Hoppa till huvudinnehåll

Lappvikens sjukhus

Lappvikens sjukhus uppfördes 1841 och är Finlands äldsta mentalsjukhus. Huvudbyggnaden, ritad av arkitekten C. L. Engel, och den omgivande parken är skyddade. Stadens mål är att rusta upp byggnaden med respekt för dess historiska värden. Parken ska bevaras och dess naturvärden tryggas. Dessutom funderar staden på ett nytt, ekonomiskt hållbart verksamhetskoncept och hurdan verksamhet man kan ha i området. Målsättningen är att så många helsingforsare som möjligt ska kunna nyttja området och verksamheterna.
Lapinlahden sairaalan puutarha kuvattuna kesällä.

Trädgården vid Lappvikens sjukhus. Bild: Yiping Feng och Ling Ouyang. Helsinki Partners

Användandet av de historiska byggnaderna under senare år

Byggnaderna i Lappviken användes som sjukhus fram till 2006, då den psykiatriska vården centraliserades till de renoverade Hesperia- och Aurorasjukhusen. De sista sjukhusfunktionerna flyttade ut från Lappviken 2008.

Lappvikens sjukhus är i behov av en omfattande renovering. Staden hade planerat att renovera sjukhuset för social- och hälsovården, men projektet förverkligades inte och huvudbyggnaden stod mestadels tom 2008-2015.

Helsingfors stad hyrde ut sjukhusets huvudbyggnad till Andelslaget Lapinlahden tilajakamo och Lappvikens Källa Ab 2015. Lokalerna på sjukhusområdet inrymmer nu aktörer inom mentalvårds-, kultur- och välfärdssektorerna. Där finns bl.a. caféer, en bastu, hantverksbutik, loppmarknad och ett museum över mentalvårdsarbetet.

Lappvikens sjukhus är i behov av en omfattande renovering

Staden har gjort underhållsreparationer av byggnaderna på det gamla sjukhusområdet 2015-2017, främst av ytterväggar, fönster och yttertak. Hustekniska system reparerades inte. Det förebyggande arbetet syftade till att strukturella skador inte förvärras och att nya vattenskador inte uppstår.

Den över 180-åriga skyddade huvudbyggnaden kräver omedelbar renovering. Konstruktionerna saneras från skadliga ämnen, tillgängligheten beaktas när så är möjligt, ventilationen och avloppen moderniseras. Saneringen sker hållbart och med respekt för områdets kulturhistoriska värden. Området har flera byggnader, och den nu aktuella planeringen gäller huvudbyggnaden, Venedig och bastubyggnaden.

Stadens mål är att hitta en långsiktig användare av sjukhuset och en värdig lösning för Lappviken. Därför ordnade man 2019-2020 en idétävling om försäljning eller uthyrning av byggnaderna. Vinnarförslaget mötte en hel del motstånd eftersom bl.a. en hotellbyggnad var inplanerad på området. Stadsstyrelsen förkastade det vinnande förslaget och beslutade att en lösning ska sökas tillsammans med en extern utredare.

I början av 2021 publicerade staden den beställda, externa utredningen om en verksamhets- och genomförandemodell för Lappvikens sjukhusområde samt ett åtgärdsförslag för utveckling av Lappviken. Utvecklingen av områdets byggnader fortsätter utifrån riktlinjerna i utredningen. Tanken på nybyggnation i området har övergetts.

Flygfoto över Lappvikens sjukhusområde med gränserna utmärkta. Bild: Helsingfors stad Bild: Helsingin kaupunki
Flygfoto över Lappvikens sjukhusområde med gränserna utmärkta. Bild: Helsingfors stad Bild: Helsingin kaupunki

Fortsatt utveckling av sjukhuset

Staden fortsätter att utveckla sjukhusområdet och arbetet vägleds av stadsstyrelsens riktlinjer samt utredarnas lösningsförslag.

Målet med planeringsarbetet är att hitta en hållbar lösning för att rusta upp den kulturhistoriskt värdefulla fastigheten i samarbete med fastighetsutvecklingsbolaget NREP. Tanken är att stadens och NREP:s fastighetsbolag ska ta renoverings-, ägar- och uthyrningsansvaret för områdets lokaler. Fastighets Ab Kabelhuset är med i utredningen av helheten eftersom bolaget har erfarenhet av liknande projekt på Kabelfabriken och i Södervik.

NREP vann idétävlingen för utveckling av området 2020 och föreslog bl.a. hostel- och arbetslokaler i sjukhusbyggnaden. Stadsstyrelsen förkastade förslaget, men NREP är fortfarande med i planeringen och bolagets tidigare förslag utnyttjas i tillämpliga delar. Dessutom får i synnerhet stadsborna och områdets nuvarande användare gärna bidra med idéer.

Delta i planeringen

Hurdant är Lappvikens område i framtiden?

