Supercell Oy ansöker om reservering för utvidgning av huvudkontoret på Busholmen

Spelbolaget Supercell Oy:s nuvarande verksamhetslokaler håller på att bli trånga och bolaget behöver mer utrymme för sin verksamhet. Utvidgningsdelen skulle ge plats för 600 nya anställda senast år 2029. I reserveringen föreslås det att ett område reserveras på Busholmen för Supercell Oy för planeringen och genomförandet av projektet för verksamhetslokaler. Området som ska reserveras ligger norr om Supercells nuvarande byggnad med verksamhetslokaler, på ett allmänt område som ägs av staden. Utgångspunkterna för projektet presenteras på ett webbmöte den 20 maj och planerna kan kommenteras på webben fram till den 7 juni.
Norr om Supercells nuvarande kontorsbyggnad planeras ett kontorshus med cirka 12–16 våningar.  Bild: Anttinen Oiva Arkkitehdit
Norr om Supercells nuvarande kontorsbyggnad planeras ett kontorshus med cirka 12–16 våningar. Bild: Anttinen Oiva Arkkitehdit

Planeringsområdet ligger vid korsningen mellan tre gällande detaljplaner, på gränsen mellan Busholmen, stadskärnan och Gräsviken. Genomförandet av projektet kräver en ändring av detaljplanen. På området finns det för närvarande en öppen plats, leder för gång- och cykeltrafiken och parkeringar.

Norr om Supercells nuvarande kontorsbyggnad på Busholmskajen 1 planeras ett kontorshus med cirka 12–16 våningar. Byggplatsen är betydande stadsbildsmässigt. Den höga delen av den nya byggnaden bildar ett nytt landmärke i Busholmens nordöstra hörn och en portbyggnad direkt vid huvudinfartsleden till området.

Arkitekturen för den nya byggnaden för de stadsbilds- och dimensioneringsprinciper vidare som finns i det befintliga kvarteret Wood City. Funktionellt är utvidgningen tänkt att anslutas till den befintliga byggnaden. Utvidgningen planeras och genomförs så att båda byggnaderna kan fungera självständigt och oberoende av varandra. På gatunivå kan man genomföra affärsverksamhet som betjänar stadsborna och områdets invånare, såsom kafé-, service- eller utställningslokaler.

Projektet presenteras på webbmötet den 20 maj, utkasten kan kommenteras på webben mellan den 16 maj och den 7 juni 2024

I programmet för deltagande och bedömning (OAS) för projektet presenteras varför detaljplanen utarbetas, hur planläggningen framskrider och när man kan påverka den. Programmet för deltagande och bedömning kompletteras vid behov då planläggningsprocessen framskrider. Planen är framlagt för påseende mellan den 16 maj och den 7 juni 2024. 

Den finns i karttjänsten på https://kartta.hel.fi/suunnitelmat(Länk leder till extern tjänst) och på webbsidan hel.fi/sv/stadsmiljo-och-trafik/stadsplanering-och-byggande/delta-i-stadsplaneringen, och man kan lämna respons på planen.

Utgångspunkterna för projektet diskuteras vid webbmötet den 20 maj 2024 kl. 17–17.45.. Vid mötet presenteras alternativa planer. Länken för att ansluta sig till webbmötet finns på 17.5. från och med den hel.fi/asukastilaisuudet.

Man kan också kommentera planerna på webben på https://supercell.com/jatkasaari(Länk leder till extern tjänst) fram till den 7 juni. Responsen som erhålls utnyttjas i planläggningen och den fortsatta planeringen.

Efter att stadsmiljönämnden har godkänt reserveringen beslutar stadsstyrelsens näringssektion om ärendet.