Puistopolun peruskoulu

Vuosaaressa sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Puistopolun peruskoulu
Kuva: Tiina Piri

Yhteystiedot

Punakiventie 4, 00980 Helsinki
suomi
PL 98314, 00099 Helsingin kaupunki

Puistopolun peruskoulu eli PPPK toimii kahdessa eri toimipisteessä lähellä toisiaan. Koulussa opiskelee noin  830 oppilasta ja työskentelee noin 100 aikuista.

Puistopolun peruskoulun oppilaat tulevat Vuosaaresta, ja painotettuun opetukseen voi hakea myös Vuosaaren ulkopuolelta.

Puistopolun peruskoulussa on painotettua opetusta urheilussa (Olympiakomitean urheiluluokka), liikunnassa ja taideilmaisussa.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Luokilla 1.–6. on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Aineenopettajat opettavat luokkia 7-9, ja he vastaavat osin myös opetuksesta luokilla 1-6. Oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, suomi toisena kielenä -opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja. 

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee. Sähköisiä oppimateriaaleja käytetään muun oppimateriaalin ohella.

Kieliohjelma

  • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ranska, ruotsi

  • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, espanja, ranska, ruotsi, saksa
  • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
  • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): espanja, ranska, saksa

Vuosiviikkotunnit luokka-asteittain

1. luokka-asteella A1-kieltä on 2 tuntia viikossa. 3.-6 luokka-asteilla A1-kieltä on 2 tuntia viikossa. Poikkeuksena 5.luokka, jolloin A1-kieltä 3 tuntia viikossa. 3.-6. luokka-asteilla vaihtoehtoista A2-kieltä on 2 tuntia viikossa. Poikkeuksena 3.luokka, jolloin A2-kieltä on 1 tunti viikossa. 6.-9. luokka-asteilla B1-kieltä on 2 tuntia viikossa.  8.-9. luokka-asteilla B2-kieltä on 2 tuntia viikossa.

Painotettu opetus 

Puistopolun peruskoulussa on painotettua opetusta taideilmaisussa, liikunnassa ja urheilussa (Olympiakomitean urheiluluokka). Painotetun opetuksen kouluihin valitaan ensisijaisesti kaupungin omia oppilaita.  

Infotilaisuus yläkouluun siirtymisestä sekä painotetusta opetuksesta Urheilu-ja liikuntaluokilla sekä Taideilmaisussa torstaina 23.11. klo 18.00, Pohjavedenkadun toimipisteessä. Tervetuloa!

HAKEUTUMINEN PAINOTETTUUN OPETUKSEEN

Tulevat kolmasluokkalaiset:

Hakuaika 3lk alkaviin painotuksiin 22.1.-4.2.2024.

Soveltuvuuskokeet: 

Liikunta, Merilahden peruskoulussa 7.2. klo 9.

 Varapäivä 15.2., lääkärintodistus vaaditaan. 

Taideilmaisu 6.2. klo 12.30-15, Puistopolun peruskoulussa, osoitteessa Punakiventie 4. 

Varapäivä 14.2. klo 12.30-15, lääkärintodistus vaaditaan. 

Tulevat seiskaluokkalaiset:

Hakuaika 7lk alkaviin painostuksiin 20.11.-3.12.2023.

 Soveltuvuuskokeet: 

Urheilu-ja liikunta 17.1.2024 Vuosaaren Urheilutalolla klo 9.00 alkaen. Soveltuvuuskokeen lajiosa (Urheiluluokille hakeville) 19.1.2024, lisätiedot paikoista ja aikatauluista https://urhea.fi/urheilu-ja-opiskelu/ylakoulut/ylakoulutoiminta/haku/urheilu-ja-opiskelu-ylakoulut-ylakoulutoiminta-soveltuvuuskoe-soveltuvuuskokeenlajiosa/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Taideilmaisu 11.1.2024 klo 9 Puistopolun peruskoulun Yläpuistossa, osoitteessa Pohjavedenkatu 3.  Varapäivä 23.1. klo 13 Yläpuistossa.

Lisätietoa soveltuvuuskokeista alempana.

TIETOA PAINOTETUSTA OPETUKSESTA

Taideilmaisu      

Puistopolun  peruskoulun taideilmaisupainotus  alkaa alakoulussa 3. luokalta ja yläkoulussa 7. luokalta. Taideilmaisu on valtakunnallisesti ja Helsingissä uusi oppiaine, jonka opetus on alkanut Puistopolun peruskoulussa lukuvuonna 2017. Opetuksessa taito- ja taideaineiden (kuvataide, ilmaisutaito, musiikki ja käsityö) tuntimäärä lisääntyy, ja kyseisiä oppiaineita  opetetaan niitä eri tavoin yhdistellen. Opetuksessa painotetaan vuosittain eri taideaineita: Neljänsillä luokilla painotetaan käsitöitä, viidensillä luokilla musiikkia ja kuudensilla luokilla kuvaamataidetta. Yläkoulussa kahdeksannella luokalla painotetaan teatteri-ilmaisua ja yhdeksännellä luokalla keskitytään oman taiteen tuottamiseen. Kolmannella ja seitsemännellä luokalla tutustutaan kaikkiin opetettaviin taiteenaloihin. 

