Utkastet till dispositionsplan för Backasgatans boulevardstad finns till påseende – planerna kan kommenteras på webben och på mässan

Helsingfors stad planerar Backasgatans boulevardstad i området mellan Kottby, Krämertsskog, Åggelby, Månsas, Dammen och Baggböle. Den nuvarande motorvägen Tusbyleden blir en stadsliknande gata och vi planerar bostäder och arbetsplatser för 15 000–17 000 stadsbor i området. Du kan kommentera utkastet till dispositionsplan på webben och på mässan som ordnas den 15 november, där du även kan diskutera planerna med stadens experter.
Planeringsområdet avgränsat på flygbilden. Bild: Helsingfors stad Bild: Helsingin kaupunki
Planeringsområdet avgränsat på flygbilden. Bild: Helsingfors stad Bild: Helsingin kaupunki

Planeringen av Backasgatans boulevardstad har framskridit till utkastskedet av dispositionsplanen. Vi planerar den nya stadsmiljön i området mellan stadsdelarna Kottby, Krämertsskog, Åggelby, Månsas, Dammen och Baggböle.

På platsen där den nuvarande motorvägen Tusbyleden går planerar vi en ny huvudgata för området, en förlängning av Backasgatan. Motorvägen ändras på sträckan mellan Kottby och Böle till ett gaturum i stil med nuvarande Backasgatan. Den nya gatan kommer att ha en snabbspårväg, längs vilken du kan ta dig från centrum ända till Baggböle. Den nya snabbspårvägen ansluter till stadens övriga spårvägsnät och spårförbindelser.

Vi planerar bostäder och arbetsplatser för cirka 15 000–17 000 stadsbor i området. Byggandet beräknas börja vid skiftet mellan 2020- och 2030-talet.

Bekanta dig med planerna och kommentera dem på webben och vid evenemang!

Planerna för utkastet till dispositionsplan för Backasgatans boulevardstad presenteras för stadsborna i november 2023 både på webben och vid evenemang.

Planutkasten för dispositionsplanen presenteras på mässan (Länk leder till extern tjänst)som ordnas i Stadsmiljöhuset (Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors), där du har möjlighet att bekanta dig med planerna och diskutera dem med stadens experter. Mässan ordnas den 15 november 2023 kl. 16.30–19.00 och du kan besöka mässan när som helst under tiden.

Du kan bekanta dig med planerna och kommentera dem även i webbenkäten Säg din åsikt(Länk leder till extern tjänst) samt på webben på hel.fi/planer. Du kan framföra dina åsikter till och med den 1 december 2023.

I november 2023 ordnar vi dessutom verkstäder (Länk leder till extern tjänst)för vuxna och unga där man kan berätta om sina tankar och ta fram idéer i en gemensam diskussion.

Snabbspårväg till en mer urban miljö

Längs den nya Backasgatan som byggs där den nuvarande Tusbyleden går kan du förutom med bil och buss också röra dig med spårvagn, cykel och till fots. Mitt på den nya gatan går en snabbspårvägslinje på en gräsbelagd bana, som ansluter till innerstadens järnvägsnät och till de tvärgående spårvägsförbindelserna. Kottby station utvecklas till en högklassig och levande kollektivtrafikstation, där det är smidigt att byta mellan olika färdsätt.

Motorvägen som idag delar upp planeringsområdet i två delar blir en stadsliknande gata och dess kantområden blir en mer byggd miljö. De nya tvärgående trafikförbindelserna gör det lättare att röra sig mellan stadsdelarna.

Kvarteren som vi planerar längs den nya Backasgatan placeras tätt längs gatuområdet. På gatunivå i kvarteren planerar vi affärslokaler och på gatorna och de öppna platserna mellan byggnaderna ger vi möjlighet för öppna och grönskande vyer. I de kvarter som gränsar till Kottbys nationellt betydande byggda kulturmiljö anpassar vi byggandet och det offentliga uterummet omsorgsfullt till sin omgivning.

Vi bevarar de viktigaste områdena i områdets grönnätverk och förbättrar förbindelserna mellan grönområdena. Förutom grönområden i naturtillstånd gör vi också stadsutrymmet så grönskande som möjligt genom att reservera tillräckligt med utrymme för träd.

Skeden i planeringen

Planeringen av Backasgatans boulevardsstad baserar sig på Helsingfors nya generalplan (2016), där stadens motorvägsliknande infartsleder inom Ring I planerades som stadsboulevarder. En del av stadsbulevarderna godkändes med i den slutliga generalplanen. Stadsmiljönämnden godkände planeringsprinciperna för området som grund för den fortsatta planeringen i december 2018. Då kallades området vid Backasgatans boulevardsstad ännu Tusbyboulevarden.

Vi inleder detaljplanläggningen av boulevardstaden per delområde tidigast 2024, med början i planeringsområdets södra del. Vi informerar invånarna i områdena om att vi inleder ändringar i detaljplanerna och ordnar växelverkan med de som är delaktiga vid planändringarna.

Utkastet till dispositionsplan för Backasgatans boulevardsstad finns till påseende och kan kommenteras under tiden den 13 november–den 1 december 2023. Syftet är att den generella dispositionsplanen före detaljplaneringen ska presenteras för stadsmiljönämnden uppskattningsvis i början av 2024. Byggandet i området beräknas börja vid skiftet 2020–2030.