Ett avtal har ingåtts mellan NCC och köpcentrumets ägare om en betydande upprustning av Gårdsbacka köpcentrum

Bolagen som äger centrumet har nått en överenskommelse om utvecklingen av området i samarbete med NCC Property Development Oy. Målet med utvecklingen av Gårdsbacka köpcentrum är att förnya centrum på olika sätt.
Gårdsbacka köpcentrum öppnades år 1967 och är Finlands största öppna köpcentrum. Bild: Anne Pietarinen, Helsingin kaupunginmuseo
Gårdsbacka köpcentrum öppnades år 1967 och är Finlands största öppna köpcentrum. Bild: Anne Pietarinen, Helsingin kaupunginmuseo

Upprustningen av Gårdsbacka köpcentrum framskrider. Bolagen som äger centrumet har nått en överenskommelse om utvecklingen av området i samarbete med NCC Property Development Oy.

Utöver byggherren NCC är avtalsparterna fastighetsaktiebolag Kontulan Asemakeskus, Gårdsbacka köpcentrum Oy, Gårdsbacka servicecentral Oy samt Helsingfors stads fastighetsbolag KOy Helsingin Toimitilat. Det undertecknade avtalet gäller utvecklingen av Gårdsbacka köpcentrum.

Målet med utvecklingen av Gårdsbacka köpcentrum är att förnya centrum på olika sätt. I närheten av köpcentrumet planeras nytt bostadsbyggande, offentliga platser samt affärslokaler.

I framtiden strävar man efter en mer framträdande roll för Gårdsbacka som stadsdelscentrum. Man vill också ha ett mångsidigare bostadsutbud i området. I Helsingfors nya generalplan strävar man efter att utveckla Gårdsbacka centrum till ett mångsidigt område som kombinerar handel och offentliga tjänster, verksamhetslokaler, boende, parker, rekreations- och motionstjänster samt stadskultur.

Projektet möjliggör också utvecklingen av stadens tjänster.

Gårdsbacka köpcentrum öppnades år 1967 och är Finlands största öppna köpcentrum.

En ny riktning för området kring Gårdsbacka köpcentrum söktes genom en arkitekturtävling år 2020. Tävlingen ordnades av företag som äger affärsfastigheter på köpcentrets område i samarbete med Helsingfors stad.

Som vinnare valdes förslaget Vaellus. Förslaget utarbetades av arkitektbyrån Opus, landskapsarkitekturen av Nomaji och den tekniska specialplaneringen av Ramboll Finland. Den vinnande planen är riktgivande. Den egentliga planeringen görs i samband med detaljplanläggningen. Målet är att inleda detaljplanläggningen hösten 2024.

Utvecklingen av Gårdsbacka centrum möjliggör också utvecklingen av stadens tjänster. Servicedesignbyrån Kuudes samlade 2023 in idéer för ett nytt sorts Gårdsbackahus-servicekoncept, där det utöver biblioteks- och ungdomsutrymmen även skulle finnas gemensamma utrymmen. Till temat för konceptet valdes Mat-Street-Rouheus.

– Gårdsbacka är en viktig plats för invånare, företag och andra aktörer i området, evenemangsarrangörer samt andra områdets användare, och dessa vill även delta i planeringen. Stadens mål är att så många som möjligt får information om planeringen och att deltagande är lätt med låg tröskel, säger projektchef Ritva Tanner på enheten för områdesbyggande på Helsingfors stad.

År 2019 beviljade Helsingfors stad en gemensam utvecklingsreservering åt fyra fastighetsbolag i Gårdsbacka centrum, och för att uppfylla villkoren i den inledde bolagen beredningsarbetet för fastighetsutvecklingsprocessen. Efter en idétävling som ordnades med Helsingfors stad år 2020 framskred processen till planeringen av olika alternativ för framskridandet av utvecklingen, marknadsdialog och sökningen av byggherre. NCC valdes som byggherre.

– NCC:s uppgift i det här skedet är att undersöka områdets utvecklingsmöjligheter och planläggningspotential. Målet är att vi på basis av planerna ska kunna inleda planändringsprocessen och hitta en implementeringslösning som är lockande och hållbar för alla parter, säger NCC Property Developments sektorchef Teemu Rämö.