Hygienen och badvattnets kvalitet vid badstränderna i Helsingfors 2023

Under badsäsongen 2023 var vattnet vid badstränderna i Helsingfors i huvudsak av god hygienisk kvalitet. Marudds och Lillforsens badstränder klassificerades som dåliga, och badstränderna har klassificerats som dåliga redan under fyra badsäsonger. Klassificeringen av vattenkvaliteten vid två badstränder, Rastböle och Stora Kallvikens badstrand, förbättrades från förra badsäsongen. Klassificeringen grundar sig på resultaten från de fyra föregående badsäsongerna.
Lillforsens badstrand har klassificerats som dålig under fyra badsäsonger. Bild: Lotta Kivikoski
Lillforsens badstrand har klassificerats som dålig under fyra badsäsonger. Bild: Lotta Kivikoski

Helsingfors stads enhet för miljöhälsa övervakade hygienen och badvattnets kvalitet vid badstränderna under badsäsongen (15.6–31.8.2023). I Helsingfors finns 25 allmänna badstränder av vilka 12 är stora allmänna badstränder och 13 små allmänna badstränder.

Under sommaren 2023 togs totalt 148 prov på badvattnet. Vattnet vid badstränderna i Helsingfors var i huvudsak av god hygienisk kvalitet. 95 procent av proven från badstränderna vid havet var av god kvalitet. Kraftiga regn försvagade badvattnets kvalitet, särskilt vid badstränderna längs Vanda å, där alla prov som tagits vid kraftiga regn var av dålig hygienisk kvalitet.

Mängden och förekomsten av blågröna alger vid badstränderna var normalt under sommaren. Klimatförändringarna och uppvärmningen av vatten ökar risken för badvattenburna epidemier vid badstränderna. Hittills har ingen epidemi som orsakats av badvattnet rapporterats från badstränderna i Helsingfors.

Klassificering av badstränder

Efter att badsäsongen avslutats bedömer och klassificerar den kommunala hälsoskyddsmyndigheten badvattnets kvalitet vid varje badstrand utgående från undersökningsresultaten. Bedömningen och klassificeringen av badvattnets kvalitet grundar sig på undersökningsresultaten från de fyra senaste badsäsongerna.

Marudds och Lillforsens badstränder har nu klassificerats som dåliga under fyra badsäsonger. Om badvattnet klassificeras som dåligt under fem badsäsonger efter varandra, ska badförbud på minst en badsäsong meddelas för badstranden. Detta kan vara aktuellt för Marudds och Lillforsens badstränder under badsäsongen 2025.

Klassificeringen av vattenkvaliteten vid Rastböle och Stora Kallvikens badstränder förbättrades jämfört med badsäsongen 2022. Rastböle badstrand klassificeras som tillfredsställande och Stora Kallvikens badstrand som god efter badsäsongen 2023.

Intensifierad övervakning av badvattnets kvalitet vid sju badstränder

Helsingfors stads miljötjänster bedriver intensifierad övervakning av badvattnets kvalitet vid Marudds och Lillforsens badstrand under sommaren 2024. Dessutom bedrivs intensifierad övervakning av vattnets kvalitet vid Solviks, Sandstrands, Drumsö och Rastböle badstränder där vattnets kvalitet har klassificerats som tillfredsställande samt vid Stora Kallvikens badstrand där vattnets kvalitet har varit tillfredsställande eller dålig under tidigare år.

Förutom intensifierad övervakning har omfattande undersökningar genomförts med olika aktörer på de badstränder som klassificerats som dåliga eller tillfredsställande för att förbättra badvattnets kvalitet. Vattnets kvalitet vid badstränderna har konstaterats att försämras särskilt på grund av de dagvatten som rinner ut i närheten av badstränderna. Den hygieniska kvaliteten på vattnet vid badstränderna längs Vanda å, det vill säga Lillforsens, Baggböle och Staffansslättens badstränder, har konstaterats att försämras på grund av kraftiga regn.

25 allmänna badstränder i Helsingfors övervakas regelbundet

Vattenprov tas regelbundet på badstränderna under sommaren, och vattnets hygieniska kvalitet övervakas genom att bestämma antalet fekala bakterier i vattenproven. Förutom provtagningen följs även vattentemperaturen samt mängden blågröna alger och eventuella andra avvikelser på stränderna. På badstränderna utförs regelbundna inspektioner i enlighet med hälsoskyddslagen.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska göra upp en förteckning över badstränder innan badsäsongen börjar. Alla har möjlighet att föreslå nya badstränder till allmänna badstränder. Läget för de nya badstränderna ska vara säkert och hälsosamt.