Planen för de nya promenad- och vistelseområdena på Esplanaderna är klar och byggandet närmar sig

Helsingfors utvidgar promenad-, vistelse- och cykelområdena i stadskärnan i försökssyfte nästa sommar. Som en del av försöket utvidgas området som reserverats för promenad, vistelse och cykling på Esplanaderna och samtidigt omvandlas körfilerna till enfiliga. I dialogen med stadsborna och aktörerna i området har man utarbetat en plan som har färdigställts och byggandet torde inledas i april.
Visualisering av Norra Esplanaden. Bild: WSP Finland
Visualisering av Norra Esplanaden. Bild: WSP Finland

Det visuella uttrycket för lösningarna i planen är klassiskt och betonar Esplanadernas värdighet och empirestämning. Målet är att förbättra stadsbornas trivsel i området. Sammanlagt byggs cirka tusen kvadratmeter nytt område för promenad, vistelse och cykling.

Avlägsnandet av filerna från Södra och Norra Esplanaden möjliggör byggandet av det 2–3,5 meter bredda utvidgningsområdet. Utvidgningsområdet på Norra Esplanaden beläggs med samma röd granit som den nuvarande trottoaren. På vissa ställen genomförs utvidgningen av tekniska skäl som en träbeklädd upphöjd konstruktion. Utvidgningen genomförs så att den kan rivas bort och inte skadar den historiska nubbstensbeläggningen. 

Utvidgningsdelen på Södra Esplanaden är också röd granit och på vissa ställen asfalt. På gatan bygger man på den körfil som avlägsnas en dubbelriktad cykelväg samt parkeringsplatser för cyklar och elsparkcyklar.

Stenfotsbutiker och restauranger utvidgar sin verksamhet till det nya utvidgningsområdet på båda Esplanaderna. Intresset för att utvidga affärsverksamhet till det utrymme som frigörs har varit stort. Under den kommande sommaren utnyttjar ungefär tolv företag denna möjlighet.

På Esplanaderna förblir platser för service- och skjutstrafiken, en taxistation och parkeringsplatser för personer med rörelsenedsättning.

Blommorna, växterna och möblerna anpassas till den värdefulla miljön

På trottoarerna placeras tiotals bänkar och andra möbler som är avsedda för stadsbor. De ser klassiska ut och passar för den historiska värdefulla miljön. 

Blommorna och grönväxterna är en viktig del av helheten. De måttfulla och sofistikerade planteringarna består av sommarblommor, dekorationsgräs och olika grönväxter. Till gatorna tas bland annat små krukträd, palmer, suckulenter och klätterväxter. Dessutom hängs amplar på belysningsstolparna. Många växtarter är bekanta från Esplanadparkens historia.   

Gemensam planering tillsammans med stadsbor och aktörer i området

Esplanaderna och de andra områden som omfattas av försöket har planerats tillsammans med de lokala aktörerna och stadsborna. Planerna har utarbetats i sex verkstäder genom gemensam planering. Dessutom deltog ett invånarråd med 17 personer i kommenteringen av planutkasten. De sista finslipningarna av till exempel trafikstyrningen och arrangemangen för underhållstrafiken pågår fortfarande i samarbete med intressegrupperna.   

Önskemålen från aktörer och invånare i området syns i den färdigställda planen. Till exempel fick den valda klassiska möbelstilen stort understöd bland de olika intressegrupperna.

Försökets påverkan bedöms noga

Helsingfors bedömer försökets effekter på ett mångsidigt sätt. I bedömningen fäster man uppmärksamhet vid bland annat effekterna på serviceföretagens affärsverksamhet i stadskärnan och trafikens smidighet. Också effekterna på underhållstrafikens smidighet, bullernivån, luftkvaliteten och människornas trivsel bedöms. 

Förutom ändringarna på Esplanaderna syns försöket också på Lönnrotsgatan som får en cykelfil för cyklister som åker i västlig riktning. På Kaserngatan, Skillnadsgatan och skvären framför Designmuseet anläggs dessutom sommargatuområden med bänkar och blommor. Av dessa pågår förnyelserna av Skillnadsgatan och Esplanaderna till slutet av 2024, eftersom arrangemangen hör nära ihop med de tillfälliga arrangemangen på Esplanaderna.

Byggandet som krävs för ändringarna på Esplanaderna inleds i april och om detta meddelas närmare när tidtabellen preciseras.