Munkkivuoren ala-asteen koulu

Munkkivuoressa sijaitseva koulumme on alakoulu, jossa on vuosiluokat 1-6.
Munkkivuoren ala-asteen koulu
Kuva: Tiina Piri

Yhteystiedot

Raumantie 2, 00350 Helsinki Näytä esteettömyystiedot
suomi
PL 35301, 00099 Helsingin kaupunki

Apulaisrehtori
Merja Ahonen
+358 9 310 25035
merja.ahonen@hel.fi

Koulusihteeri
Johanna Kosola
+358 9 310 27693
johanna.kosola@hel.fi

Rehtori
Mirja Pere
+358 9 310 82240
mirja.pere@hel.fi

Lukuvuosi 2023-2024

Kielten opetus
englanti, saksa
englanti, saksa
ruotsi

Tarjolla sali

Munkkivuoren ala-asteen koulussa on luokat 1-6. Koulun tiloissa toimii iltapäivisin myös Päiväkoti Munkkivuoren esiopetuksen metsäryhmät. 

Lukuvuonna 2023-2024 koulua käydään kahdessa toimipisteessä, jotka sijaitsevat Raumantiellä ja Laajalahdentiellä.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Luokilla 1–6 on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä rinnakkaisluokan opettaja, erityisopettaja, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -aineen opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, saksa
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, saksa
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi

Munkkivuoren ala-asteen koulussa englannin tai saksan A1/A2-opetusryhmä perustetaan, jos siihen ilmoittautuu vähintään 12 oppilasta.

Lauantai-koulupäivä la 2.12.2023

Munkkivuoren ala-asteen lauantai-koulupäivää vietetään la 2.12.2023. Koulua oppilailla klo 9.00 - 12.00. Lauantai-koulupäivää korvaava koulukohtainen vapaapäivä on pe 10.5.2024.

Koulupäivän yhteydessä Munkkivuoren ala-asteen vanhempaintoimikunta järjestää perinteiset adventtimyyjäiset. Myyjäiset ovat avoinna yleisölle klo 12.00 - 14.00. Myyntipisteitä löytyy koulun liikuntasalista, päärakennuksen auloista sekä ulkoalueelta. Koulun ruokasalissa avoinna kahvila.

Munkkivuoren ja Munkkiniemen ala-asteet järjestävät adventtikonsertin Munkkivuoren kirkossa klo 15.00.

Lämpimästi tervetuloa!

Tulevien ekaluokkaisten huoltajien infotilaisuus ti 12.12.2023 klo 17.30

Tulevien ekaluokkalaisten huoltajille pidetään infotilaisuus tiistaina 12.12.2023 klo 17.30 koulun ruokasalissa. Infotilaisuudessa esitellään koulun toimintaa ja käydään läpi kouluun ilmoittautumisen ajankohtaiset asiat.

Lämpimästi tervetuloa!

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Järjestyssäännöt / Munkkivuoren ala-asteen koulu
 1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestysääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Koulun järjestyssäännöt perustuvat perusopetuslakiin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun), erityisesti 35 §:n toisen momentin kohtaan. Lisäksi oppilaan velvollisuuksista on säädetty perusopetuslain pykälissä 35 § ja 36 §.

Koulun järjestyssääntöjen lisäksi Munkkivuoren ala-asteen koulussa on tietyt tavat ja sopimukset, joita noudatetaan.

Koulualue ja päivittäinen kouluaika

 • Koulun järjestyssääntöjä on noudatettava koulualueella kouluaikana
 • Koulualueena pidetään koulutonttia ja sillä olevia rakennuksia sekä ulkoalueita.
 • Kouluaika alkaa ja päättyy oppilaalle annetun työjärjestyksen mukaan.
 • Koulun järjestyssääntöjä on noudatettava kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa sekä koulussa että koulualueen ulkopuolella.
 • Koulualueelta poistuminen koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä on kielletty.
 1. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

 Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

 • Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.
 • Jokaisella oppilaalla on koulussamme tasavertainen asema sukupuoleen, kieleen, kulttuuriin tai uskontoon katsomatta.

