Beredandet av Helsingfors organisationsdelegation fortskrider i samarbete med organisationerna – Säg din åsikt om delegationen

I enlighet med beslutet av Helsingfors stadsstyrelses sektion för reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet den 6 juni 2022 främjas samarbetet mellan staden och organisationerna med en nätverksbaserad modell som samordnas av stadskansliet.
Översikt över verkstaden för att utveckla organisationssamarbet den 1 november 2022.
Verkstaden för att utveckla organisationssamarbete 1.11.2022. Bild: Bild: Helsingfors stad.

Det föreslås att en organisationsdelegation inrättas på stadsnivå samt vid behov organisationsdelegationer på sektornivå för att främja organisationssamarbete. 

Den 1 november samlade verkstaden för att utveckla organisationssamarbete sammanlagt 60 organisationsaktörer till stadshusets evenemangstorg. Till evenemanget hade inbjudits organisationer som samarbetar med alla sektorer och med centralförvaltningen.

Biträdande borgmästare Daniel Sazonov inledde evenemanget och beskrev att Helsingfors vill förstärka samarbetsstrukturerna mellan staden och organisationerna och göra dem vindfasta. Därefter hölls ett föredrag om organisationsdelegationens uppgifter och om principerna för valet av ledamöter till den. Organisationerna fick diskutera principerna närmare i små grupper. I smågrupperna diskuterades förutom organisationsdelegationen också god praxis som rör samarbetet mellan staden och organisationerna samt organisationernas roll i främjandet av välbefinnande och hälsa. 

Understöd, lokaler, kommunikation och likabehandling av både små och stora organisationer var centrala teman som lyftes fram i diskussionerna i smågrupperna om samarbetet mellan staden och organisationerna. 

Du kan också kommentera organisationsdelegationens utkast till uppgifter samt principerna för utseende av ledamöter till delegationen i enkäten Säg din åsikt som är öppen mellan den 7 och 18 november 2022. Du kan svara på enkäten på finska, svenska eller engelska