Outamon koulu

Outamon koulu on erityiskoulu Outamon lastenkotiin sijoitetuille helsinkiläisille nuorille. Koulumme kaikki oppilaat ovat yläkouluikäisiä.

Yhteystiedot

Karkalintie 148, 08100 Lohja Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi

Apulaisrehtori
Markku Katainen
+358 40 519 4704
markku.katainen@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Tuija Virkkunen
+358 40 506 6407
tuija.virkkunen@edu.hel.fi

Rehtori
Sirpa Koskinen
+358 9 310 72030
sirpa.r.koskinen@hel.fi

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Outamon koulun oppilasmäärä vaihtelee Outamon lastenkotiin sijoitettujen nuorten määrän mukaan.

Jokaisella Outamon koulun oppilaalla on mahdollisuus opiskella oman kehitysvaiheensa ja henkilökohtaisten edellytystensä mukaisessa tahdissa, omien voimavarojensa puitteissa. Kaikille oppilaille tehdään erityisen tuen päätös ja laaditaan HOJKS, henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma.

Outamon koulussa nuorille pyritään luomaan turvallinen, strukturoitu ja aikuisjohtoinen opiskeluympäristö. Koulumme toimintaa ohjaa periaate, jonka mukaan arvostamme toisiamme ja ympäröivää luontoa. 

Tuemme oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia järjestämällä opetusta siten, että huomioimme opetuksessamme päivittäisten valintojen ja arvojen vaikutuksen merkityksellistä elämää tavoiteltaessa. Tuemme nuorten aktiivisuutta panostamalla taide- ja taitoaineiden opiskeluun ja hyödynnämme Outamon upeaa ympäristöä opetuksessa.

Oppilaaksiotto

Outamon koulun oppilaat ovat helsinkiläisiä yläkouluikäisiä nuoria, jotka on sijoitettu asumaan Outamon lastenkotiin. Perusopetuksen aluepäällikkö päättää oppilaaksiotosta Outamon kouluun.

Koulun kielitarjonta on A1 englanti ja B 1 ruotsi. 

Lukuvuosi 2023-2024 alkaa torstaina 10.8.2023 klo 9.00.

 

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Outamon koulussa yhteistyötä toteutetaan säännöllisissä tapaamisissa huoltajien, lastenkodin henkilökunnan, sosiaalityöntekijöiden ja muun verkoston kesken. 
Koulun HOJKS-palaverit (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) pyritään järjestämään yhdessä lastenkodin HKS-palaverien (hoito- ja kasvatussuunnitelma) kanssa. Koulun kolmikanta-neuvotteluissa seurataan oppilaan opintojen ja koulunkäynnin edistymistä. Tarpeen vaatiessa järjestetään lisäksi yksilökohtaista oppilashuoltoa. 

Huoltajat ovat lämpimästi tervetulleita koulun juhliin, avoimien ovien päiviin ja muihin tilaisuuksiin, joita lukuvuoden aikana mahdollisesti järjestetään. 

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät ruokalistat. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.
Ruoka tulee kouluun Outamon yläpihan omasta keittiöstä.

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.  Järjestyssääntöjä noudatetaan koulualueella ja kouluaikana.

Koulualue käsittää koulurakennukset ja koulun pihan. Koulualueeksi luetaan myös muualla kuin koulun välittömässä läheisyydessä järjestettävä opetus, kuten urheilukenttä, frisbee-golfrata, järvenranta ja Nokonoko.

Kouluaikaa on koulun työjärjestyksen mukainen työpäivä, koulun järjestämä tukiopetus ja mahdolliset kerhot. Se voi olla myös muu kouluajaksi määritelty aika, kuten luokkaretki, leirikoulu, opintokäynti tai juhla.

Oppilaalla on oikeus:
• opetukseen sekä tarvittaessa tukiopetukseen
• yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun
• henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan
• turvalliseen opiskeluympäristöön

Opetuksessa otetaan huomioon:
• ihmisen erilaisuuden ja eri kulttuurien ymmärryksen edistäminen kouluyhteisössä

Oppilas
• osallistuu opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon
• suorittaa tehtävänsä tunnollisesti
• antaa työrauhan ja noudattaa ohjeita
• käyttäytyy asiallisesti
• saapuu tunneille ajoissa
• huolehtii koulutarvikkeista ja -varusteista
• ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta

Oleskelu ja liikkuminen
• välituntialueena on koulun piha-alue
• koulun alueelta ei saa poistua koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä 

Turvallisuus
• turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta ilmoitetaan koulun henkilökuntaan kuuluvalle
• vieraiden kutsumiseen kouluun tarvitaan lupa
• toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa
• koulun alueella on kameravalvonta

Terveys, päihteet ja vaaralliset esineet
• terveellinen, monipuolinen ruoka sekä ulkoilma välitunneilla auttavat jaksamaan
• tupakkatuotteiden, alkoholin sekä huumausaineiden tuominen kouluun on kielletty
• lailla kiellettyjen, vaarallisten esineiden tai aineiden tuominen kouluuun on kielletty

Viihtyisyyttä lisäävät
• hyvien tapojen mukainen käytös
• toisten huomioon ottaminen
• hyvät ruokailutavat
• siisteydestä huolehtiminen
• ulkovaatteita ei pidetä koulun tilaisuuksissa eikä ruokalassa
• koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroista huolehditaan sekä toisten omaisuutta kunnioitetaan
• roskaaminen tai likaaminen edellyttää jälkien siivoamisen
• oppilas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon ja puhdistamaan tai järjestämään likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden
• pukeutumisen tulee olla asiallista ja tarkoituksenmukaista

Tietokoneen, matkapuhelimen ja muiden mobiililaitteiden käyttö oppitunneilla
• tietokoneet, matkapuhelimet ja muut mobiililaitteet eivät saa olla esillä ilman opettajan lupaa
• tietokoneita, matkapuhelimia ja muita mobiililaitteita käytetään vain opettajan ohjeen mukaan
• mobiililaitteen käyttö on oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana opetusta häiritsevänä kielletty
• mobiililaitteet voidaan kerätä oppitunnin ajaksi pois
• toisesta henkilöstä koulussa otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa

Kurinpito

Erilaiset rikkeet pyritään hoitamaan keskustelemalla asianomaisten kesken. Opettajien lisäksi apulaisrehtori ja rehtori hoitavat kasvatuskeskusteluja. Rehtori voi keskeyttää oppilaan koulupäivän tarvittaessa. Muut viralliset rangaistusmenetelmät ovat: jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja koulusta erottaminen määräajaksi.

Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Terveydenhoitaja
päivitetään myöhemmin

Kerhot ja harrastukset

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Lisätietoja kerhotoiminnasta saat ottamalla yhteyttä kouluun.

Lisätietoja kerhotoiminnasta saat ottamalla yhteyttä kouluun.

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Johtokunnan kokoonpano kaudella 1.10.2021 — 30.9.2025

Jäsenet

Marko Munne
Julia Saarholm, varajäsen Mari Siren
Johanna Mähönen, varajäsen Kirsti Tonttila
Anni Tuominen, varajäsen Veera Vettenranta

Opettajajäsenet

Markku Katainen, varajäsen Timo Heino

Muu henkilökunta

Tuija Virkkunen

Puheenjohtaja

Satu Meijers

Varapuheenjohtaja

Henriikka Seger

Esittelijä, rehtori

Katri Weckström

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Sijainti

Karkalintie 148, 08100 Lohja
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)