Campusinkubatorprogrammet

Målet med campusinkubatorprogrammet är att öka antalet uppstartsföretag, stöda forsknings-, utvecklings- och innovationsbaserad företagsverksamhet och förbättra de nya företagens möjligheter till tillväxt. Helsingfors stad strävar efter att stärka utvecklingen av innovations- och företagsverksamhet på högskolecampusarna i regionen, och att i samarbete med högskolorna skapa program för företagsinkubation på campusarna.

I inkubatorprogrammen får man baskunskaper om företagande och man lär sig att starta ett företag. Bland annat utveckling av företagsverksamheten, skapande av ett ändamålsenligt team, att förstå kundens behov samt försäljning och marknadsföring är i fokus. Det finns öppna arbetsutrymmen och verktyg till stöd för arbetet och arrangeras evenemang för dem som är intresserade av företagande.

Helsingfors stads roll är att utveckla campusinkubatorprogrammen och samarbetet mellan områdets innovationsaktörer. En del av detta arbete är att identifiera gemensamma mål och verksamhetsmöjligheter. Målet är att stärka den inkubatorverksamhet som redan finns, och att erbjuda tydliga tjänstestigar för personer som vill grunda företag eller utveckla sin företagsverksamhet.

Campusinkubatorprogrammet genomförs i samarbete med Aalto-universitetet, Arcada, Haaga-Helia, Hanken, Helsingfors universitet, Metropolia och Konstuniversitet. Varje högskola bidrar till programmet med sina unika styrkor och sin specialkunskap. Inkubatorerna fördelar sina roller så att de kompletterar varandra, men de ordnar också till exempel gemensamma evenemang. Inkubatorprogrammen riktar sig främst till studerande, forskare och alumner. Det går dock att söka till ett inkubatorprogram utan att ha studieplats vid en viss högskola. 

Kampusinkubaattorit-ohjelma

Aalto-universitetet har som mål att vid sidan av den nuvarande starka inkubatorverksamheten där fokus ligger på teknologi skapa en stig för företagande som växer ur kreativitet och immateriellt kapital.  I och med detta är syftet för förinkubatorn Aalto Digital Creatives att stärka innovations- och företagsverksamheten i de kreativa branscherna. Med i programmet vill man ha projekt i de kreativa branscherna som tillämpar framtidens digitala teknologi. De projekt som väljs till programmet får möjlighet att utnyttja den senaste tekniken för utveckling av innehålls-, service- och produktprototyper i de kreativa branscherna.  

Aalto-universitetets styrka är möjligheten att öppna sin forskningsinfrastruktur där tyngdpunkten ligger på digitala medier för en bredare användarkrets för andra campusinkubatoraktörer och aktörer i de kreativa branscherna. Aalto-universitetets starka innovationsekosystem stöder programdeltagarna att förädla sina kreativa idéer till hållbar företagsverksamhet. Programmet samordnas av Aalto Startup Center och Aalto Studios. 

Läs mer!(Länk leder till extern tjänst)
Kontakt: digitalcreatives@aalto.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)  

Arcadas mål är att skapa en företagarkultur på campus, med aktiviteter och konkreta verktyg som uppmuntrar studenter till att bli entreprenörer och starta egna företag. Genom campusinkubatorprogrammet i samarbete med Helsingfors stad utvecklar Arcada en helt ny verksamhetsmodell och lärmiljö, som stöder företagande, samskapande och entreprenöriellt tänkande. Till Arcadas styrkor hör en internationell atmosfär, som i kombination med tvärvetenskaplighet och fokus på hållbarhet skapar stor potential för nya innovationer och affärsidéer. Skolans expertis inom områden som artificiell intelligens, robotik och simulering utgör också en stark bas för grundandet av nya företag.  

Läs mer!(Länk leder till extern tjänst)

Kontaktperson: Fredrik Sirén, fredrik.siren@arcada.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Yrkeshögskolan Haaga-Helias mål är att öppna dörrarna till arbetslivet och företagande utgör en central del i högskolans strategi. I skolans verksamhet är det viktigt att erbjuda de studerande praktiska alternativ och möjligheter att utveckla sina kunskaper om företagande och affärsverksamhet på högskolenivå samt att främja de studerandes egen företagsverksamhet i anslutning till studierna. Haaga-Helias campusinkubatorverksamhet betjänar detta syfte väl.  

Utöver undervisningen i entreprenörsfärdigheter är även smidiga försök, genomslagskraftiga och praktiska projekt, kommersiella projekt och den gemenskap som högskolan och dess intressegrupper bildar centrala element i skolans StartUp School-verksamhet. Syftet är att etablera de förinkubatortjänster som har visat sig fungera väl inom StartUp Schools permanenta tjänster. På så sätt stärker man genomslagskraften för både Helsingfors stads ekosystem för uppstartsföretag och Haaga-Helias StartUp School i huvudstadsregionen långt in i framtiden. 

