa.

Näitä järjestyssääntöjä tarkistetaan tarvittaessa, vähintään johtokuntakausittain vastaamaan voimassa olevia säädöksiä ja ohjeita.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Puotilan ala-asteen koulu
Käyntiosoite: Klaavuntie 17, 00910 Helsinki
PL 91301, 00099 Helsingin kaupunki

Marjaniemen toimipaikka
Käyntiosoite: Sinivuokonpolku 9, 00930 Helsinki
puh. 050 4013205(Linkki aloittaa puhelun)

Avoinna koulutyöpäivinä kello 8 - 15

Koulusihteerit

Päivi Järvinen
puh. 09 310 82984(Linkki aloittaa puhelun)
paivi.a.jarvinen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kanslia on avoinna oppilaille koulupäivän ajan. Kansliassa käsitellään Wilma-tunnuksiin liittyvät asiat.
Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Rehtori

Aliisa Ranta 
puh. 09 310 82979(Linkki aloittaa puhelun)
aliisa.ranta@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Apulaisrehtori

Nina Sillanpää  
puh. 040 3343220 (Linkki aloittaa puhelun) 
nina.sillanpaa@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Ota yhteyttä apulaisrehtoriin, kun haluat ilmoittautua sijaislistalle tai haet harjoittelupaikkaa.

Muut yhteystiedot

Johtokunnan puheenjohtaja Aino Peltola
yhteystiedot rehtorilta

Iltapäivätoiminta JEES-iltapäiväkerho / Puotilan ala-asteen koulu
puh. 045 127 5751(Linkki aloittaa puhelun)

Kohdevastaava Tuomo Mäntylahti
puh. 050 571 5663  (Linkki aloittaa puhelun)

Kouluravintola
puh. 09 310 38725(Linkki aloittaa puhelun)

Henkilökunnan huone
puh. 09 310 22271(Linkki aloittaa puhelun)

Opettajiin saat yhteyden ensisijaisesti Wilman kautta.

Luokanopettajat

 • 1AB Anne Al-Nasser, Maria Luisa Guillermo Vauhkonen
 • 1C Erica Etholén, kielikylpy
 • 2A Stina Ahovaara
 • 2B Julia Rantakari
 • 2C Tea Ylikoski, kielikylpy
 • 2F Juulia Kotiranta
 • 1 - 3D Anita Nyman
 • 3A Fanny Lahdenkauppi
 • 3B Sanna Pirttinen
 • 3C Oona Uutela, kielikylpy
 • 3F Marjaana Leppänen
 • 4A Mila Westerberg
 • 4B Ari Paloniemi 
 • 4C Theo Levlin, kielikylpy         
 • 5A Carina Pellja
 • 5B Ykä Skaffari
 • 5C Pia Kvarnström, kielikylpy  
 • 6A Laura Vaara
 • 6B Salli Palola
 • 6C Johanna Palmén, kielikylpy  
 • 4 - 6D Nina Sillanpää, Erblin Kacija
 • 3 - 6 VALO Armi Ruoho

Muut opettajat

 • Katriina Mohell, laaja-alainen erityisopetus
 • Silja Koski, laaja-alainen erityisopetus, espanja
 • Sanni Heinonen, laaja-alainen erityisopetus    
 • Marjo Jauho, S2, valmistava opetus 1 - 2 lk.
 • Jonna Ahonen, S2 3 - 6 lk.
 • Päivi Holopainen, käsityö
 • Samuli Rysä, musiikki
 • Arsen Grujic, resurssiopettaja
 • Cecilia Virtanen, resurssiopettaja
 • Erja Kauppinen, englanti
 • Heini Vilkko Koskio, englanti, saksa
 • Stina Ahovaara, ruotsi
 • Johanna Palmén, ruotsi
 • Maria Luisa Guillermo Vauhkonen, espanja
 • Jairo Acosta, espanja
 • Abdi Yusuf, somali
 • Idriss Ghannou, islamin uskonto
 • Sami Özgür, islamin uskonto
 • Riina Lundgren, islamin uskonto
 • Elmi Mohamed, islamin uskonto
 • Matias Cederström, ortodoksiuskonto

Marjaniemen toimipaikka

 • 1M  Linnea Kuoppala
 • 1N  Viivi Ålhgren
 • 2M Kaija Mustonen
 • 2N  Sanna Jussila
 • 1 - 2D Rita Tallgren
 • Tarja Risku, laaja-alainen erityisopettaja, S2

Erityisopettajat

Katriina Mohell, Silja Koski
puh: 09 310 82987(Linkki aloittaa puhelun)

Nuorisotyöntekijä

Antti Mähönen

Koulunkäynninohjaajat

Ari Vainio
Inna Yakimova
Nadia MKhinini Ep Chatti
Teni Bici
Saija Harju
Leyla Fadumo

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.00–8.55. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat:
Klaavuntien toimipisteen lähimmät toimintapaikat
Sinivuokonpolun toimipisteen lähimmät toimintapaikat

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat myös palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Kirjoita palvelukartalla osoite sille varattuun kenttään.  

Koulussamme pidettävät Harrastamisen Suomen Mallin maksuttomat harrastukset jatkuvat 4.9.2023 alkaen. Listan harrastuksista löydät tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).  Voit osallistua myös muilla kouluilla järjestettäviin harrastuksiin. Puotilan ala-asteen koulun tiloissa voit osallistua myös Nuorten Olohuoneen toimintaan, jota ohjaavat Idän Olohuoneet - hankkeen nuoriso-ohjaajat.     Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen ajan.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Harrastamisen Suomen mallin harrastukset lukuvuonna 2024–2025

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomia harrastuksia on tarjolla 3.–9.luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa.  

