Hoppa till huvudinnehåll

Lönesubvention för arbetsgivare

Lönesubvention är ett ekonomiskt stöd som ersätter arbetsgivaren för en del av en arbetslös arbetssökandes lönekostnader.

Lönesubvention är tillgänglig för:

  • företag
  • övriga samfund såsom föreningar, stiftelser, registrerade religiösa samfund och församlingar
  • kommuner och samkommuner
  • hushåll

Om du vill rekrytera en person som har möjlighet till lönesubvention, kan du öppna en lönesubventionerad plats. Kontakta i så fall TE-byråns företagstjänster i Nyland på 02 95 040 002. Man kan annonsera arbetsplatsen även i TE-tjänsternas e-tjänster.

Belopp och varaktighet

Lönesubventionens belopp och varaktighet baserar sig på den sökandes bakgrund. Som arbetsgivare kan du få lönesubvention i upp till ett eller två år.

Lönesubventionen betalas till arbetsgivaren, men beloppet grundar sig på den anställdas bakgrund. Subventionsnivån bestäms som en procentandel (30–50 procent) av lönekostnaderna och högst 1 400 €/månad kan betalas till företagen.

När en allmännyttig aktör anställer en person som varit arbetslös i över två år kan subventionen täcka alla lönekostnader, om personens arbetstid är högst 65 procent av den maximala arbetstiden inom branschen. I detta fall kan arbetsuppgifterna för personen som anställs inte vara verksamhet som anses vara näringsverksamhet. Man kan få högst 1 800 €/månad i lönesubvention och 800 €/månad i Helsingforstillägg som ansöks om separat.

Stäng

Lönesubventionens varaktighet grundar sig på den anställda personens bakgrund. I allmänhet varierar den maximala varaktigheten mellan sex och tolv månader, men till exempel kan subventionen för att anställa en partiellt arbetsför person betalas för 24 månader i taget. Om personen är bestående partiellt arbetsför, kan även subventionen bli bestående. 

Den subvention som fås på grundval av läroavtal kan vara under hela utbildningstiden, och även lönesubventionen för personer över 60 år kan ha längre varaktighet.

Stäng

Villkor

Du kan beviljas lönesubvention när du anställer en arbetslös Helsingforsbo. För att få lönesubventionen krävs också att övriga villkor som rör arbetsgivaren, personen som anställs och anställningsförhållandet uppfylls.

Ett företag som har uppsagt arbetsavtal på grund av ekonomiska skäl och produktionsskäl kan i allmänhet inte få lönesubvention. Om anställningar under de senaste tolv månaderna har sagts upp av ekonomiska skäl och produktionsskäl, kan subventionen endast beviljas om de personer som har sagts upp blivit återanställda. Eventuella permitteringar är inte ett hinder för att få lönesubventionering.

Lönesubventionering beviljas inte om arbetsgivaren avsevärt har försummat sin löneutbetalningsskyldighet eller skyldigheter att betala skatt eller lagstadgade betalningar.

Stäng

Personen som anställs måste vara en arbetslös Helsingforsbo. Till exempel är företagare, studerande eller personer som byter arbete i allmänhet inte arbetslösa. Arbetet ska främja ställningen på arbetsmarknaden för personen som anställs även efter att subventionen upphört. Ändamålsenligheten för att bevilja subventionen bedöms av Helsingfors sysselsättningstjänster.

Stäng

Du kan få lönesubvention när du anställer en arbetslös Helsingforsbo för antingen tillsvidare-, visstids-, heltids- eller deltidsanställning. Du kan beviljas lönesubvention även för läroavtalsutbildning. Subventionen lämpar sig inte för anställningsförhållanden som grundar sig på provision eller ett så kallat nolltimmarsavtal.

Arbete med lönesubvention är ett normalt anställningsförhållande för arbetsgivaren, och medför inga särskilda rättigheter eller skyldigheter för arbetsgivaren. 

Lönesubvention kan inte beviljas om anställningsförhållandet hinner inledas före beslutet om att bevilja bidrag fattas.

Stäng