Vattenkvaliteten vid badstränderna kontrolleras under hela sommaren

Helsingfors miljötjänster rekommenderar att man undviker bad vid Stora Kallviks, Marudds och Rastböle badstränder, vars badvatten som utifrån provresultaten har klassificerats som dåligt.
Badstranden i Helsingfors.
Helsingfors har totalt 25 allmänna badstränder. Bild: Aleksi Poutanen

Helsingfors har totalt 25 allmänna badstränder. Strandräddarna har jour varje dag till och med den 13 augusti. Det tas regelbundet vattenprover vid badstränderna under sommaren. Vattenkvaliteten vid fem badstränder kontrolleras intensifierat. Därtill kontrolleras vattnets temperatur samt mängden blågröna alger vid stränderna.

Vattenkvaliteten vid Helsingfors allmänna badstränder varierar under sommaren. Naturliga vatten innehåller normalt små mängder mikrober från avföring som härstammar från marken, fåglar och vattendjur.

Badvatten är aldrig drickbart, men det är tryggt att bada i om mängden bakterier är låg. Om mängden bakterier ökar, har badare en högre risk att insjukna på grund av badvatten.

I Helsingfors badvatten förekommer blågröna alger, det vill säga cyanobakterier. Hos människor och djur kan de orsaka förgiftningssymtom, såsom illamående, feber eller hudsymtom.

Efterhand som vattnet blir varmare ökar mängden blågröna alger och vattenkvaliteten vid badstränderna kan snabbt försämras. Mest blågröna alger observeras mot sommarens slut. 

De senaste resultaten av badvattenproven finns på badstrandens anslagstavla.

Vattenkvaliteten vid fem badstränder övervakas intensifierat
 

Helsingfors miljötjänster rekommenderar att man undviker bad vid Stora Kallviks, Marudds och Rastböle badstränder, vars badvatten som utifrån provresultaten har klassificerats som dåligt. 

I vattenprov som tagits från badstränderna har man tidvis upptäckt förhöjda halter av tarmbakterier. Vid Marudds badstrand har det i stor utsträckning gjorts riskbedömningar och utredningar i samarbete med miljöövervakningen. Sommaren 2022 gjordes en kontinuerlig tryptofanmätning som anger ändringar i vattnets hygieniska kvalitet. Utifrån mätningarna kunde man bedöma att belastningen orsakas av ett avloppsläckage som sannolikt rinner till området via den närliggande Svartbäcken. Dessutom sköljer regnen med sig animaliska bakterier från markytan ner i bäckar och dikar. Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) gjorde omfattande utredningar i området och längs Svartbäcken öster om Ring I hittades en korsanslutning i en fastighets dagvatten- och spillvattenavlopp och dessutom sanerades en avloppslinje vid bäcken. Vid Svartbäcken finns det en flödesmätare för kontinuerlig mätning som kan kontrolleras från fjärran, som ger information om eventuell försämring av vattenkvaliteten vid Marudds badstrand. Informationen finns på webbplatsen ulkoliikunta.fi.

Källan till de tarmbakterier som upptäckts i badvattnet vid Stora Kallviks och Rastböle badstränder är fortfarande oklar, men vid badstränderna görs det som bäst omfattande utredningar, där man utreder bland annat kvaliteten på vattnet i de bäckar och dagvattenledningar som rinner till badsträndernas näromgivning. Dessutom kommer hanteringen av vattnet i staden att effektiviseras i samarbete med stadens olika organisationer och HRM.

Helsingfors miljötjänster bedriver intensifierad övervakning av badvattenkvaliteten vid Stora Kallviks, Marudds, Lillforsens och Rastböle badstränder under sommaren 2023. Dessutom genomförs en intensifierad övervakning av vattenkvaliteten vid Solviks badstrand som klassificerats som tillfredsställande.

Vattenkvaliteten vid badstränderna längs Vanda å kan försämras vid kraftiga regn

Det rekommenderas att man inte badar vid Lillforsens, Baggböle och Staffansslättens badstränder vid kraftiga regn under sommaren 2023. På grundval av resultaten från sommaren 2022 har det fastställts att vattenkvaliteten vid badstränderna försämras vid kraftiga regn. Kraftigt regn innebär att det regnar minst 4,5 millimeter under ett dygn. Regn vid övre lopp påverkar också badvattnets kvalitet vid Helsingfors badstränder. Vid kraftiga regn informeras strandanvändarna också på anslagstavlorna på badstränderna.

Vid stränderna längs Vanda å har badet begränsats också sommaren 2021 och 2022.

Livräddarna finns på badstränderna tills skolorna börjar

I år har Helsingfors livräddare jour på badstränderna till den 13 augusti. Under denna period har livräddarna jour på badstränderna i Solvik och Sandstrand dagligen klockan 10–20 och på badstränderna i Munksnäs, Drumsö, Lillforsen, Blåbärslandet, Torsnäs, Degerö, Marudd, Rastböle, Stora Kallvik och Kallviksudden klockan 10–18, även på helgdagar och till exempel på midsommar. Vid Britas badplats med jordbotten, Plotti, finns det livräddare den 5 juni–13 augusti dagligen klockan 10–18 med undantag av midsommaren.

Enligt tobakslagen är rökning helt förbjuden på de ovan nämnda badstränderna och även på de andra badstränderna rekommenderas att man avstår från att röka. Syftet är att skydda särskilt små barn mot de skadliga effekterna av passiv rökning. Dessutom vill man minska den nedskräpning och de miljöskador som rökningen orsakar. Rökförbudet gäller under sommarsäsongen, alltså från början av maj till slutet av september. Separata rökområden har upprättats utanför badstrandsområdena och på mindre badstränder.

För denna badstrandssäsong har också antalet personal som rengör stränderna ökats för att upprätthålla badstränderna i bättre skick.

Denna sommar provar man på räddningsbrädor i stället för livbojar vid Solviks, Sandstrands och Lillforsens badstränder. Räddningsbrädorna är avsedda endast för nödsituationer.

Även denna sommar har staden angett farleder för små vattenfarkoster på de övervakade badstränderna. Detta innebär att man kan ta i land på stränderna med till exempel SUP-brädor, roddbåtar och kajaker. Som regel är farlederna för små vattenfarkoster belägna i kanten av stränderna.

Dessutom förnyas skyltarna på Helsingfors badstränder. De nya skyltarna kommer att ge information om till exempel tjänsterna och reglerna på badstranden samt instruktioner för nödsituationer. Nya skyltar kommer till alla badstränder i Helsingfors.