Oppilaan oikeudet

 • Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä.
 • Oppilaalla on oikeus turvalliseen kouluympäristöön sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin.
 • Jokaisella oppilaalla on oikeus häiriöttömään työskentelyyn.
 • Oppilailla on oikeus tulla suojatuksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.
 • Kaikenlainen kiusaaminen on kielletty. Koulussamme on käytössä kiusaamisen vastainen malli, jonka avulla ennaltaehkäistään ja puututaan kiusaamistapauksiin.

Oppilaan velvollisuudet

 • Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.
 • Poissaoloon on pyydettävä lupa.
 • Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.
 • Oppilaan on velvollisuus saapua oppitunnille täsmällisesti ja huolehtia siitä, että mukana ovat tarvittavat työvälineet. Tehtävät on velvollisuus suorittaa tunnollisesti ohjeiden mukaisesti.
 • Kaikilla on velvollisuus edistää kaikkien kouluyhteisön jäsenten turvallisuutta sekä fyysistä että henkistä koskemattomuutta.
 • Oppilaalla on velvollisuus sekä yhteisen että henkilökohtaisen omaisuuden suojaamiseen.
 1. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Hyvä käytös

 Hyvään käytökseen kuuluu:

 • Hyvien tapojen mukainen käyttäytyminen ja toisen huomioon ottaminen
 • Työ- ja opiskelurauhan edistäminen ja kunnioittaminen.
 • Sovelias kielenkäyttö
 • Kohteliaisuus, ystävällisyys ja tervehtiminen.
 • Rehellisyys, toveruus ja auttavaisuus.
 • Oikeudenmukaisuus ja totuudenmukaisuus.
 • Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videoita ei saa julkaista ilman lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa
 • Oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta
 • Ruokailussa noudatetaan hyviä ja kohteliaita pöytätapoja ja pidetään huolta ruokarauhasta.

 Oleskelu ja liikkuminen

 • Koulumatkoilla käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti ja tieliikennesääntöjä noudattaen.
 • Polkupyörät ja muut kulkuvälineet säilytetään lukittuina niille osoitetussa paikassa koulupäivän ajan.
 • Koulukyydityksen aikana on noudatettava kuljettajan antamia ohjeita.
 • Välitunnit vietetään välituntialueella. Luokkaan voi jäädä työskentelemään vain opettajan luvalla.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

 • Kaikki huolehtivat ympäristön yleisestä siisteydestä.
 • Koulun omaisuutta ja oppimateriaalia tulee käsitellä huolellisesti.
 • Oppilas vastaa hänelle luovutetuista opiskelutarvikkeista.
 • Oppilaan tulee kunnioittaa toisen omaisuutta.
 • Oppilas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon ja puhdistamaan tai järjestämään likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden.

Turvallisuus

 • Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus kokea itsensä turvatuksi ja kaikilla on velvollisuus edistää kaikkien kouluyhteisön jäsenten turvallisuutta.
 • Koulun pihalla ei saa ajaa polkupyörällä.
 • Kivien, lumipallojen ja muiden vastaavien heittely koulualueella on kielletty.
 • Rajut ja vaaralliset leikit on kielletty.
 • Oppilaan tulee toimia ja liikkua koulualueella turvallisesti.
 • Oppilaan tulee ilmoittaa koulun henkilökunnalle turvallisuuteen liittyvästä epäkohdasta.
 • Tapaturmasta tai vahingosta ilmoitetaan viipymättä opettajalle, kouluterveydenhoitajalle tai muulle henkilökuntaan kuuluvalle.
 • Muualla kuin luokassa pidettäville oppitunneille mentäessä noudatetaan erikseen annettuja ohjeita.
 • Koulun alueella on kameravalvonta

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

 • Oppilas sitoutuu koulun tietokoneiden ja muiden mobiililaitteiden, internetin ja koulun tietoverkon ja oppilaan omien laitteiden asialliseen ja opetusta häiritsemättömään käyttöön
 • Oppilaan oman tietoteknisen laitteen käyttöön oppimisen tukena pyydetään lukuvuosittain kirjallinen lupa huoltajalta.
 • Koulutyöhön liittyvästä kuvaamisesta ja äänittämisestä sovitaan erikseen rehtorin tai opettajan kanssa.
 • Rehtorilla tai opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa oppilaalta matkapuhelin, mikäli laitteen käyttö häiritsee opetusta.

