Undervattensnaturen undersöks i Botbyviken

Helsingfors gör upp en kartläggning av nuläget i Botbyviken. I undersökningarna bedöms vilka konsekvenser det nya bostadsområdet vid Botbystranden har för undervattensmiljön och stränderna i Botbyviken. I undersökningarna utnyttjas eDNA-metoden för att utreda fiskarterna och skaldjursarterna.
I Botbyviken togs prover för att utreda fiskarterna och skaldjursarterna.  Bild: Viktor Birgersson / Mix Research Ab
I Botbyviken togs prover för att utreda fiskarterna och skaldjursarterna. Bild: Viktor Birgersson / Mix Research Ab

Undervattensnaturen i Helsingfors undersöks exceptionellt omfattande och grundligt i de undersökningar som inleddes i september. Den toppteknik som används i undersökningen ger en aktuell bild av nuläget i Botbyviken. Botbyviken är ett av de undervattensområden i Helsingfors som är av lokal ekologisk betydelse.  

I undersökningarna bedöms konsekvenserna av byggandet  

I undersökningarna beskrivs nuläget i Botbyviken och man bedömer vilka konsekvenser byggandet av Botbystranden har för undervattensmiljön och stränderna. Konsekvenserna bedöms för vattenkvaliteten, bottenfaunan, vattenvegetationerna och fiskebeståndet.  

I och med byggandet av Botbystranden görs havsfyllningar i Botbyviken. I undersökningarna bedöms också hurdana åtgärder som behövs för att förbättra Botbyvikens status med beaktande av de verkningar som byggandet har på vattendragen. 

Den ekologiska statusen i Botbyviken är otillfredsställande 

Botbyviken är en låg inre vik och känslig för förändringar i omgivningen. Vattenkvaliteten har förbättrats något under de senaste decennierna, men havsområdet har fortfarande status otillfredsställande. 

Det område som undersöks omfattar stranden vid Havsrastböle, östra stranden av Marudd och norra delen av Nordsjö bro. För första gången undersöks också helhetsomfattande avrinningsområdena för de bäckar som mynnar ut i Botbyviken och som har en direkt inverkan på vikens status.  

Växterna och djuren identifieras genom att undersöka deras celler  

I kartläggningen undersöks strandvegetationen, bäckarnas avrinningsområden, havsbotten och vattnet. Undersökningarna utförs bl.a. genom provtagning, genom att vada i vattnet och spela in videor. I undersökningarna utnyttjas eDNA-metoden för att utreda fiskarterna och skaldjursarterna i Botbyviken och bäckarna. I eDNA-metoden undersöks celler från djur som påträffas i havet och med hjälp av metoden kan man identifiera antingen artgrupper eller enskilda arter.  

Undersökningar har utförts i havsviken och längs bäckarna under september månad och de fortsätter sommaren 2024 med en kartläggning av stränderna. Det praktiska forskningsarbetet utförs av Alleco Oy, Finlands ledande företag specialiserat på undervattensforskning. Staden kan utnyttja den information som erhålls via undersökningarna förutom i planeringen av Botbystranden också i andra sammanhang.  

I undersökningarna tas också prover invid de bäckar som mynnar ut i Botbyviken.  Bild: Ella Pippingsköld / Alleco Oy
I undersökningarna tas också prover invid de bäckar som mynnar ut i Botbyviken. Bild: Ella Pippingsköld / Alleco Oy