Hoppa till huvudinnehåll

I Kallvik granskas möjligheten till kompletteringsbyggande och förnyelse av daghemmen

Helsingfors mål är att förnya Kallvik på ett omfattande sätt. För ändamålet utarbetar staden planeringsprinciperna och i samband med det granskas eventuellt kompletteringsbyggande och förnyelse av daghemmen. Målen och utgångspunkterna för planeringsprinciperna presenteras på sidan Säg din åsikt, där du kan ge respons till den 3 mars.
Bilden på Lekholmsvägen och Kallvik är tagen österifrån. I bakgrunden till vänster syns Kallviksudden. Bild: Helsingin kaupunki
Bilden på Lekholmsvägen och Kallvik är tagen österifrån. I bakgrunden till vänster syns Kallviksudden. Bild: Helsingin kaupunki

Planeringsprinciperna gäller kompletteringsbyggandet i Kallvik samt utvecklingen av tjänster, trafik, rekreationsområden och grönstråk. Planeringsprinciperna möjliggör inte automatiskt byggandet av området, men de utgör ett underlag för planändringar och andra utvecklingsprojekt i området.

Stadens mål är att öka invånarantalet i Kallvik samt ägar- och bostadsrättsbostädernas andel i området. Genom att granska de befintliga bostadstomternas lämplighet för nybyggnad, kan man undvika byggandet i parkområden och eventuellt finansiera totalrenoveringen av de nuvarande byggnaderna.

Under utarbetandet av planeringsprinciperna granskas också byggandet av ett nytt daghem på daghemmet Kajuuttas tomt. Samtidigt kontrolleras vilka mindre daghem som eventuellt kan avstås från och vilka som bevaras. Målet är att utveckla daghemsnätet i Kallvik för att tillfredsställa framtidens behov.

Närheten till havet är Kallviks attraktionsfaktor

De öppna platsernas, gatornas och parkernas säkerhet och trivsamhet förbättras med trafik- och belysningsplanering samt genom att bevara strandområdena i gemensam användning. Kallviks närhet till havet utnyttjas som områdets attraktionsfaktor genom att stödja havsnära funktioner och näringar samt utveckla strandstråket och mötesplatser invid havsstranden.

Grönområdena utvecklas genom att styra tillträdet till markerade rutter i Kallviks naturskyddsområde. I utarbetandet av planeringsprinciperna beaktas också Kallviks fladdermusområde och grundvattnets uppkomstområde.

I Kallvik stöds hållbara trafikformer genom att utveckla rutterna för gång- och cykeltrafik. Parkering kan i framtiden centraliseras i parkeringsanläggningar och dessutom utreds uppdateringen av parkeringsnormer, vilket skulle innebära färre parkeringsplatser i området än i dag.

Mera om Kallvik på webbmötet 8. februari  

Målen och utgångspunkterna för planeringsprinciperna kan kommenteras i enkäten Säg din åsikt den 6.2–3.3. Enkäten och innehållet är på finska, men kommentarer kan lämnas också på svenska. Om planeringsprinciperna för Kallvik informeras också på det digitala mötet Nytt i östra Helsingfors den 8 februari. Programmet och länken till mötet finns på hel.fi/asukastilaisuudet > Nytt i östra Helsingfors.

Du kan bekanta dig med programmet för deltagande och bedömning för planeringsprinciperna samt annat material på hel.fi/planer.

Avsikten är att planeringsprinciperna ska föras till stadsmiljönämnden för behandling vintern 2024. Efter nämndens beslut styr principerna den fortsatta planeringen i området.