Keskiössä ovat oppilaan omat mielenkiinnon kohteet, sekä tutkiva ja kokeileva oppiminen. Monipuolisen taideopetuksen tarjonnan myötä oppilaita kannustetaan löytämään oma, heitä itseään kiinnostava osaamisalueensa, jota on mahdollista syventää opintojen edetessä.  

Taidepainotuksen opettajat ovat taito- ja taideaineisiin erikoistuneita luokanopettajia ja aineenopettajia. Opetuskokonaisuuksia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyönä opettajien eri osaamisalueita monipuolisesti hyödyntäen. Myös ulkopuolisia, kouluun tulevia vierailevia asiantuntijoita käytetään taideilmaisun opetuksessa mahdollisuuksien mukaan. Taideilmaisuluokkien kanssa tehdään retkiä erilaisiin kulttuurikohteisiin ja työpajoihin. 

Taideilmaisupainotteiseen opetukseen otetaan oppilaita soveltuvuuskokeen kautta sekä 3. että 7. luokille. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan oppilaan innostusta, kiinnostusta, luovuutta ja yhteistyötaitoja. Taideilmaisupainotus sopii kaikille taideilmaisusta kiinnostuneille ja erilaisiin taito- ja taideaineisiin motivoituneille lapsille sekä nuorille. 

Liikuntapainotus 

Puistopolun peruskoulun liikuntapainotus alkaa 3. luokalta. Liikuntaluokilla opiskellaan liikuntaa neljä tuntia viikossa. Valintojen myötä liikuntatuntien määrä voi olla jopa kuusi tuntia viikossa. Liikuntapainotus sopii kaikille liikunnasta kiinnostuneille sekä aktiivisille harrastajille. Liikuntaluokkien opettajat ovat liikuntaan erikoistuneita luokanopettajia ja liikunnan aineopettajia. 

Koulun lajitarjonta on monipuolinen. Liikunnan opetuksessa on mahdollista keskittyä tuttuihin koululiikuntalajeihin, syventää omia lajitaitoja ja tutustua uusiin, koululiikunnassa harvinaisempiin lajeihin. 

Koulussa on hyvät liikuntasalit, joista löytyy monipuoliset varusteet eri liikuntalajien harjoittelemiseen. Ulkoliikuntalajien harjoitteluun koulun lähellä on hyvät mahdollisuudet esimerkiksi Heteniityn urheilukentällä, Mustavuoren ulkoilualue, Uutelan ulkoilualue sekä Kartanon kentän alue. Koulun lähellä on Vuosaaren urheilutalo, uimahalli sekä jäähalli, joissa voi harjoitella monipuolisesti ja tehokkaasti.  

Puistopolun peruskoulun 3. luokalla alkavalle liikuntapainotteisille luokille otetaan oppilaita soveltuvuuskokeen kautta. Soveltuvuuskoe järjestetään vuosittain tammi-helmikuussa.  Testeissä arvioidaan taitoja, koordinaatiota, rytmitajua, harrastuneisuutta ja kiinnostusta liikuntaan.  

Urheiluyläkoulu 

Urheiluyläkouluilla on Suomen Olympiakomitean myöntämä urheiluoppilaitos-status. Urheiluyläkouluissa rakennetaan valtakunnallista urheiluyläkoulumallia, jossa toteutuu mahdollisuus 10 liikunta- ja urheilutuntiin kouluviikon aikana. Urheiluyläkoulussa tavoitteellisesti urheileva nuori saa ohjausta elämäntaitojensa kehittämiseen sekä valmiuksia opintojen ja urheilun täysipainoiseen yhdistämiseen. Urheiluyläkoulujen koordinoinnista vastaa Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön urheiluakatemiaohjelma. 

Puistopolun peruskoulussa on lajivalmennusta yhteistyöseurojen ja liittojen toimesta useissa eri lajeissa, kuten mm. jääkiekko, jalkapallo, koripallo, salibandy, voimistelu (mm. telinevoimistelu ja Team Gym) ja fysiikkavalmennus. Myös muiden lajien urheilijoilla on mahdollisuus aamuharjoitteluun sovittaessa oman valmentajan kanssa. 

Yläkouluaika on tärkeä vaihe urheilijan polulla: nuori kasvaa urheilun harrastajasta tavoitteelliseksi urheilijaksi. Innostus syvenee intohimoksi, monipuolisista liikuntataidoista jalostuvat vahvat lajitaidot, hyvä harjoitettavuus tarkentuu systemaattiseksi harjoitteluksi ja urheilulliset elämäntavat luovat edellytykset terveeksi urheilijaksi kasvulle. 