Päihteet ja vaaralliset esineet

Tupakointi sekä alkoholin ja muiden huumaavien aineiden käyttö, hallussapito on kielletty kouluaikana, koulun alueella ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kiellettyä. Näitä ovat muun muassa alkoholi, tupakkatuotteet, huumausaineet, veitset, ampuma-aseet, voimakkaat laser-osoittimet sekä vastaavat esineet ja aineet.

 

 1. Kurinpito

Kurinpidon osalta toimitaan perusopetuslain 35§ ja 36§ mukaisia kurinpitokeinoja ja muita seuraamuksia käyttäen.

Näitä kurinpitokeinoja ja seuraamuksia ovat:

 • Kotitehtävien suorittaminen koulun jälkeen.
 • Kasvatuskeskustelu.
 • Jälki-istunto.
 • Liatun tai epäjärjestykseen saatetun koulun omaisuuden tai tilan puhdistaminen tai uudelleen järjestäminen.
 • Luokasta/opetustilasta poistumaan määrääminen.
 • Esineiden ja aineiden haltuunotto-oikeus
 • Tavaroiden, säilytystilojen tai vaatteiden tarkastaminen 
 • Opiskeluoikeuden epääminen.
 • Kirjallinen varoitus.
 • Määräaikainen erottaminen.
 • Koulun opettajalla ja rehtorilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalla 
 1. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Munkkivuoren ala-asteen koulun järjestyssääntöjen tarkistaminen ja käsittely tehdään lukuvuosittain syyslukukauden alussa ja aina tarpeen mukaan.

Järjestyssäännöt julkaistaan sekä koulun kotisivuilla että Wilma-tiedotteella.

Opettajat käyvät järjestyssäännöt läpi yhdessä oppilaiden kanssa aina lukuvuoden alkaessa ja tarpeen mukaan.

Viittaukset

1 Perustuslain 6 §, 7 §, 10 §, 16 §, 

2 YK:n lapsen oikeuksien sopimus 28 ja 29 artikla.

3 Perusopetuslaki 16 § (16a §, 17 §, 17a §), 29 §, 30 §, 31 §, 32 §, 33 §, 34§.

4 Perusopetuslaki 25 § ja 26 §.

5 Henkilötietolaki (523/1999) kieltä toisesta henkilöstä otetun valokuvan ja videon julkaisemisen ilman tämän suostumusta, jos toinen henkilö on tunnistettavissa kuvasta.

6 Rikoslaki 24 luku sekä 8 §

7 Vahingonkorvauslaki 2 luvun 2  §

8 Perusopetuslaki 36e §

9, 10 Perusopetuslaki 36d §, 36f § ja 36g §.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Raumantien toimipiste: Kanslia ja luokat 1-4 

Raumantie 2, 00350 Helsinki
PL 35301, 00099 Helsingin kaupunki
Opettajainhuone puh. 09 310 40149

 

Laajalahdentien toimipiste: Luokat 5-6

Laajalahdentie 23 (ns. IBM-talo), 00330 Helsinki
PL 35301, 00099 Helsingin kaupunki
Talovastaava Juha Kettunen, puh. 09 310 44150
Luokat puh. 09 310 20245

Rehtori

Mirja Pere
puh. 09 310 82240
mirja.pere@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai Wilma

Apulaisrehtori

Merja Ahonen
puh. 09 310 25035 
merja.ahonen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai Wilma

Koulusihteeri

Johanna Kosola
puh. 09 310 27693
johanna.kosola@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai Wilman kautta

Tiimivastaava

Sami Huhtanen
puh. 09 310 38161
sami.huhtanen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai Wilman kautta

Kohdevastaava

Luka Liikka
puh.  050 436 7292

Johtokunnan puheenjohtaja

Maria Hahtomaa
puh. 050 407 4551
maria@hahtomaa.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja

Heli Rautjärvi

Koulun keittiö 

Palmia
puh. 040 353 3985 

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Koulun tiloissa järjestettävä aamu- ja iltapäivätoiminta

