I Månsas flyttas kommunalteknik och i Landboasparken förnyas friluftsleden

På Landboasvägen i Månsas och på Månsasvägen flyttar man under våren och sommaren vattenförsörjningen och underjordiska kablar, rustar upp gatorna och bygger en ny vändplats. Gräv- och vägarbetet möjliggör bostadsbyggande på de omgivande tomterna. I den sydöstra delen av Landboasparken byggs också ett nytt parkstråk. På grund av flyttningen av vändplatsen och byggandet av parkstråket måste man fälla träd i parken i mars.
Sydöstra ändan av Landboasparken.
Vy mot den sydöstra ändan av Landboasparken vid vars mynning en ny vändplats byggs. Framför den löper Landboasvägen. Bild: Juhani Jaatinen

På Landboasvägen och Månsasvägen flyttas vattenförsörjningen och kabelrören bort från tomterna 28222 och 28225. Tomterna placeras norr och söder om Landboasvägen och väster om Månsasvägen. Gräv- och vägarbetena möjliggör bostadsbyggande enligt detaljplanen på tomterna samt säkrare gång- och cykelförbindelser i området.

Landboasvägen ändras till en kombinerad gång- och cykelbana. Vid Landboasparken byggs en vändplats och den nuvarande vändplatsen på Landboasvägen tas bort.

Månsasvägens anslutningsområde till Britasvägen renoveras på grund av ändringarna orsakade av lednings- och kabelflyttningarna samt byggandet av Spårjokern på Britasvägen.

I området förnyas också belysningsstolparna och förbättras avloppssystemet för dagvatten.

Arbetet startar vecka 11 på Landboasvägen med grävarbeten för vattenförsörjningen och fjärrvärmen.

Parkstråket i den sydöstra ändan av Landboasparken förnyas

I den sydöstra ändan av Landboasparken byggs en ny asfalterad rutt.

För närvarande är parken skog där det växer bland annat gran och björk. Genom parken löper en brant stig till vilken parkstråket från Månsasstigen i öster ansluter sig, och leden fortsätter mot sydväst till Grandungestigen och Skogsbäcksgränd.

Den nya utstakningen görs som en serpentin så att den blir tillräckligt långsluttande. I området måste fällas träd för att möjliggöra den nya rutten. I mars före fåglarnas häckning fälls ungefär 20 träd i parken. En del av träden måste fällas på grund av byggandet av den nya vändplatsen. Senare planteras 15 nya träd i området. Även områdets sly bevaras till stor del och lämnas orörd.

Arbetet blir färdigt före slutet av oktober

Byggarbetena på Landboasvägen och Månsasvägen samt i parken har planerats bli färdiga före slutet av oktober 2023.

Byggnadsarbetsplatserna orsakar ingen stor olägenhet i området. Invånarna kan på normalt sätt köra till sina tomter under arbetet. Man strävar efter att ordna trafiken till byggnadsarbetsplatsen via Månsasvägen. Landboasvägen stängs helt av för trafik under arbetet mellan Landboasparken och Månsasvägen. Man strävar efter att hålla Landboasparkens led öppen under hela renoveringsarbetet.

Stara är projektets entreprenör. Områdets invånare har tidigare informerats om arbetets start.

I området har tidigare gjorts gatuarbeten längs den nya rutten för Spårjokern på Britasvägen, Birgittavägen och Baggbölevägen.

Läs mer om planerna i Helsingfors stads karttjänst: https://kartta.hel.fi/(Länk leder till extern tjänst). Du hittar dem under gatu- och parkprojekt genom att välja ”Gatu- och parkbyggprojekt i år”.

Entreprenadområdet på kartan.
Entreprenadområdet på kartan.