Urheiluyläkoulu on urheilusta innostuneelle nuorelle erinomainen mahdollisuus yhdistää koulunkäynti ja urheilu. Urheiluyläkouluissa rakennetaan nuoren urheilijan hyvää arkea ja opetetaan nuoria itsenäiseen työskentelyyn, vastuun ottamiseen ja arjen aikatauluttamiseen. Tämä onnistuu usean eri toimijan yhteistyöllä: mukana ovat koulut ja opettajat sekä lajiliitot, seurat ja urheiluakatemiat. 

Jos siis olet urheilusta innostunut 6.-luokkalainen tai hänen vanhempansa, katso lisätietoa urheiluyläkouluista Olympiakomitean sivuilta Urheilua ja elämää varten - Urhea (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Urheiluyläkouluun hakeudutaan valtakunnallisen soveltuvuuskokeen kautta, joka mittaa keskeisiä taitoja ja ominaisuuksia. Lisätietoja sivulta Olympiakomitean suosittelema valtakunnallinen soveltuvuuskoe (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä https://urhea.fi/urheilu-ja-opiskelu/ylakoulut/ylakoulutoiminta/haku/ (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Lisätietoja Urheiluyläkoulusta urheiluyläkouluvastaavalta ja Urhea-koordinaattorilta Taina Aholalta, taina.ahola@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).
puh.040 7300944
6.luokan oppilaiden hakeminen Urheilu-ja liikuntaluokille:
Hakeminen painotetun opetuksen kouluihin ( Urhea-luokat/urheiluluokat ja liikuntaluokat) tapahtuu Wilman kautta hakulomakkeella.
HAKUAIKA : 20.11.–3.12.2023
Soveltuvuuskokeet 2024: 
Soveltuvuuskokeen perusosa (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)17.1.2024 (varapäivä ma 5.2.) Huom! Kaikki hakijat urheilu- ja liikuntapainotteisille luokille osallistuvat perusosaan.
Soveltuvuuskokeen lajiosa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) pe 19.1.2024 (varapäivä ke 7.2) Huom! Urhea-/urheiluluokkien hakijat osallistuvat lisäksi lajiosaan.
Varapäivään voi osallistua vain rehtorin luvalla painavasta syystä esim. sairastuminen (lääkärintodistus vaaditaan). Ilmoitus on tehtävä viimeistään testipäivänä.
Painotetun opetuksen kouluihin valitaan ensisijaisesti kaupungin omia oppilaita. 
 
 

 

 
 

Infotilaisuus yläkouluun siirtymisestä sekä painotetusta opetuksesta Urheilu-ja liikuntaluokilla sekä Taideilmaisussa torstaina 23.11. klo 18.00, Pohjavedenkadun toimipisteessä. Tervetuloa!

Vanhempainilta 2.luokkalaisten huoltajille  ke 17.1.2024 Punakiventien toimipisteessä klo 17-19.

Illan aikana kerrotaan tulevista kielivalinnoista sekä painotetusta opetuksesta.

HAKEUTUMINEN PAINOTETTUUN OPETUKSEEN

Tulevat kolmasluokkalaiset:

Hakuaika 3lk alkaviin painotuksiin 22.1.-4.2.2024.

Soveltuvuuskokeet: 

Liikunta, Merilahden peruskoulussa 7.2.  klo 9.

Varapäivä 15.2., lääkärintodistus vaaditaan. 

Taideilmaisu 6.2. klo 12.30-15, Puistopolun peruskoulussa, osoitteessa Punakiventie 4. 

Varapäivä 14.2. klo 12.30-15, lääkärintodistus vaaditaan. 

Tulevat seiskaluokkalaiset:

Hakuaika 7lk alkaviin painostuksiin 20.11.-3.12.2023.

Soveltuvuuskokeet: 

Urheilu-ja liikunta 17.1.2024 Vuosaaren Urheilutalolla klo 9.00 alkaen. Soveltuvuuskokeen lajiosa (Urheiluluokille hakeville) 19.1.2024, lisätiedot paikoista ja aikatauluista https://urhea.fi/urheilu-ja-opiskelu/ylakoulut/ylakoulutoiminta/haku/urheilu-ja-opiskelu-ylakoulut-ylakoulutoiminta-soveltuvuuskoe-soveltuvuuskokeenlajiosa/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Taideilmaisu 11.1.2024 klo 9 Puistopolun peruskoulun Yläpuistossa, osoitteessa Pohjavedenkatu 3. 

Varapäivä 23.1. klo 13 Yläpuistossa.