HJK

puh. 040 649 7195 (kerhopuhelin)

POY-luokan iltapäiväkerho

puh. 040 668 5916

Iltapäivätoiminta Munkkivuoren alueella

Stadin nuorisoseurat ry / Munkkivuoren nuorisotalo

puh. 040 824 6554 (päivystysnumero)

Munkkiniemen seurakunta / Munkkivuoren kirkko

puh. 09 2340 5144

Leikkipuisto Ulvila

puh. 09 310 41760

Iltapäivätoiminnan aluekoordinaattori

Tiina Ytembe Ngatcha
puh. 040 531 9718
tiina.ytembengatcha@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Opettajat tavoittaa parhaiten Wilman kautta. 
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Raumantien toimipiste, puh. 09 310 29126
Laajalahdentien toimipiste, puh. 09 310 82243

Opettajat

1A    Oona Poikolainen
1B    Elina Korkealaakso
1C    Jenni Karisto, Ellimaija Veteläinen
1D    Miia Waneus
    
2A    Seija Hämmäinen
2B    Tiina Rinne
2C    Liisa Eteläsaari, Ellimaija Veteläinen
    
    
3A    Perttu Puska, Maarit Susineva 
3B    Katja Nenonen
3C    Senja Hirvelä
    
4A    Kirsti Palomäki, Maarit Susineva
4B    Kanerva Kallio
4C    Meri Kutvonen
    
5A    Krista Nikkari, Onni Sorsa (teo.sorsa@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman))
5B    Meri Tikkanen
5C    Sari Karpoja
    
6A    Hanna Virtanen, Onni Sorsa
6B    Juha Kettunen
6C    Heidi Tammilehto
    
1-2 ER     Ellimaija Veteläinen
3-4 ER    Maarit Susineva
5-6 ER    Onni Sorsa
1-3 H     Jenni Muotka
3-4 H    Heikki Halme
    
EN    Heini Welin
EN-RU    Pauliina Hutka
SA    Katja Karhunen
MU    Henna Sumelles
UO    Tommi Ahonen
RES    Sampsa Vuorio

Laaja-alaiset erityisopettajat (ELA) 

Luokat 1-3
Johanna Forss-Lähdesmäki
puh. 09 3107 2192
johanna.forss-lahdesmaki@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai Wilma

Luokat 4-6
Nina Berg
puh. 09 310 82245
nina.berg@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai Wilma

Koulunkäynninohjaajat

Helin Elli
Vitasovic Sandra
Gabler Camilla
Salmi Anna
Bourdache Alex
Jylhä Anna

Pitkänen Annastiina
Asare Dora
Satuli Outi
Mäkinen Anna
Saarikivi Heikki
Kipinä Alexander
Kieselbach May
Ryynänen Riku

Huhtanen Sami (tiimivastaava)

Koulunkäynninohjaajat tavoittaa parhaiten Wilman kautta.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Tästä säännöstä poikkeavat sähköpostiosoitteet on kirjattu nimen yhteyteen.

Raumantien toimipiste, puh. 09 310 29126
Laajalahdentien toimipiste, ns. IBM-talo, puh. 09 310 82243

Terveydenhoitaja

Mia Mäkelä
vastaanotto ma-pe (pois parillisten viikkojen keskiviikot)
puh. 050 310 5574 tai Wilman kautta

Koulupsykologi

Helmi Päällysaho puh. 09 310 34723 tai Wilman kautta
Laura Huhta puh. 09 310 34721 tai Wilman kautta
 

Koulukuraattori 

Satu Sinisalo
puh. 09 310 86938 (Raumantiellä maanantaina, Laajalahdentiellä tiistaina)
satu.sinisalo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai Wilma

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen ajan.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 4.9.2023 alkaen

 

Maanantai   

 

TanssiMix (3.–6.lk)  

Aika: Maanantaisin klo 14.30–16.00 (4.9. alkaen)  

Paikka: Liikuntasali 

TanssiMixissä perehdytään tanssin perustaitoihin ja kehitetään omaa tanssillista ilmaisua erilaisilla luovilla ja improvisaatioon perustuvilla harjoitteilla. Tunteihin sisältyy tanssileikkien ja iloittelun lisäksi myös eri tanssilajeihin tutustumista sekä omien/yhteisten tanssikoreografioiden työstämistä. Sopii sekä aloittelijoille että aiemmin mukana olleille.   

