Suoraan sisältöön

Katso mitä teemme

Helsingin lastensuojelussa olet näköalapaikalla

Helsinki on väestöltään monimuotoinen ja palvelut ovat monipuolisia. Lastensuojelussa sinun on mahdollisuus valita itseä kiinnostava lastensuojelun sosiaalityön osa-alue ja kehittyä siinä vahvaksi ammattilaiseksi. Pääkaupungin lastensuojelun asiakastyössä voit hankkia ainutlaatuista, laaja-alaista osaamista.

Helsingin lastensuojelussa on viisi yksikköä ja näissä yhteensä 908 työntekijää, joista sosiaalityöntekijöitä 229 (lukumäärät 31.12.2017).


Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki


Perhesosiaalityössä toimimme sosiaalihuoltolain erityistä tukea tarvitsevan lapsen sosiaalityöntekijänä. Työ on lasten ja perheiden kannalta merkittävää työtä. Teemme suunnitelmallista muutostyötä yhteistyössä tukea haluavien perheiden kanssa.

Teemme työtä moniammatillisissa verkostoissa rakentaen lapsen ja perheen tarpeita vastaavaa tukimuotojen kokonaisuutta. Vastaat asiakassuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä ja tarvittavien palvelujen ja tukitoimien (mm. perhetyö, kotipalvelu, tukiperhe ja tukihenkilö) suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioimisesta. Työn tavoitteena on, että erityisen tuen asiakkaana oleva lapsi ja hänen perheensä saavat tarvitsemansa tuen ja avun ja omien voimavarojen käyttö vahvistuu.

Työ sopii sinulle, joka pidät moniammatillisesta auttamistyöstä lasten, nuorten ja perheiden parissa. Tehtävässä työskennellään itsenäisesti, työparina, tiimissä sekä erilaisissa verkostoissa. Työ sopii erinomaisesti työuransa eri vaiheessa oleville sosiaalityöntekijöille.


Arviointityö sopii hyvin työuran eri vaiheissa olevalle sosiaalityöntekijälle. Sosiaalityöntekijänä vastaat asiakastyöstä ja selvitysprosessin etenemisestä. Työ sisältää päivystysluonteista kriisityötä. Työhösi kuuluu myös konsultaatiota, ohjausta, neuvontaa ja lyhytaikaisen tuen tarjoamista arvioinnin aikana.


Työskentelet moniammatillisessa työryhmässä, johon kuuluu palvelutarpeen arvioinnin sosiaalityöntekijöitten lisäksi aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja, psykiatria- ja päihdepalvelujen sairaanhoitaja ja perheneuvolan sosiaalityöntekijä ja psykologi. Työ sopii sinulle, joka pidät nopeatempoisesta ja vaihtelevasta työstä ja työskentelystä laajan yhteistyöverkoston kanssa.
Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö


Ammattina lapsen etu 
töihin lastensuojelun avohuoltoon


Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö on pitkäjänteistä, suunnitelmallista ja luovaa ihmissuhdetyötä lapsen ja hänen verkostonsa kanssa. Lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä luot henkilökohtaisen suhteen lapseen. Tarpeiden kartoitus, tavoitteiden asettaminen, ratkaisukeinojen etsintä, palvelujen järjestäminen ja tilannearvioinnit vuorottelevat asiakastyön eri vaiheissa. Sosiaalityöntekijä kokoaa lapsen ja perheen monet verkostot tekemään yhdessä asiakassuunnitelman mukaista työtä lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.  

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä huolehtii myös kiireellisten sijoitusten ja huostaanottojen valmistelusta ja toteuttamisesta, mikäli lapsen hyvinvointi vaarantuu vakavasti.

Monipuolisen ja itsenäisen työn tukena on johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityön tiimi.

Sijoituksen sosiaalityö


Sijoituksen sosiaalityön asiakkaina ovat huostaan otetut lapset ja nuoret, jotka asuvat sijaisperheessä, ammatillisessa perhekodissa tai lastensuojelulaitoksessa.