Du kan berätta om din idé eller önskan via en webbenkät i tjänsten Kerrokantasi . Enkäten är öppen 30.11.2022-20.1.2023

Våren 2023 anordnas också workshoppar där du kan samtala och berätta om dina idéer och tankar kring den framtida användningen. Vid första workshoppen ligger fokus på att samla kunskap om den nuvarande användningen och önskemål om den framtida.  Workshopparna riktar sig till alla som är intresserade av den framtida verksamheten i Lappviken oavsett om du är en nuvarande eller potentiell användare av området, hyresgäst eller intresserad av ämnet i största allmänhet.

Den första workshopen hålls på Lappvikens sjukhus den 2 februari 2023 kl. 17.30-19.30. Anmäl dig senast den 26 januari 2023. 

Anmälningsblankett (på finska)

Utvecklingsfaser

 • Idéer och önskemål samlas in på nätet och workshopparna (vintern 2022 - våren 2023)
 • Utkastet till verksamhetskoncept kan kommenteras på nätet och workshopparna (våren 2023)
 • En utförligare plan lämnas över för beslutsfattande (uppskattningsvis hösten 2023)

 • byggnadernas skyddsvärden bevaras och byggnaderna renoveras
 • områdets öppna karaktär bevaras för stadsborna, i tillräcklig grad vad gäller byggnaderna och i sin helhet vad gäller parken
 • helheten ska möjliggöra att det mentalvårdsarbete som förknippas med områdets historia samt den för stadsborna öppna organisations- och kulturverksamheten förblir en del av området
 • parkens naturvärden ska beaktas och tryggas
 • framtida aktörer i området och eventuella hyresgäster ska förbinda sig till en rättvis och öppen ekonomisk modell där fastigheternas renoveringskostnader beaktas när så är möjligt
 • för renovering av byggnaderna och utveckling av området ska staden om möjligt hitta externa aktörer som kan ta ansvar för helheten
 • Stadskoncernen kan även finnas kvar i området som ägare av byggnaderna eller en del av dem t.ex. via ett eget fastighetsbolag
 • aktörerna och planen i det vinnande förslaget finns fortfarande med i utredningen av helheten
 • en möjlighet som ska utredas är ett gemensamt företag med alternativa ägarandelar

Vanliga frågor:

Staden vill att Lappvikens område blir en öppen och levande plats som så många helsingforsare som möjligt kan njuta av. Lappvikens sjukhusbyggnader måste dock renoveras snart, på ett sätt som bevarar deras kulturhistoriska värden. Man vill behålla möjligheten att det även i framiden bedrivs en verksamhet med låg tröskel för välbefinnande och mental hälsa samt ett konstnärligt arbete som stöder detta.

Nej. Ingen utbyggnad planeras i den skyddade parken runt sjukhuset. De senaste åren är det främst underhåll som gjorts i parken. Den kommande planen skyddar parkens särskilda naturvärden och historia, bl.a. träden som planterats av sjukhusets patienter och området där den hotade hårflokeplattmalen förekommer.

I enlighet med stadsstyrelsens beslut utarbetas ett förslag till verksamhetskoncept som inkluderar idéer och önskemål kring områdets framtid från dem som använder eller besöker området samt övriga stadsbor. Invånarna ges tillfälle att kommentera konceptet. Vid sidan av planeringen påbörjar staden en detaljplanläggning, som anger vad byggnaderna kan användas till i framtiden. Avsikten är att en utförligare plan och detaljplanen lämnas över för beslutsfattande i slutet av 2023.

Tanken är att stadens och NREP:s fastighetsbolag ska ta renoverings-, ägar- och uthyrningsansvaret för områdets lokaler. Helsingfors stad gör en utredning i samarbete med NREP samt Fastighets Ab Kabelhuset. NREP vann idétävlingen för utveckling av området 2020 och föreslog bl.a. hostel- och arbetslokaler i sjukhusbyggnaden. Stadsstyrelsen förkastade förslaget men beslutade att NREP inklusive dess planer fortfarande ska vara med i utredningen av helheten.

Ja, områdets byggnader måste renoveras av hustekniska skäl. Konstruktionerna saneras från skadliga ämnen, tillgängligheten beaktas när så är möjligt, ventilationen och avloppen moderniseras. När byggnadernas skick utreds får man exakt kunskap om vilka reparationer som behövs för att trygga en mångsidig användning av byggnaden och bevara dess kultur- och byggnadshistoriska värden.

Idéer och önskemål från stadsborna samlas in för ett verksamhetskoncept som anger den framtida användningen av området. Idéer och önskemål kan lämnas via en Kerrokantasi -höranden fram till 20.1.2023. Därtill anordnas våren 2023 workshoppar där man kan samtala och berätta om sina idéer och önskemål kring den framtida användningen.  Avsikten är att ge stadsborna tillfälle att kommentera utkastet till verksamhetskoncept innan det lämnas över för beslutsfattande.