Urvalskriterier i Hekas hyresbostäder

Hyresgästerna väljs utifrån sökandenas bostadsbehov och sökkriterier, inte enligt köprincipen. Principerna för val av hyresgäster grundar sig på lagen. Urvalskriterier är bostadsbehov, förmögenhet och inkomster.

Prioritet ges till bostadslösa och sökande i högre prioritetsklass, mindre bemedlade sökande och sökande med låg inkomst. När vi väljer hyresgästerna beaktar vi även bevarandet av en mångsidig boendestruktur i hyreshuset och den sociala jämvikten i bostadsområdet. I månadsstatistiken (pdf på finska) och prioritetsklasser kan du kontrollera valen av hyresgäster enligt prioritetsklass.

Prioritetsklasser

Vårt söksystem fastställer prioritetsklassen för din ansökan utifrån dina angivna uppgifter. Du ser klassen i ärendemappen i e-tjänsterna efter att du skickat in ansökan. Om du inte har ett mycket brådskande bostadsbehov är din chans att få en bostad tyvärr mycket liten. Av dem som fått en bostad har 80 procent haft ett mycket brådskande bostadsbehov.

Till exempel

 • Bostadslösa eller personer som bor hos släktingar/bekanta 
 • Arbetsplats i Helsingfors men ingen bostad 
 • Uppsagt hyresavtal 

Till exempel

 • För liten bostad (fler än en person per rum) 
 • För höga boendekostnader (över 40 % av hushållets bruttoinkomster går till boendet, definition i EU:s statistik över inkomst- och levnadsvillkor)
 • Myndiga sökande som bor hos sina föräldrar 
 • Tidsbestämt hyresavtal
 • Ett gift par eller sambopar kan inte flytta isär på grund av avsaknad av bostad

Alla sökande som inte hör till prioritetsklasserna 1 eller 2, till exempel:

 • Önskan att flytta på grund av till exempel bostadens utrustningsstandard, läge eller dylikt 

Förmögenhetsgränser

I valet av hyresgäster tillämpas förmögenhetsgränser. Vi kan inte erbjuda en hyresbostad om dina tillgångar överskrider de gällande gränserna.

Antal personer Förmögenhetsgräns 1.1.-31.12.2024
1 93 000 €
2 133 000 €
3 216 000 €
4 221 000 €
5 226 000 €

Som tillgångar beaktas tillgångar vid tidpunkten för ansökan samt sådana tillgångar som den sökande överlåtit genom donation eller försäljning under det föregående året. Förvärvsinkomster räknas inte som tillgångar.

Med tillgångar avses bland annat bostadsaktier, fastigheter, fonder, värdepapper och andra tillgångar. Vid fastställande av tillgångarna beaktas skulder som hänför sig till tillgångarna i det sökande hushållet, till exempel återstående bostadslån.

Vid flytt till huvudstadsregionen från andra orter i Finland på grund av arbete beaktas ägarbostaden inte som en tillgång om bostaden ligger över 80 kilometer från Helsingfors och om den sökande bor i ifrågavarande bostad. En investeringsbostad som ägs av den sökande beaktas alltid i bedömningen av tillgångarna. 

Inkomstinformation

Alla sökande måste lägga till sin brutto månadsinkomst i bostadsansökan. Ett av kriterierna för val av hyresgäster är sökandes månadsinkomst.

I månadsinkomsterna iakttas förutom förvärvsinkomsten, även kapitalinkomsterna. Kapitalinkomsterna, som till exempel hyresintäkter eller aktieinkomster, anges i skattebeslutet.

Bruttoinkomsten representerar den totala inkomsten från alla källor, inklusive avkastning, rabatter och bidrag, före avdrag för eventuella utgifter eller skatter.

Om din förvärvsinkomst varierar månatligen, ska du beräkna din månatliga inkomst utifrån din årsinkomst.

Följande räknas som inkomst:

 • Lön
 • Bonus, övertidsersättning etc.
 • Pension
 • Inkomster från utlandet
 • Hyres-, ränte- och utdelningsinkomster
 • Äktenskapsstöd
 • Vuxenstudiestipendium och utbildningsstöd
 • Skattevärde av naturaförmåner
 • Arbetslöshetsersättning
 • Arbetsmarknadsstöd

Följande stöd räknas inte som inkomst:

 • Bostadsstöd
 • Utkomststöd
 • Studiestöd (vuxenstudiepenningen räknas som inkomst)
 • På folkpensionslagen baserad barnförhöjning och barnpension, arbetspension som utbetalas som barnpension, barnpension enligt olycksfallsförsäkringslagen och trafikförsäkringslagstiftningen eller annan lagstadgad barnpension eller motsvarande från utlandet betald förmån
 • Underhållsbidrag eller underhållsstöd
 • Barnbidrag
 • Handikapp bidrag
 • Frontmannapension, fronttillägg
 • Ersättningar i enlighet med lagen om militärskadeersättningar
 • Ersättning för uppehälle på basis av lagen om offentlig arbetskraftsservice eller annan motsvarande ersättning för uppehälle
 • Entydigt tillfälliga inkomster, t ex värnpliktigas dagpenning, militärunderstöd och inkomster som icke 18 år fyllda barn som ännu går i skola har under skolferierna beaktas inte.