Lönesubvention för arbetsgivare

Lönesubvention är ett ekonomiskt stöd som ersätter arbetsgivaren för en del av lönekostnaderna för en arbetslös arbetssökande.

Lönesubvention är tillgänglig för:

  • företag
  • övriga samfund såsom föreningar, stiftelser, registrerade religiösa samfund och församlingar
  • kommuner och samkommuner.

Om du vill rekrytera en person som har möjlighet till lönesubvention, kan du öppna en lönesubventionerad plats. Kontakta företagstjänsterna för arbets- och näringsbyrån i Nyland på nummer 02 95 040 002. Du kan också anmäla en ledig arbetsplats i AN-tjänsternas e-tjänst.(Länk leder till extern tjänst)

Belopp och varaktighet

Lönesubventionens belopp och varaktighet baserar sig på den sökandes bakgrund. 

Lönesubventionen betalas till arbetsgivaren. Subventionens storlek beror på den anställdas bakgrund. Stödnivån fastställs som en procentandel (50 % / 70 %) av bruttolönen. Till företaget betalas högst 1 260 euro per månad eller 1 770 euro per månad.

När en allmännyttig förening eller stiftelse anställer en person som har varit arbetslös i över två år kan stödet täcka alla lönekostnader, om den anställdas arbetstid är högst 65 procent av branschens maximala arbetstid. Den anställdas arbetsuppgifter kan inte betraktas som näringsverksamhet. Lönesubventionen kan uppgå till högst 2 020 euro per månad, och ett Helsingforstillägg på 800 euro per månad kan sökas separat.

Lönesubventionens varaktighet grundar sig på den anställda personens bakgrund. I allmänhet är maximitiden 5 eller 10 månader, men för anställning av exempelvis en partiellt arbetsför person kan subventionen betalas för 24 månader i taget.. Om personen är bestående partiellt arbetsför, kan även subventionen bli bestående. 

Subvention som beviljats för läroavtalsutbildning kan vara under hela utbildningstiden. Även lönesubvention för personer över 60 år kan vara längre.

Villkor

Du kan beviljas lönesubvention när du anställer en arbetslös Helsingforsbo. För att få lönesubventionen krävs också att övriga villkor som rör arbetsgivaren, personen som anställs och anställningsförhållandet uppfylls.

Om anställningsförhållanden har upphört av ekonomiska och produktionsmässiga skäl under de föregående 12 månaderna kan subvention beviljas endast om antalet anställda hos företaget inte har minskat jämfört med tidpunkten för uppsägningen.Eventuella permitteringar är inte ett hinder för att få lönesubventionering.

Lönesubventionering beviljas inte om arbetsgivaren avsevärt har försummat sin löneutbetalningsskyldighet eller skyldigheter att betala skatt eller lagstadgade betalningar.

Personen som anställs måste vara en arbetslös Helsingforsbo. Till exempel är företagare, studerande eller personer som byter arbete i allmänhet inte arbetslösa. Arbetet ska främja ställningen på arbetsmarknaden för personen som anställs även efter att subventionen upphört. Ändamålsenligheten för att bevilja subventionen bedöms av Helsingfors sysselsättningstjänster.

Du kan få lönesubvention om du anställer en arbetslös person från Helsingfors för ett fast eller tidsbestämt heltids- eller deltidsarbete.. Du kan beviljas lönesubvention även för läroavtalsutbildning. Subventionen lämpar sig inte för anställningsförhållanden som grundar sig på provision eller ett så kallat nolltimmarsavtal.

Arbete med lönesubvention är ett normalt anställningsförhållande för arbetsgivaren, och medför inga särskilda rättigheter eller skyldigheter för arbetsgivaren. 

Lönesubvention kan inte beviljas om anställningsförhållandet hinner inledas före beslutet om att bevilja bidrag fattas.

Stödet är avsett för anställning av en person över 55 år som har varit arbetslös i två år.  Stödbeloppet är 70 procent av lönen, högst 1 770 euro per månad och den maximala tiden är 10 månader. Stödet beviljas om de lagstadgade villkoren för arbetsgivaren, anställningsförhållandet och den person som ska anställas uppfylls.