Vartiokylänlahdella tutkitaan vedenalaista luontoa

Helsinki laatii kartoituksen Vartiokylänlahden nykytilasta. Tutkimuksissa arvioidaan Puotilanrannan uuden asuinalueen vaikutuksia Vartiokylänlahden vedenalaiseen luontoon ja sen rantoihin. Tutkimuksissa hyödynnetään eDNA-menetelmää kalalajiston ja simpukkalajien selvittämiseen.
Vartiokylänlahdella otettiin näytteitä kala- ja simpukkalajien selvittämistä varten. Kuva: Viktor Birgersson / Mix Research Ab
Vartiokylänlahdella otettiin näytteitä kala- ja simpukkalajien selvittämistä varten. Kuva: Viktor Birgersson / Mix Research Ab

Syyskuussa käynnistyneissä tutkimuksissa tutkitaan Helsingin vedenalaista luontoa poikkeuksellisen laajasti ja perusteellisesti. Tutkimuksessa käytettävällä huipputeknologialla saadaan ajantasainen kuva Vartiokylänlahden nykytilasta. Vartiokylänlahti on yksi Helsingin paikallisesti ekologisesti merkittävistä vedenalaisista meriluontoalueista.   

Tutkimuksissa arvioidaan rakentamisen vaikutuksia  

Tutkimuksissa kuvataan Vartiokylänlahden nykytila ja arvioidaan Puotilanrannan rakentamisen vaikutuksia Vartiokylänlahden vedenalaiseen luontoon ja sen rantoihin. Vaikutuksia arvioidaan vedenlaatuun, pohjaeläimistöön, vesikasvillisuuteen ja kalastoon liittyen.  

Puotilanrannan rakentamisen yhteydessä Vartiokylänlahdelle tehdään meritäyttöjä. Tutkimuksissa arvioidaan myös, millaisia toimenpiteitä tarvitaan Vartiokylänlahden tilan parantamiseksi huomioiden rakentamisesta aiheutuvat vesistövaikutukset. 

Vartiokylänlahden ekologinen tila on välttävä 

Vartiokylänlahti on matala sisälahti ja herkkä ympäristön muutoksille. Vedenlaatu on hieman parantunut viime vuosikymmenten aikana, mutta merialue on edelleen välttävässä kunnossa. 

Tutkittava alue kattaa Meri-Rastilan rannan, Marjaniemen itärannan ja Vuosaaren sillan pohjoispuolen. Ensimmäistä kertaa tutkitaan kokonaisvaltaisesti myös Vartiokylänlahteen laskevien purojen valuma-alueita, joilla on suora vaikutus lahden tilaan.  

Kasveja ja eläimiä tunnistetaan soluja tutkimalla  

Kartoituksessa tutkitaan rantakasvillisuus, purojen valuma-alueet, merenpohja ja vesi. Tutkimuksia tehdään mm. ottamalla näytteitä, kahlaamalla ja videoimalla. Tutkimuksissa hyödynnetään eDNA-menetelmää Vartiokylänlahden ja purojen kalalajiston ja simpukkalajien selvittämiseen. eDNA-menetelmällä tutkitaan merestä löytyviä eläinten soluja ja sen avulla voidaan tunnistaa joko lajiryhmiä tai yksittäisiä lajeja.   

Tutkimuksia on tehty merenlahdella ja purojen varsilla syyskuun aikana ja ne jatkuvat kesällä 2024 rantojen kartoituksella. Käytännön tutkimustyön tekee Suomen johtava vedenalaiseen tutkimukseen erikoistunut yritys Alleco oy. Kaupunki voi hyödyntää tutkimuksissa saatua tietoa Puotilanrannan suunnittelun lisäksi myös muissa yhteyksissä.  

Tutkimuksissa otetaan näytteitä myös Vartiokylänlahteen laskevien purojen varsilta.  Kuva: Ella Pippingsköld / Alleco Oy
Tutkimuksissa otetaan näytteitä myös Vartiokylänlahteen laskevien purojen varsilta. Kuva: Ella Pippingsköld / Alleco Oy