Ilmoittautuminen: info@tanssix.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) Ilmoita lapsen nimi, luokka, koulu, mahdolliset hahmotukseen ja keskittymiseen liittyvät haasteet, jotka opettajan on hyvä tietää sekä huoltajan nimi, sähköposti ja puhelinnumero.  

Lisätietoa: Tiina Salmi, tiina.salmi@tanssix.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 040 1988469  

Järjestäjä: Tanssix / Harrastamisen Suomen malli   

 

Tiistai  

 

Parkour (3.–6.lk)  

Aika: Tiistaisin klo 14:30 – 15.30 (5.9. alkaen)  

Paikka: Huom! Munkkiniemen ala-asteen liikuntasali, os. Tietokuja 1 

Parkour on innostavaa ja monipuolista toiminnallista treeniä, jossa pyritään liikkumaan mahdollisimman ketterästi, sulavasti tai nopeasti paikasta toiseen hyödyntämällä ympäristön rakenteita ja välineitä. Harjoituksissa jokainen liikkuu omalla tahdillaan ja tyylillään - pääasia, että on hauskaa! Parkourissa ei oteta turhia riskejä ja harjoittelussa keskitytään vahvasti turvallisuuteen ja liikunnaniloon. Parkour on lajina hyvin monipuolinen ja sen harrastaminen kehittää mm. voimaa, luovuutta, kestävyyttä, ketteryyttä, tilan hahmotusta, tarkkuutta sekä liikkeen sulavuutta. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: Olli Väätäinen, olli@jalkipoltto.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman),  puh. 044 0755664 ja Anna Mäkelä, puh. 050 5477224 

Järjestäjä: Jälkipoltto / Harrastamisen Suomen malli 

 

Keskiviikko  

 

Koodaus (3.–6.lk, aloittavien ryhmä)  

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.15 – 15.30 (6.9. alkaen)  

Paikka:  B-aula, luokka A159

Kurssilla käydään läpi ohjelmoinnin sekä pelisuunnittelun peruskäsitteitä visuaalisissa ohjelmointiympäristöissä sekä Python-ohjelmointikielellä.  Ratkomme ohjelmointipulmia Code.org -oppimisympäristössä, ohjelmoimme 2D pelejä Scratchilla sekä tutustumme laitteiden ohjelmointiin Micro:bit mikrokontrolledeiden avulla. Kurssin lopussa harjoittelemme koodin kirjoittamista Python-ohjelmointikielellä. Pythonin alkeiden harjoittelemiseen käytämme alkuun erilaisia haasteratoja, jonka jälkeen koodaamme Pythonilla helpon tarinan sekä pienen pelin. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: Suvi Syrjäläinen, puh. 040 8034625 

Järjestäjä: Kodarit / Harrastamisen Suomen malli  

 

Koodaus (3.–6.lk, jatkavien ryhmä)  

Aika: Keskiviikkoisin klo 15.45 – 17.00 (6.9. alkaen)  

Paikka:  B-aula, luokka A159

Kurssi soveltuu Kodarit kursseja aikaisemmin käyneille, sekä omatoimisesti koodausta aiemmin harrastaneille. Kurssilla syvennämme aiemmilla Kodarit kursseilla oppimaamme. Aloitamme jatkavien syyskauden 2023 parilla pidemmällä Scratch-pelillä, jonka jälkeen koodaamme puhelimessa toimivan flappy coden pelin JavaScript -kieltä käyttäen. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: Suvi Syrjäläinen, puh. 040 8034625 

Järjestäjä: Kodarit / Harrastamisen Suomen malli 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Puheenjohtaja

Maria Hahtomaa

Varsinaiset jäsenet

Maria Hahtomaa
Petri Laine
Rosetta Halonen-Mattila
Elina Korhonen
Jorma Tonteri

Opettajajäsen

Jenni Karisto (varajäsen Katja Karhunen)