 

 

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso alapuistion lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katso yläpuistion lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Puistopolun peruskoulun järjestyssäännöt

  • Toimin turvallisesti   
  • Kunnioitan toisia   
  • Kunnioitan ympäristöä ja omaisuutta  

Henkilökuntamme yhteystiedot

Alapuisto

1.-6. luokat

puh. 09 310 86814

Käyntiosoite: Punakiventie 4, 00980 Helsinki

PL 98314, 00099 Helsingin kaupunki

 

Yläpuisto

7.-9. luokat, EAU1, EAU2

puh. 09 310 82702 

Käyntiosoite: Pohjavedenkatu 3, 00980 Helsinki

PL 98305, 00099 Helsingin kaupunki

Koulusihteerit

Alapuisto Arja Lappalainen
puh. 09 310 86812
arja.lappalainen(at)hel.fi

Yläpuisto Henna-Riikka Myllynen

puh.040 6836720/0931027964

henna-riikka.myllynen@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Rehtori

Pertti Tossavainen 
puh. 09 310 86802, 050 302 7753 
pertti.tossavainen(at)hel.fi   

Apulaisrehtori

Juha Juvonen 
puh. 09 310 82500
juha.juvonen(at)hel.fi 

Suaad Onniselkä
puh. 040 334 7587, 09 310 82741
suaad.onniselka(at)hel.fi      

 

Ruokala Yläpuisto

puh. 09 310 82809

Opetushenkilöstöön saa yhteyden Wilma-viestillä tai sähköpostilla. Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Luokanopettajat

1A Mustaniemi Elli
1B Lakaniemi Kirsi
1C Sairanen Niina
1D Kemiläinen Jaana
1-2F Kujanpää Siri
1–6T Salonen Oula
2A Mutanen Annika
2B Tallqvist Jenni
2C Söderholm Katariina
2D Ilonen Sonja
2–3F Ruostetsaari Piia
3A Haapala Lempi
3B Lehtinen Heidi
3C Kiviahde Jaakko
3-4F Karèn Valpuri
3–6S Suomi Eeva
4A Kabata Anu
4B Sillanpää Mirka
4C Hakuli Arttu
5A Rautiainen Milja
5B Laitinen Oona
5C Väisänen Johanna
5D Paasio Panu
5-6F Hiltunen Taru
6A Levä Sanne
6B Wirman Antto
6C Kenkkilä Sonja
6D Liikanen Kirsi

Luokanohjaajat

EAU Rävholm Nina
EAU Lehtonen Sara
7-9B Sjöblom Kilian, Kirjavainen Satu
7A Kangaspunta Kirsi
7C Rautonen Jaana
7D Kivistö Jari
7E Sipilä Jari
7G Venha Adalmiina
7J Konttinen Juuso
8A Raute Riikka
8C Ali Sundus
8D Tyvijärvi Jaakko
8E Hiiros Ville
8G Temiz Selim
8H Nevala-Vihavainen Jaana
8J Turkki Kati
9A Saar Allan
9C Hinkkanen Samuel
9D Valkama Anni
9E Ahola Taina
9F Salomaa Tommi
9H Schildt-Pohjalainen Paula
9J Leskelä Elina

Erityisopetus

Hynninen Anne 2lk, 6lk
puh. 09 310 86821, 040 3349130

Joutsenvirta Raija 1lk, 4lk, 1-6T
puh. 09 310 23871, 040 6826818

Kylliäinen Riina 3lk, 5lk
puh. 09 310 86122, 040 3362426

Manninen Heljä F-luokat
Nyström Pami 1-6T

Raivola Katri 7–9lk
puh. 09 310 86730, 040 3349322

Venesmaa Meri 7–9lk
puh. 09 310 86790, 040 3349324

Aineenopettajat

Abdi Mohamoud, islam
Aho Johanna, ruotsi ja ranska
Ahola Taina, liikunta ja terveystieto, Urheiluyläkouluvastaava
Alfonso Kirsi, matematiikka ja fysiikka
Ali Sundus, matematiikka ja fysiikka
Ghannous Driss, islam
Hiiros Ville, matematiikka ja kemia
Hinkkanen Samuel, historia ja yhteiskuntaoppi
Hyyppä Maire, venäjä
Kangaspunta Kirsi, äidinkieli ja kirjallisuus, S2
Karhu Anna, espanja
Kivistö Jari, käsityö
Kokkinen Pauliina, saksa ja englanti (virkavapaalla)
Konttinen Juuso, liikunta ja terveystieto
Kotilainen Hanna, S2
Koyuncu Selma, saksa ja englanti sekä resurssiopetus
Kuntola Hanna, kotitalous (virkavapaalla)
Kylliäinen Anna-Kaisa, ruotsi ja saksa
Lam Phung, S2
Leskelä Elina, kotitalous
Lundgren Riina, islam
Manninen Heljä, käsityö sekä laaja-alainen erityisopetus
Mygänen Elvira, venäjä
Nevala-Vihavainen Jaana, englanti ja ruotsi
Nguyen Huyen, englanti
Ollberg Christine, ortodoksi
Qvist Teemu, S2 
Rajantie Niina, musiikki
Rautonen Jaana, S2
Repuh Armela, englanti ja saksa
Raute Riikka, käsityö
Saar Allan, musiikki
Salomaa Tommi, liikunta ja terveystieto
Schildt-Pohjalainen Paula, kotitalous ja terveystieto
Seppä Sampo, äidinkieli ja kirjallisuus
Seppälä Erkki, englanti ja ruotsi
Sipilä Jari, historia ja yhteiskuntaoppi
Taarna Jenni, matematiikka ja tietotekniikka
Temiz Selim, fysiikka ja matematiikka
Tourunen Marika, englanti ja ruotsi (virkavapaalla)
Turkki Katariina, biologia ja maantieto sekä terveystieto
Tyvijärvi Jaakko, matematiikka ja kemia
Valkama Anni, biologia ja maantieto
Venha Adalmiina, kuvataide
Venna Marjo, ev.lut.uskonto ja elämänkatsomustieto

