Kom med och planera hur VårStad-projekten ska genomföras i ditt bostadsområde

I april och maj utvecklas projekten gemensamt av stadsbor och experter, både på nätet och i evenemang. Inom VårStad genomförs totalt 45 projekt som fick flest röster från stadsborna. Vid omröstningen presenterades totalt nästan 700 förslag från invånarna som var avsedda att förbättra trivseln i staden.
Helsingfors metod för genomförande av deltagande budgetering baserar sig på växelverkan och kallas för VårStad.  Bild: Beatrice Bucht.
Helsingfors metod för genomförande av deltagande budgetering baserar sig på växelverkan och kallas för VårStad. Bild: Beatrice Bucht.

Läs mer om resultatet av omröstningen på  VårStads webbplats.(Länk leder till extern tjänst) På samma webbplats utvecklar man projekt tillsammans. Den gemensamma utvecklingen inleds den 8 april när man kan lämna kommentarer och idéer om projekten på VårStads webbplats. Detta skede kommer att fortsätta fram till den 21 april. Genom kommentarsfälten på webbplatsen kan du enkelt och bekvämt delta i den gemensamma utvecklingen när det passar för dig.  
 
Det ordnas tre evenemang(Länk leder till extern tjänst) i Helsingfors i april och maj där stadsborna och stadens experter gemensamt diskuterar och planerar hur projekten ska genomföras. Syftet med verkstäderna är att gemensamt diskutera hur projekten kan genomföras på bästa sätt och med beaktande av olika åsikter. Alla projekten presenteras på evenemanget VårStad och kan kommenteras. Dessutom kommer staden att behandla vissa utvalda projekt i mer detalj vid evenemangen.  

– En gemensam diskussion om utvecklingen av staden är en viktig del av VårStad. Stadsborna har goda lokalkunskaper och experterna i sin tur har kunskaper om till exempel frågor kring byggandet. När man lyssnar på andra och lär av andra kan man formulera konkreta planer tillsammans, säger Kirsi Verkka, utvecklingschef med ansvar för VårStad.   

Helsingforsborna uppskattar sin hemstad och dess fritidsmöjligheter

I VårStads tredje omgång var invånarna särskilt intresserade av att utveckla det marina Helsingfors. Man röstade för iståndsättning av badplatser, fler vinterbadplatser och nya bastur eller ibruktagande av gamla bastur i sex av Helsingfors sju stordistrikt. Dessutom kommer tillgången till havet för dem som inte har egen båt samt linjetrafiken till öarna att öka genom VårStad. 

Genom VårStad delade invånarna också idéer som man kanske annars inte ens hade tänkt på. Sådana är t.ex. montering av gungor avsedda för personer med nedsatt rörlighet samt utredning om huruvida får kunde användas i kampen mot främmande arter.  

VårStad är Helsingfors sätt att lyssna på sina invånare

 
– Vi hoppas att en mångsidig grupp av stadsbor kommer att delta i utvecklingen på nätet och i evenemangen. På så sätt får vi en heltäckande bild av idéerna och önskemålen hos dem som använder tjänsterna och platserna, säger stadslots Laura Päiväpuro i Helsingfors stad.  

Information om tidsplaner och växelverkan som gäller genomförandet av förslagen hittar du på sidan Genomförande på webbplatsen VårStad. Informationen om genomförandet av projekten kompletteras när projekten framskrider. På webbplatsen finns information om genomförandefaserna och tidsplanerna för varje projekt och hur stadsinvånarna kan påverka genomförandet.  

Deltagande budgetering är en etablerad praxis i Helsingfors. Den uppmuntrar stadsborna att delta och påverka. I den tredje omgången av VårStad används 8,8 miljoner euro för att genomföra projekt som föreslagits och röstats för av invånarna.