Vastuusosiaalityöntekijä toimii yhteistyössä lapsen, hänen vanhempiensa, sijaishuoltopaikan ja muun verkoston kanssa. Tehtävänä on yhdessä turvata lapsen hyvä hoito, kasvatus ja kehitys sijaishuollon aikana. Sosiaalityöntekijä tapaa, kuuntelee ja tukee lasta ja seuraa hänen fyysistä, psyykkistä vointiaan sekä sosiaalista vuorovaikutusta, jotta sijoitus edistää lapsen vointia. Sosiaalityöntekijä valvoo hoidon laatua ja vastaa lasta koskevasta asiakassuunnitelmasta.
Lastensuojelun palvelut


Lastensuojelun palvelujen yksikkö järjestää lapsiperheiden palveluja lastensuojelun asiakkuudessa oleville ja sosiaalihuollon erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille ja heidän perheilleen. Palvelut pohjautuvat sosiaalityöntekijän tekemään asiakassuunnitelmaan tai sosiaalihuoltolain mukaiseen monitoimijaiseen palvelutarpeen arviointiin, jossa on kartoitettu lapsen ja perheen tarvitsema tuki.

Palveluissamme työskentelee ammattilaisia useilla eri nimikkeillä, ja osaamisemme on monipuolista. Joukossamme työskentelee esimerkiksi sosiaaliohjaajia, ohjaajia, sosiaalityöntekijöitä ja psykologeja. Työtä tehdään perheen kotona, lapsen toimintaympäristössä sekä laitoksissa.

Lastensuojelun palveluissa tehdään lapsilähtöistä, kohtaavaa vuorovaikutustyötä, jossa pääset hyödyntämään osaamistasi ja ammattitaitoasi laaja-alaisesti lapsen ja perheen tueksi.

Suoran asiakastyön lisäksi Lastensuojelun palveluissa on tehtäviä myös koordinoivissa toiminnoissa, joiden tehtävänä on varmistaa asiakkaan saaman palvelun sujuvuutta ja laatua.
Lastenkotitoiminta


Lastenkotitoiminnassa on 194 ympärivuorokautista laitospaikkaa 3-18-vuotiaille lapsille kuudessa lastenkodissa. Malmin, Hyvösen, Naulakallion ja Teinilän lastenkodit sijaitsevat Helsingin alueella. Outamon lastenkoti on Lohjalla ja Lemmilän lastenkoti Hyvinkäällä.

Asumisharjoittelu muodostaa oman toimintakokonaisuutensa itsenäistymisvaiheessa oleville nuorille. Asumisharjoittelussa on 36 paikkaa 16–18-vuotiaille huostaan otetuille nuorille, jotka vahvistavat itsenäisen elämän taitojaan ennen siirtymistä jälkihuoltoon. Asumisharjoittelun ohjaajat tekevät aamu- ja iltavuoroja ja ovat päivittäin yhteydessä nuoriin. Asunnot ovat pääasiassa yksiöitä ja ne sijaitsevat Helsingissä.

Lähtökohtana lastenkotien kuntouttavalle hoito- ja kasvatustyölle ovat lapsen yksilölliset tarpeet ja jokaiselle lapselle suunniteltu kuntouttava työskentely. Huolenpito kaikissa tuen tarpeen vaiheissa toteutetaan siinä lastenkodissa johon lapsi on sijoitettu yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Pääosa lastenkotien asiakkaista on huostaan otettuna, mutta myös avohuollon sijoitukset ovat mahdollisia.

Lastenkotien palveluvalikossa on laitoshoito ja vaativa laitoshoito. Vaativa laitoshoito jakautuu kolmeen eri palvelutasoon: vaativaan laitoshoitoon, tehostettuun hoitojaksoon ja pysäyttävään hoitojaksoon eli erityiseen huolenpitoon.

Kuntouttavan lastenkotihoidon perusta on strukturoitu aikuisjohtoinen arki ja perushuolenpito sekä jokaisella lapsella oleva yksilöllinen päivä- ja viikko-ohjelma. Jokaisella lapsella on omaohjaaja tai omaohjaajapari, joka huolehtii erityisesti tietyn lapsen asioiden hoidosta ja yhteydenpidosta läheisverkostoon.

