Kunskapsbaserad ledning av turism i Helsingfors utvecklas – målet är att utnyttja turismdata bättre än tidigare

Kunskapsbaserad ledning är livsviktigt för framgång i den internationella konkurrensen. I turismbranschen utnyttjas redan idag olika slags datakällor i stor utsträckning, men uppgiftera är splittrade i olika system och företagen har inte haft någon enhetlig praxis för att samla in eller utnyttja data. Helsingfors stad vill stöda utvecklingen av turism och evenemang genom att ta i bruk programvaruplattformen BisLenz för kunskapsbaserad ledning. Anskaffningen av programvaruplattformen utgör en del av åtgärderna i Helsingfors handlingsprogram för turism och evenemang 2022–2026.
Ett stort fartyg kan inte styras utan kunskap om omgivningarna. Bild från kommandobryggan på ett av Silja Lines fartyg. Bild: Suvi-Tuuli Kankaanpää
Ett stort fartyg kan inte styras utan kunskap om omgivningarna. Bild från kommandobryggan på ett av Silja Lines fartyg. Bild: Suvi-Tuuli Kankaanpää

- Kunskapsbaserad ledning är ett av de viktigaste utvecklingsområdena som Helsingfors stad har inom turismbranschen. Anskaffningen av programvaruplattformen BisLenz är ett konkret sätt att främja Helsingfors mål att vara ett smart besöksmål och en fungerande evenemangsstad, sammanfattar Helsingfors turismchef Nina Vesterinen,

Den nya programvaruplattformen samlar turismrelaterad data i en programvaruhelhet, där informationen visualiseras i informationsfönster eller dashbordar. Därigenom kan informationen utnyttjas och delas brett såväl internt inom staden som även med andra turismregioner, företag och intressegrupper. Informationen som fås ur programvaruplattformen kan också utnyttjas i beslutfattande och utveckling av stadens verksamheter.  Dessutom stöder plattformen utveckling av kompetens, produkter och verksamhet hos olika aktörer. Helsingfors stad har valt Tridea Oy som utvecklingspartner för BisLenz-plattformen.

- Världen blir hela tiden mer komplicerad och det behövs tillförlitliga fakta för att kunna fatta kloka beslut. BisLenz-plattformen används för närvarande av ett tjugotal regionala turismorganisationer i Finland. Med hjälp av BisLenz kan turismregionerna göra resursklok gemensam utveckling och lära sig om god praxis för kunskapsbaserad ledning av varandra, sammanfattar Tridea Oy:s verkställande direktör Marko Filenius.

Verksamhetsmodellen skapas i samarbete med turismföretagen och andra regionala organisationer 

Helsingfors mål för kunskapsbaserad ledning av turism och evenemang är höga. Utöver anskaffningen av programvaruplattformen har Helsingfors stad bildat en styrgrupp för kunskapsbaserad ledning av turism och evenemang som främjar implementeringen av verksamhetsmodellen med kunskapsbaserad ledning. Verksamheten implementerar också Visit Finlands nationella modell för kunskapsbaserad ledning som är gemensam för hela Finlands turismområde. Därför är önskemålet att alla aktörer inom turismbranschen ska ingå i samarbetet och verksamheten.

- BisLenz-plattformen ger företagen i turism- och evenemangsbranscherna konkret nytta, eftersom företagen med dess hjälp direkt kan utnyttja data som är centraliserat, kumulativt och jämförbart mellan företagen. Genom att utnyttja detta kan man fatta välgrundade beslut samt uppnå tillväxt och förnyelse, sammanfattar turismchefen Nina Vesterinen.

Det är mycket troligt att den informationsmängd som företagen har tillgång till kommer att öka ytterligare i framtiden. Den bästa informationen är kumulativ Med hjälp av plattformen kan turismföretagen hantera informationsflödet, få tidsserier av data centraliserat och även jämförbara kontrolldata från andra företag till stöd för den egna verksamheten.

Helsingfors stad har som mål att införa plattformshelheten stegvis under 2023 för att användas av turismföretagen i regionen. I fronten finns företagen i nätverket Helsingin tekijät, som bland annat erbjuds pilotverksamhet och utbildning på plattformen under våren 2023. De första stegen i att skapa turismföretagens egna informationsfönster och en gemensam databank tas i projektet Hållbart uppsving för företag inom turistbranschen: Södra Finland redan under slutet av 2022.  

Läs mer:

Helsingfors handlingsprogram för turism och evenemang 2022–2026 (på finska)

Nätverket Helsingin tekijät (på finska)

 

Frågor om samarbete: Henna Siltanen, specialplanerare, smart turism och digital utveckling, henna.siltanen(a)hel.fi, tfn +358 9 3103 4848.