Uusi harrastuskausi alkaa 2.9.2024. Lukuvuoden 2024–2025 harrastukset julkaistaan Harrastukset-sivustolla osoitteessa harrastukset.hel.fi sekä tällä sivulla elokuun loppupuolella. Siirry Harrastukset-sivustolle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Harrastukset on tarkoitettu ensisijaisesti oman koulun oppilaille. Voit valita myös jollakin toisella koululla järjestettävän harrastuksen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Harrastusryhmät täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Olet tervetullut tutustumaan harrastukseen ilman ilmoittautumista, jos ryhmässä on tilaa. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä.

Helsingin kaupungin tarjoamia maksuttomia harrastuksia löydät lisäksi seuraavilta verkkosivuilta:

Tervetuloa harrastamaan ja ota kaverikin mukaan!

Terveisin,

Harrastamisen Suomen mallin projektikoordinaattori Susan Dermitas puh. 040 682 6599(Linkki aloittaa puhelun), susan.dermitas@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Harrastamisen Suomen malli Helsingissä: Suomenmalli(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021 - 2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman.

Johtokunnan jäsenet

Aino Peltola, puheenjohtaja

Tallamaria Maunu, varapuheenjohtaja

Mikko Sorsa, huoltajia edustava jäsen

Kirsi Majander, huoltajia edustava jäsen

Janne Pelkonen, huoltajia edustava jäsen

Ari Vainio, muuta henkilökuntaa edustava jäsen

1. Kokouksen avaus

Kokousaika

11.10.2022 klo 18.10 - 19.25

Kokouspaikka

Puotilan ala-asteen koulu, henkilökunnan tila

Läsnä

Aino Peltola, Tallamaria Maunu, Janne Pelkonen, Kirsi Majander, Toni Timonen, Mervi Vaarakallio, Ari Vainio, Tuomo Tommola

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Mervi Vaarakallio ja Aro Vainio.

4. Käsiteltävät asiat

Asia 1 Puotilan ala-asteen koulun toimintasuunnitelma

Johtokunnan jäsenet hyväksyivät koulun toimintasuunniltelman lukuvuodeksi 2022-2023.

Asia 2 Lausuntopyyntö suomenkielisen perusopetuksen lukuvuoden 2023-2024 työ- ja loma-ajoista.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiaala pyytää johtokunnan lausuntoa kahdesta vaihtoehdosta liittyen suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 2023-2024. Asiaa on käsitelty henkilöstön ja oppilaiden kanssa laajasti. Henkilöstö on asettunut kahta lukuunottamatta. Oppilaat äänestivät asiasta luokittain ja kaikki luokat asettuivat vaihtoehdon 1 kannalle. Puotilan ala-asteen johtokunta pitää vaihtoehtoa 1 näistä syistä ja jo vakiintuneen kaltaisena toista vaihtoehtoa parempana.

5. Mahdolliset muut asiat

Ei muita kokousasioita.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.

1. Kokouksen avaus

Kokousaika

tiistai 21.3.2023 klo 18.00 - 18.47

Kokouspaikka

Puotilan ala-asteen koulu, Kohtaamo

Läsnä

Aino Peltola, Mikko Sorsa, Kirsi Majander, Maarit Leinonen, Anna Huuskonen, Mervi Vaarakallio, Ari Vainio, Tuomo Tommola

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mervi Vaarakallio ja Ari Vainio.

4. Käsiteltävät asiat

Asia 1 Puotilan ala-asteen koulun vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen.

Puotilan ala-asteen koulun johtokunta päätti hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi johtokunta päättää että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toiminta-alueiden välillä jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

Esittelijän perustelut: kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 13.12.2022 § 303 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2023 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 8.2.2023 §12 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2023 - 31.12.2023.

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 13.12.2022 talousarvion noudattamisohjeet (intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvioin tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumusesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö. Toimialajohtaja päätti palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat 8.2.2023 jonka pohjalta perusopetusjohtaja päätti kehyksen talousarvioivuodeksi 2023 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksestä. Esittelijä toteaa että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi. Puotilan ala-asteen koulun osalta budjettikehys on yhteensä 4.291 545,00 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, kevään 2023 osalta on 481 oppilasta ja syksyn ennusteen 2023 osalta 500 oppilasta. Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen joka on suuruudeltaan 0,6% henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

5. Mahdolliset muut asiat

Ei muita kokousasioita.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.47.

Paikka   Puotilan ala-asteen koulu

Aika   Maanantai 25.3.2024 klo 18:00

Läsnä  Aino Peltola, Tallamaria Maunu, Mikko Sorsa, Kirsi Majander, Janne Pelkonen, Ari Vainio, Aliisa Ranta ja Stina Ahovaara

 1. Kokouksen avaus 

  klo 18.40

 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsi Majander ja Ari Vainio

 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

  Työjärjestys hyväksyttiin.

 4. Koulun budjetin ja käyttösuunnitelman esittely

  Rehtori esittelee vuoden 2024 budjetin ja käyttösuunnitelman.

  1. Esitys: Budjetti ja käyttösuunnitelma hyväksytään.
  2. Päätös: Esitys hyväksyttiin.
 5. Tiedoksi

  Opettajakunta on valinnut Stina Ahovaaran uudeksi opettajajäseneksi. Valinta tulee vahvistaa suomenkielisen lautakunnan kokouksessa 28.5.

 6. Kokouksen päättäminen

  Kokous päättyi klo 19.25.

 

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulumme arjesta myös Facebookissa ja Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Puotilan ala-asteen koulu Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Puotilan ala-asteen koulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Klaavuntie 17, 00910 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 2 kerrosta.
 • Tilassa on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.