Rakennuskanta ja kehityshankkeet

Helsingin kaupunki omistaa noin 2 000 rakennusta. Omien rakennustemme lisäksi järjestämme toimintaa myös vuokra- ja osaketiloissa.

Kaupungin omistuksessa on noin 2 000 rakennusta. Niiden koko on yhteensä noin kaksi miljoonaa neliötä ja jälleenhankinta-arvo noin kahdeksan miljardia euroa. Merkittävä taloudellinen haaste on kaupungin omistamien tilojen suuri korjausvelka, noin 1,3 miljardia euroa. 

Hallinnoimme ja hoidamme kaupungin mittavaa kiinteistöomaisuutta tähtäämällä rakennusten pitkäaikaiseen kestävyyteen. Tämä tarkoittaa, että toimitilat tulee suunnitella ja rakentaa niin, että ne kestävät aikaa ja pystyvät palvelemaan erilaisia käyttäjiä. 

Rakennuksen kuntoon vaikuttavat rakennusajankohta sekä rakennuksen elinkaaren vaihe. Uusi tai vastikään perusparannettu rakennus on lähtökohtaisesti paremmassa kunnossa kuin vanha rakennus, jossa ei ole tehty laajoja korjauksia. Myös sisäilman laatu voi vaihdella rakennuksissa, vaikka lain asettamat vaatimukset täyttyisivät.

Rakennuksen elinkaaren vaiheet

  1. Suunnittelu

  2. Rakentaminen

  3. Käyttöönotto

  4. Käyttö ja ylläpito

  5. Perusparannus

Rakennusten kuntoa selvitetään tutkimuksin

Vuosina 2014–2023 teetimme noin 2000 tutkimusta kaupungin toimitiloihin. Tutkimuksia on tehty eniten palvelurakennuksissa kuten kouluissa, päiväkodeissa ja sosiaali- ja terveystoimen tiloissa. 

Hoidamme vuosittain noin 200 kuntotutkimusprojektia. Lisäksi teemme muun muassa radonmittauksia. Kuntotutkimuksia tehdään, jotta saamme tietoa sekä pienempien että perusparannustasoisten korjausten suunnittelua varten. Lisäksi seuraamme tilojen olosuhteita ja korjausten onnistumista sekä selvitämme sisäilmaongelmien syitä ja muita vaurioita ja vikoja.

Lue lisää sisäilmatutkimuksista.

Kehitystyö

Olemme aktiivisesti mukana erilaisissa yhteistyöverkostoissa, työryhmissä ja kehityshankkeissa. Tutkimuksilla saadun tiedon avulla pyrimme muun muassa saavuttamaan kaupungin päästövähennysohjelman tavoitteet, sopeudumme ilmastonmuutokseen sekä suunnittelemme ja rakennamme terveellisiä, turvallisia ja toimivia tiloja.

Kiertotalouteen liittyvät pilottihankkeet

Selvitämme kiertotalouteen liittyviä mahdollisuuksia pilottihankkeilla. Purkuhankkeissa keräämme tietoa rakennusmateriaalien ja kalusteiden jatkokäyttömahdollisuuksista ja uudisrakentamisessa ja peruskorjaushankkeissa tavoista hyödyntää jo aiemmin käytössä ollutta materiaalia.

Kiertotalouspilottikohteitamme ovat olleet esimerkiksi Vartiokylän päiväkodin ja ala-asteen ja Laakson sairaalan purkaminen sekä Helsingin kielilukion ja Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen uudisrakentaminen. Parhaillaan kiertotaloutta pilotoidaan esimerkiksi Kannelmäen peruskoulun ja Suutarilan monitoimitalon korvaavissa uudisrakentamishankkeissa, Melkinlaiturin koulu- ja päiväkotirakennuksen ja liikunta-alueen varastorakennuksen uudisrakentamishankkeessa sekä Töölön ala-asteen perusparannushankkeessa.

Hiilijalanjälkeen ja vähähiiliseen rakentamiseen liittyvät kehityshankkeet

Olemme teettäneet rakennusten elinkaaren hiilijalanjälkilaskelmia osana uudishankkeita jo vuoden 2021 alusta lähtien. Laskelmista saamme tietoa palvelurakennustemme elinkaaren hiilijalanjäljen perustasosta, jonka pohjalta voimme asettaa vähennystavoitteita. Selvitämme parhaillaan mahdollisuuksia asettaa palvelurakennustemme hiilijalanjäljelle raja-arvot jo ennen kansallisten raja-arvojen asettamista.

Jopa noin puolet rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljestä muodostuu rakentamisvaiheessa rakennusmateriaalien ja tuotteiden valmistamisesta. Rakennusten suunnittelun vaihtoehtotarkasteluilla sekä erillisillä konsulttiselvityksillä selvitämme, miten voimme vähentää rakennusaikaisia päästöjä.

Kuntien sisäilmaverkosto

Espoon, Helsingin ja Vantaan kiinteistöjen kunnosta vastaavat tahot ovat perustaneet vuonna 2018 kuntien sisäilmaverkoston. Siihen on kutsuttu perustajajäsenten lisäksi Porvoon, Turun, Tampereen, Lahden, Oulun, Jyväskylän ja Kuopion edustajat. Verkoston tavoitteena on löytää hyviä toimintatapoja ja yhdenmukaistaa menettelytapoja muun muassa seuraavilla osa-alueilla: rakennetekniset ratkaisut rakennusten suunnittelussa, korjausten onnistumisen varmentaminen sekä talotekniikan toimivuuden varmistaminen ja automatisointi.

Terveet tilat 2028 -ohjelma

Valtakunnallisen ohjelman tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta. Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana pyritään vakiinnuttamaan kiinteistönpitoon toimintatapa, jossa rakennusten kunto, sopivuus käyttötarkoitukseensa ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti.

Tutustu Terveet tilat -toimintamalliin.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulurakennusten kunto ja sisäilmasto

Koulurakennusten kunto ja sisäilmasto -hanke (KouluKunto) tuotti yhtenäistä, kokoavaa tietoa Suomen peruskoulu- ja lukiorakennusten kunnosta. Hankkeessa tutkittiin Suomen koulurakennusten rakenteiden, talotekniikan ja sisäilmaston kuntoa sekä muuttuvien sääolojen ja energiansäästötavoitteiden vaikutuksia rakentamiseen ja tehtiin havaintoja rakennusten tietojenhallinnasta. Aineistona olivat laajat rekisteri- ja tutkimusaineistot sekä koulurakennusten kunto- ja sisäilmasto-olosuhdetiedot. Kunnat voivat hyödyntää tutkimustuloksia rakennusten ylläpidon pitkän aikavälin investointisuunnittelun ja kiinteistötietojen hallinnan kehittämisessä.

Koulurakennusten kunto ja sisäilmasto(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Julkisten rakennusten ilmanvaihdon käyttöaikojen vaikutus työolosuhteisiin ja sisäilman laatuun

Julkisten rakennusten ilmanvaihdon käyttöaikojen vaikutus työolosuhteisiin ja sisäilman laatuun oli TSR:n rahoittama Aalto-yliopiston tutkimushanke. Tutkimuksen mukaan jatkuva ilmanvaihto yöllä ei ole tarpeellista, jos rakennuksessa ei yöllä ole ihmisiä eikä sen myötä kosteuslähteitä, vaan ilmanvaihdon käynnistäminen kaksi tuntia ennen rakennuksen käyttöajan alkamista riittää.

Julkisten rakennusten ilmanvaihdon käyttöaikojen vaikutus työolosuhteisiin ja sisäilman laatuun (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)