Helsingfors bokslut: Bättre utfall för 2022 än väntat tack vare ökat skatteintag

Enligt Helsingfors stads bokslut var utfallet för 2022 bättre än väntat tack vare ökat skatteintag. Stadsstyrelsen behandlar bokslutet den 20 mars.
Den förbättrade sysselsättningen resulterade i strax över tre miljarder euro i kommunalskatt till Helsingfors, vilket överskrider budgetantagandet med 79 miljoner euro. År 2022 orsakade coronan mindre intäktsbortfall och extra utgifter än tidigare.
Den förbättrade sysselsättningen resulterade i strax över tre miljarder euro i kommunalskatt till Helsingfors, vilket överskrider budgetantagandet med 79 miljoner euro. År 2022 orsakade coronan mindre intäktsbortfall och extra utgifter än tidigare.

Den förbättrade sysselsättningen resulterade i strax över tre miljarder euro i kommunalskatt till Helsingfors, vilket överskrider budgetantagandet med 79 miljoner euro. Kommunalskatteintaget ökade med 7,4 procent från 2021. 

Samfundens skattepliktiga intäkter ökade under 2022 i hela landet betydligt mer än statens uppskattningar från hösten 2021. Till Helsingfors redovisades 775 miljoner euro samfundsskatt, vilket är 6,7 procent mer än 2021. 

Årsbidraget bättre än budgeten, men lägre än i fjol

Enligt Helsingfors stads bokslut var årsbidraget 733 miljoner euro. Täckningen var 336 miljoner euro över budgeten, men ändå något under fjolårets nivå. Årsbidraget ökade tack vare skatteintäkterna som överskred budgeten. Med årsbidraget menas internt tillförda medel som återstår att användas för investeringar och amorteringar efter att tjänsterna har finansierats.

År 2022 orsakade coronan mindre intäktsbortfall och extra utgifter än tidigare. Helsingfors fick statsunderstöd för att jämna ut effekterna av coronan. Statsunderstödet täckte tre fjärdedelar av kostnaderna och den återstående andelen, som inte täcktes, uppgick till ungefär 24 miljoner euro. 

Investeringar genomfördes med 767 miljoner euro 

På grund av bolagiseringen av HST är investeringsnivån i Helsingfors bokslut för 2022 inte jämförbar med tidigare år. Stadens och affärsverkens investeringskostnader var 1 032 miljoner euro. Med beaktande av bolagiseringen är den jämförbara nivån 767 miljoner euro, vilket är 107 miljoner euro under budgeten. De stigande byggkostnaderna och anbudspriserna sköt upp genomförandet av investeringar till det kommande året.

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde i bokslutet var 485 miljoner euro. Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde, som är jämförbar med tidigare år, visade ett underskott på 9 miljoner euro (90 miljoner euro 2021). Överföringen av egendom i samband med bolagiseringen av HST:s funktioner orsakade investeringsutgifter och intäkter från överlåtelse av egendom. Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde var dock klart bättre än budgetantagandet till följd av att årsbidraget var bättre och investeringsnivån lägre. Den interna finansieringen av investeringar steg till 97 procent. Den interna finansieringen av investeringar i procent anger en hur stor andel av den egna anskaffningsutgiften för investeringar som finansierats med intern finansiering, det vill säga med årsbidraget. 

Lånestocken 1 431 euro per invånare

År 2022 tog Helsingfors nya lån till ett belopp om 115 miljoner euro. Lånestocken i slutet av 2022 uppgick till 951 miljoner euro, vilket innebär en ökning om 38 miljoner euro från 2021. Per invånare uppgick lånen till 1 431 euro.

Stadskoncernens resultat var cirka 451 miljoner euro

Helsingfors stadskoncerns resultat för 2022 var cirka 451 miljoner euro. Resultatet var ungefär 66 miljoner euro bättre än 2021. Dottersammanslutningarna och samkommunerna förbättrade stadskoncernens resultat med 104 miljoner euro. 

Dottersammanslutningarnas och samkommunernas sammanlagda investeringsnivå i Helsingfors koncernbokslut uppgick till 1 955 miljoner euro, vilket var nästan dubbelt jämfört med året innan (996 miljoner euro år 2021). Ökningen av dottersammanslutningarnas investeringsnivå från 2021 förklaras bland annat av ökningen av Helenkoncernens investeringsnivå. Med beaktande av stadskoncernens investeringar visade verksamhetens och investeringarnas kassaflöde för 2022 ett underskott på 671 miljoner euro som är 340 miljoner euro sämre än 2021.