Koulunkäynninohjaajat

Alan Polly 3A
El Fadili Hanane, 1-6T
Huotari Tarja, 3–6S

Kosar Sara, EAU
Lindfors Merja 5-6F
Ovaskainen-Gulda Merike 1-2F

Nusrat Nipa 3-4F
Ruottunen Mira, 7-9lk
Santala Joanna, 7-9lk

Raudas Miiru, EAU

Suokallas Pia, EAU

Salonen Kirsi, EAU

Terävä Essi, EAU

Opinto-ohjaajat

Heidi Falck
puh. 09 310 86804, 040 334 9326

Hanne Heikkinen 
puh. 09 310 22116, 040 665 6390

Monikieliset ohjaajat
Luay Helal
arabia
luay.helal@edu.hel.fi  (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 09 3108 6575 (Linkki aloittaa puhelun)040 637 5632  (Linkki aloittaa puhelun)

Mukhtar Abib
somalia
mukhtar.abib@edu.hel.fi  (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 040 635 2090  (Linkki aloittaa puhelun)

Suvi Nyström
venäjä
suvi.nystrom@edu.hel.fi  (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 09 3103 4827 (Linkki aloittaa puhelun)040 596 7761  (Linkki aloittaa puhelun)

Terveydenhoitaja Riitta Hyttinen (Alapuisto)
puh. 050 310 5636, riitta.hyttinen@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Terveydenhoitaja Hanna Kylmäniemi (Yläpuisto/ maanantai)

Terveydenhoitaja Yasmin Jama (Yläpuisto/ tiistai, keskiviikko, torstai)
puh. 050 3105617, hanna.kylmaniemi@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), yasmin.jama@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulupsykologi Eetu Ahonen (vuosiluokat 4-9. Myös vuosiluokkien 1-3 konsultointi)

puh. 09 310 71830, sähköposti eetu.ahonen@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulukuraattori Abdulkadir Isak (Alapuisto, 1-3lk)

puh. 0504013367, sähköposti abdulkadir.isak@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulukuraattori Nora Pehrson (Alapuisto, 4-9lk)

puh. 040 723 6366, nora.pehrsson@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulunuorisotyöntekijä Yvan Kasongo

yvan.kasango@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kouluvalmentaja Elisa Kuusisto

puh. 09 310 39718, elisa.kuusisto@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 4.9.2023 alkaen

Alakoululaiset keskiviikko 

 

Kuvataide (3.-6.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.30-16 

Paikka: Yläpuiston kuvataideluokka

Kuvataidetunneilla piirretään, maalataan sekä tutustutaan erilaisiin tekniikoihin, materiaaleihin ja tekotapoihin. Tuntien teemoissa otetaan osallistujien toiveet ja kiinnostuksen kohteet huomioon. Harrastustoiminnassa ilmapiiri on rento ja tarkoituksena on kehittää jokaisen omaa ilmaisua nauttien luovasta tekemisestä ja oppien uusia taitoja.  
Lisäksi toiminnassa tehdään koulukiusaamista ja syrjintää ennaltaehkäisevää työtä keskittymällä etenkin yhteisöllisyyden kehittämiseen ja nuorilähtöiseen ryhmätoimintaan. 

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteyshenkilö: Jenna Laine, p. 040-1435557 (ma ja pe klo 8-10, ti-to klo 10-12), s-posti: koordinaattori@breakthefight.com (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Järjestäjä: Break the Fight / Harrastamisen Suomen malli  

 

Koripallo (3.-6.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin tytöille klo 14-15 ja pojille klo 15-16 

Paikka: Alapuiston liikuntasali 

Tervetuloa mukaan koripalloharrastuksen pariin! WB-Pantterit tarjoaa mahdollisuuden osallistua koripalloharjoituksiin. 

Opettelemme koriksen perusasioita; pallonkäsittelyä, syöttämistä, harhautuksia, heittämistä ja tietenkin pelaamme. Harjoitusten suunnittelusta ja ohjauksesta vastaavat WB-Panttereiden koulutetut koripallovalmentajat. 

