Helsingforstillägget för arbetsgivare

Helsingforstillägget är ett behovsprövat ekonomiskt stöd från Helsingfors stad till arbetsgivare inom den privata och tredje sektorn som anställer en arbetslös helsingforsare.

På den här sidan

Syftet med Helsingforstillägget är att främja sysselsättningen av arbetslösa helsingforsare. Stöd beviljas till arbetsgivare inom den privata och tredje sektorn för lönekostnader. Stöd kan beviljas för anställning av en arbetslös helsingforsare som beviljats lönesubvention, sysselsättningsstöd för personer som fyllt 55 år eller Helsingforstillägg-kortet.

Helsingforstilläggets belopp är högst 800 euro/månad. Beloppet påverkas av arbetsgivarens lönekostnader och andra stöd som betalas för dem, såsom lönesubvention och utbildningsersättning. Stöd beviljas för högst tolv månader. I fråga om läroavtal kan stöd beviljas för hela läroavtalstiden.

Ansökan om Helsingforstillägget

Ansök om Helsingforstillägget i e-tjänsten eller genom att skicka oss ansökningsblanketten med bilagor.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider

1. Anställ en arbetslös helsingforsare.
2. Kontrollera att villkoren för beviljandet av Helsingforstillägget uppfylls.
3. Fyll i ansökan om Helsingforstillägget. Du kan ansöka om Helsingforstillägget i e-tjänsten eller genom att fylla i ansökningsblanketten. Bifoga nödvändiga bilagor till ansökan.
4. Du får beslutet på papper per post.
5. Staden betalar Helsingforstillägget till arbetsgivaren.
6. Meddela om eventuella ändringar i anställningsförhållandet.

Handläggningstid

Circa fyra veckor

Ytterligare upplysningar

Ansök om Helsingforstillägget i e-tjänsten eller genom att skicka oss ansökningsblanketten med bilagor. Skicka den ifyllda ansökningen med bilagor Elektronisk genom säker förbindelse i tjänsten https://securemail.hel.fi/kuntalaiset(Länk leder till extern tjänst) till adressen helsinkilisa@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).
Per post Näringslivsavdelning/Helsingfors sysselsättningstjänster Helsingforstillägget, PL 70, 00099 Helsingfors stad

Uträtta ärenden på webben

Ansök om Helsingforstillägget i e-tjänsten

Kräver identifiering.

Fyll i blankett

Alternativt kan du ladda ner och fylla i ansökningsblanketten

Så här fungerar Helsingforstillägget

 1. Anställ en arbetslös helsingforsare

 2. Kontrollera att villkoren för Helsingforstillägget uppfylls

  Läs mer om villkoren för den som anställs, arbetsgivaren och anställningsförhållandet.

 3. Bered nödvändiga bilagor och uppgifter

 4. Ansök om Helsingforstillägget

  Ansök om Helsingforstillägget i e-tjänsten eller genom att fylla i ansökningsblanketten och bilagorna.

 5. Beslutet meddelas för dig

  Det behovsprövade stödet beviljas om villkoren uppfylls. Beslutet skickas per post till den adress som du angett. 

 6. Staden betalar Helsingforstillägget till arbetsgivaren

  Helsingforstillägget betalas som en engångsersättning för den tid som anges i beslutet till det bankkonto som du angett.

 7. Meddela om ändringar i anställningsförhållandet

  Om den som anställts avbryter anställningsförhållandet eller om anställningsförhållandet av någon annan anledning upphör, ska du omedelbart meddela om det via den informationssäkra Securemail-tjänsten till adressen helsinkilisa@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). Helsingforstillägget kan återkrävas för den del som överskrider den faktiska anställningstiden.

  Gå till Securemail-tjänsten(Länk leder till extern tjänst)

Villkor

Det finns vissa villkor för beviljandet av Helsingforstillägget. Villkoren gäller den som anställs, arbetsgivaren och anställningsförhållandet. Villkoren för Helsingforstillägget följer stadsstyrelsens näringslivssektions beslut 11.9.2023 § 30 (på finska)(Länk leder till extern tjänst) samt de allmänna anvisningarna om understöd som beviljas av staden(Länk leder till extern tjänst). Helsingforstillägget är alltid behovsprövat.

En arbetslös helsingforsare som har beviljats något av följande:

 • lönesubvention
 • sysselsättningsstöd för personer som fyllt 55 år
 • Helsingforstillägg-kortet.

 • För den som anställs ska utses en chef som leder arbetet.
 • Det måste finnas bevis angående arbetsgivarens verksamhet för minst ett år. Detta ska vid behov bevisas med protokoll eller bokslut.
 • Arbetsgivaren får inte ha gjort sig skyldig till betydande försummelser när det gäller skatter och lagstadgade avgifter. En arbetsgivare som idkar ekonomisk verksamhet får inte heller vara ett sådant företag med svårigheter som avses i gruppundantagsförordningen (ANM, på finska)(Länk leder till extern tjänst), och arbetsgivaren får inte ha obetalda betalningskrav som bygger på Europeiska kommissionens beslut.
 • Helsingforstillägg som beviljas idkare av ekonomisk verksamhet är de minimis-stöd (ANM)(Länk leder till extern tjänst). Arbetsgivaren ska lägga fram en utredning över de minimis-stöd som den beviljats under innevarande och de två föregående skatteåren.
 • Helsingforstillägget får inte leda till att arbetsgivaren säger upp eller permitterar sina andra anställda. Helsingforstillägget kan beviljas när arbetsgivaren i enlighet med arbetsavtalslagen har erbjudit arbete till sina anställda som sagts upp eller permitterats av ekonomiska eller produktionsmässiga skäl, eller när det inte föreligger en skyldighet att återanställa.
 • Helsingforstillägget kan inte beviljas för anställning av samma person om det har gått mindre än tre år från det att det föregående stödet upphörde.

