Stadsstyrelsen godkände bokslutet för år 2022

Helsingfors stadsstyrelse beslutade vid sitt sammanträde den 27 mars att för sin del godkänna stadens bokslut för år 2022. Bokslutet går härefter vidare till revision och föreläggs stadsfullmäktige för godkännande i juni.
Den förbättrade sysselsättningen resulterade i strax över tre miljarder euro i kommunalskatt till Helsingfors, vilket överskrider budgetantagandet med 79 miljoner euro. År 2022 orsakade coronan mindre intäktsbortfall och extra utgifter än tidigare.

Helsingfors stads resultat för räkenskapsperioden före förändring av reserver och fonder är 347 miljoner euro. I resultatet ingår även resultaten för stadens affärsverk och de fonder som utgör självständiga balansenheter. Behandlingen av bokslutet fortsätter i stadsfullmäktige i juni.

Läs mer: Helsingfors bokslut: Bättre utfall för 2022 än väntat tack vare ökat skatteintag

Västra ingången till Kampens metrostation förnyas

Stadsstyrelsen godkände en projektplan för en ersättning av rulltrapporna och en ändring av tekniska system i den västra ingången till Kampens metrostation. Det totala priset för projektet uppgår till högst 9 850 000 euro.

Förnyelsen genomförs som en del av byggnaden för centrums central för hälsa och välbefinnande, som byggs i Kampen. Den nuvarande biljetthallsbyggnaden rivs och en ny byggs på gatuplanet av nybyggnaden för centrums central för hälsa och välbefinnande. På samma gång genomförs förnyelser som förbättrar metrostationens säkerhet och tekniska driftsäkerhet samt kostnadseffektiv användning av stationen.

I projektet ersätts rulltrapporna vid den västra ingången till metrostationen. Den första rulltrappan tas ur bruk i augusti 2023 och de återstående i slutet av året. De nya rulltrapporna tas i bruk i december 2025.

Metrotrafiken och passagerarna får använda plattformen och metrostationens ingång i Kampens köpcentrum under byggandet, men den västra biljetthallen är stängd. Hissarna i den västra biljetthallen är i bruk under hela entreprenaden med undantag av korta avbrott.

Avsikten är att centrums central för hälsa och välbefinnande ska stå färdig 2027.

Stadsstyrelsen gav ett utlåtande om kontrollavgiften i kollektivtrafik

Stadsstyrelsen gav kommunikationsministeriet sitt utlåtande om ett utkast till kommunikationsministeriets förordning om storleken på kontrollavgiften i kollektivtrafik. I sitt utlåtande tillstyrker stadsstyrelsen inte förslaget om att höja kontrollavgiften i kollektivtrafiken till 100 euro i stället för nuvarande 80 euro. Höjningen skulle gälla den kollektivtrafik som samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) ordnar inom sitt behörighetsområde. Stadsstyrelsen konstaterar att det finns skäl att bedöma rätt användning av kollektivtrafiken och de fel- och kontrollavgifter som styr till rätt användning som en helhet.