Ryhmään mahtuu mukaan 16 harrastajaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 

ilmoittautuminen: ilmoittautuminen tyttöjen ryhmään(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Ilmoittautuminen poikien ryhmään(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: WB-Pantterit / Harrastamisen Suomen malli 

 

Partiotaidot, 3.-6.lk 

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.15-15.15  

Paikka: Alapuiston luokka 2202

Partiossa tehdään aina erilaisia kiinnostavia asioita, esimerkiksi: valmistetaan retkiruokaa, opitaan selviytymään erilaisissa haastavissa tilanteissa, opitaan ensiaputaitoja, tutustutaan jokamiehenoikeuksiin, tehdään rastikiertoa, keksitään hyviä tekoja toisille ihmisille, tutustutaan lähiympäristön luontoon ja joka kerta leikitään ja pelataan. Parasta on aina vaihtuva ohjelma ja erilaiset teemat, joihin osallistujat voivat myös itse vaikuttaa. Jokaisella harrastuskerralla on uusi mielenkiintoinen teema. Tule seikkailemaan Partioon! 

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: helka.korkko@leiri.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Järjestäjä: Leirikesä / Harrastamisen Suomen malli

 

Yläkoululaiset keskiviikko 

Koripallo (7.-9.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin tytöille klo 14-15 ja pojille klo 15-16 

Paikka: Yläpuiston liikuntasali 

Tervetuloa mukaan koripalloharrastuksen pariin! WB-Pantterit tarjoaa mahdollisuuden osallistua koripalloharjoituksiin. 

Opettelemme koriksen perusasioita; pallonkäsittelyä, syöttämistä, harhautuksia, heittämistä ja tietenkin pelaamme. Harjoitusten suunnittelusta ja ohjauksesta vastaavat WB-Panttereiden koulutetut koripallovalmentajat. 

Ryhmään mahtuu mukaan 16 harrastajaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 

ilmoittautuminen: ilmoittautuminen tyttöjen ryhmään(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Ilmoittautuminen poikien ryhmään(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: WB-Pantterit / Harrastamisen Suomen malli  

 

Kuvisharrastus  (6.-9.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin 15.30-17 

Paikka: Kallahden nuorisotalon Atelje 

Tervetuloa oppimaan kuvan tekoa! Harrastuksessa piirretään, maalataan ja tutustutaan erilaisiin kuvataiteen tekniikoihin. Joka kerta tehdään harjoituksia, jotka kehittävät silmän ja käden yhteistyötä ja teknisiä esitystaitoja, vapaata ilmaisua ja taiteellista intoa unohtamatta.    

Harrastus sopii kaiken tasoisille.   

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu kuvisharrastukseen tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)   (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: Laura Aalto-Setälä, info@lasifaasi.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 0456779171   

Järjestäjä: Studio Lasifaasi / harrastamisen Suomen malli  

 

Torstai 

Shakki (6.-9.lk) 

Aika: Torstaisin klo 15-16 

Paikka: Aurinkolahden peruskoulun luokka 113 

Tervetuloa shakkikerhoon! Opit shakin salat, kehität älyäsi ja strategista ajattelua yhdessä muiden koululaisten kanssa rennossa ilmapiirissä. Tule mukaan hauskoihin peleihin, sekä turnauksiin ja solmi uusia ystävyyssuhteita shakkikerhossa. Kerhoon osallistuminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta shakista, vaan ohjaus järjestetään osallistujien tason mukaan. 

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: Helsinki Street Chess / Harrastamisen Suomen malli 

 

Ruoanlaittoharrastus (6.-9.lk) 

Aika: Torstaisin klo 14.45-16.15  

Paikka: Merilahden peruskoulun kotitalousluokassa 

Haluatko oppia tekemään suolaisia ja makeita herkkuja? Ryhmässä kokataan ja leivotaan yhdessä sekä opitaan ruoanlaitosta. Tervetuloa mukaan! 

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: HNNKY / Harrastamisen Suomen malli 

 

Muuta toimintaa

Katso myös muut EasySport –tunnit alakouluikäisille(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katso FunAction –tunnit yläkouluikäisille(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Voit etsiä harrastusta myös Harrastushaun kautta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katso myös muu Operaatio Pulssi! Idän tarjonta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Puistopolun peruskoulu                          PÖYTÄKIRJA 2023 / 3                   1(7)

PL 3719                                                

00099 Helsingin kaupunki           

Johtokunta                        

 

Puistopolun peruskoulun johtokunnan kokous

 

Aika   tiistaina 10.10.2023 klo 18.02 – 20.01

 

Paikka        lähikokous: Puistopolun peruskoulun Punakiventien toimipisteen henkilökuntatila

 

Läsnä:        Risto Lähteenmäki, puheenjohtaja, henkilökohtainen varajäsen Karim Ben Hassen

Nimco Noor, varapuheenjohtaja (ei paikalla), henkilökohtainen varajäsen Maria Lähteenmäki, paikalla

Sari-Marja Almukhtar, henkilökohtainen varajäsen Pinar Gul

Nina Kuhlman, henkilökohtainen varajäsen Sanna Särkiniemi

Miikka Särkiniemi, henkilökohtainen varajäsen Jussi Sahlberg

Anni Valkama, opettajakunnan edustaja, henkilökohtainen varajäsen Jaakko Tyvijärvi

Teemu Qvist, opettajakunnan edustaja, henkilökohtainen varajäsen Mirka Sillanpää

Arja Lappalainen, henkilökunnan edustaja, henkilökohtainen varajäsen Mika Tilli

Anna Kukova, oppilaskunnan edustaja, asiantuntijajäsen, henkilökohtainen varajäsen Anna Tyni

Rosa Kumar Saarinen, oppilaskunnan edustaja, asiantuntijajäsen, henkilökohtainen varajäsen Mohamed Xalima

Pertti Tossavainen, sihteeri

 

Kokoukseen on kutsuttu myös johtokunnan jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet, joille ei makseta kokouspalkkiota, jos varsinainen jäsen on paikalla.