Läs mer! (Länk leder till extern tjänst)

Kontaktperson: Teijo Javanainen, teijo.javanainen@haaga-helia.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) 

 

Hankens mål är att i synnerhet utveckla förutsättningarna för att bygga verksamheten från idé till företag under entreprenörskapets tidiga skeden för att på så sätt skapa nya affärs- och karriärmöjligheter för de studerande. Med Campusinkubatorprogrammet  utvecklas förinkubatorverksamheten på campuset och fördjupas också Hankens samarbete med de andra universiteten och högskolorna i huvudstadsregionen. Hankens styrka är lärosätets starka, redan existerande forsknings-, undervisnings- och inkubatorverksamhet. Hankens kommersiella och internationella kompetens är särskilt värdefull i utvecklandet av nya tillväxtorienterade företag.

Läs mer!(Länk leder till extern tjänst)

Kontaktperson: Ronny Eriksson.  ronny.eriksson@hanken.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Helsingfors universitet har som mål att stärka en positiv kulturomställning och framför allt att åstadkomma nya kunskaper, entreprenörsfärdigheter och forskningsbaserade företag. Universitetets styrka är att kombinera olika forskningsområden och -perspektiv och bygga intressanta tvärvetenskapliga helheter.  Dessutom förfogar universitetet över infrastrukturer i världsklass.

Helsinki Incubators fungerar på universitetets alla campusar, det vill säga centrum, Gumtäkt, Mejlans och Vik. Ta del av Helsinki Incubators-programmet här.(Länk leder till extern tjänst)

Compass är ett 8 veckor långt förinkubatorprogram där man får lära sig baskunskaperna om företagande. Under förinkubatorprogrammet förädlar man sina idéer till fungerande lösningar. Datavetenskap, artificiell intelligens och hållbar utveckling står i fokus för programmet. Ansökningsomgången för programmet ordnas två gånger per år. Förinkubatorprogrammet är avsett för team eller individer som är intresserade av att vidareutveckla sin idé.

Ta del av Compass-förinkubatorn här.(Länk leder till extern tjänst)

Som kontaktperson för programmet fungerar Pedro Gensini pedro.gensinimotoa@helsinki.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post).

Nexus är ett 6 månader långt inkubatorprogram med fokus på datavetenskap, artificiell intelligens och hållbar utveckling. I programmet utvecklas affärsidéer till finansieringsdugliga globala start up-företag. Nexus omfattar veckovisa workshoppar, utöver vilka de studerande erbjuds mentorersom stöder dem på deras väg mot egen företagsverksamhet.

Ta del av Nexus-inkubatorprogrammet här.(Länk leder till extern tjänst)

Som kontaktperson för programmet fungerar Andrès Peña Archila. Ta kontakt per e-post till andres.archila@helsinki.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post).

Särö/Fracture är ett 8 veckor långt förinkubatorprogram för personer eller team som är intresserade av samhällelig påverkan. Under programmet lär sig deltagarna nödvändiga kunskaper om företagande och med hjälp av veckovisa workshoppar får deltagarna vägledning i att utveckla sina egna innovationer.

Ta del av Särö/Fracture-programmet här.(Länk leder till extern tjänst)

Som kontaktperson för programmet fungerar Mari Karjalainen. Ta kontakt per e-post till mari@thinkcompany.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post).

Tremor är ett 6 månader långt inkubatorprogram som kombinerar omfattande kompetens inom humaniora och samhällsvetenskaper med förmågan att producera sociala innovationer. Under programmet förädlas existerande idéer till affärsidéer. Deltagarna erbjuds bland annat mentorer, workshoppar och evenemang som stöder utvecklingen av en egen idé.

Ta del av Tremor-inkubatorprogrammet här.(Länk leder till extern tjänst)

Som kontaktperson för programmet fungerar Minttu Ripatti. Ta kontakt per e-post till minttu.ripatti@helsinki.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post).

Circulator är ett 8 veckor långt förinkubatorprogram som fokuserar på den cirkulära ekonominDeltagarnas idéer omvandlas till affärsmodeller som stöder en hållbar livsstil. Under programmet lär sig deltagarna grunderna för företagande med hjälp av veckovisa evenemang och workshoppar. Dessutom får deltagarna bekanta sig med experter inom cirkulär ekonomi samt den växande gemenskapen inom området.

Ta del av Circulator-förinkubatorn här.(Länk leder till extern tjänst)

Som kontaktperson för programmet fungerar Santeri Tuovila. Ta kontakt per e-post till santeri.tuovila@helsinki.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post).