Muun henkilökunnan edustaja

Camilla Gabler (varajäsen Alex Bourdache)

Johtokunnan sihteeri

Mirja Pere   

JOHTOKUNTA 1/23

Aika     Tiistai 21.3.2023 klo 17.30 
Paikka     Munkkivuoren ala-aste / henkilökunnan taukotila

Läsnäolijat    

Maria Hahtomaa – puheenjohtaja
Camilla Gabler
Timo Mattila
Jenni Karisto
Elina Korhonen
Petri Laine
Jorma Tonteri
Mirja Pere - sihteeri

Pöytäkirja

1§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätösehdotus: 
Johtokunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla johtokunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Jenni Kariston ja Jorma Tonterin. 

Päätös:
Esityksen mukaan

2§ Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 

Päätösehdotus: 
Johtokunta päättää, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä. 

Päätös:
Esityksen mukaan

3§ Läsnäolo- ja puheoikeuden antaminen oppilasedustajille

Päätösehdotus:
Johtokunta päättää antaa läsnäolo- ja puheoikeuden oppilasedustajalle Simo Mikkonen.

Päätös:
Esityksen mukaan. Pykälän käsittelyn jälkeen oppilasedustaja kutsuttiin mukaan kokoukseen.

4§ Munkkivuoren ala-asteen koulun vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen 

Päätösehdotus:
Munkkivuoren ala-asteen koulun johtokunta päättää hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.
Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

Esittelijän perustelut:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 13.12.2022 §303 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2023 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 8.2.2023 §12 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2023 - 31.12.2023.
Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 13.12.2022 talousarvion noudattamisohjeet (Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö.
Toimialajohtaja päätti palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat 8.2.2023, jonka pohjalta perusopetusjohtaja päätti kehyksen talousarviovuodeksi 2023 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.
Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.
Munkkivuoren ala-asteen koulun osalta budjettikehys on yhteensä 3 587 479 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, kevään 2023 osalta on 438 oppilasta ja syksyn ennusteen 2023 osalta 438 oppilasta.
Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

Päätös:
Esityksen mukaan. 

Oppilasedustaja poistui kokouksesta 4§ käsittelyn aikana.

5§ 6AB-luokan leirikoulusuunnitelman hyväksyminen

Päätösehdotus:
Johtokunta päättää hyväksyä 6AB-luokan leirikoulusuunnitelman ja vahvistaa sen osaksi koulun toimintaa.

Päätös:
Esityksen mukaan

6§ 4A-luokan leirikoulusuunnitelman hyväksyminen

Päätösehdotus:
Johtokunta päättää hyväksyä 4A-luokan leirikoulusuunnitelman ja vahvistaa sen osaksi koulun toimintaa.

Päätös:
Esityksen mukaan

7§ Ilmoitusasiat 

Ilmoitusasioita ei ollut.

8§ Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava johtokunnan kokous pidetään to 25.5.2023 klo 17.30 

9§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40

Vakuudeksi:

Maria Hahtomaa
puheenjohtaja

Jenni Karisto                Jorma Tonteri
pöytäkirjantarkastaja            pöytäkirjantarkastaja

Mirja Pere
sihteeri

 

JOHTOKUNTA 2/23

Aika    Torstai 25.5.2023 klo 17.30

Paikka    Munkkivuoren ala-aste
henkilökunnan taukotila, päärakennus

Läsnäolijat
    
Maria Hahtomaa – puheenjohtaja
Camilla Gabler
Elina Korhonen
Petri Laine
Jorma Tonteri
Mirja Pere - sihteeri

Pöytäkirja                            

    

1§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus:
Johtokunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla johtokunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Elina Korhosen ja Camilla Gablerin .

Päätös:
Esityksen mukaan

2§ Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus:
Johtokunta päättää, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Päätös:
Esityksen mukaan

3§ Munkkivuoren ala-asteen koulun toimintakertomuksen hyväksyminen Lv. 2022-2023

Päätösehdotus:
Johtokunta päättää hyväksyä lukuvuoden 2022-2023 toimintakertomuksen.