        

1 §      Kokouksen avaus

                    Puheenjohtaja Risto Lähteenmäki avasi kokouksen klo 18.02

2 §      Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                    Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §      Kokouksen järjestäytyminen

Esitys          Pöytäkirjantarkistajiksi valittaneen Anni Valkama ja Arja Lappalainen

Päätös        Esityksen mukaan

4 §      Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys   Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi.

          Päätös          Esityksen mukaan

5 §      Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys         Johtokunta hyväksynee edellisen kokouksen pöytäkirjan

              

        Päätös          Esityksen mukaan

6 §      Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen oppilaskunnan edustajille

Esitys         Johtokunta myöntänee lukuvuodelle 2023 – 2024 oppilaskunnan valitsemille edustajille (2 kpl) ja heidän henkilökohtaisille varahenkilöilleen läsnäolo- ja puheoikeuden johtokunnan kokouksissa muissa kuin henkilökuntaa ja oppilaiden kurinpitoa koskevissa asioissa.

        Päätös          Esityksen mukaan

7 §              Toimintasuunnitelman osa / Opintokäyntien, vierailujen ja leirikoulujen ajankohtien päättämisen delegointi koulun rehtorille lukuvuonna

2023 – 2024

 Kaikkia opintokäynteihin, vierailuihin ja muihin matkoihin liittyviä ajankohtia ei voida määritellä tarkasti. Vakuutusturvan kannalta johtokunta delegoinee kohtien Opintokäynnit ja vierailut sekä Leirikoulut päättämisen rehtorille. (ks. toimintasuunnitelma.)

Esitys          Vuosiluokkien 1 - 9 opintokäynnit, vierailut ja muut matkat järjestetään lukuvuoden 2023 - 2024 aikana rehtorin myöhemmin tarkemmin määrittelemänä ajankohtana.

        Päätös          Esityksen mukaan

8 §       Puistopolun peruskoulun lukuvuoden 2023 – 2024 toimintasuunnitelman vahvistaminen

Rehtori esittelee toimintasuunnitelman kokouksessa. Toimintasuunnitelma on lähetetty johtokunnan jäsenille sähköisessä muodossa

Esitys

Puistopolun peruskoulun johtokunta päättänee hyväksyä koulun toimintasuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

             Päätös Esityksen mukaan

9 §              Lausuntopyyntö Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2024 - 2025

       

Esitys          Johtokunta keskustelee asiasta, kuulee oppilaskunnan ja opettajakunnan näkemyksen ja antaa lausunnon kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä (perusopetuslain 23 §).

 

Lukuvuonna 2024–2025 itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä sattuvat muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi, joten ne vähentävät kolme työpäivää. Koulutyötä tulee siis tehdä 187 työpäivää.

 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa alla olevista vaihtoehdoista liittyen suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 2024–2025:

1. vaihtoehto

 

Työaika alkaa syksyllä 8.8.2024 (to) ja päättyy 20.12.2024 (pe).

Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2024 (ma) - 18.10.2024 (pe).

Joululoma on 21.12.2024 (la) - 6.1.2025 (ma).

Työaika alkaa keväällä 7.1.2025 (ti) ja päättyy 31.5.2025 (la).

Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2025 (ma) - 21.2.2025 (pe).

 

Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi aikaisemmin elokuussa. Joululoma olisi hieman yli kaksi viikkoa niin, että opiskelu alkaisi loppiaisen jälkeen. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.

 

2. vaihtoehto

 

Työaika alkaa syksyllä 12.8.2024 (ma) ja päättyy 20.12.2024 (pe).

Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2024 (ma) - 18.10.2024 (pe).

Joululoma on 21.12.2024 (la) - 1.1.2025 (ke).

Työaika alkaa keväällä 2.1.2025 (to) ja päättyy 31.5.2025 (la).

Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2025 (ma) - 21.2.2025 (pe).

 

Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi hieman myöhemmin elokuussa. Joululoma olisi vastaavasti lyhempi niin, että opiskelu alkaisi tammikuun toisena päivänä. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.

 

Ennen johtokunnan kokousta asia tulee käsitellä opettajien ja muun henkilökunnan keskuudessa näiden mielipiteen selvittämiseksi. Oppilaskunnalta pyydetään oma lausunto, joka liitetään johtokunnan lausuntoon.

 

Lisäksi perusopetuslain 47 a §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kaikilla koulun oppilailla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä heidän asemaansa liittyvistä asioista. Tämä tarkoittaa, että kaikilla koulun oppilailla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä edellä olevista vaihtoehdoista esim. äänestämällä. Yhteenveto oppilaiden mielipiteistä tulee toimittaa edellä tarkoitettujen lausuntojen mukana.

