Åsikterna hos hemvårdsklienternas anhöriga reddes ut - enkäten fick ett gott vitsord

Det var första gången som vi med en ny enkät redde ut de anhörigas åsikter om hemvården. Klienternas anhöriga gav hemvården vitsordet 8.
En ung person leder en äldre.
Bild: Maija Astikainen

Tidigare har vi undersökt endast erfarenheterna hos hemvårdens klienter. 

- De anhöriga spelar en stor roll inom hemvården och de gör mycket för våra klienter. Genom denna enkät fick vi viktig information om vad de anhöriga önskar av oss, berättar Helena Venetvaara, direktör för hemvården. 

Kontakten och servicen huvudsakligen bra, men mycket att förbättra i möjligheterna att vistas utomhus  

Majoriteten (79 %) ansåg att de fick kontakt med hemvårdens anställda vid behov. 67 % upplevde att deras anhöriga får tillräckligt med hemvårdstjänster. 65 % ansåg att de har fått delta i planeringen och utvärderingen av hemvårdens tjänster. 

- Vi är glada för dessa resultat men utvecklingen fortsätter. Venetvaara vill framföra ett stort tack till de anställda. 

39 % ansåg att hemvården har avtalat med de anhöriga om delaktigheten i hemvårdsklientens vardag. 43 % önskade sig mer hjälp av en anhörig utomhus. Medan 35 % önskade sig mer råd och instruktioner om den anhörigas sjukdom och hälsotillstånd, hur man kan understödja funktionsförmågan och avhjälpa utmaningar med den mentala hälsan. 

- Det är klart att vi ytterligare måste utveckla samarbetet med de närmaste och förtydliga på vilket sätt de kan delta i klientens vardag, och stötta om de vill. Vårt mål är också att bättre än hittills dra nytta av e-tjänsten Maisa i vår kommunikation, säger Venetvaara. 

Motionsavtalet till nytta även utomhus 

Utifrån enkätens resultat går hemvården under våren igenom motionsavtalen med de anhöriga och klienterna. Avtalet är en del av varje klients vårdplan och var och en har personliga målsättningar i avtalet.  

- Tillsammans med de anhöriga och klienterna funderar vi vilka åtgärder som närmast hjälper vår klient att motionera och gör vardagen smidig. För vissa kan det innebära att dagligen gå till postlådan för någon annan stolgympa och för en tredje att laga mat tillsammans, berättar Venetvaara. 

Undersökningen gjordes med ett formulär som delades ut bland hemvårdsklienternas anhöriga. 1174 personer besvarade enkäten. Undersökningen utfördes under tiden 24.10-13.11.2022.  

Helsingfors hemvård har ca 68000 regelbundna hemvårdsklienter per månad. Det görs årligen ca 3,3 miljoner hembesök. Det görs årligen ca 400 000 miljoner distansbesök.  

Bild: Maija Astikainen