Päätös:
Esityksen mukaan
    

4§ Lukuvuoden 2023-2024 lauantai-työpäivä ja koulukohtainen vapaapäivä

Päätösehdotus:
Johtokunta keskustelee ja päättää lukuvuoden 2023-2024 lauantai-työpäivästä ja koulukohtaisesta vapaa-päivästä.

Päätös:
Johtokunta päätti, että Munkkivuoren ala-asteen koulukohtainen lauantai-työpäivä pidetään 2.12.2023  ja sitä korvaava vapaapäivä pidetään 10.5.2024.

5§ 6C-luokan leirikoulusuunnitelman hyväksyminen

Päätösehdotus:
Johtokunta päättää hyväksyä 6C-luokan leirikoulusuunnitelman osaksi koulun toimintaa.

Päätös:
Esityksen mukaan

6§ Ilmoitusasiat
    
Ilmoitusasioita ei ollut.

    
7§ Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava johtokunnan kokous pidetään ti 26.9.2023 klo 17.30 ( alustava )

8§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.31

Vakuudeksi:

Maria Hahtomaa
puheenjohtaja

Camilla Gabler            Elina Korhonen 
pöytäkirjantarkastaja        pöytäkirjantarkastaja

Mirja Pere
sihteeri

JOHTOKUNTA 3/23

Aika    Tiistai 26.9.2023 klo 17.30

Paikka    Munkkivuoren ala-aste
    Henkilökunnan taukotila

Läsnäolijat    Maria Hahtomaa – puheenjohtaja
    Camilla Gabler
    Rosetta Halonen-Mattila
    Jenni Karisto
    Elina Korhonen
    Petri Laine
    Jorma Tonteri
    Mirja Pere - sihteeri

Pöytäkirja 

1§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
 
Päätösehdotus: 
Johtokunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla johtokunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Jenni Kariston ja Petri Laineen. 

Päätös:
Esityksen mukaan

2§ Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 

Päätösehdotus: 
Johtokunta päättää, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä. 

Päätös:
Esityksen mukaan

3§ Läsnäolo- ja puheoikeuden antaminen oppilasedustajalle

Päätösehdotus:
Johtokunta päättää antaa läsnäolo- ja puheoikeuden oppilasedustajalle Urho Salmenoja.

Päätös:
Esityksen mukaan

4§ Munkkivuoren ala-asteen koulun toimintasuunnitelman hyväksyminen lv. 2023-2024

Päätösehdotus: 
Johtokunta päättää hyväksyä lukuvuoden 2023-2024 toimintasuunnitelman.

Päätös:
Esityksen mukaan

Oppilasedustaja poistui kokouksesta 4§ käsittelyn aikana.

5§ Lausuntopyyntö Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lv. 2024-2025

Päätösehdotus: 
Johtokunta päättää antaa lausunnon lukuvuoden 2024-2025 työ – ja loma-ajoista ja osoittaa sen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.
 
Päätös:
Johtokunta päätti ehdottaa vaihtoehtoa 1  lukuvuoden työ- ja loma-ajoiksi. 

Johtokunta on kuullut ennen lausunnon antamista sekä henkilökuntaa että oppilaita. Jokaisella koulun oppilaalla on ollut mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Oppilaiden lausunto puolsi vaihtoehtoa 1. Henkilökunnan lausunto puolsi vaihtoehtoa 1.

6§ Ilmoitusasiat
 
Ilmoitusasioita ei ollut.

7§ Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava johtokunnan kokous pidetään ti 19.3.2024 klo 17.30 ( alustava ) 

8§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.03. 

Vakuudeksi:

Maria Hahtomaa
puheenjohtaja

Jenni Karisto                Petri Laine
pöytäkirjantarkastaja            pöytäkirjantarkastaja

Mirja Pere
sihteeri

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Munkkivuoren ala-aste Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Raumantie 2, 00350 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti on vaikeasti hahmotettava.
 • Sisäänkäynnin ovet ovat vaikeasti havaittavat. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi on raskas tai muuten vaikeasti avattavissa.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Tuulikaappi on ahdas.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 2 kerrosta.
 • Tilassa on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Tilan keskeisillä kulkureiteillä on vähintään 4 porrasaskelmaa, jossa on käsijohteet toisella puolella.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.