Utvecklingen av Lappvikens sjukhus fortsätter

Helsingfors stad fortsätter att planera den framtida användningen av Lappvikens sjukhusområde i växelverkan med stadsborna och områdets användare. Målet med planeringen är att hitta en hållbar lösning för att renovera den kulturhistoriskt värdefulla fastigheten i samarbete med NREP. Avsikten är att bevara parkområdet i dess nuvarande omfattning och nybyggnation planeras inte i området.
Lappvikensjukhusets trädgård. Bild: Yiping Feng och Ling Ouyang. Helsinki Partners Bild: Yiping Feng ja Ling Ouyang. Helsinki Partners
Trädgården vid Lappvikens sjukhus. Bild: Yiping Feng ja Ling Ouyang. Helsinki Partners

I december inleder Helsingfors stad planerings- och detaljplanearbetet som har som mål att renovera Lappvikens gamla sjukhusbyggnader för både den befintliga användningen och en ny typ av användning som passar områdets karaktär. Målet är att skapa förutsättningar för att renovera lokalerna samt för fortsättningen av mentalvårdsarbetet och den öppna kulturverksamheten vid sidan av annan verksamhet.

Sjukhusområdets park förblir fortfarande allmänt tillgänglig för stadsborna. Planen att placera nya byggnader i parkområdet har dragits tillbaka och det finns inte heller andra planer på nybyggnation i Lappvikens område.

Som stadens partner i planeringen fortsätter fastighetsutvecklingsbolaget NREP. Dess tidigare förslag utnyttjas som en grund för planeringen i tillämpliga delar. I huvudbyggnaden har de föreslagit bland annat renovering av vandrarhems- och arbetslokaler. Parterna är dock öppna även för andra idéer, som både stadsborna och områdets nuvarande användare gärna får bidra med.

Som underlag för planeringen samlar staden in stadsbornas tankar i tjänsten Kerrokantasi fram till 20.1.2023. Områdets användare och övriga intresserade kan delta i planeringen också genom workshops som ordnas under våren, närmare information kommer senare.

Avsikten är att inleda detaljplaneringen som ett led i den övergripande planen i början av 2023. Efter att detaljplaneringen har inletts informeras delaktiga om framstegen bland annat genom brev, i Karttjänsten (Länk leder till extern tjänst) och med hjälp av Planvakten.

Sjukhusbyggnaderna i behov av reparation

Sjukhusverksamheten i Lappviken upphörde år 2008. Huvudbyggnaden blev klar 1841 och både den och sidobyggnaderna är i behov av grundrenovering och har länge väntat på beslut om för vilket användningsändamål byggnaderna renoveras och hur renoveringen finansieras. Staden brukar överge lokaler som staden inte använder för sina egna tjänster. Under de senaste åren har Lappvikens lokaler hyrts ut till Andelslaget Lapinlahden tilajakamo och Lappvikens Källa Ab.

För att finansiera den nödvändiga grundrenoveringen planerar staden nu en ny typ av ägararrangemang. Ett av syftena med arrangemanget är att trygga möjligheten att hyra ut lokaler även i fortsättningen också för allmännyttig verksamhet vid sidan av annan verksamhet.

Planen är att staden och NREP i framtiden bildar ett gemensamt fastighetsaktiebolag som ansvarar för reparation, ägande och uthyrning av Lappvikens lokaler. Staden skulle kunna antingen sälja eller överlåta byggnaderna till det nya bolaget. Kiinteistö Oy Kaapelitalo bistår med utredningen av helheten då bolaget har erfarenhet av liknande projekt på Kabelfabriken och i Södervik.

Stadsstyrelsens riktlinjer styr planeringen

Bakgrunden till planeringen av Lappvikens sjukhus är stadsstyrelsen beslut från 2020 om riktlinjerna för att bevara och renovera området. Stadsmiljösektorn föreslog då att sjukhusbyggnaderna säljs till NREP, som hade vunnit tävlingen om utvecklingen av området. Enligt det vinnande förslaget skulle bland annat ett hotell byggas i närheten av sjukhuset.

Stadsstyrelsen avslog förslaget och beslutade att staden låter göra en utredning om ett annat sätt att renovera och bevara Lappviken. Utgångspunkten för utredningen blev att parken ska behålla sin nuvarande storlek och att byggnaderna fortfarande ska vara tillräckligt tillgängliga för stadsborna. Målet var att kunna behålla verksamheten inom mentalvård, medborgarorganisationer och kultur som en del av området samt för att ta fram en rättvis och öppen ekonomisk modell.

Staden skulle vid behov förbli byggnadernas ägare eller delägare, men för utvecklingen behövdes utomstående aktörer. NREP och tävlingens vinnarförslag skulle inkluderas i utredningen av helheten. Eventuell utbyggnad skulle man kunna planera till exempel i området kring Västerledens början enligt stadsstyrelsens beslut. I detta sammanhang planeras byggnation dock inte i området i fråga utan staden förhandlar med NREP om eventuella platser för nybyggnation på annat håll i Helsingfors.

Det planeringsarbete som inleds nu följer stadsstyrelsens riktlinjer samt rekommendationer av en utomstående utredare. Målet är att ett färdigt verksamhets- och detaljplaneförslag går vidare till politiskt beslutsfattande under hösten 2023.