Lösningar på globala utmaningar

Helsingfors har en försöksplattform som är lika stor som hela staden där man kan testa och utveckla innovationer, utvärdera dem i pilotprojekt och skala dem. På så sätt uppstår tillväxt som gör världen till ett bättre ställe.

Exempel

Stöd till entreprenörskap genom ett nätverk av företagsinkubatorer 

Helsingfors är en föregångare inom innovationsorienterad företagsamhet. Programmet Campusinkubatorerna grundades i samarbete med högskolorna för att stärka innovationsekosystemet och lotsa studenter och forskare till företagande. I de nya inkubatorerna  möts finländsk toppforskning, studerandes idéer och Helsingfors fantastiska uppstartsekosystem. 

I stället för enskilda campusinkubatorer har man skapat ett nätverk av företagsinkubatorer som möjliggör ett mångsidigt samarbete och ett optimalt utnyttjande av de olika högskolornas styrkor. Företagsinkubatorerna som ingår i nätverket kompletterar varandra och drar nytta av gemensamma coachningsprogram. Målet är att kläcka 100 nya och innovativa företag per år. 

Mer information om Campusinkubatorerna

 

Exempel

Vi gör Helsingfors till en vägvisare för cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är en möjlighet att både utöka innovations- och företagsverksamheten och främja klimatmålen. I Helsingfors stadens klusterprogram för cirkulär ekonomi deltar vid sidan av staden också företag, forskningsinstitut, högskolor och andra partner. 

Klustret för cirkulär ekonomi fokuserar särskilt på byggande, eftersom staden är en stark aktör som beställare, byggherre och byggare. Business Helsinki främjar testning, utveckling och pilotförsök med innovationer med koppling till cirkulär ekonomi i en genuin verksamhetsmiljö tillsammans med slutanvändare, stadens personal och företag. 

Mer information om klusterprogrammet för cirkulär ekonomi (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Bild: Janne Hirvonen

Exempel

Vi erbjuder staden som försöksplattform

Staden erbjuder mångsidiga möjligheter att skapa nya skalbara lösningar som föder nya företag och affärsmöjligheter. Samtidigt främjas medborgarnas välbefinnande. Olika innovationsprojekt fokuserar på bland annat hälsa, lärande, trafik och utmaningarna med urbanisering. 

Stadens utvecklings- och försöksplattformar är fysiska eller virtuella miljöer där nya lösningar, produkter och tjänster utvecklas och testas, utvärderas i pilotprojekt och skalas tillsammans med företag, stadens personal, slutanvändare, universitet, yrkeshögskolor och forskningsinstitut. Projekten utnyttjar stadens infrastruktur, data och serviceenheter, såsom skolor och vårdcentraler. 

På så sätt sänker vi tröskeln för försök och stödjer tillväxt som gör världen bättre och gynnar alla, från stadsinvånarna till företag av alla storlekar. 

Läs mer om staden som testmiljö(Länk leder till extern tjänst)

Slush-tapahtuma
Bild: Jussi Hellsten