Lapsikohtainen kuntouttava työskentely perustuu lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tekemään asiakassuunnitelmaan. Asiakassuunnitelman pohjalta lastenkodissa ja asumisharjoittelussa tehdään yksityiskohtaisempi hoito- ja kasvatussuunnitelma yhdessä lapsen, vanhempien ja vastuusosiaalityöntekijän kanssa. Hoito- ja kasvatussuunnitelmien toteutumisesta kerättävää tietoa käytetään vaikuttavuuden arviointiin, jonka avulla lastenkotien työskentelyä kehitetään. Lisäksi omaohjaaja tekee lapsen kanssa yhdessä säännöllisesti kuukausiarvioinnin lapsikohtaisten tavoitteiden toteutumisesta.

Lastenkodeilla on oma psykologiresursointi ja psykiatrian palvelut järjestetään lapsen tarpeiden mukaisesti lasten- ja nuorisopsykiatrian avulla.

Lastenkotitoiminnassa tehdään vuosittain yksiköille osaamisen kehittämisen suunnitelma. Koko hoito- ja kasvatushenkilöstö koulutetaan Avekki- ja Mapa-menetelmillä toimintamalliin väkivallan ennaltaehkäisyyn ja hallintaan. Osaamista ylläpidetään ja vahvistetaan vuosittain mm. päihteiden käyttöön ja psykiatriseen problematiikkaan liittyvissä asioissa. Hoito- ja kasvatushenkilöstöllä on säännöllinen työnohjaus.

Pääosa lastenkotien ohjaajien tehtävistä edellyttää opistoasteista tutkintoa, joista yleisin on sosionomi (amk). Muita ohjaajien tutkintoja ovat mm. sairaanhoitaja, sosiaalikasvattaja, toimintaterapeutti, yhteisöpedagogi sekä joillain kouluasteisilla vakansseilla lähihoitaja. Lähiesimiehinä toimivilla vastaavilla ohjaajilla on opistoasteiset tutkinnot. Lastenkotitoiminnassa on jatkuvasti tarvetta eri ammattiryhmien työntekijöille eripituisiin työsuhteisiin. Työ lastenkodeissa ja asumisharjoittelussa on vastuullista, vaihtelevaa ja palkitsevaa.Helsingin lastensuojelu sosiaalisessa mediassa

FacebookTwitterInstagram


Asiakkaistamme

Vuonna 2017 Helsingissä lastensuojelussa oli 6379 lasta asiakkaana. Asiakasmäärät vaihtelevat kuukausittain. Maaliskuun 2018 aikana avohuollon asiakkaita oli yhteensä 3446. Kiireellisesti sijoitettuna oli vuoden 2017 aikana yhteensä 583 lasta. Huostaan otettuna oli 1359 lasta.

Ympärivuorokautisessa perhehoidossa oli vuoden 2017 aikana yhteensä 1 190 lasta ja ympärivuorokautisessa laitospalvelussa 992 lasta.


Lastensuojelu – Asiakkaan parhaaksi -video


Ammattina lapsen etu

Lastensuojelun sosiaalityössä asiakas on työn keskipisteenä. Laadukkaan lastensuojelun elementit ovat lapsen etu, yhteistyö, kohtaaminen ja hyvä vuorovaikutus, välittäminen ja yhteinen arviointi.


Yhteistyö
  • Lähtökohtanamme on lapsen etu.
  • Toimimme yhteistyössä lapsen parhaaksi.
  • Kohtaamme, kuuntelemme ja otamme vastuun hyvästä vuorovaikutuksesta.
  • Osoitamme lapselle, että välitämme hänestä.
  • Arvioimme säännöllisesti, miten olemme onnistuneetHelsingin lastensuojelussa hyödynnetään asiakkailta saatua palautetta

Kokemusasiantuntijat ovat mukana kehittämässä lastensuojelua. Avohuollon, perhehoidon ja laitoshoidon nuorille sekä vanhemmille on omat ryhmänsä. Kokemusasiantuntijat kokoontuvat säännöllisesti keskustelemassa ja tuovat ideoita hyvästä lastensuojelun työstä.

20.11.2019 08:27