 • Sök Helsingforstillägget senast inom 4 månader från det att anställningsförhållandet inleddes. I fråga om ansökningar som kommit in efter tidsfristen kan stöd beviljas retroaktivt för högst 4 månader från den dag då ansökan kommit in.
 • Helsingforstillägget kan beviljas för en visstidsanställning eller en tillsvidareanställning. Minimitiden för en visstidsanställning är en (1) månad.
 • Helsingforstillägget beviljas enligt anställningsförhållandets längd, dock för högst 12 månader. 
 • Arbetstiden ska vara minst 18 timmar i veckan.
 • Helsingforstillägget kan ansökas för ett läroavtal med lönesubvention för hela läroavtalsutbildningens varaktighet. Stödet ansöks i perioder på 12 månader. Om läroavtalet pågår över ett år, ansök Helsingforstillägget på nytt när den första stödperioden upphör.
 • I läroavtal är arbetstiden minst 25 timmar i veckan.
 • Lön enligt kollektivavtalet ska betalas för arbetet. Om det inte finns ett bindande kollektivavtal för branschen ska personen få en lön som betraktas som normal och skälig. Lönen ska grunda sig på annat än endast arbetets resultat.
 • Anställningsförhållanden som stöds med Helsingforstillägget ska bidra till arbetsvillkoret för löntagare genom att uppfylla förutsättningarna i fråga om arbetstid och lön (lagen om utkomstskydd för arbetslösa 1290/2002 5:4 §)(Länk leder till extern tjänst).

 • Helsingforstillägget betalas till arbetsgivaren som en engångsersättning efter att beslutet har fattats.
 • Helsingforstillägget betalas endast ut till ett finskt bankkonto.
 • Arbetsgivaren förbinder sig till att använda Helsingforstillägget för det syfte som anges i beslutet. Handlingar som hänför sig till anställningsförhållandet och behandlingen ska på begäran lämnas in till staden för uppföljning av användningen av Helsingforstillägget. Användningen av stödet uppföljs också genom slumpmässiga inspektioner.
 • Stödet kan återkrävas om det har beviljats utgående från felaktiga uppgifter, om det har använts i strid med dess syfte eller om sökanden vägrar att lämna in begärda tilläggsuppgifter.

Gå till Securemail-tjänsten(Länk leder till extern tjänst)

 • Helsingforstillägget kan återkrävas för den del som överskrider den faktiska anställningstiden.

Vanliga frågor

Sök Helsingforstillägget senast inom 4 månader från det att anställningsförhållandet inleddes. I fråga om ansökningar som kommit in efter tidsfristen kan stöd beviljas retroaktivt för högst 4 månader från den dag då ansökan kommit in.

Sysselsättningsstödet för personer som fyllt 55 år är ett ekonomiskt stöd som arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöken med sysselsättning kan bevilja till arbetsgivare för anställning av en arbetslös arbetssökande som fyllt 55 år. En förutsättning för beviljandet av stödet är att den arbetssökande har varit arbetslös i minst 24 månader under de senaste 28 månaderna.

Logga in i tjänsten med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

När du loggar in för första gången skapar tjänsten automatiskt en Helsingfors-profil-användarkod åt dig, om du inte redan har en. Lägg till din e-postadress för att få ett bekräftelsemeddelande.

För att kunna logga in i Helsingforstillägg-tjänsten som en representant för ett företag eller samfund ska du ha firmateckningsrätt eller en Suomi.fi-fullmakt, antingen för ”ansökning av lönesubvention” eller ”utarbetande av ansökan om understöd”.

Uträttande av ärenden för en organisation, Suomi.fi(Länk leder till extern tjänst) 

Helsingforstillägg-kortet kan beviljas när den arbetssökandes servicebehov har bedömts av Helsingfors stads sysselsättningstjänster.

Kortet fungerar också som ett stöd för den arbetssökande i arbetssökningen och berättar att den arbetssökande uppfyller villkoren för Helsingforstillägget.

Du kan skicka meddelanden om ansökan i e-tjänsten, om du till exempel upptäcker ett fel i de uppgifter som du angett.  

Gör så här:

Meddelanden som skickas via Helsingforstillägg-tjänsten är krypterade.
 

Kontaktuppgifter

Namn
Sonja Vuorela

Titel
Helsingforstillägg

Namn
Mikko Von Hertzen

Titel
Helsingforstillägg

Namn
Sanna Kauppila

Titel
Helsingforstillägg