Den gemensamma ansökan pågår – mångsidigt utbildningsutbud i Helsingfors

Den gemensamma ansökan till gymnasier, yrkesutbildning och Hux-utbildning sker 20.2–19.3.2024. Helsingfors stads gymnasier, Yrkesinsitutet Prakticum och det finskspråkiga yrkes- och vuxeninstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto (Stadin AO) erbjuder en mängd alternativ efter grundskolan.
Gemensam ansökan kampanjens bild

Alla elever i årskurs 9 söker till gymnasie-, yrkes- eller handledande utbildning i den gemensamma ansökan. Helsingfors stads gymnasier, Yrkesinsitutet Prakticum och Stadin AO har ett brett utbud av utbildningar på andra stadiet.

– Det är viktigt att den unga väljer studieplats utgående från vad hen är intresserad av. Våra läroinrättningar på andra stadiet ger en god vägkost inför fortsatta studier och arbetslivet, konstaterar Niclas Grönholm, direktör för den svenska servicehelheten i sektorn för fostran och utbildning vid Helsingfors stad.

Ökade studiemöjligheter genom korsstudier

I den gemensamma ansökan erbjuder Stadin AO inte mindre än 27 yrkesinriktade grundexamina på finska. Det är till exempel möjligt att kombinera en idrottskarriär med en grundexamen och att få en yrkesutbildning genom ett läroavtal. Vid sidan om yrkesexamen kan man även avlägga enskilda studieavsnitt i gymnasieämnen eller studentexamen. Studierna vid Stadin AO är individanpassade och arbetslivsorienterade.

I Helsingfors ordnas svenskspråkig yrkesutbildning av Yrkesinstitutet Prakticum.

Helsingfors stad har 15 gymnasier, varav tre är svenskspråkiga. Gymnasierna har alla en egen särskild utbildningsuppgift eller en egen profilering. De har dessutom ett tätt och mångsidigt samarbete med högskolor.

Studerande vid stadens gymnasier och Stadin AO har även möjlighet att avlägga studier som ingår i urvalet vid en annan läroinrättning. Gymnasieutbildningen, Stadin AO, Helsingfors arbis och Helsingfors finska arbetarinstitut Helsingin työväenopisto har en gemensam studiebricka med studiealternativ som de studerande på andra stadiet kan välja bland. Det är också möjligt att kombinera studier vid Yrkesinstitutet Prakticum med gymnasiestudier.

– Korsstudier möjliggör lärstigar som är mer individuella än tidigare. Det leder i sin tur till en bredare utveckling av den egna kompetensen, konstaterar Moa Thors, chef för den fria bildningen och gymnasieutbildningen. 

Hux-utbildningen ger en inblick i studier på andra stadiet 

I utbildning som handleder för examensutbildning, det vill säga Hux, stärker den studerande de färdigheter som behövs för studier på andra stadiet. Dessutom kan hen bekanta sig med yrkes- och gymnasiestudier samt höja vitsord i avgångsbetyget från grundskolan.

Studierna tar högst ett år, men beroende på sina prestationer kan den studerande söka till en utbildning på andra stadiet tidigare.

Om den sökande inte får en studieplats i den gemensamma ansökan i ett gymnasium eller en yrkesinriktad läroanstalt, anvisas hen en plats i Hux-utbildningen.

I den gemensamma ansökan kan man även söka till den så kallade Telma-utbildningen, samt till en ettårig linje för läropliktiga vid folkhögskolor. Telma, som är avsedd för studerande i behov av särskilt stöd på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, handleder för arbete och ett självständigt liv.

Ansökan till utbildningar på webbplatsen Studieinfo 

Ansökan till utbildning på andra stadiet sker elektroniskt på webbplatsen Studieinfo(Länk leder till extern tjänst)

Elevhandledarna och lärarna i grundskolorna stödjer eleverna i årskurs 9 i att välja utbildning på andra stadiet.

Viktiga datum angående den gemensamma ansökan:

  • Den gemensamma ansökan till utbildning efter grundskolan sker 20.2–19.3.2024.
  • Information om antagningsresultaten finns tillgänglig tidigast 13.6.2024.
  • Studieplatsen ska tas emot senast 27.6.2024.