 

Asiakirjat toimitetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle Henrik Hirviniemelle sähköisesti osoitteeseen henrik.hirviniemi@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 10.10.2023 (ti) mennessä.

 

Oppilaskunnan näkemys: oppilaskunnan hallitukset ovat käsitelleet lausuntopyyntöä ja koulun oppilaat ovat voineet äänestää eri vaihtoehdoista. Äänestys suoritettiin digitaalisesti Forms-kyselyn avulla.

 

                   Alakoulun oppilaskunnan hallituksen jäsenet ovat äänestäneet seuraavasti 4.10.2023:

                   Vaihtoehto I sai äänistä 94,12 % ja vaihtoehto 2 5,88 % äänistä.

 

                   Yläkoulun oppilaat ovat äänestäneet tiistaina 26.9.2023 seuraavasti Forms-kyselyn avulla:

                   Vaihtoehto 1 sai 79 % äänistä ja vaihtoehto 2 sai 21 % äänistä.

 

                   Koulun henkilökunta on äänestänyt seuraavasti Forms-kyselyn avulla:

                   Vaihtoehto 1 sai 94,20 % äänistä ja vaihtoehto 2 sai 5,80 % äänistä.

Esitys:

Johtokunta päättänee keskustelun jälkeen esittää kasvatuksen- ja koulutuksen lautakunnalle, että suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajat ovat lukuvuonna 2024 – 2025 vaihtoehdon yksi (1) mukaisia.

Päätös:

Esityksen mukaan

10 §            Puistopolun peruskoulun johtokunnan pöytäkirjan nähtävänä pitäminen vuonna 2023

Rehtori päätti, että Puistopolun peruskoulun johtokunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä koulun kansliassa Punakiventien toimipisteessä kahden viikon kuluttua kokouksesta vuonna 2023. Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 24.10.2023 alkaen koulun kansliassa Punakiventien toimipisteessä. Johtokunnan pöytäkirja on nähtävissä myös koulun kotisivuilla.

11 §    Koulun taloustilanne per 30.9.2023 (kts. liite)

          Rehtori esitteli kokouksessa koulun taloustilanteen

12 §    Muut asiat

                                                                                            

  • Rehtori vastasi johtokunnan jäsenten kysymyksiin, mitä ajankohtaista on tapahtunut syyslukukauden aikana koulussa.
  • Johtokunnassa keskusteltiin Oma Stadi osallisuushankkeesta ja siitä voitaisiinko PPPK:ssa olla joku asia, joka voitaisiin laittaa Oma Stadi ehdotukseksi.
  • Jatkossa oppilasjäsenille lähetetään esityslista etukäteen

13 §    Seuraava kokous

Kokous pidettäneen helmikuussa 2024

14 §    Kokouksen päättäminen

        

         

          Puheenjohtaja Risto Lähteenmäki päätti kokouksen klo 20.01

 

Helsingissä 6.10.2023

 

Risto Lähteenmäki               Pertti Tossavainen

          puheenjohtaja                    sihteeri

          Arja Lappalainen                Anni Valkama

          pöytäkirjantarkastaja                    pöytäkirjantarkastaja

           

 

 

 

 

 

 

Huoltajat

Risto Lähteenmäki  (varalla Karim Ben Hassan)
Nimco Noor (varalla Maria Lähteenmäki)
Sari-Maria Almukhtar (varalla Pinar Gul)
Nina Kuhlman (varalla Sanna Särkiniemi)
Miikka Särkiniemi (varalla Jussi Sahlberg)

Puheenjohtaja

Risto Lähteenmäki

Varapuheenjohtaja

Nimco Noor

Opettajajäsenet

Anni Valkama    
Teemu Qvist (varalla Stina Antila)

Muu henkilökunta

Arja Lappalainen (varalla Mika Tilli)

Opiskelijajäsenet

2 oppilasta ja heidän varajäsenet

Johtokunta myöntää kahdelle 9. luokan oppilaalle puhe- ja läsnäolo-oikeuden johtokunnan kokouksiin. He eivät kuitenkaan ole virallisesti johtokunnan oppilasjäseniä, vaan koulun oppilaskunnan edustajia koulun johtokunnassa.

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Puistopolun peruskoulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Apulaisrehtori
Juha Juvonen
+358 9 310 82500
juha.juvonen@hel.fi

Apulaisrehtori
Suaad Onniselkä
+358 9 310 82741
suaad.onniselka@hel.fi

Koulusihteeri
Arja Lappalainen
+358 9 310 86812
arja.lappalainen@hel.fi

Koulusihteeri
Henna-Riikka Myllynen
+358 9 310 27964
henna-riikka.myllynen@hel.fi

Rehtori
Pertti Tossavainen
+358 9 310 86802
pertti.tossavainen@hel.fi

Sijainti

Punakiventie 4, 00980 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)