Biosphere-inkubatorprogrammet är ett 6 månader långt inkubatorprogram under vilket existerande idéer förädlas till fungerande affärsidéer och startup-företag. I inkubatorprogrammet skapas globala lösningar i anknytning till bioekonomin och den cirkulära ekonomin. Affärsverksamheten utvecklas tillsammans med företagare, mentorer och förändringsaktörer.

Ta del av Biosphere-programmet här. (Länk leder till extern tjänst)                  

Som kontaktperson för programmet fungerar Tuomas Pollari. Ta kontakt per e-post till tuomas.pollari@helsinki.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post).

HealthX är ett 8 veckor långt inkubatorprogram med tyngdpunkt på hälsovetenskaper och -tekniker samt innovationer inom mental hälsa och djurvälfärd.

Under programmet lär sig deltagarna nödvändiga kunskaper om företagande och med hjälp av veckovisa workshoppar får deltagarna vägledning i att utveckla sina egna innovationer.

Ta del av HealthX-programmet här.(Länk leder till extern tjänst)

Som kontaktperson för programmet fungerar Liina Laukkanen. Ta kontakt per e-post till liina.laukkanen@helsinki.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post).

SPARK Finland & Health Incubator Helsinki fungerar som kontinuum för HealthX-förinkubatorprogrammet. SPARK Finland erbjuder team inom hälso- och sjukvårdsteknik- och life science den bro som behövs mellan idéutvecklingen i ett tidigt skede och inkubatorverksamheten. Health Incubator Helsinki erbjuder skräddarsytt stöd av experter och en möjlighet att utnyttja inkubatorns resurser för att hjälpa innovationer mogna och inleda företagsverksamhet.

Ta del av den helhet som bildas av SPARK Finland och Health Incubator Helsinki-inkubatorn här.(Länk leder till extern tjänst)

Som kontaktperson för programmet fungerar Anu Meerwaldt. Ta kontakt per e-post till anu.meerwaldt@helsinki.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Metropolia har som mål att även öka personalens kunskaper om företagande och att skapa nya studievägar inom företagande i utbildningsprogrammen. I framtiden kommer Metropolia att stärka kommersialiseringen av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhetens resultat som ny företagsverksamhet och ett effektivt vidareutnyttjande av dem. I Campusinkubatorprogrammet fokuserar Yrkeshögskolan Metropolia på att stärka tjänsterna som riktas till unga företag och team och på att utveckla nya förinkubatorfunktioner.  

Metropolias campusinkubator Turbiini, som har varit verksam sedan 2015, är det första steget till företagande. Metropolias studerande och alumner kan delta i verksamheten vid Turbiini antingen med en företagsidé eller med ett redan aktivt företag. Förinkubatorprogrammet har inkluderats i kursutbudet (10 sp) i de valfria företagarstudierna. Turbiini bedriver verksamhet på tre campus: campuset för kreativa branscher i Arabia, campuset för social- och hälsovårdsbranschen samt fastighets- och byggbranschen i Kvarnbäcken och campuset för affärsekonomi och teknik i Myrbacka. 

Läs mer! (Länk leder till extern tjänst)
Kontaktperson: Hannes Jesar, hannes.jesar@metropolia.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

 

Konstuniversitetet ger musik-, bildkonst-, teater- och dansutbildning på högsta nivån i Finland. Utöver spetskompetensen inom dessa konstarter har universitetet till uppgift att garantera att konstnärerna som tar sin examen har de bästa möjliga förutsättningarna för att arbeta professionellt på konstfältet som är i ständig förändring. Konstuniversitetet vill bidra till hela konstfältets förnyelse och till att man hittar hållbara lösningar i den omvälvning som digitaliseringen, de allt mer varierande arbetsbeskrivningarna och den osäkra finansieringen har åstadkommit. Därför hjälper man studerande, forskare och yrkeskonstnärer att utveckla företags- och innovationsverksamhet som bygger på konst. Campusinkubatorprogrammet kompletterar studierna och ger ett konkret verktyg och en samarbetsplattform för de studier inom arbetslivsfärdigheter och företagande som Konstuniversitetet erbjuder. 

Läs mer!(Länk leder till extern tjänst)
Kontaktperson: Kati Uusi-Rauva, kati.uusi-rauva@uniarts.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

 

I början görs samutveckling till exempel kring teman som hållbara lösningar för livsmedelskedjan, hälso- och livsvetenskaper, digitala kreativa branscher samt fastighets- och byggbranschen.

Läs mera:

Möjligheter till företagande främjas vid Helsingfors högskolor (publicerad 3.10.2022)

Programmet Kampusinkubaattorit utvidgas och blir mångsidigare – syftet är att skapa nya företag genom samarbete mellan staden och högskolorna (publicerad 31.3.2022)

Ett nätverk av företagskuvöser kommer att skapas till Helsingfors campusområden – målsättningen är 100 nya företag per år (publicerad 10.1.2022)

Kontaktperson